logo

Kỹ thuật đàm phán quốc tế về thương mại

Tài liệu là hệ thống những tư liệu khá phong phú và sống động nhằm mục đích giúp các nhà quản lý, các doanh nghiệp Việt Nam có quan hệ kinh doanh với nước ngoài khỏi bỡ ngỡ trong những bước đi ban đầu của quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới.
1 NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG TRUNG TÊM THÖNG TIN THÛ VIÏÅN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI Haâ Nöåi - 2001 KYÄ THUÊÅT ÀAÂM PHAÁN THÛÚNG MAÅI QUÖËC TÏË 2 Muïc luïc Lôøi noùi ñaàu Chöông 1 GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ ÑAØM PHAÙN 1 Khaùi nieäm 2 Baûn chaát cuûa quaù trình ñaøm phaùn 2.1. Ñaøm phaùn laø moät khoa hoïc 2.2 Ñaøm phaùn laø moät ngheä thuaät 2.3 Ñaøm phaùn laø quaù trình thoaû hieäp veà lôïi ích vaø thoáng nhaát giöõa caùc maët ñoái laäp 3 Nhöõng ñeà xuaát nghieân cöùu vaø ñaøo taïo Chöông 2 CHUAÅN BÒ ÑAØM PHAÙN 1. Chuaån bò chieán löôïc 1.1 Chuaån bò tö duy chieán löôïc 1.2 Chuaån bò thaùi ñoä chieán löôïc 1.3 Chuaån bò bieän phaùp chieán löôïc 2. Chuaån bò keá hoaïch 2.1 Thu thaäp soá lieäu, döõ lieäu thoâng tin 2.2 Ñöa ra giaû thieát 2.3 Xaây döïng caùc muïc tieâu ñaøm phaùn 2.4 Chuaån bò nhaân söï vaø ñòa ñieåm ñaøm phaùn 3 NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG 2.5 Töï ñaùnh giaù mình vaø ñoái phöông Chöông3 CAÙC KÓ THUAÄT CAÊN BAÛN TRONG ÑAØM PHAÙN THÖÔNG MAÏI 1. Kó thuaät ñaøm phaùn giaù 1.1 Taïi sao laïi phaûi ñaøm phaùn giaù 1.2 Caùc giai ñoaïn tính giaù 1.3 Phaân tích ñoä nhaïy caûm cuûa ñoái phöông 1.4 Ña daïng hoaù phöông thöùc ñaøm phaùn giaù 1.5 Kó thuaät thuyeát phuïc trong ñaøm phaùn giaù 1.6 Kó thuaät ñeà nghò troïn goùi 1.7 Kó thuaät soá leû 1.8 Kó thuaät ñoái phoù vôùi söï khaùng giaù cuûa ñoái phöông 2. Caùc kyõ thuaät trieån khai cô baûn 2.1 Khi ta gaëp moät ñoái phöông baát trò 2.2 Tìm phöông thöùc ñeå buoäc ñoái phöông ñöa ra ñeà nghò tröôùc 2.3 Ñöa ñeà nghò vaø kieân trì baûo veä ñeà nghò ñaõ ñöa ra 2.4 Tìm phöông thöùc tieát kieäm thôøi gian ñaøm phaùn 2.5 Ñoái phoù vôùi thuû thuaät ñöa ñeà nghò choùt cuûa ñoái phöông 2.6 Kó thuaät laïc ñeà 2.7 Kó thuaät ruùt ñeà nghò 2.8 Kó thuaät chænh lí muïc tieâu ban ñaàu khi tieán haønh ñaøm phaùn KYÄ THUÊÅT ÀAÂM PHAÁN THÛÚNG MAÅI QUÖËC TÏË 4 2.9. Kyõ thuaät xöû lyù huø doaï trong ñaøm phaùn 2.10. Kyõ thuaät xöû lyù nhöôïng boä 3. Kyõ thuaät choáng xaáu chôi trong ñaøm phaùn 3.1. Kyõ thuaät choáng thaùi ñoä laûng traùnh trong ñaøm phaùn 3.2. Kyõ thuaät choáng thaùi ñoä ñe doaï trong ñaøm phaùn 3.3. Kyõ thuaät choáng phaûn baùc cuûa ñoái phöông 3.4. Kyõ thuaät choáng söï laán tôùi cuûa ñoái phöông 3.5. Kyõ thuaät choáng “oàn aøo maø khoâng coù thoaû thuaän” 4. Kyõ thuaät giao tieáp trong ñaøm phaùn thöông maïi 4.1. Caùc chöùc naêng vaø ñaëc ñieåm cuûa giao tieáp ñaøm phaùn thöông maïi 4.2. Caùc kyõ thuaät giao tieáp caên baûn 4.3. Vai troø cuûa phieân dòch trong ñaøm phaùn thöông maïi 5. Kyõ thuaät keát thuùc ñaøm phaùn 5.1. Khi naøo ta neân boû ñaøm phaùn 5.2. Kyõ thuaät keát thuùc ñaøm phaùn khi ñaït ñöôïc thoaû thuaän 5.3. Nhöõng ñieàu khoaûn thoaû thuaän neân coù 5.4. Nhöõng kyõ thuaät keát thuùc ñaøm phaùn khi khoâng ñaït ñöôïc thoaû thuaän Chöông IV VAÊN HOAÙ TRONG ÑAØM PHAÙN THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ 1. Nhöõng khaùc bieät veà vaên hoaù: Phöông Ñoâng vaø Phöông Taây ñoái chieáu. 5 NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG 1.1. Chuû nghóa caù nhaân vaø chuû nghóa taäp theå. 1.2. Cô cheá taàng baäc. 1.3. Tính kyû luaät vaø thôøi gian ra quyeát ñònh 1.4. Vai troø cuûa Chính phuû 2. Trung Quoác 2.1. Guanxi 2.2. Theå dieän 2.3. Söï kính troïng ñoái vôùi ngöôøi cao tuoåi 2.4. Nhöõng löu yù khaùc 3. Nhaät Baûn 3.1. Tateshakai 3.2. Amae 3.3. Wa 3.4. Honne vaø Tatame 3.5. Naniwabushi 3.6. No Tataki Uri 3.7. Inshin Denshin 3.8. Nemawashi 3.9. Shinyo 4. Hoa Kyø 4.1. Sô khaûo nhöõng nghieân cöùu veà ñaøm phaùn trong nhöõng naêm gaàn ñaây ôû Myõ. KYÄ THUÊÅT ÀAÂM PHAÁN THÛÚNG MAÅI QUÖËC TÏË 6 4.2. Nhöõng giaù trò vaên hoaù Myõ Chöông V ÑAØM PHAÙN THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM TRONG NHÖÕNG NAÊM ÑOÅI MÔÙI 1. Ñaøm phaùn thöông maïi ôû Vieät Nam trong nhöõng naêm tieàn ñoåi môùi 2. Ñaøm phaùn thöông maïi ôû Vieät Nam sau ñoåi môùi 7 NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG Giôùi thieäu Nhöõng naêm thaùng cuoái cuøng cuûa theá kyû XX vôùi nhöõng thaønh töïu to lôùn cuûa cuoäc caùch maïng khoa hoïc vaø coâng ngheä hieän ñaïi ñaõ vaø ñang ñaåy nhanh söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát, naâng cao naêng suaát lao ñoäng, laøm chuyeån bieán maïnh meõ cô caáu kinh teá cuûa caùc quoác gia vaø laøm thay ñoåi saâu saéc moïi maët ñôøi soáng xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Vieäc truyeàn baù nhanh choùng coâng ngheä cao, söï buøng noå giao thoâng vaän taûi vaø thöông maïi quoác teá, khaû naêng thoâng tin töùc khaéc, taát caû nhöõng caùi ñoù khieán cho caùc doanh nghieäp ñang ngaøy caøng chòu nhieàu söùc eùp caïnh tranh tröôùc ñaây chöa töøng coù vaø caøng ngaøy söùc eùp ñoù caøng taêng, ñe doaï söï soáng coøn cuûa doanh nghieäp, ñaëc bieät khi söùc eùp khoâng chæ mang tính khu vöïc maø môû roäng treân phaïm vi toaøn caàu. Ñeå thoaùt khoûi nguy cô bò dieät vong, caùc doanh nghieäp, nhaát laø caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng treân thöông tröôøng quoác teá, phaûi hoaïch ñònh chieán löôïc phaùt trieån höõu hieäu cuûa mình, xaây döïng haøng loaït caùc bieän phaùp, trong ñoù coù ñaøm phaùn thöông maïi, nhaèm tieán haønh caùc hoaït ñoäng thöông maïi coù hieäu quaû nhaát. Vôùi kinh nghieäm treân ba möôi naêm phaùt trieån ngaønh ngoaïi thöông, vôùi söï keá thöøa cuûa nhöõng thaønh töïu baát khaû chieán baïi cuûa ñaøm phaùn ngoaïi giao Vieät Nam treân tröôøng quoác teá, caùc cô quan quaûn lyù, caùc doanh nghieäp Vieät Nam ñaõ goùp phaàn nhaát ñònh trong vieäc phaùt trieån neàn kinh teá, phaùt trieån ngaønh ngoaïi thöông vaø môû roäng caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. Tuy nhieân, ñaøm phaùn thöông maïi quoác teá vôùi nhöõng kyõ naêng vaø tö duy ñaëc thuø vôùi nhöõng kyõ xaûo vaø ngheä thuaät rieâng ,vôùi nhöõng qui trình vaø thuû phaùp nhaát ñònh quaû thaät coøn quaù xa laï ñoái vôùi caùc toå chöùc vaø doanh nghieäp Vieät Nam. Ñaõ coù nhieàu cuoäc hoäi thaûo quoác teá vaø Vieät Nam, ñaõ coù nhöõng coâng trình, chuyeân ñeà nghieân cöùu haøm chöùa nhöõng noäi dung khaùc nhau veà ñaøm phaùn KYÄ THUÊÅT ÀAÂM PHAÁN THÛÚNG MAÅI QUÖËC TÏË 8 thöông maïi quoác teá vôùi muïc ñích giuùp caùc nhaø quaûn lyù, caùc doanh nghieäp Vieät Nam coù quan heä kinh doanh vôùi nöôùc ngoaøi khoûi bôõ ngôõ trong nhöõng böôùc ñi ban ñaàu cuûa quaù trình hoäi nhaäp neàn kinh teá theá giôùi. Khoâng ngoaøi muïc ñích ñoù, cuoán saùch coù töïa ñeà “kyõ thuaät ñaøm phaùn thöông maïi quoác teá” laø coâng trình nghieân cöùu töông ñoái daøi hôi, heä thoáng vôùi nhöõng tö lieäu khaù phong phuù vaø soáng ñoäng seõ laø taøi lieäu boå ích. Moät ñieàu ñaùng chuù yù laø caùc taùc giaû ñeà laø caùc caùn boä giaûng daïy ôû caùc tröôøng ñaïi hoïc, nôi maø ñaøm phaùn thöông maïi quoác teá ñang ñöôïc xaây döïng vôùi yù nghóa khoâng chæ laø moät phaàn maø seõ laø moät moân hoïc ñoäc laäp trong töông lai. Caùc taùc giaû môùi ñöôïc tu nghieäp vaø ñöôïc caáp baèng thaïc syõ (MBA) ôû nöôùc ngoaøi. Ñieàu naøy laøm cho cuoán saùch vöøa mang tính lyù luaän hieän ñaïi coù keát hôïp vôùi thöïc tieãn Vieät Nam vöøa mang tính “tröôøng hoïc”. Laø moät coâng trình coù tính chaát nghieân cöùu, caùc taùc giaû chaéc chaén seõ khoâng theå traùnh khoûi nhöõng khieám khuyeát nhaát ñònh veà noäi dung cuõng nhö hình thöùc. Song chuùng toâi cho raèng ñaây laø cuoán saùch raát ñaùng traân troïng. Noù raát boå ích vaø laø taøi lieäu tham khaûo thieát thöïc khoâng chæ ñoái vôùi sinh vieân, giaùo vieân maø coøn ñoái vôùi nhöõng nhaø nghieân cöùu, quaûn lyù, caùc doanh nghieäp vaø cho taát caû nhöõng ai quan taâm. Vôùi tinh thaàn ñoù, xin traân troïng giôùi thieäu cuøng ñoäc giaû cuoán saùch naøy Haø Noäi, thaùng 10 naêm 1997 PGS. PTS Nguyeãn Thò Mô Phoù hieäu tröôûng tröôøng Ñaïi hoïc Ngoaïi thöông 9 NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG Lôøi taùc giaû Khu vöïc hoùa vaø toaøn caàu hoaù kinh teá, nghieân cöùu khuynh höôùng noåi baät cuûa neàn kinh teá theá giôùi trong nhöõng thaäp kyû choùt cuûa theá kyû XX, laø söï theå hieän cuûa quaù trình phaùt trieån coù tính quy luaät cuûa xaõ hoäi loaïi ngöôøi. Tröôùc boái caûnh ñoù, caùc doanh nghieäp duø laø ôû lónh vöïc naøo, ôû khu vöïc naøo ñeàu phaûi tieán haønh caùc hoaït ñoäng caïnh tranh coù tính khu vöïc, tính toaøn caàu. Ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc doanh nghieäp tham gia vaøo thò tröôøng theá giôùi, moät khi muoán toàn taïi vaø phaùt trieån, khoâng theå khoâng xaây döïng vaø phaùt trieån moät loaït caùc bieän phaùp cnaïh trnah mang tính chieán löôïc vaø chieán thuaät. Trong heä thoáng caùc bieän phaùp ñoù, ñaøm phaùn, moät thao taùc bao goàm trong noù caùc ñaëc tính vöøa mang tính kyõ thuaät, vöøa mang tính khoa hoïc vaø ngheä thuaät, ñoùng vai troø quan troïng trong quaù trình hoaïch ñònh vaø tieán haønh caù hoaït ñoäng kinh doanh coù hieäu quaû. Vì vaäy, moät loaït caùc tröôøng kinh doanh treân theá giôùi ñaõ coi ñaøm phaùn thöông maïi nhö moät moân hoïc ñoäc laäp trong chöông trình chuyeân ngaønh cuûa mình (nhö: quaûn trò kinh doanh, thöông maïi quoác teá, quaûn trò thoâng tin...). Ngoaøi ra, ñaøm phaùn coøn laø chuyeân ñeà cuûa nhieàu taïp chí vaø baùo treân theá giôùi. ôû Vieät Nam, ñaøm phaùn thöông maïi laø moät phaàn trong moân hoïc Kyõ thuaät nghieäp vuï Ngoaïi thöông. Ñeå goùp phaàn mình vaøo vieäc nghieân cöùu vaán ñeà naøy, chuùng toâi bieân soaïn vaø giôùi thieäu vôùi quyù ñoäc giaû cuoán saùch “Kyõ thuaät Ñaøm phaùn Thöông maïi Quoác teá” nhaèm trình baøy moät soá kieán thöùc cô baûn coù lieân quan tôùi ñaøm phaùn thöông maïi quoác teá coù tính tôùi söï khaùc nhau veà moâi tröôøng vaên hoaù, phaùp luaät. Trong khi thu thaäp taøi lieäu vaø hoaøn thieän baûn thaûo cuoán saùch, caùc taùc giaû ñaõ nhaän ñöôïc söï coå vuõ vaø ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc thaày, caùc coâ, cuøng ñoâng ñaûo caùc ñoàng nghieäp taïi Ñaïi hoïc KYÄ THUÊÅT ÀAÂM PHAÁN THÛÚNG MAÅI QUÖËC TÏË 10 Ngoaïi thöông Haø noäi vaø Ñaïi hoïc Quoác gia Haø noäi. Caùc taùc giaû nhaân dòp naøy ñöôïc baøy toû loøng bieát ôn chaân thaønh ñoái vôùi taäp theå caùc giaùo sö tröôøng Ñaïi hoïc Ngoaïi thöông: PGS. PTS. Nguyeãn Thò Mô, Phoù Hieäu tröôûng tröôøng Ñaïi hoïc Ngoaïi thöông, PGS, NGÖT Ñinh Xuaân Trình, Chuû nhieäm Khoa Kinh teá Ngoaïi thöông, Ñaïi hoïc Ngoaïi thöông, PGS. PTS. NGÖT Nguyeãn Hoàng Ñaøm, Phoù Hieäu tröôûng tröôøng Ñaïi hoïc Ngoaïi thöông, Giaùm ñoác Cô sôû II Ñaïi hoïc Ngoaïi thöông taïi TP. Hoà Chí Minh; PGS, PTS Leâ Ñình Töôøng, Phoù Chuû nhieäm Khoa Kinh teá Ngoaïi thöông, Ñaïi hoïc Ngoaïi thöông; PGS, NGÖT Vuõ Höõu Töûu, Chuû nhieäm Boä moân Kyõ thuaät Nghieäp vuï Ngoaïi thöông, Ñaïi hoïc Ngoaïi thöông; PGS. PTS. Phaïm Ngoïc Thieát, Phoù Chuû nhieäm Khoa Kinh teá Ngoaïi thöông, Ñaïi hoïc Ngoaïi thöông, GS. PTS. Nguyeãn Ñöùc Chính, Phoù Giaùm ñoác Ñaïi hoïc Quoác Gia Haø noäi, vaø taäp theå caùc giaùo sö tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên, Ñaïi hoïc Quoác gia Haø noäi; GS. TS. Nguyeãn Lai; GS. PTS. Ñinh Vaên Ñöùc; GS. PTS. Nguyeãn Thieän Giaùp; GS. PTS. Leâ Quang Thieâm; PTS. Nguyeãn Höõu Ñaït; PGS. PTS. Traàn Khuyeán; PTS. Leâ Ñoâng; caùc ñoàng nghieäp Khoa Ngoân ngöõ vaø Vaên hoaù Anh- Myõ, THS. Phaïm Phöông Luyeän, Chuû nhieäm Khoa NN&VH Anh- Myõ; THS. Leâ Huøng Tieán, Phoù Chuû nhieäm Khoa NN&VH Anh-Myõ, Ñaïi hoïc Ngoaïi ngöõ, Ñaïi hoïc Quoác gia Haø noäi. Caùc taùc giaû cuõng xin nhaân dòp naøy baøy toû loøng caûm ôn chaân thaønh ñoái vôùi GS.TS. Patricia Oyler, THS. Phaïm Hoàng Lónh, THS. Nguyeãn Huy Chöông, PGS. PTS. Phan Vaên, THS. Traàn Thò Phöôïng, LS. Nguyeãn Ñöùc Hanh, THS. Tröông Thò Ñaéc, LS. Tröông Anh Tuaán, nhöõng ngöôøi taïo ñieàu kieän veà taøi lieäu cho caùc taùc giaû trong khi chuaån bò baûn thaûo vaø luoân mong muoán caùc taùc giaû coù moät coâng trình nghieân cöùu xöùng ñaùng. Tuy nhieân, tröôùc nhöõng yeâu caàu ña daïng cuûa ñoäc giaû, vôùi trình ñoä coøn haïn cheá cuûa caùc taùc giaû, cuoán saùch naøy khoâng traùnh khoûi coøn coù nhöõng khieám khuyeát. Caùc taùc giaû cuûa cuoán saùch raát 11 NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù ñoäc giaû nhaèm hoaøn thieän hôn nöõa veà noäi dung vaø hình thöùc cuoán saùch trong nhöõng laàn xuaát baûn sau. Xin chaân thaønh caûm ôn. Haø Noäi Muøa thu naêm 1997 Caùc taùc giaû KYÄ THUÊÅT ÀAÂM PHAÁN THÛÚNG MAÅI QUÖËC TÏË 12 Chöông I Giôùi thieäu chung veà ñaøm phaùn 1. Khaùi nieäm Ñaøm phaùn laø moät hieän töôïng xaõ hoäi, moät hình thöùc giao tieáp mang tính muïc ñích cao nhaèm giaûi quyeát thoûa ñaùng caùc hoaøn caûnh coù vaán ñeà giöõa caùc taäp theå hoaëc caù nhaân vôùi nhau trong sinh hoaït xaõ hoäi hoaëc coäng ñoàng. “Baây giôø Maän môùi hoûi Ñaøo: Vöôøn hoàng ñaõ coù ai vaøo hay chöa? Maän hoûi thì Ñaøo xin thöa: Vöôøn hoàng coù loái, ...”. Caâu ca dao treân coù theå coi laø mieâu taû phaàn ñaàu cuûa moät cuoäc “ñaøm phaùn” ñeå ñi ñeán “thoaû thuaän”. Ñaøm phaùn laø moät nhu caàu ñoái vôùi cuoäc soáng xaõ hoäi cuûa con ngöôøi, caàn thieát nhö côm aên nöôùc uoáng, nhö khao khaùt tìm hieåu. Ñieàu kieän ñeå coù ñaøm phaùn phaûi laø coäng ñoàng, qui moâ nhoû nhö moät caëp tình nhaân, qui moâ lôùn nhö moät xaõ hoäi, moät khu vöïc, moät chaâu luïc, vaø lôùn hôn nöõa, bieát ñaâu sau naøy seõ coù ñaøm phaùn giöõa caùc haønh tinh. Khoâng coù coäng ñoàng, nghóa laø khi soáng ñôn ñoäc treân hoang ñaûo nhö Robinson Crusoe, ngöôøi ta khoâng theå vaø cuõng khoâng caàn ñaøm phaùn. Ñaøm phaùn laø moät khaùi nieäm roäng. Xeùt veà maët töø nguyeân trong tieáng Vieät, ñaøm phaùn coù nghóa laø thaûo luaän (ñaøm) vaø ra quyeá t ñònh chung (phaù n ). Trong tieá n g Anh, töø ñaø m phaù n (negotiation) laø moät töø goác La tinh (negotium), coù nghóa laø trao ñoåi kinh doanh. Baùch khoa toaøn thö Encarta ’96 (Hoa Kyø) ñònh nghóa ñaøm phaùn laø haønh ñoäng: 1/ Hoäi ñaøm vôùi moät hoaëc nhieàu beân ñeå ñi ñeán caùc thoaû thuaän; 2/ Daøn xeáp phöông thöùc trao ñoåi thoâng qua hôïp ñoàng; 13 NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG 3/ Chuyeån giao quyeàn sôû höõu theo luaät ñònh vaø treân thöïc teá cho moät hoaëc nhieàu beân khaùc ñeå ñoåi laáy caùc giaù trò seõ nhaän ñöôïc 4/ Hoaøn thieän vaø giaûi quyeát thaønh coâng caùc toàn taïi cuûa quaù trình. Nhö vaäy, theo Encarta ’96, ñaøm phaùn laø moät quaù trình goàm nhieàu khaâu, baét ñaàu baèng hoäi ñaøm vaø keát thuùc baèng giaûi quyeát troïn ven treân thöïc teá caùc vaán ñeà ñaõ ñöôïc hoäi ñaøm. Ñieàu naøy coù nghóa, neáu caùc vaán ñeà hoäi ñaøm coøn chöa ñöôïc giaûi quyeát thaønh coâng treân thöïc teá thì quaù trình ñaøm phaùn chöa chaám döùt. Ñònh nghóa cuûa Baùch khoa toaøn thö Encarta ’96 coù veû raát phuø hôïp vôùi goác töø nguyeân tieáng Anh cuûa töø ñaøm phaùn (negotium: trao ñoåi kinh doanh). Trong caùc tö lieäu nghieân cöùu veà ñaøm phaùn, caùc nhaø lyù thuyeát ñeàu thöøa nhaän moät ñieàu ñaøm phaùn laø moät thöïc teá cuoäc soáng coù maët ôû khaép nôi chöù khoâng rieâng gì trong lónh vöïc trao ñoåi kinh doanh. Duø muoán hay khoâng, ai ai cuõng phaûi ñaøm phaùn. Ñoù cuûa theå laø ñöùa treû beù boûng noùi chuyeän voùi ba noù veà vieäc baét noù ñi nguû luùc taùm giôø goái laø ñaõ hôïp lyù chöa, coù theå laø caùc chuû caên hoä baøn baïc vôùi ban thanh lyù nhaø cöûa veà giaù trò coøn laïi cuûa ngoâi nhaø, coù theå laø vò tröôûng phoøng baøn baïc vôùi caáp treân veà keá hoaïch taêng löông cho nhaân vieân döôùi quyeàn. Duø hình thöùc coù theå khaùc nhau nhöng baûn chaát cuûa caùc quaù trình ñeàu gioáng nhau, ñeàu laø thuyeát phuïc. Vaø quaù trình ñoù ñöôïc goïi laø ñaøm phaùn. Nhö vaäy, khaùi nieäm ñaøm phaùn caàn ñöôïc môû roäng ñeå bao haøm caû caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán söï thuyeát phuïc trong cuoäc soáng haøng ngaøy. Trong khi ñaøm phaùn laø moät quaù trình phoå bieán coù yù nghóa quan troïng trong phaàn lôùn caùc hoaït ñoäng phaán ñaáu cuûa con ngöôøi, KYÄ THUÊÅT ÀAÂM PHAÁN THÛÚNG MAÅI QUÖËC TÏË 14 hoaït ñoäng naøy vaãn ít nhieàu mang maøu saéc bí hieåm. Coù raát nhieàu coâng trình daønh cho ñoäc giaû phoå thoâng vaø cho caùc nhaø nghieân cöùu, ñaõ coá gaéng laøm saùng toû nhöõng bí hieåm cuûa hieän töôïng ñaøm phaùn. Song nhöõng ngöôøi quan taâm ñeán ñaøm phaùn - khoâng phaûi vôùi tö caùch moät ngheà - maø laø vôùi tö caùch moät hoaït ñoäng hoï thöôøng gaëp trong cuoäc soáng - ñeàu thaáy raèng thaät khoù ñeå coù theå naém ñöôïc nhöõng tinh tuyù coát loõi cuûa hieän töôïng naøy. Ñaøm phaùn laø gì? Baûn thaân khaùi nieäm naøy chöa coù ñònh nghóa nhaát quaùn. Joseph Burnes (1993) coi ñaøm phaùn laø moät cuoäc thaûo luaän giöõa hai hay nhieàu ngöôøi ñeà ñi ñeán moät muïc ñích chung laø ñaït ñöôïc thoaû thuaän veà nhöõng vaán ñeà ngaên caùch caùc beân maø khoâng beân naøo coù ñuû söùc maïnh - hoaëc coù söùc maïnh nhöng khoâng muoán söû duïng - ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà ngaên caùch ñoù. Roõ raøng ñònh nghóa ñaøm phaùn cuûa Burnes coi nguyeân nhaân cuûa ñaøm phaùn laø xung ñoät vaø muïc ñích cuûa ñaøm phaùn laø giaûi quyeát caùc xung ñoät baèng phöông phaùp traùnh söû duïng vuõ löïc. Khi noùi ñeán xung ñoät, ngöôøi ta hay nghó ñeán xung ñoät chính trò hoaëc vuõ trang (kieåu nhö ñang dieãn tra ôû Afghanistan hieän nay). Treân thöïc teá, xung ñoät laø moät khaùi nieäm chæ söï dò bieät veà quan ñieåm hay lôïi ích giöõa caùc caù nhaân hay taäp theå. Roger Fisher & Willam Ury (1991) laïi nhìn ñaøm phaùn ôû goùc ñoä khaùc, coi ñaøm phaùn laø phöông tieän cô baûn ñeå ñaït ñöôïc caùi ta mong muoán töø ngöôøi khaùc. Ñoù laø quaù trình giao tieáp coù ñi coù laïi ñöôïc thieát keá nhaèm ñaït ñöôïc thoaû thuaän trong khi giöõa ta vaø phía beân kia coù nhöõng quyeàn lôïi coù theå chia seû vaø nhöõng quyeàn lôïi ñoái khaùng. Nhö vaäy, theo Roger Fisher vaø Willam Ury, nguyeân nhaân cuûa ñaøm phaùn laø ñoäng cô quyeàn lôïi hoái thuùc vaø muïc ñích cuûa ñaøm phaùn laø chia seû quyeàn lôïi trong khi coù nhöõng baát ñoàng. Trong suoát cuoán saùch naøy, ñaøm phaùn ñöôïc hieåu laø quaù 15 NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG trình maëc caû vaø thuyeát phuïc thoâng qua giao tieáp, trao ñoåi thoâng tin tröïc dieän vaø thuyeát phuïc thoâng qua giao tieáp, trao ñoåi thoâng itn tröïc dieän hoaëc vaên baûn vì muïc tieâu lôïi nhuaän kinh teá giöõa caùc beân coù quan heä mua baùn vôùi nhau nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng cam keát baèng vaên baûn döôùi hình thöùc hôïp ñoàng döïa treân cô sôû bình ñaúng vaø töï nguyeän giöõa caùc beân. Nhö seõ trình baøy ñaøm phaùn vöøa laø khoa hoïc, vöøa laø ngheä thuaät, vöøa laø quaù trình thoáng nhaát caùc maët ñoái laäp, ñaøm phaùn laø moät ngaønh nghieân cöùu raát roäng. Cuoán saùch naøy chæ taäp trung vaøo caùc vaán ñeà kyõ thuaät cô baûn nhaát trong moät phaïm vi cuï theå: Ñaøm phaùn thöông maïi quoác teá. Trong tieâu ñeà treân, thuaät ngöõ cô baûn laø thuaät ngöõ thöông maïi. Thuaät ngöõ naøy ôû ñaây ñöôïc hieåu laø vieäc mua baùn, trao ñoåi haøng hoaù giöõa hai beân treân cô sôû thoaû thuaän moät caùch bình ñaúng töï nguyeän. Veà cô baûn, hoaït ñoäng thöông maïi ôû taát caû moïi quoác gia ñeàu dieãn ra döôùi hai hình thöùc: mua ban noäi ñòa vaø mua baùn quoác teá. Mua baùn noäi ñòa vaø mua baùn quoác teá, veà baûn chaát, ñeàu laø nhöõng hoaït ñoäng maø trong ñoù ngöôøi baùn coù nghóa vuï chuyeån giao haøng hoaù, dòch vuï cho ngöôøi mua. Coøn ngöôøi mua coù nghóa vuï chuyeån cho ngöôøi baùn moät khoaûn giaù trò ngang vôùi giaù trò haøng hoaù, dòch vuï ñöôïc trao ñoåi. Tuy vaäy, khaùc vôùi mua baùn noäi ñòa, mua baùn quoác teá laø hoaït ñoäng: (1) mua baùn xuyeân bieân giôùi, nghóa laø, hoaït ñoäng giöõa caùc beân kinh doanh haøng hoaù vaø dòch vuï thuoäc caùc quoác gia khaùc nhau.; (2) mua baùn coù ñieàu tieát, coù ñieàu chænh, nghóa laø, noù chæ ñöôïc trieån khai khi coù söï cho pheùp cuûa chính phuû caùc quoác gia höõu quan; KYÄ THUÊÅT ÀAÂM PHAÁN THÛÚNG MAÅI QUÖËC TÏË 16 (3) ñöôïc tieán haønh theo yù chí cuûa caùc chuû theå ñaøm phaùn vaø kyù keát hôïp ñoàng khoâng bò raøng buoäc bôûi baát kyø beân thöù ba naøo; (4) ñöôïc ñaûm baûo baèng caùc phöông tieän thanh toaùn quoác teá. Nhö vaäy, söï khaùc nhau giöõa mua baùn noäi ñòa vaø mua baùn quoác teá laø söï khaùc nhau veà ñieàu kieän hoaït ñoäng. Nhöng trong baát kyø ñieàu kieän naøo, muïc tieâu cuûa nhaø ñaøm phaùn cuõng baát di baát dòch: ñoù laø muïc tieâu lôïi nhuaän. Ngöôøi ta seõ khoâng tham gia mua baùn quoác teá neáu noù khoâng taïo ra lôïi nhuaän so snaùh ôû möùc chaáp nhaän ñöôïc khi so vôùi mua baùn noäi ñòa. Trong suoát cuoán saùch naøy, caùc thuaät ngöõ Ñaøm phaùn/ Ñaøm phaùn thöông maïi/ Ñaøm phaùn thöông maïi quoác teá ñöôïc duøng thay ñoåi vaø thay theá cho nhau. 2. Baûn chaát cuûa quaù trình ñaøm phaùn 2.1. Ñaøm phaùn laø moät khoa hoïc: Tröôùc heát, ñaøm phaùn laø moät khoa hoïc, khoa hoïc veà phaân tích giaûi quyeát vaán ñeà moät caùch heä thoáng, theo phöông chaâm tìm giaûi phaùp toái öu cho caùc beân lieân quan. Tính phaân tích nhaèm giaûi quyeát vaán ñeà trong ñaøm phaùn ñöôïc theå hieän trong suoát quaù trình ñaøm phaùn töø chuaån bò cho ñeán keát thuùc ñaøm phaùn. Tính heä thoáng ñoøi hoûi phaûi coù söï nhaát quaùn trong toaøn boä quaù trình ñoù. Moái quan heä giöõa caùc yeáu toá trong ñaøm phaùn coù theå laø moái quan heä tuyeán tính: 17 NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG Trong ñoù muïc ñích chi phoái caùc muïc tieâu ñaøm phaùn; noäi dung chi phoái phöông phaùp ñaøm phaùn vaø phöông phaùp chi phoái ñaùnh giaù keát quaû ñaøm phaùn. Nhöôïc ñieåm cuûa moâ hình ñaøm phaùn tuyeán tính laø tính aùp ñaët cuûa caùc yeáu toá ñöùng tröôùc ñoái vôùi caùc yeáu toá ñöùng sau. Nhöôïc ñieåm naøy troùi buoäc nhaø ñaøm phaùn trong phaùt huy tính naêng ñoäng saùng taïo. Trong lòch söû, moâ hình ñaøm phaùn tuyeán tính xuaát hieän töø raát laâu vaø noù coøn phoå bieán ñeán sau Ñaïi chieán theá giôùi thöù II, vì moâ hình naøy ñaûm baûo tính nhaát quaùn cao giöõa caùc yeáu toá. Nhöõng cuoäc ñaøm phaùn thaønh coâng cao nhaát laø nhöõng cuoäc ñaøm phaùn coù keát quaû truøng khôùp vôùi muïc tieâu. Trong lyù thuyeát, moâ hình tuyeán tính coøn ñöôïc goïi laø moâ hình muïc tieâu lyù tính (rational objective model). Töø thaäp kyû 70 xuaát hieän moät moâ hình môùi ñaûm baûo tính naêng ñoäng, saùng taïo vaø meàm deûo cuûa nhaø ñaøm phaùn, ñoù laø moâ hình voøng troøn (cyclical model): KYÄ THUÊÅT ÀAÂM PHAÁN THÛÚNG MAÅI QUÖËC TÏË 18 Trong moâ hình treân, caùc yeáu toá ñaøm phaùn chi phoái laãn nhau, ñieàu chænh laãn nhau trong quaù trình ñaøm phaùn. Moâ hình naøy gaït boû tính cöùng nhaéc cuûa moâ hình tuyeán tính nôi nhaø ñaøm phaùn ít nhieàu phaûi “tuaân theo thaùnh chæ” vaø laøm vieäc chuû yeáu nhö moät xöôùng ngoân vieân. Noù taïo cô hoäi cho nhaø ñaøm phaùn trôû thaønh moät ñaïo dieãn thöïc söï ñeå phaùt huy heát khaû naêng cuûa mình vaø tìm ra giaûi phaùp ñöa ñaøm phaùn ñeán thoaû thuaän. Song moâ hình naøy cuõng coù haïn cheá cuûa noù: Ñoù laø söï thieáu chaéc chaén cuûa nhöõng quyeát ñònh tuyø höùng do söï can thieäp cuûa “caùi toâi” cuûa nhaø ñaøm phaùn. Bôûi vaäy, tuy trong thöïc teá toàn taïi hai moâ hình ñaøm phaùn, chöa nhaø nghieân cöùu naøo khaúng ñònh moâ hình naøo hôn moâ hình naøo. Coù leõ moâ hình tuyeán tính phuø hôïp vôùi pheùp tö duy cuûa nhöõng ngöôøi xuaát thaân töø moät neàn vaên hoaù troïng toân ti, taàng baäc nhö kieåu vaên hoaù Chaâu aù. Trong ñaøm phaùn, noù cuõng taïo lôïi theá nhö seõ trình baøy raûi raùc ôû caùc chöông sau cuûa cuoán saùch naøy. Coøn moâ hình voøng troøn thích hôïp vôùi phöông phaùp tö duy trong moät neân vaên hoaù troïng bình ñaúng vaø cho pheùp con ngöôøi töï do quyeát ñònh. Trong ñaøm phaùn, noù cuõng taïo ra nhöõng lôïi theá nhö cöùu vaõn beá taéc ñaøm phaùn theo phöông chaâm ñöôïc ít nhieàu cuõng goïi laø ñöôïc, coøn hôn khoâng. Vôùi tö caùch laø moät khoa hoïc theo ñuùng nghóa cuûa töø naøy (khoa hoïc = söï quan saùt, nhaän bieát, mieâu taû, ñieàu tra thöïc nghieäm vaø giaûi thích lyù thuyeát veà caùc hieän töôïng), ñaøm phaùn lieân quan ñeán nhieàu ngaønh khoa hoïc khaùc nhö luaät, keá toaùn taøi chính, phaân tích xaùc suaát, nhaèm giuùp nhaø ñaøm phaùn döï baùo keát quaû ñaøm phaùn qua vieäc tìm ra khu vöïc thoaû thuaän (area of agreement) trong ñaøm phaùn. Nhöõng vaán ñeà naøy ñöôïc ñeà caäp raát chi tieát trong coâng trình cuûa Howard Raiffa (1982) veà khoa hoïc vaø ngheä thuaät ñaøm phaùn. 19 NGUYÏÎN XUÊN THÚM (CHUÃ BIÏN) - NGUYÏÎN VÙN HÖÌNG 2.2. Ñaøm phaùn laø moät ngheä thuaät: Vôùi tö caùch laø moät ngheä thuaät (ngheä thuaät = söï thao taùc ñeán möùc thuaàn thuïc ñieâu luyeän moät soá nguyeân taéc vaø phöông phaùp trong moät maët hoaït ñoäng naøo ñoù cuûa con ngöôøi), ñaøm phaùn laø moät quaù trình thao taùc ôû möùc nhuaàn nhuî caùc kyõ naêng giao dòch, bao goàm khaû naêng thuyeát phuïc vaø chaáp nhaän söï thuyeát phuïc, khaû naêng söû duïng caùc tieåu xaûo ñaøm phaùn, söï khoân kheùo löïa choïn thôøi gian vaø caùch thöùc thöïc hieän nhöõng tieåu xaûo ñoù. Khaùc vôùi khía caïnh khoa hoïc cuûa ñaøm phaùn laø khía caïnh môùi ñöôïc phaùt trieån trong theá kyû XX, ngheä thuaät ñaøm phaùn coù beà daøy lòch söû phaùt trieån khaù ñaày ñaën, coù theå noùi töø thôøi tieàn trung coå khi caùc boä laïc ngöôøi xuaát hieän nhu caàu giao löu vaø trao ñoåi haøng hoaù theo phöông thöùc haøng ñoåi haøng (barter). Trong nguoàn tö lieäu veà ñaøm phaùn, soá löôïng caùc coâng trình nghieân cöùu veà ngheä thuaät ñaøm phaùn cuõng chieám moät tyû leä lôùn. Trong khi ñeà caäp ñeán ñaøm phaùn vôùi tö caùch laø moät ngheä thuaät, caùc nhaø lyù thuyeát ñaøm phaùn phaân bieät 3 (ba) phöông phaùp ñaøm phaùn cô baûn: 2.2.1. Phöông phaùp ñöôïc phaùt trieån ñaày ñuû nhaát laø phöông phaùp lyù thuyeát troø chôi (game theory). Phöông phaùp lyù thuyeát troø chôi laø phöông phaùp ra quyeát ñònh döïa treân nhöõng phaân tích toaùn hoïc veà caïnh tranh nhaèm löïa choïn phöông thöùc haønh ñoäng toái öu cho beân tham gia troø chôi. Döïa treân phöông phaùp lyù thuyeát troø chôi, Roger Fisher & Willam Ury (1991) coù nhöõng nghieân cöùu thuyeát phuïc veà phong caùch ñaøm phaùn (ñaøm phaùn cöùng, ñaøm phaùn meàm) cho söï löïa choïn luaät chôi cuûa nhaø ñaøm phaùn (ñaøm phaùn laäp tröôøng, ñaøm phaùn quyeàn lôïi) Theo hai oâng, troø chôi ñaøm phaùn dieãn ra treân hai caáp ñoä: caáp ñoä veà chaát (lieân quan ñeán caùc ñieàu khoaûn caàn thoaû thuaän, ví duï veà giaù caû, ñieàu khoaûn thanh toaùn, ñieàu kieän giao haøng... ) vaø caáp ñoä toå chöùc luaät chôi (lieân quan ñeán phöông thöùc ñaøm phaùn KYÄ THUÊÅT ÀAÂM PHAÁN THÛÚNG MAÅI QUÖËC TÏË 20 noäi dung caùc vaán ñeà). Caáp ñoä thöù hai cuûa troø chôi naøy ñöôïc goïi laø troø chôi lôùn, troø chôi cuûa / hoaëc veà moät troø chôi. Moãi ñoäng thaùi cuûa nhaø ñaøm phaùn trong troø chôi vôùi ñoái phöông khoâng chæ coù taùc ñoäng giaûi quyeát caùc vd thuoäc noäi dung ñaøm phaùn maø coøn laø bieåu hieän cuûa söï löïa choïn luaät chôi theo nhöõng tính toaùn nhaèm taïo ra moät hieäu quaû toái öu. Ñoäng thaùi ñoù coù theå laø söï tieáp tuïc cuûa moät luaät chôi cuõng coù theå laø bieåu hieän cuûa söï thay ñoåi luaät chôi, theo kieåu “tieán coâng, phoøng thuû nhanh nhö chôùp” (thô Hoà Chuû Tòch), cöông nhu tuyø choã, tuyø luùc. Chöông trình ñaøm phaùn cuûa Harvard (Harvard Negotiation Project) döïa treân cô sôû lyù thuyeát troø chôi, ñaõ ñöa ra khaùi nieäm “ñaøm phaùn coù nguyeân taéc” (Principled Negotiation) ñeå höôùng daãn söï löïa choïn luaät chôi cho baát kyø tình huoáng ñaøm phaùn naøo, bao goàm 4 (boán) ñieåm: * Veà con ngöôøi: Taùch con ngöôøi ra khoûi vaán ñeà, noùi caùch khaùc khoâng ñoàng nhaát, nhaàm laãn giöõa con ngöôøi vôùi vaán ñeà. * Lôïi ích: Taäp trung vaøo lôïi ích, khoâng vaøo laäp tröôøng. * Caùc phöông aùn: Ñöa ra caùc phöông aùn khaùc nhau tröôùc khi quyeát ñònh. * Tieâu chuaån: Phaûi ñaùnh giaù keát quaû treân cô sôû nhöõng tieâu chí khaùch quan ñaõ ñònh saün chöù khoâng phaûi treân cô sôû chuû quan ñoâi khi mang tính caûm tính. Ñieåm thöù nhaát döïa treân quan ñieåm nhaø ñaøm phaùn tröôùc heát laø moät con ngöôøi maø con ngöôøi thì khoâng phaûi laø maùy tính maø laø sinh vaät coù lyù trí maïnh, coù caûm xuùc manh, coù nhaän thöùc coù khi traùi ngöôïc nhau, vaø coù nhöõng khoù khaên trong trao ñoåi thoâng tin chính xaùc vaø trong giao tieáp.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net