logo

Hướng dẫn sử dụng Google


Th thu t Google HƯ NG D N S D NG TÌM KI M THÔNG TIN B NG GOOGLE Tài li u này bao g m 2 ph n: A- Hư ng d n s d ng B- M t s m o tìm ki m A- HƯ NG D N S D NG GOOGLE ơn gi n nh t là gõ vào nh ng t b n mu n tìm. Gõ ít thì k t qu nhi u, và ngư c 1- Cơ b n v Google: l i. Hãy gi i h n ph m vi tìm ki m b ng cách k t h p thêm nh ng t ng khác. Ví d : B n tìm 2D fast fourier transform. Hình 1.1 Tìm 2D fast fourier transform. K t qu có 201.000 liên k t (Hình 1.1). N u b n mu n tìm m t c m t , hãy nó trong c p ngo c kép ‘"’. Ví d : B n tìm “2D fast fourier transform” (Hình 1.2) NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 1 Th thu t Google Hình 1.2: Tìm “2D fast fourier transform”. K t qu ch còn 1.590 liên k t. Trong quá trình tìm ki m, các bi n th c a t (vd: diet, dietary,…) cũng ư c ưa vào quá trình tìm ki m. Vì v y b n không c n ph i lo l ng v vi c này. Lưu ý: Google không phân bi t hoa thư ng khi tìm ki m. Ngoài ra ta có th gi i h n vi c tìm ki m b ng cách ch n m c Preferences “Tùy ch n” gi i h n vi c tìm ki m, ch ng h n ch tìm nh ng liên k t có cùng m t ngôn ng hay kích ho t b l c SafeSearch lo i b nh ng tài li u có n i dung x u. Bài th c hành dư i ây s hư ng d n b n cách thi t l p các thông s : Bư c 1: Nh p www.google.com vào thanh a ch c a trình duy t và nh n Enter. Bư c 2: Nh p Preferences (Hình 1.3) Bư c 3: Nh p vào ô Interface Language (Hình 1.4) và ch n ngôn ng giao ti p c a Google v i b n. Bư c 4: Ch n tùy ch n Prefer pages written in these language(s) (Hình 1.4) l c b nh ng ngôn ng khác trong k t qu tìm ki m. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 2 Th thu t Google Hình 1.3: M trang ch c a Google. Hình 1.4: Xác nh các ngôn ng kèm theo trong k t qu tìm ki m. Bư c 5: Cu n xu ng trang dư i. Bư c 6: Trong ph n SafeSearch Filtering (Hình 1.5), ch n tùy ch n b l c mà b n mu n s d ng. Bư c 7: Nh p vào h p Display .... results per page và ch n s k t qu mu n Google hi n th trong m t trang. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 3 Th thu t Google Bư c 8: Ch n tùy ch n Open search results in a new browser window hi n th k t qu tìm ki m trong m t c a s riêng. Hình 1.5: Thi t l p b l c, s liên k t hi n th . Bư c 9: Ch n tùy ch n Provide query suggestions in the search box cung c p câu tìm ki m ngh trong h p tìm ki m. Bư c 10: Nh p nút Save Preferences. Google s thông báo là nó ã lưu l i các thi t l p c a b n. 2- Tìm ki m nâng cao: Dùng d u ‘+’ M t s t thông d ng trong ti ng Anh có th b b qua khi tìm ki m (vd: I, to, do, a, go, the,…). Nhưng n u t ó có nh hư ng áng k n k t qu tìm ki m c a b n, b n có th thêm vào d u ‘+’ phía trư c. Code: Star Wars Episode +I NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 4 Th thu t Google Hình 1.6: Thi t l p c a s th hi n, g i ý tìm ki m và lưu các tùy ch n. Hình 1.7: Google thông báo ã lưu các thi t l p. K t qu có 6.690.000 liên k t Nhưng t t hơn v n là dùng c p ngo c kép Code: “Star Wars Episode I” K t qu ch còn 703.000 liên k t NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 5 Th thu t Google Hình 2.1: Tìm Star Wars Episode +I Hình 2.2: Tìm “Star Wars Episode I” Dùng d u ‘-’ NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 6 Th thu t Google Ngư c l i, n u b n mu n lo i b m t t nào ó b n không mu n tìm, b n có th t d u ‘-’ phía trư c t ó. Ví d “bass” là m t loài cá, và cũng có liên quan t i âm nh c; b n mu n tìm nh ng websites có t “bass” mà l i không có t “music”: Code: bass –music Tìm ng nghĩa B n mu n tìm m t t và c nh ng ng nghĩa c a t ó? Thêm vào d u ‘~’ phía trư c t ó yêu c u Google tìm t t c nh ng t ng nghĩa c a nó. Toán t OR B n ch c n tìm ư c website có m t trong nhi u t nào ó? OR là toán t b n c n. Ví d b n tìm m t nơi ngh mát và b n mu n tìm ho c “london” ho c “paris”. Code: vacation london OR paris Lưu ý là OR ph i vi t in hoa. Tìm m t con s trong m t kho ng xác nh Google cho phép b n tìm ki m m t con s trong m t kho ng xác nh. B n có th tìm m i lo i s li u, t ngày tháng, giá ti n cho n tr ng lư ng, kích thư c. B n ch vi c nh p vào 2 con s xác nh kho ng gi i h n và gi a là hai d u ch m. Nh là ph i có ơn v i kèm ho c m t t gì ó cho bi t ý nghĩa con s n u không mu n k t qu dư th a. Code: DVD player $250..350 3..5 megapixel digital camera Willie Mays 1950..1960 5000..10000 kg truck NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 7 Th thu t Google Hình 2.3: M trang ch Google và ch n liên k t Advanced Search. Ngoài ra, khi b n click vào m c “Tìm ki m nâng cao” (Advanced Search), b n s có thêm nhi u l a ch n khác như ngày tháng, ph m vi tìm ki m… Bi u m u Advanced Search c a Google là m t cách th c thân thi n th c hi n các tìm ki m nâng cao mà không ph i nh p vào các t khóa và toán t . ti t ki m th i gian, b n có th nh p tr c ti p các t khóa và toán t vào màn hình tìm ki m c a Google. Bài th c hành dư i ây s ch cho b n cách s d ng nhi u tùy ch n h u d ng c a trang Advanced Search thu h p ph m vi tìm ki m. B n cũng có th thu ư c nh ng g i ý làm cho tìm ki m c a mình ư c t p trung hơn. Bư c 1: Nh p www.google.com vào thanh a ch c a trình duy t và nh n Enter. Bư c 2: Nh p liên k t Advanced Search (Hình 2.3). Bư c 3: Nh p vào t ho c các t tìm ki m trong m t ho c nhi u h p Find web pages that have (Hình 2.4). Bư c 4: Nh p vào h p Language và ch n ngôn ng b n mu n. Bư c 5: Nh p vào h p File Type ch n lo i t p tin ch a t c n tìm. Google h tr 10 lo i t p tin khác nhau. Bư c 6: Nh p vào h p Search within a site or domain gi i h n ph m vi tìm ki m trong m t site hay m t domain. Bư c 7: Nh p vào m c Date, usage rights, numeric range, and more (Hình 2.5). Bư c 8: Nh p vào h p Date và ch n ph m vi ngày c p nh t c a trang. Bư c 9: Nh p vào h p Region gi i h n ph m vi tìm ki m trong m t qu c gia nào ó. Bư c 10: Nh p nút Advanced Search b n ư c k t qu tìm ki m (Hình 2.6) NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 8 Th thu t Google Hình 2.4: Xác nh t tìm ki m và các tùy ch n gi i h n ph m vi tìm ki m. h tr cho vi c tìm ki m nhanh chóng hơn và chính xác hơn, Google ưa ra m t 3- Các t khóa nâng cao s nh ng t khóa nh m m c ích gi i h n vi c tìm ki m vào trong nh ng i u ki n xác nh. T khóa luôn kèm theo d u hai ch m ‘:’ và nh ng t sau ó có th vi t dính li n ho c cách ra b i kho ng tr ng. Dư i ây là m t s t khóa mà Google h tr . filetype: T khóa này nh m gi i h n d ng th c tài li u mà b n mu n tìm ki m. Google hi n h tr tìm ki m t i 10 nh d ng tài li u khác nhau (PDF, MS Office, PostScript,...). Th m chí n u máy b n không cài s n chương trình xem d ng th c file ó, b n có th click vào “View as HTML” xem n i dung file ã ư c Google chuy n sang d ng webpage. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 9 Th thu t Google Hình 2.5: Xác nh ph m vi ngày tháng và vùng mi n. Hình 2.6: K t qu tìm ki m. VD: Code Visual Basic filetype:pdf (Hình 2.7) NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 10 Th thu t Google Hình 2.7: Ch n t c n tìm và lo i t p tin trong Advanced Search. K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.8. site: T khóa này cho phép b n gi i h n ph m vi tìm ki m vào m t domain nào ó. VD: Code web site:www.google.com (Hình 2.9) s tìm t “web” trong site c a Google (Hình 2.10). VD: Code web site:.com (Hình 2.11) s tìm t “web” trong m i site có uôi “.com” (Hình 2.12). NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 11 Th thu t Google Hình 2.8: K t qu tìm ki m Visual Basic filetype:pdf. Hình 2.9: Ch n t c n tìm và site trong Advanced Search. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 12 Th thu t Google Hình 2.10: K t qu tìm ki m t web trong site:www.google.com. Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advanced Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Search within a site or domain. allintitle: N u b n b t u chu i tìm ki m b ng t khóa này [allintitle:...], Google s ch tìm nh ng t b n ch nh trong tiêu c a trang web. Code: allintitle: Visual Basic (Hình 2.13) Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Where your keywords show up. K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.14. intitle: Phía sau intitle: không có kho ng tr ng. B n t t khóa này trư c t nào thì Google s ch tìm t ó trong tiêu . VD: Code: web intitle:google search intitle:help NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 13 Th thu t Google Hình 2.11: Ch n t c n tìm và domain trong Advanced Search. Hình 2.12: K t qu tìm ki m t web trong domain .com. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 14 Th thu t Google Hình 2.13: Ch n t c n tìm Visual Basic và allintitle (in the title of the page) Hình 2.14: K t qu tìm ki m dùng t khóa allintitle: Visual Basic. s cho b n nh ng trang web có t “google” và “help” trong tiêu và n i dung trang web có ch a t “web” và “search”. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 15 Th thu t Google allintext: B n t t khóa này trư c t nào thì Google s ch tìm t ó trong ph n văn b n. VD: Code: allintext: Visual Basic Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Where your keywords show up (Hình 2.15). K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.16. Hình 2.15: Ch n t c n tìm Visual Basic và allintext (in the text of the page) allinurl: N u b n b t u chu i tìm ki m b ng t khóa này, Google s tìm m i trang web có a ch (URL) có ch a nh ng t b n ch nh. Lưu ý là m i d u câu u b lo i tr . VD: Code: allinurl: Visual Basic s tìm nh ng trang web có a ch (URL) ch a t Visual Basic. Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Where your keywords show up (Hình 2.17) K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.18. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 16 Th thu t Google Hình 2.16: K t qu tìm ki m dùng t khóa allintext: Visual Basic. Hình 2.17: Ch n t c n tìm Visual Basic và allinurl (in the URL of the page) NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 17 Th thu t Google Hình 2.18: K t qu tìm ki m dùng t khóa allinurl: Visual Basic. inurl: Cũng như [intitle:] và [allintitle:], t khóa này có cùng tính năng v i [allinurl:] nhưng ch áp d ng v i t ngay sau nó mà thôi. allinanchor: N u b n b t u chu i tìm ki m b ng t khóa này, Google s tìm m i trang web có liên k t ch a nh ng t b n ch nh. Lưu ý là m i d u câu u b lo i tr . VD: Code: allinanchor: Visual Basic s tìm nh ng trang web có liên k t ch a t Visual Basic. Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Where your keywords show up - in link to the page (Hình 2.19) K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.20. define: Phía sau define: không có kho ng tr ng B n mu n tìm nh nghĩa c a m t t nào ó? (b ng m i th ti ng, thông thư ng là ti ng Anh) B n có th t [define:] u chu i tìm ki m r i sau ó là t mà b n mu n tìm. NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 18 Th thu t Google Hình 2.19: Ch n t c n tìm Visual Basic và allinanchor (in links to the page). Hình 2.20: K t qu tìm ki m dùng t khóa allanchor: Visual Basic. VD: Code define:computer science NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 19 Th thu t Google K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.21. Hình 2.21: K t qu tìm ki m dùng t khóa define:computer science. link: T khóa này cho bi t t t nh ng trang web có ch a link t i URL b n ch nh. VD: Code link:www.google.com s tìm nh ng trang web ch a ư ng link t i trang www.google.com. Trong trang Tìm ki m nâng cao (Advance Search), ch c năng này ư c ch nh trong ph n Find pages that link to the page (Hình 2.22) K t qu tìm ki m ư c trình bày trên Hình 2.23. related: T khóa này cho b n nh ng trang web “có v gi ng” v i trang web ta ch ra. B n có th dùng tính năng này i chi u thông tin t nhi u ngu n khác nhau m t cách d dàng. VD: Code related:www.google.com NGÔ VI T ANH VĂN - Khoa Cơ khí - Trư ng Cao ng Công nghi p Hu - T: (054).863.536 - (0974).806.536 - Email: [email protected] - Trang 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net