logo

Hướng dẫn sử dụng Sap - Trình đơn draw

Chế độ thay đổi dạng được dùng để soạn thảo kiểu phân tử hoặc hình dạng phân tử. Với sự trợ giúp củ chế độ này nó có thể di chuyển từ thanh hoặc phân tử tấm vỏ. Để di chuyển hoặc thay đổi phân tử tấm vỏ bạn thực hiện như sau:
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH PHUÏ LUÏC B6 TRÌNH ÑÔN DRAW III. TRÌNH ÑÔN DRAW 1. THAY ÑOÅI DAÏNG PHAÀN TÖÛ Cheá ñoä thay ñoåi daïng ñöôïc duøng ñeå soaïn thaûo kieåu phaàu töû hoaëc hình daïng phaàn töû. Vôùi söï trôï giuùp cuûa cheá ñoä naøy noù coù theå di chuyeån phaàn töû thanh hoaëc phaàn töû taám voû. Ñeå di chuyeån hoaëc thay ñoåi phaàn töû taám voû baïn thöïc hieän nhö sau: Nhaán F7 treân baøn phím ñeå xuaát hieän löôùi. Nhaáp choïn vaøo maët phaúng 2D. Duøng chuoät nhaáp choïn vaøo thanh hoaëc phaàn töû taám voû maø baïn muoán dòch chuyeån nhö hình con troû chæ beân treân. Tieáp theo baïn vaøo trình ñôn Draw > Reshape Element Ñeå deã nhìn thaáy baïn haõy phoùng lôùn vuøng nhìn Baây giôø baïn nhaáp vaø giöõ chuoät vaøo phaàn töû caàn di chuyeån, sau ñoù keùo ñeán vò trí maø baïn muoán thay ñoåi vaø thaû chuoät ra. Hình khi nhaáp vaø keùo phaàn töû THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 283 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hình khi thöïc hieän di chuyeån 2. THEÂM NUÙT VAØO SÔ ÑOÀ KEÁT CAÁU (Add Special Joints) Trong khi taïo moâ hình trong Sap 2000 baïn khoâng caàn ñònh nghóa tröôùc caùc nuùt. Nuùt seõ ñöôïc theâm vaøo moät caùch töï ñoäng ñeán cuoái hoaëc ñieåm noái cuûa caùc phaàn töû. Caùc nuùt ñaëc bieät laø nhöõng nuùt maø noù ñöôïc theâm vaøo do ngöôøi duøng. Vieäc theâm nuùt chæ caàn thieát khi caàn veõ phaàn töû lieân keát phi tuyeán NLLink. Ñeå theâm nuùt baïn vaøo trình ñôn Draw > Add Special Joint Khi ñoù baïn thaáy bieåu töôïng muõi teân xuaát hieän, baïn duøng muõi teân naøy nhaáp choïn vaøo ñieåm maø baïn muoán theâm nuùt vaø thaû chuoät ra baïn thaáy moät nuùt vöøa ñöôïc hình thaønh nhö hình beân döôùi: 3. VEÕ PHAÀN TÖÛ THANH Ñeå veõ phaàn töû thanh tröôùc tieân baïn vaøo trình ñôn Draw > Draw Frame Element. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 284 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Baây giôø baïn thaáy bieåu töôïng muõi teân xuaát hieän, khi ñoù baïn duøng muõi teân nhaáp vaøo moät ñieåm laøm ñieåm ñaàu tieân, sau ñoù baïn di chuyeån chuoät vaø nhaáp vaøo ñieåm keá tieáp ñeå taïo ra phaàn töû. Chuù yù : Ñeå keát thuùc taïm thôøi leänh Draw Frame Element baïn nhaán vaøo phím Entrer hoaëc nhaáp ñuùp chuoät. Keát thuùc leänh baïn nhaán ESC treân baøn phím. 4. VEÕ PHAÀN TÖÛ SHELL Ñeå veõ phaàn töû taám 4 nuùt hoaëc 3 nuùt baïn thöïc hieän nhö sau : Tieáp theo baïn vaøo trình ñôn Draw > Draw Shell Element. Nhaáp chuoät vaøo moät ñieåm baát kyø trong maët phaúng sau ñoù nhaáp laàn löôït treân 3 ñieåm khaùc, thuaän chieàu kim ñoàng hoà. Chuù yù : Ñeå veõ phaàn töû Shell 3 nuùt thì nuùt thöù 4 truøng vôùi nuùt ñaàu. Ñeà ñaït ñoä chính xaùc baïn nhaán F7 treân baøn phím ñeå xuaát hieän löôùi, sau ñoù caên cöù vaøo löôùi ñeå veõ. 5. VEÕ PHAÀN TÖÛ PHI TUYEÁN (Draw NLLink Element) Ñeå veõ phaàn töû phi tuyeán baïn duøng leänh Draw > Draw NLLink Element. Khi bieåu töôïng muõi teân xuaát hieän, baïn duøng muõi teân nhaáp choïn vaøo hai nuùt ñaõ ñöôïc ñònh nghóa. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 285 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH 6. VEÕ NHANH MOÄT PHAÀN TÖÛ THANH (Quick Draw Frame Element) Ñeå veõ nhanh phaàn töû thanh, baïn thöïc hieän nhö sau : Nhaán F7 treân baøn phím sau ñoù baïn vaøo trình ñôn Draw > Quick Draw Frame Element. Tieáp theo baïn duøng muõi teân nhaáp treân moät ñoaïn löôùi ñeå veõ nhanh moät phaàn töû thanh. Neáu baïn nhaáp vaøo trong khoaûng giôùi haïn bôûi 4 ñöôøng löôùi seõ theâm caùc phaàn töû ñöôøng cheùo nhö hình sau : 7. VEÕ NHANH PHAÀN TÖÛ SHELL (Quick Draw Shell Element) Veõ nhanh phaàn töû Shell treân cô sôû heä löôùi töông öùng baïn vaøo trình ñôn Draw > QuickDraw Shell Element. Tieáp theo baïn chæ ra phaàn töû Shell theo oâ löôùi ñaõ thieát laäp. Ví duï : Taïo moät maãu keát caáu baát kyø, sau ñoù baïn cho hieån thò löôùi baèng caùch duøng F7 treân baøn phím. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 286 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Tieáp theo vaøo trình ñôn Draw > QuickDraw Shell Element khi ñoù bieåu töôïng muõi teân xuaát hieän, haõy ñònh vò trí maø baïn muoán taïo phaàn töû Shell vaø nhaáp chuoät vaøo oâ löôùi ñaõ ñònh vò, keát quaû phaàn töû Shell ñöôïc hình thaønh nhö sau : 8. CHÆNH SÖÛA LÖÔÙI TOÏA ÑOÄ (Edit Grid) Sau khi ñònh nghóa heä toïa ñoä baïn coù theå chænh söûa löôùi toïa ñoä theo caùc phöông cuûa heä truïc toïa ñoä toång theå baèng caùch baïn vaøo trình ñôn Draw > Edit Grid hoaëc baïn nhaán toå hôïp phím Shift + F 7 ñeå xuaát hieän hoäp thoaïi Modify Edit Grid. Hoäp thoaïi Modify Edit Grid xuaát hieän : THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 287 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Trong hoäp thoaïi Modify Edit Grid : • Direction (X, Y, Z) : Choïn höôùng heä löôùi caàn ñieàu chænh • X, Y, Z Loacation : Nhaäp toïa ñoä cuûa höôùng ñöôïc choïn • Add Grid Line : Theâm löôùi môùi vaøo heä löôùi • Move Grid Line : Di chuyeån löôùi • Delete Grid Line : Xoùa löôùi choïn • Delete All : Xoùa toaøn boä löôùi theo phöông ñöôïc choïn • Lock Grid Line : Khoùa heä löôùi • Snap to Grid Line : Baét dính vaøo heä löôùi • Glue Joints to Grid Line : Gaùn caùc nuùt vaøo heä löôùi 9. KHOÙA MÔÛ HEÄ LÖÔÙI (Lock Grid) Khi heä löôùi bò khoùa baïn seõ khoâng theå duøng chuoät ñeå di chuyeån noù ñöôïc. Ñeå khoùa löôùi baïn vaøo trình ñôn Draw > Lock Grid hay baïn duøng toå hôïp phím Ctrl + L. 10. BAÉT LÖÔÙI (Snap To Grid) Ñeå baét ñieåm ñoái töôïng nuùt, phaàn töû vaøo heä löôùi toïa ñoä baïn vaøo trình ñôn Draw > Snap To Grid hay nhaán F9 treân baøn phím. Chuù yù : Baät hay taét baét ñieåm vaøo heä löôùi baïn thöïc hieän nhanh baèng caùch nhaán F9 treân baøn phím. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 288 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH 11. Glue Joints To Grid Khi thay ñoåi vò trí löôùi thì toïa ñoä caùc nuùt töï ñoäng thay ñoåi theo, do ñoù ñeå gaén caùc nuùt vôùi löôùi toïa ñoä baïn vaøo trình ñôn Draw > Glue Joint to Grid. 12. Snap To Joint Snap to Joint cho baïn baét dính tôùi caùc nuùt ñaõ coù saün ñeå baét dính tôùi caùc nuùt baïn vaøo trình ñôn Draw > Snap To Joint hay duøng toå hôïp phím Ctrl + J. 13. Snap to Frame / Edge Ñeå baét dính ñeán thanh hoaëc nhöõng caïnh cuûa phaàn töû Shell baïn vaøo trình ñôn Draw > Snap To Fram/Edge hoaëc duøng toå hôïp phím Ctrl + F. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 289 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH 14. THAY ÑOÅI TEÂN CHO KEÁT CAÁU Ñeå ñaët teân laïi cho caùc nuùt , thanh , phaàn töû Shell baïn vaøo trình ñôn Draw > New Labels Hoäp thoaïi New Labels xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi New Labels : • Prefix : Kí hieäu teân caùc ñoái töôïng • Next Number : Teân môùi • Increment : Böôùc nhaûy THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 290 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net