logo

pdf Giới thiệu lý thuyết trò chơi và một số ứng dụng tronh kinh tế học vi mô

Có một số phương pháp phân loại trò chơi. Nếu căn cứ vào khả năng hợp đồng và chế tài hợp đồng của những người chơi thì có thể chia trò chơi thành hai loại: trò chơi hợp tác (cooperative games) và trò chơi bất hợp tác (non-cooperative games). Trong trò chơi hợp tác, những người chơi có khả năng cùng nhau lập chương trình (kế hoạch) hành động từ trước, đồng thời có khả năng chế tài những thỏa thuận chung này. Còn trong trò chơi bất hợp tác, những người chơi không thể tiến tới một hợp đồng......

ppt Slide bai giảng kinh tế lượng (tiếp theo) phần da cộng tuyến

Kinh tế lượng - đa cộng tuyến

ppt Slide bài giảng Kinh tế lượng

Slide bài giảng Kinh tế lượng

doc Historical Economics

This is the eighth book of the papers I have collected, on a fairly narrow range of topics in economics - international economy, questions of international finance, financial history and history economic (including some specialized topics such as multinational corporations and the Marshall Plan).

pdf ĐỀ CƯƠNG ĐỊA LÝ KINH TẾ

VN có dân số đông, nguồn nhân lực dồi dào đảm bảo nguồn cung lao động trong nước và trao đổi hợp tác lao động với nước ngoài. Theo UBQGDS : 10. 2002 : DSVN đạt 80 triệu dân, 2024 : 99,3 triệu người

pdf ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KINH TẾ QUỐC DÂN

Kinh tế là tổng thể các yếu tố tham gia quá trình sản xuất sản phẩm với giá trị sử dụng của nó, tài sản vật chất của con người, tập đoàn người với các yếu tố sản xuất trên cơ sở : sản xuất trao đổi – tiêu dùng. Trong đó có hai vấn đề mấu chốt là : quan hệ sở hữu và quan hệ lợi ích.

pdf Đề thi trắc nghiệm kinh tế quốc tế

Trong các câu hỏi sau đây câu nào không đúng: Thuế quan là một hình thức phân phối lại thu nhập từ người tiêu dùng là người phải trả giá cao sang người sản xuất là người nhận được giá cao.

pdf Tài liệu ôn thi môn Kinh tế nông nghiệp

Tài liệu ôn thi môn Kinh tế nông nghiệp gồm 9 câu hỏi tự luận có đáp án giúp bạn hệ thống lại các kiến thức: đặc điểm và vai trò của ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp, các chỉ tiêu cơ bản đánh giá ruộng đất, các nhân tố ảnh hưởng đến chuyên môn hóa sản xuất trong nông nghiệp,...

pdf Bài thuyết trình: Các Điều Kiện Thương Mại Quốc Tế

Cung cấp một bộ phậm quốc tế để giải thích những điều kiện thương mại thông dụng trong ngoại thương nhằm: tránh hoặc giamt những sự giải thích khác nhau của các điều kiện thương mại. Loại bỏ những trở ngại gây ra bởi những khoảng cách, nhôn ngữ và tập quán thương mại.

pdf Bài giảng mô hình IS-LM và tổng cầu

Sản lượng cân bằng: Là mức sản lượng mà khi đạt được không có động cơ thay đổi, Sản lượng có khuynh hướng hội tụ về mức sản lượng cân bằng, Sản lượng cân bằng không nhất thiết là mức sản lượng tiềm năng

pdf ÔN TẬP KINH TẾ HỌC VI MÔ

Kinh tế học là môn KHXH nghiên cứu sự phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh, nhằm tối ưu hóa lợi ích của các cá nhân, tổ chức, và xã hội.

pdf TỔNG CUNG TRONG NGẮN HẠN

Thảo luận các mô hình tổng cung ngắn hạn, Giới thiệu đường Phillips , Vấn đề chi phí cắt giảm lạm phát, Lý thuyết tổng cung mới

pdf GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ HỌC VI MÔ- phần 2

Trò chơi động với thông tin đầy đủ

pdf GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ HỌC VI MÔ- phần 1

Lý thuyết trò chơi nghiên cứu các tình huống ra quyết định có liên quan tới nhiều người và các quyết định của mỗi người ảnh hưởng tới lợi ích và quyết định của những người khác.

doc Tiền và lạm phát - Kinh tế vi mô

Ngày nay phần lớn các giao dịch kinh tế của chúng ta đều được thực hiện thông qua tiền. Đối với cá nhân, tiền vừa là phương tiện vừa là mục đích của hoạt động kinh tế. Đối với quốc gia, tiền được sử dụng như một công cụ điều tiết vĩ mô. Trong thực tế tiền tệ đã trải qua nhiều hình thức, nhiều giai đoạn phát triển từ thấp đến cao theo thời gian của lịch sử và có nhiều nhà kinh tế học đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về tiền chẳng hạn như:......

pdf Modern Macroeconomics: Its Origins, Development And Current State

The main aim of our new book, as reflected in its title, is to consider the origins, development and current state of modern macroeconomics in a manner appropriate for intermediate undergraduates taking courses in macroeconomics. As such we have assumed that such students will already have a firm grasp of basic economic principles and be familiar with introductory macroeconomic theories and models as developed, for example, in textbooks such as those by Abel and Bernanke (2001), Blanchard (2003), or Mankiw (2003). This book should, however, also prove useful to students taking other undergraduate economics courses, most notably in the history of economic thought, as well as economic history. For......

pdf Essential Technical Analysis - Tools And Techniques To Spot Market Trends

Tham khảo tài liệu 'essential technical analysis - tools and techniques to spot market trends', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tổng cổng: 237 tài liệu / 12 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net