logo

Lập trình đồ họa bằng visual C++


Muốn lập trình đồ họa bằng visual C++ 6.0 thì cần phải có các thư viện bổ sung sau: Nhấn vào đây để down về (http://www.fileden.com/files/2008/1/19/1707613/glut.rar) Giải nén và chép tất cả vào trong thư mục project của bạn đang làm việc Bài 1: Lập trình chương trình vẽ hình vuông // Bo qua man hinh Console #pragma comment( linker, "/subsystem:\"windows\" /entry:\"mainCRTStartup\"" ) #include #include "glut.h" #include "iostream.h" #include "afxwin.h" #include // kich thuoc, vi tri cua so #define windowWidth 640 #define windowHeight 480 #define startX 0 #define startY 0 // hang so PI #define M_PI 3.14159265358979 // macro doi tu do --> radian #define RAD(goc) ((goc)*(M_PI/180.0)) // cau truc 1 thanh phan mau theo RGB struct colorentry { unsigned char red; unsigned char green; unsigned char blue; colorentry(int r, int g, int b):red(r),green(g), blue(b){}; }; // ham khoi tao void Init(); // !!! ham ve (tat ca thao tac ve nam trong ham nay) void Display(); // ham ve lai moi khi cua so thay doi kich thuoc void Reshape(int Width,int Height); // ham xu ly ban phim void OnKey(unsigned char key,int x, int y); // ham ve duong thang void DrawLine(int x1, int y1, int x2,int y2, colorentry c); // ham ve diem void PutPixel(int x, int y, colorentry c); // ham ve hinh vuong void DrawSquare(int x0, int y0, int w, colorentry c); int main(int argc, char* argv[]) { // Khoi tap cua so OpenGL glutInit(&argc, argv); glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB); glutInitWindowSize(windowWidth, windowHeight); glutInitWindowPosition(startX, startY); glutCreateWindow("Draw Square Demo"); // Cac thao tac khoi tao Init(); // Dang ky ham Display glutDisplayFunc(Display); // Dang ky ham Reshape glutReshapeFunc(Reshape); // Dang ky ham OnKey glutKeyboardFunc(OnKey); // Vong lap su kien glutMainLoop(); // Ket thuc return 0; } void Init() { glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); } int w=100; void Display() { // Xoa de bat dau ve glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); // !!! Cac thao tac ve int xMax = glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH); int yMax = glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT); DrawSquare(xMax/2,yMax/2,w,colorentry(255,255,0)); PutPixel(xMax/2,yMax/2,colorentry(255,0,0)); // Ket xuat ra man hinh glFlush(); } void Reshape(int Width,int Height) { glViewport(0, 0 , (GLsizei)Width,(GLsizei)Height); glMatrixMode(GL_PROJECTION); glLoadIdentity(); gluOrtho2D(0,(GLdouble)Width,0, (GLdouble)Height); } void OnKey(unsigned char key,int x, int y) { switch(key) { case '+': w+=10; break; case '-': w=w-10; break; case 27: // (ESC) exit(0); break; } glutPostRedisplay(); } void DrawLine(int x1, int y1, int x2,int y2, colorentry c) { glBegin(GL_LINES); glColor3ub(c.red,c.green,c.blue); glVertex2f(x1,y1); glVertex2f(x2,y2); glEnd(); } void PutPixel(int x, int y, colorentry c) { glPointSize(2.0); glBegin(GL_POINTS); glColor3ub(c.red,c.green,c.blue); glVertex2f(x,y); glEnd(); } void DrawSquare(int x0, int y0, int w, colorentry c) { int pos[][2] = { {-w,w},{w,w},{w,-w},{-w,-w},{-w,w} }; for(int i=0;i} Đây là toàn bộ soure code để vẽ hình vuông trong VC++ 6.0. Tất cả đều có chú thích đầy đủ. quangtp 30-04-2008, 01:44 AM anh oi , cho em pass giải nén được ko ? anh co code vẽ cả bàn cờ vua ko cho e xin mới ah .em đang cần gấp . có gì anh gửi vào hòm thư cho e : [email protected] finalfantasy 30-04-2008, 09:40 AM Sr em nha. Pass để giải nén là www.binhphu.info. Còn về code của bàn cờ vua thì anh chưa có. Anh sẽ cố gắng vẽ trong thời gian nhanh nhất để post lên cho em tải về. Mà chỉ cần vẽ bàn cờ vua thôi phải ko em? Đâu có vẽ mấy con cờ trên đó phải hem?:D finalfantasy 30-04-2008, 01:36 PM Đây là source code của bàn cờ vua nè. // Bo qua man hinh Console #pragma comment( linker, "/subsystem:\"windows\" /entry:\"mainCRTStartup\"" ) #include #include "glut.h" #include // kich thuoc, vi tri cua so #define windowWidth 640 #define windowHeight 480 #define startX 0 #define startY 0 // hang so PI #define M_PI 3.14159265358979 // macro doi tu do --> radian #define RAD(goc) ((goc)*(M_PI/180.0)) // ham khoi tao void Init(); // !!! ham ve (tat ca thao tac ve nam trong ham nay) void Display(); // ham ve lai moi khi cua so thay doi kich thuoc void Reshape(int Width,int Height); // ham xu ly Idle void OnIdle(); void DrawSquareBlack(int x0,int y0,int d); void DrawSquareWhite(int x0,int y0,int d); void DrawChessBoard(int xc,int yc); int main(int argc, char* argv[]) { // Khoi tap cua so OpenGL glutInit(&argc, argv); glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB); glutInitWindowSize(windowWidth, windowHeight); glutInitWindowPosition(startX, startY); glutCreateWindow("Chess Board"); // Cac thao tac khoi tao Init(); // Dang ky ham Display glutDisplayFunc(Display); // Dang ky ham Reshape glutReshapeFunc(Reshape); // Dang ky ham OnIdle glutIdleFunc(OnIdle); // Vong lap su kien glutMainLoop(); // Ket thuc return 0; } void Init() { glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0); } void Display() { // Xoa de bat dau ve glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); // !!! Cac thao tac ve int xMax = glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH); int yMax = glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT); DrawChessBoard(xMax/2,yMax/2); // Ket xuat ra man hinh glFlush(); glutSwapBuffers(); } void OnIdle() { // Goi ham Display de ve lai glutPostRedisplay(); } void Reshape(int Width,int Height) { glViewport(0, 0 , (GLsizei)Width,(GLsizei)Height); glMatrixMode(GL_PROJECTION); glLoadIdentity(); gluOrtho2D(0,(GLdouble)Width,0, (GLdouble)Height); } void DrawSquareBlack(int x0,int y0,int d) { glBegin(GL_POLYGON); glVertex2f(x0,y0); glVertex2f(x0+d,y0); glVertex2f(x0+d,y0-d); glVertex2f(x0,y0-d); glEnd(); } void DrawSquareWhite(int x0,int y0,int d) { glBegin(GL_LINE_LOOP); glVertex2f(x0,y0); glVertex2f(x0+d,y0); glVertex2f(x0+d,y0-d); glVertex2f(x0,y0-d); glEnd(); } void DrawChessBoard(int xc,int yc) { GLfloat R = sqrt(140*140+140*140); for(int i=0;i} } hondacodonbk 02-10-2008, 11:40 PM anh finalfantasy có tài liệu lập trình đồ họa C++ sử dụng OpenGL hông,gửi cho em với,tại đang học về đồ họa dùng C++ và OpenGL mà anh cho em xin nịck đc hông,để có gì dễ trao đổi,code của anh vẽ bàn cờ rất hay,em đang bí về cái đó,may mà có code của anh tham khảo nên cũng đã hiểu phần nào thank ============================== ============================== cho em hỏi mấy chỗ trong cái code về vẽ bàn cờ,em vẫn chưa hiểu ý tại sao nó lại như vậy ? 1. void Display() { // Xoa de bat dau ve glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); // !!! Cac thao tac ve int xMax = glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH); int yMax = glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT); DrawChessBoard(xMax/2,yMax/2); // Ket xuat ra man hinh glFlush(); glutSwapBuffers(); //---> tai sao phai co dong lenh nay ????? } 2. void DrawSquareBlack(int x0,int y0,int d) { glBegin(GL_POLYGON); // Tai sao cai nay phai la POLYGON ? glVertex2f(x0,y0); glVertex2f(x0+d,y0); glVertex2f(x0+d,y0-d); glVertex2f(x0,y0-d); glEnd(); glFlush(); } void DrawSquareWhite(int x0,int y0,int d) { glBegin(GL_LINE_LOOP); // Tai sao cai nay phai la LINES_LOOP ???? glVertex2f(x0,y0); glVertex2f(x0+d,y0); glVertex2f(x0+d,y0-d); glVertex2f(x0,y0-d); glEnd(); glFlush(); } 3. void DrawChessBoard(int xc,int yc) { GLfloat R = sqrt(140*140+140*140); // 140 --> where ????? for(int i=0;i
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net