logo

Giáo trình về Tài chính tiền tệ và Ngân hàng - Chương II

Tài liệu tham khảo về Tài chính tiền tệ và ngân hàng Chương II: " Tín dụng" dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, đặc biệt các ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ, ...
Chương II: Tín dụng Giới thiệu chương Tài liệu tham khảo detail Kết cấu chương Khái niệm và vai trò của tín dụng Phân loại tín dụng Lãi suất trong tín dụng Công cụ lưu thông tín dụng 11/7/2009 International Finance Dpt. 2 I. Khái niệm và vai trò của tín dụng 1. Định nghĩa tín dụng detail 2. Vai trò của tín dụng 1. Tăng cường tính linh hoạt của nền kinh tế detail 2. Tiết kiệm chi phí lưu thông và tăng tốc độ chu chuyển vốn detail 3. Vai trò khác detail 11/7/2009 International Finance Dpt. 3 II. Phân loại tín dụng 1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng detail 2. Căn cứ vào chủ thể cấp tín dụng detail 3. Căn cứ vào mục đích cấp tín dụng detail 4. Căn cứ vào đối tượng cấp tín dụng detail 5. Căn cứ khả năng bao tín dụng detail 6. Căn cứ vào phạm vi tín dụng 11/7/2009 International Finance Dpt. 4 III. Lãi suất trong tín dụng 1. Nguồn hình thành nên vốn tín dụng detail 2. Các loại hình cấp tín dụng detail 3. Tiền lãi và lãi suất detail 4. Thời hạn tín dụng detail 11/7/2009 International Finance Dpt. 5 IV. Các công cụ lưu thông tín dụng 1. Trong tín dụng thương mại detail 2. Trong tín dụng ngân hàng detail 11/7/2009 International Finance Dpt. 6 Hết chương III 11/7/2009 International Finance Dpt. 7 Thuật ngữ cần chú ý • Tín dụng • Lãi suất – Không kỳ hạn – Đi vay/Cho vay – Ngắn hạn – Đơn/Ghép – Trung hạn – Danh nghĩa/Thực tế – Dài hạn – Cơ bản/Liên ngân hàng – Thương mại • Thời hạn tín dụng – Ngân hàng – Chung – Nhà nước – Trung bình – Tiêu dùng – Thuê mua – Factoring/Forfaiting 11/7/2009 International Finance Dpt. 8 Thuật ngữ (cont’d) • Phương tiện lưu thông • Tín dụng thương mại – Hối phiếu • Tín dụng ngân hàng – Lệnh phiếu – Séc – Thư tín dụng – Thẻ tín dụng – Chứng chỉ tiền gửi 11/7/2009 International Finance Dpt. 9 Các giấy tờ của ngân hàng Gồm có một số loại chứng từ nhất định: Séc Chứng chỉ tiền gửi Thư tín dụng Thẻ tín dụng 11/7/2009 International Finance Dpt. 10 Tín dụng thương mại Trong tín dụng thương mại không có sự tồn tại của các trung gian tài chính Đối tượng cho vay trong tín dụng thương mại là hàng hoá và dịch vụ Thời hạn tín dụng thương mại là ngắn Quy mô và phương hướng của tín dụng thương mại cũng bị hạn chế, nó chỉ có thể diễn ra giữa các chủ thể kinh tế phi tín dụng có đặc điểm kinh doanh tương đồng với nhau. 11/7/2009 International Finance Dpt. 11 Tín dụng ngân hàng Trong quan hệ tín dụng ngân hàng luôn có sự tham gia của một bên là trung gian tín dụng. Đối tượng cho vay trong tín dụng ngân hàng là tiền tệ Thời hạn của tín dụng ngân hàng mang tính linh hoạt rất cao Tín dụng ngân hàng cho phép thực hiện những nghiệp vụ như chiết khấu, thế chấp. 11/7/2009 International Finance Dpt. 12
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net