logo

Luận văn: " Mạng lưới cấp nước đô thị"

Bể chứa là công trình dự trữ và điều hòa nước cho trạm bơm cấp II, nhằm đảm bảo cấp nước cho khu vực. Dựa vào kết quả EPANET 2.0, ta có bể hình tròn đừơng kính 20m; cao trình đáy bể: 0(m); mực nước cao nhất so với đáy bể là 4.46 trong đó bao gồm nước dùng cho chữa cháy và xả cặn.
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC B: THIEÁT KEÁ BEÅ CHÖÙA NÖÔÙC 3.6 Thoâng soá thieát keá ban ñaàu: 3.6.1 Dung tích beå chöùa: - Beå chöùa laø coâng trình döõ tröõ vaø ñieàu hoøa nöôùc cho traïm bôm caáp II,nhaèm ñaûm baûo caáp nöôùc cho khu vöïc -Döïa vaøo keát quaû EPANET 2.0, ta coù beå hình troøn ñöôøng kính 20 m; cao trình ñaùy beå: 0 (m); möïc nöôùc cao nhaát so vôùi ñaùy beå laø 4.64trong ñoù bao goàm nöôùc duøng cho chöõa chaùy vaø xaû caën. 20 2 - Dung tích beå (toång coäng) : Wbeå = × 4.64 × 3.14 = 1456.96m 3 4 3.6.2 Phöông aùn thieát keá beå chöùa: -Phöông aùn : Beå chöõ nhaät 2 ngaên ñeå tieän söûa chöõa vaø veä sinh beå , xaây döïng nöõa chìm:.(naèm trong ñaát 2.5m noåi 2.5m) - Vôùi dung tích beå ñöôïc tính toaùn ôû treân, ta choïn sô boä beå chöõ nhaät coù kích thöôùc ñaùy 16m x 20m - Dung tích beå chöõ nhaät: Wbe = 16 × 20 × 5 = 1600 m 3 CN => Choïn B =16m, L = 20m, H = 5m 3.6.3 Choïn vaät lieäu vaø kích thöôùc beå: Vaät lieäu laøm beå: * Beå ñöôïc xaây baèng beâ toâng coát theùp: + Beâ toâng B20 → Rn = 1.15 kN/cm2; Rk = 0.09 kN/cm2. + d >10mm : theùp A-II , Ra =R’a = 2800daN/cm2 (=28kN/cm2). + d ≤ 10mm : theùp A-I , Ra =R’a = 2300daN/cm2 (=23kN/cm2) -Kích thöôùc sô boä beå: * Choïn sô boä kích thöùc beå chöùa nhö sau: Phaàn töû voû: + Beà daøy naép beå: 8cm. + Beà daøy thaønh bieân: 20 cm. + Beà daøy thaønh ngaên: 20cm. + Beà daøy ñaùy beå: 30 cm. Phaàn töû daàm : + Daàm naépD1: 25 cm × 30cm. + Daàm ñaùy: 30 cm × 40 cm. + Daàm naép D2: 20cmx20 cm + Coät : 25cm × 25cm. 3.6.4 - Toå hôïp taûi troïng: 3.6.4.1 Xaùc ñònh taûi troïng: +Caùc loaïi taûi troïng taùc duïng leân beå chöùa -Taûi troïng baûn thaân: Heä soá tin caäy n=1.1 - Taûi troïng söûa chöõa: 0.75 kN/m2, heä soá tin caäy n=1.2 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 74 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC - Aùp löïc nöôùc: AÙp löïc nöôùc bao goàm aùp löïc ngang taùc duïng vaøo thaønh beå vaø troïng löôïng nöôùc leân ñaùy beå, heä soá yin caäy n=1.0 - Aùp löïc ñaát:Aùp löïc ñaát theo phöông ngang taùc duïng vaøo thaønh beå , heä soá tin caäy n=1.15 3. 6.4.2 :Xeùt caùc tröôøng hôïp toå hôïp taûi troïng sau : + Toå hôïp 1 : TH1 = tónh taûi x1,1 + aùp löïc nöôùc x1,0 + Toå hôïp 2 : TH2 = tónh taûi x1,1 + aùp löïc ñaát x1,15 + Toå hôïp 3 : TH3 =1(tónh taûi x1,1) +0.9(aùp löïc nöôùc x1,0) + 0.9(aùp löïc ñaát x1,15) + Toå hôïp 4 : TH4 = 1(tónh taûi x1,1) + 0.9(aùp löïc nöôùc x1,0) +0.9( aùp löïc ñaát x1,15) +0.9( söûa chöõa x 1,2) + Toå hôïp 5 :( tröôøng hôïp söûa chöõa, 1 ngaên ñaày nöôùc, 1 ngaên khoâng coù nöôùc.) TH5 = 1(tónh taûi x1,1) + 0.9(aùp löïc nöôùc x1,0) + 0.9(aùp löïc ñaát x1,15) + 0.9(söûa chöõa x 1,2) + Toå hôïp 6 : bieåu ñoà bao cuûa caùc toå hôïp treân. 3.7 - Kieåm tra khaû naêng chòu taûi cuûa ñaát neàn: 3.7.1 Ñòa chaát khu vöïc ñaët beå chöùa nöôùc Lớp γ (kN/m3) γ ’(kN/m3) c (kN/m2) ϕ0 1 18.32 24 2 14.793 4.688 7.37 7 3b 18.42 9.01 2.7 24 3a 19.15 9.75 2.8 27.5 4 18.82 8.98 14.9 12.5 5 18.95 9.6 2.8 29 3.7.2: Khaû naêng chòu taûi cuûa ñaát neàn : m1 .m2 R II = .( A.b.γ + B.D f .γ * + D.c) k tc Vôùi : - ϕ = 7o → A = 0.1264 , B = 1.437, D = 3.826 - m1, m2, ktc laáy baèng 1 - γ = 14.793 kN/m3 γ * = 4.688 kN/m3 - c = 7.37kN/m2 - Df = 2.5m - b : beà roäng baûn ñaùy, sô boä choïn b = 16m => RII = 0.1264 * 16 *14.793 + 1.437 * 2.5 * 4.688 + 3.826 * 7.37 = 74.95kN/m2 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 75 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC 3.7.3 Kieåm tra khaû naêng chòu taûi cuûa ñaát neàn : 3.7.3.1: Toång taûi troïng truyeàn xuoáng neàn : Troïng löôïng baûn thaân: Pz = 6535 (kN) Troïng löôïng nöôùc: Pw = 15696(kN) ∑ N tt = 22231kN ( troïng löôïng ñöôïc tính toaùn baèng chöông trình SAP2000) N tc 22231 2 => aùp löïc truyeàn xuoáng neàn : p tc = = = 60.41 kN/m nF 16 * 20 * 1.15 ⇒ ptc < Rtc : Neàn ñuû khaû naêng chòu löïc . 3.7.3.2 - Xaùc ñònh aùp löïc ngang cuûa ñaát : AÙp löïc ngang cuûa ñaát ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau : ϕ Pa = γ .h.tg 2 (45 o − ) 2 Vôùi : - γ = 14.793kN/m3, troïng löôïng rieâng cuûa ñaát. - ϕ = 7o, goùc ma saùt trong cuûa ñaát. - h : ñoä saâu => Pa = 11.5.h ( kN/m2) 3.7.3.3- Heä soá neàn: Heä soá neàn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc cuûa Terzaghi – Hansen : k N = 40.(c.N C + 0,5.γ .B.N γ ) + 40.γ .N q .z (kN/m2) Vôùi : - γ = 14.793kN/m2 ,troïng löôïng rieâng cuûa ñaát - c = 7.37kN/m2 , löïc dính cuûa ñaát - B = 16m, z =2.5m - ϕ = 7 o → N c = 8.151 , N q = 2.001 , N γ = 0.6 → k N = 40.(7.37 * 8.151 + 0.5 * 14.793 * 16 * 0.6) + 40 * 14.793 * 2.001 * 2.5 = 8203.25kN / m 2 / m 3.7.4 Kieåm tra ñaåy noåi: -Aùp löïc ñaåy noåi tính trong tröôøng hôïp nguy hieåm nhaát laø beå vöøa thi coâng xong trong beå khoâng chöùa nöôùc - Möïc nöôùc ngaàm naèm ôû cao trình +0.5 Beå chöùa naèm ôû cao trình 0.00 - Aùp löïc ñaåy noåi: p dn = abhγ = 16 × 20 × 0.5 × 10 = 1600(kN ) - Toång taûi theo phöông ñöùng: Pz = 6535 (kN) Vaäy : pz > p n : Beå ñaûm baûo ñiieàu kieän ñaåy noåi: 3.8 - TÍNH TOAÙN NOÄI LÖÏC VAØ COÁT THEÙP BEÅÛ CHÖÙA : 3.8.1 Moâ phoûng tính toaùn : - Thöïc hieän moâ phoûng tính toaùn beå chöùa , xem baûn ñaùy nhö laø moät moùng beø ñaët treân neàn ñaøn hoài , Baèng chöông trình SAP2000 V9.03. SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 76 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC v Coâng thöùc tính toaùn: - Cấu kiện chịu uốn: M αm = γ b Rb bh02 Theùp AII , beâ toâng B20, Tra baûng ta coù : α R = 0.429 ξ R = 0.623 Neáu α m ≤ α R tính theo coát ñôn M = α mγ b bh02 Rs As = ξγ b Rb bh0 M = ζ .Rs . As ho Nếu α m > α R : tính theo cốt keùp SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 77 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC M = α mγ b bh02 + Rsc As' (h0 − a ') Rs As = ξγ b Rb bh0 + Rsc As' Vôùi: ξ = 1 − (1 − 2.α m ) As Kiểm tra: µ = > µmin = 0, 05% b.h N - Cấu kiện chịu keùo N ≤ Rs . Astot (kN ) => As ≥ Rs - Caùc kí hieäu khi laáy noäi löïc töø sap ♦Thaønh beå , naép vaø baûn ñaùy: + F11 : Löïc keùo, neùn theo phöông 1, töùc laø theo phöông caïnh daøi cuûa beå ñoái vôùi baûn ñaùy,naép; theo phöông ngang ñoái vôùi thaønh.(kN/m) + F22 : Löïc keùo neùn theo phöông 2 , vuoâng goùc vôùi phöông 1 vaø cuøng naèm trong maët phaúng cuûa phaàn töû.(kN/m) + M11-Momen xoay quanh truïc 2 (trong maët phaúng 2-3) (kN.m/m). + M22-Momen xoay quanh truïc 1 (trong maët phaúng 1-3) (kN.m/m). + V13-Löïc caét trong maët phaúng 1-3 (kN/m). + V23-Löïc caét trong maët phaúng 2-3 (kN/m). ♦Caùc daàm naép vaø ñaùy: - Phöông 1 laø phöông doïc truïc daàm. + M2-2 : Momen uoán quanh truïc 2 (Truïc vuoâng goùc vôùi truïc 1, höôùng leân) + M3-3 : Momen uoán quanh truïc 3 + F2-2 : Löïc caét theo phöông 2. + F3-3 : Löïc caét theo phöông 3. - Keát caáu beå ñoái xöùng neân ta chæ tính moät nöûa keát caáu; phaàn coøn laïi boá trí coát theùp nhö phaàn ñaõ tính. 3.8.2 -Tính toaùn baûn naép: -Coù δ =10 cm coù caùc taûi troïng taùc duïng laø: taûi troïng söûa chöõa, troïng löôïng baûn thaân truyeàn xuoáng. -Tính toaùn coát theùp treân moät baûn daøi; tieát dieän b×h = 100cm×10cm, beà daøy lôùp baûo veä a =a’ = 1.5 cm; h0 = 8.5 cm - Keát quaû noäi löïc sau khi tính toaùn baèng chöông trình SAP2000: F11 F11- F22 F22- M11 M11- M22 M22- (kN) (kN) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) (kN.m) 58.17 -17.73 61.22 -21.62 3.5 -8.25 2.48 -6.57 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 78 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC F11 M11 Naép beå ñöôïc tính nhö oâ baûn laøm vieäc theo 2 phöông vì vaäy ta caét moät daûi coù beà roäng 1m ñeå tính theùp cho baûn naép . Ta tính naép beå theo caáu kieän chòu uoán: * Theo phöông 1-1 : (Phöông caïnh ngaén): Lng = 16m + Kieåm tra: N 17.733 σn = = = 0.018 kN/cm2< 1.15kN/cm2 δ *100 10 x100 P 58.17 τ = = δ * 100 10 x100 =0.06 kN/cm2< 0.09kN/cm2 + Coát theùp theo phöông 1-1 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 79 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC M11 h ho αm ζ ζ As -8.25 10 8.5 0.09929 0.10478 0.94761 3.65804 ⇒ Boá trí theùp theo phöông 1-1( phöông caïnh ngaén) Choïn∅8a150 (As=3.85 cm2) + Kieåm tra haøm löôïng coát theùp AS 3.85 x10 −4 µ min = 0.05% ≤ µ = = x100% = 0.45% ≤ µ max = 3% (Thoûa) bxho 1x(0.1 − 0.015) * Theo phöông 2-2( Phöông caïnh daøi) L=20 m + Kieåm tra: N 21.62 σn = = = 0.022kN/cm2< 1.15kN/cm2 δ *100 10 x100 P 61.22 τ = = δ * 100 10 x100 =0.061 kN/cm2< 0.09kN/cm2 + Coát theùp theo phöông 2-2 M11 h ho αm ζ ζ As -6.57 10 8.5 0.079 0.082 0.959 2.879 ⇒ Boá trí theùp theo phöông 2-2( phöông caïnh daøi) Choïn∅8a200 (As=3.014 cm2) + Kieåm tra haøm löôïng coát theùp AS 3.014 x10 −4 µ min = 0.05% ≤ µ = = x100% = 0.35% ≤ µ max = 3% (Thoûa) bxho 1x(0.1 − 0.015) 3.8.3 Thaønh beå : - Daøy 20cm , Choïn a=a’ = 3.5cm → ho = 16.5cm - Caùc giaù trò noäi löïc max: F11 F11- F22 F22- M11 M11- M22 M22- (kN) (kN) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) (kN.m) 93.73 -41.17 43.14 -94.28 66.24 -17.66 73.37 -49.6 Theo phöông ngang: Thaønh bieân theo phöông ngang ñöôïc tính theo caáu kieän chòu keùo,neùn ñuùng taâm baèng caùch caét moät daûi coù beà roäng baèng 1m vôùi F11 ñeå tính coât theùp: SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 80 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC F11 + Coát theùp theo phöông ngang: F11 93.73 As = = = 3.3475 (cm2) Rs 28 → Boá trí theùp theo phöông ngang: 2∅8a150 (As = 3.85 cm2) + Kieåm tra haøm löôïng coát theùp AS 2 * 3.85 x10 −4 µ min = 0.05% ≤ µ = = x100% = 0.467% ≤ µ max = 3% (Thoûa) bxho 1x(0.2 − 0.035) • Theo phöông ñöùng Theo phöông ñöùng thaønh beå ñöôïc tính theo caáu kieän chòu uoán: M22 Coát theùp theo phöông ñöùng: SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 81 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC M22 h ho αm ζ ζ As 73.37 20 16.5 0.234 0.271 0.864 18.371 → Boá trí theùp theo phöông ñöùng: 2∅16a120 (As = 18.75 cm2) + Kieåm tra haøm löôïng coát theùp AS 2 * 18.75 x10 −4 µ min = 0.05% ≤ µ = = x100% = 2.2% ≤ µ max = 3% bxho 1x(0.2 − 0.035) 3.8.4: Vaùch ngaên: - Daøy 20cm Choïn a=a’ =3.5cm - Caùc giaù trò noäi löïc max: F11 F11- F22 F22- M11 M11- M22 M22- (kN) (kN) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) (kN.m) 112.23 -58.47 54.58 -124.25 56.52 -18.75 64.933 -31.45 -Ñeå tính coát theùp cho thaønh ngaên ta choïn tröôøng hôïp nguy hieåm nhaát laø moät beân chöùa ñaày nöôùc coøn moät ngaên coøn laïi thaùo caën doïn veä sinh cho beå: -Coát theùp theo phöông ngang: Tính theo caáu kieän chòu keùo, neùn ñuùng taâm -Ñöôïc tính vôùi löïc keùo theo phöông voøng F11, caét theo phöông voøng thaønh beå moät daûi coù beà roäng 1 m ñeå tính toaùn F11 + Löïc keùo F11 lôùn nhaát laø: F11max F11 112.23 As = = = 4.008 (cm2) Rs 28 →Boá trí theùp theo phöông ngang : 2∅10a200 (As = 4.71 cm2) + Kieåm tra haøm löôïng coát theùp AS 2 * 4.71 µ min = 0.05% ≤ µ = = x100% = 0.57% ≤ µ max = 3% bxho 100 * 16.5 Coát theùp theo phöông ñöùng: Ñöôïc tính theo caáu kieän chòu uoán SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 82 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC M22 M22(kNm) h(cm) h(cm) αm ξ ζ As(cm2) 64.933 20 16.5 0.2074 0.23501 0.88249 15.9262 →Boá trí theùp theo phöông ñöùng : 2∅16a110 (As = 15.52cm2) + Kieåm tra haøm löôïng coát theùp AS 2 * 15.52 µ min = 0.05% ≤ µ = = x100% = 1.18% ≤ µ max = 3% bxho 100 * 16.5 Trong vaùch ngaên chuùng ta phaûi boá trí 2 lôùp theùp ñoái xöùng vì trong quaù trình vaän haønh beå thì 2 ngaên luaân phieân nhau taùo caën vaø söûa chöõa Kieåm tra öùng suaát neùn trong beâ toâng: F22 Löïc neùn lôùn nhaát: N 124.25 σ= = = 0.0621 (kN/cm2) = 0.621 (Mpa) < Rb = 1.15 (Mpa) bh 100 × 20 3.8.5-Tính toaùn baûn ñaùy: * Baûn ñaùy beå ñöôïc tính theo hai phöông. Coù δ = 30 (cm). Chòu taùc duïng cuûa troïng löôïng khoái nöôùc beân treân coù trong beå,taûi troïng söûa chöõa, troïng löôïng baûn thaân truyeàn xuoáng. Keát quaû noäi löïc sau khi tính toaùn baèng chöông trình SAP2000: -Tính toaùn coát theùp treân moät baûn daøi; tieát dieän b×h = 100cm×30cm, beà daøy lôùp baûo veä a =a’ = 5 cm; h0 = 25 cm. SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 83 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC F11 M11 Caùc giaù trò noäi löïc: F11 F11- F22 F22- M11 M11- M22 M22- (kN) (kN) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) (kN.m) 147.23 -31.23 159.8 -25.175 67.869 -57.143 62.66 -31.46 Baûn ñaùy ñöôïc xem nhö laøm vieäc hai phöông . Ta caét moät daõy coù beà roäng 1m ñeå tính coát theùp . Baûn ñaùy ñöôïc tính theo caáu kieän chòu uoán : + Kieåm tra: N 31.23 σn = = = 0.01 kN/cm2< 1.15kN/cm2 δ *100 30 x100 P 147.23 τ = = δ * 100 30 x100 =0.05 kN/cm2< 0.09kN/cm2 + Moment theo phöông 1-1( phöông caïnh ngaén) M11max =67.869kN.m M11min = -57.143kN.m SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 84 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC M11 h ho αm ζ ζ As 67.869 30 25 0.09443 0.09936 0.95032 10.2024 ⇒ Boá trí theùp theo phöông 1-1( phöông caïnh ngaén) : ∅14a150 (As=10.257 cm2) + Kieåm tra haøm löôïng coát theùp AS (10.257) x10 −4 µ min = 0.05% ≤ µ = = x100% = 0.41% ≤ µ max = 3% (Thoûa) bxho 1x(0.3 − 0.05) b)Phöông caïnh daøi: Ld = 20m Moment theo phöông 2-2 (Phöông caïnh daøi) M22max =62.66kN.m M22min = -31.46kN.m F22 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 85 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC M22 + Kieåm tra: N 25.175 σn = = = 0.008 kN/cm2< 1.15kN/cm2 δ *100 30 x100 P 159.8 τ = = δ * 100 30 x100 =0.053 kN/cm2< 0.09kN/cm2 + Coát theùp theo phöông 2-2( phöông caïnh daøi) M22 h ho αm ζ ζ As 62.66 30 25 0.08718 0.09135 0.95432 9.37986 ⇒ Boá trí theùp theo phöông 2-2( phöông caïnh daøi) : ∅14a200 (As=9.23 cm2) + Kieåm tra haøm löôïng coát theùp AS 9.23x10 −4 µ min = 0.05% ≤ µ = = x100% = 0.37% ≤ µ max = 3% (Thoûa) bxho 1x(0.3 − 0.05) 3.9 TÍNH TOAÙN THEÙP DAÀM BEÅ CHÖÙA: 3.9.1 Daàm treân (Lôùn): • Kích thöôùc:25x30cm , a=a’=3cm • Löïc taùc duïng leân daàm: +Troïng löôïng baûn thaân +Troïng löôïng baûn naép + Hoaït taûi söûa chöõa Caùc giaù trò noäi löïc max: SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 86 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC P P- V2 V2- M22 M22- M33 M33- (kN) (kN) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) (kN.m) 34.25 -13.84 48.42 -44.74 0.78 -0.82 25.34 -42.15 Coát theùp daàm treân:Tính theo caáu kieän chòu uoán Tiết Diện Mmax αm ζ ζ As Choïn theùp As chọn μ Nhịp 25.34 0.121 0.129 0.935 3.583 2∅16 4.01 0.59 Gối -42.15 0.201 0.227 0.887 6.289 3∅16 6.03 0.89 +Kieåm tra öùng suaát neùn trong beâ toâng P 13.84 σ= = = 0.018 (kN/cm2) = 0.18 (Mpa) < Rb = 1.15 (Mpa) bh 25 × 30 + Kiểm tra ñieàu kieän veà löïc caét: Q = 48.42(kN ) > 0.6γ b Rbt bho = 0.6 × 0.9 × 900 × 0.25 × 0.27 = 32.805( kN ) + Tính toaùn coát ñai -Choïn coát ñai∅ 8 , coát ñai 2 nhaùnh 4ϕb 2 (1 + ϕ f + ϕ n )γ b Rbt bh02 stt = Rsw nasw (ϕb 2 = 2, ϕn = ϕ f = 0) Q2 4* 2*0.9*0.9* 250 * 2702 = 175* 2*50.24 = 188.25mm (48.42*103 ) 2 ϕb 4γ b Rbt bh02 1.5*0.9*0.9* 250* 2702 smax = = = 3457.32m(ϕb 4 = 1.5) Q 48.42*103 + Kieåm tra ñieàu kieän: ϕb = 1 − 0.01γ b Rb = 1 − 0.01*0.9*0.9 = 0.992 Es Aw 21× 104 × 50.24 ϕ w1 = 1 + 5 = 1+ 5 = 1.065 Eb bs 27 × 103 × 200 × 150 Q ≤ 0.3*0.992*1.065*11.5* 250* 270 = 2.45 × 105 N → Vaäy boá trí coát ñai trong ¼ nhip ñaàu: ∅ 8a150 trong ñoaïn 1/2 giöõa nhòp ∅ 8a200 3.9.2 Daàm treâm D2(Heä daàm tröïc giao) • Kích thöôùc:20x20cm , a=a’=2cm • Löïc taùc duïng leân daàm: +Troïng löôïng baûn thaân +Troïng löôïng baûn naép + Hoaït taûi söûa chöõa Caùc giaù trò noäi löïc max: P P- V2 V2- M22 M22- M33 M33- (kN) (kN) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) (kN.m) 18.01 -2.23 20.29 -20.35 0.296 -0.39 9.56 -18.64 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 87 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC +Coát theùp daàm treân D2( Heä daàm tröïc giao): Tính theo caáu kieän chòu uoán Tieát dieän Mmax αm ζ ζ As Choïn theùp As chọn μ Nhòp 9.560 0.171 0.189 0.906 2.095 2∅14 3.077 0.85 Goái -18.640 0.334 0.423 0.789 4.690 3∅14 4.615 1.28 (Taïi goái 2 caây ∅14 chaïy doïc theo chieàu daøi cuûa daàm caây coøn laïi caét theo bieåu ñoà moment) +Kieåm tra öùng suaát neùn trong beâ toâng P 2.23 σ= = = 0.0055 (kN/cm2) = 0.055 (Mpa) < Rb = 1.15 (Mpa) bh 20 × 20 + Kiểm tra ñieàu kieän veà löïc caét: Q = 20.35(kN ) > 0.6γ b Rbt bho = 0.6 × 0.9 × 900 × 0.2 × 0.18 = 17.469( kN ) + Tính toaùn coát ñai - Choïn coát ñai∅ 8 , coát ñai 2 nhaùnh 4ϕb 2 (1 + ϕ f + ϕn ) Rbt bh02 stt = Rsw nasw (ϕb 2 = 2, ϕ n = ϕ f = 0) Q2 4* 2*0.9* 200*180 2 = 175* 2*50.24 = 198mm (20.35*103 ) 2 ϕb 4γ b Rbt bh02 1.5*0.9*0.9* 200*1802 smax = = = 386.8mm(ϕb 4 = 1.5) Q 20.35*103 + Kieåm tra ñieàu kieän: ϕb = 1 − 0.01γ b Rb = 1 − 0.01*0.9*0.9 = 0.992 Es Aw 21× 10 4 × 50.24 ϕ w1 = 1 + 5 = 1+ 5 = 1.065 Ebbs 27 × 103 × 200 × 150 Q ≤ 0.3*0.992*1.065*11.5* 200*180 = 1.093 × 105 N Vaäy boá trí coát ñai trong ¼ nhip ñaàu: ∅ 8a150 trong ñoaïn 1/2 giöõa nhòp :∅ 8a200 3.9.3 Daàm ñaùy • Kích thöôùc 30x40 Choïn a=a’ =4cm • Löïc taùc duïng leân daàm: Troïng löôïng baûn thaân Troïng löôïng naép Taûi söûa chöõa Troïng löôïng thaønh beå Caùc giaù trò noäi löïc max P P- V2 V2- M22 M22- M33 M33- (kN) (kN) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) (kN.m) 76.85 -15.23 51.29 -55.41 1.04 -1.4 35.24 -48.34 Dieän tích coât theùp: tính theo caáu kieän chòu uoán SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 88 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC Tieát dieän Mmax αm ζ ζ As Choïn theùp As chọn μ Nhòp 35.240 0.079 0.082 0.959 7.292 3∅18 7.63 0.7 Goái -48.340 0.108 0.115 0.943 10.175 4∅18 10.174 0.94 + Kieåm tra öùng suaát neùn trong beâ toâng P 15.23 σ= = = 0.0126 (kN/cm2) = 0.126 (Mpa) < Rb = 1.15 (Mpa) bh 30 × 40 + Kieå tra ñieàu kieän löïc caét: Q = 55.41(kN ) > 0.6γ b Rbt bho = 0.6 × 0.9 × 900 × 0.3 × 0.36 = 52.488( kN ) + Tính toaùn coát ñai - Choïn coát ñai∅ 8 , coát ñai 2 nhaùnh 4ϕb 2 (1 + ϕ f + ϕn ) Rbt bh02 stt = Rsw nasw (ϕb 2 = 2, ϕn = ϕ f = 0) Q2 4* 2*0.9*300*3602 = 175* 2*50.24 = 183mm (55.41*103 ) 2 ϕb 4γ b Rbt bh02 1.5*0.9*0.9*300*3602 smax = = = 852mm(ϕb 4 = 1.5) Q 55.41*103 + Kieåm tra ñieàu kieän: ϕb = 1 − 0.01γ b Rb = 1 − 0.01*0.9*0.9 = 0.992 Es Aw 21× 104 × 50.24 ϕ w1 = 1 + 5 = 1+ 5 = 1.043 Eb bs 27 × 103 × 300 × 150 Q ≤ 0.3*0.992*1.065*11.5*300*360 = 3.9 × 105 N Vaäy boá trí coát ñai trong ¼ nhip ñaàu: ∅ 8a150 trong ñoaïn giöõa nhòp ∅ 8a200 3.9.4 Coät: • Kích thöôùc 25x25cm Choï a=a’= 3 cm • Löïc taùc duïng leân coät +Troïng löôïng baûn thaân +Troïng löôïng caùc daàm goái leân coät +Troïng löôïng baûn naép +Hoaït taûi söûa chöõa Caùc giaù trò noäi löïc max P P- F22 F22- F33 F33- M22 M22- M33 M33- (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN.m) (kN.m) 9.11 -195.09 0.7 -2.43 0.6 -1.04 1.27 -1.17 5.3 -3.89 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 89 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS LƯU XUÂN LỘC Dieän tích coát theùp : Tính theo caáu kieän chòu neùn leäch taâm chọn M N eo 0.5h-a e x As A's Σas thép As chọn μ (kN.m) (kN) cm cm cm cm cm2 cm2 cm2 cm2 % 3.5 -195.1 0.018 0.095 0.113 0.001 4.069 4.069 8.137 2∅16 4.02 0.73 + Kieåm tra ñieàu kieän löïc caét: Q = 2.43 (kN ) ≤ 0.6γ b Rbt bho = 0.6 × 0.9 × 900 × 0.25 × 0.22 = 26.73(kN ) (Thoûa) Vaäy boá trí coát ñai: ∅ 8a200 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 90 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net