logo

Giáo trình TOEFL - Nguyễn Hoàng Cương

Đây là cuốn sách do Nguyễn Hoàng Cương biên soạn. Ôn tập đầy đủ về các cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh. Sách được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, theo từng cụm chủ đề ngữ pháp. Cách sử dụng chúng trong câu như thế nào, ví dụ cụ thể trong câu được biên soạn khá chi tiết và tỉ mĩ. Cuốn sách này sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn củng cố ôn tập ngữ pháp cho những kì thi sắp tới. Sách chia ra làm nhiều chủ điềm quan trọng như: Chủ ngữ (subject), động từ và cách sử dụng, cách sử dụng 12 thì, đaị từ, các mẫu câu thông dụng, tính từ và nhiều thứ khác.
Giáo trình TOEFL Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT +1. Chñ ng÷ (subject). 7 β 1.1 Danh tõ ®Õm ®−îc vμ kh«ng ®Õm ®−îc. β 1.2 Qu¸n tõ a (an) vμ the β 1.3 C¸ch sö dông Other vμ another. β 1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few β 1.5 Së h÷u c¸ch β 1.6 Some, any +2. §éng tõ ( verb) β 2.1 HiÖn t¹i (present) ®2.1.1 HiÖnt¹i ®¬n gi¶n (simple present) ®2.1.2 HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive) ®2.1.3 Present perfect ( hiÖn t¹i hoμn thμnh) ®2.1.4 HiÖn t¹i hoμn thμnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive) β 2.2 Qu¸ khø ( Past) ®2.2.1 Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past) ®2.2.2 Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive). ®2.2.3 Qu¸ khø hoμn thμnh (past perfect). ®2.2.4 Qu¸ khø hoμn thμnh tiÕp diÔn (past perfect progressive). Trang 1 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương β 2.3 T−¬ng lai ®2.3.1 T−¬ng lai ®¬n gi¶n (simple future) ®2.3.2 T−¬ng lai tiÕp diÔn ( future progressive) ®2.3.3 T−¬ng lai hoμn thμnh (future perfect) +3. Sù hoμ hîp gi÷a chñ ng÷ vμ ®éng tõ. β 3.1 Chñ ng÷ ®øng t¸ch khái ®éng tõ. β 3.2 C¸c danh tõ lu«n ®ßi hái ®éng tõ vμ ®¹i tõ sè it. β 3.3 C¸ch sö dông none, no β 3.4 C¸ch sö dông cÊu tróc either ... or vμ neither ... nor. β 3.5 C¸c danh tõ tËp thÓ β 3.6 C¸ch sö dông A number of/ the number of β 3.7 C¸c danh tõ lu«n dïng ë sè nhiÒu. β 3.8 C¸ch dïng c¸c thμnh ng÷ There is, there are +4. §¹i tõ β 4.1 §¹i tõ nh©n x−ng chñ ng÷ (Subject pronoun) β 4.2 §¹i tõ nh©n x−ng t©n ng÷ β 4.3 TÝnh tõ së h÷u β 4.4 §¹i tõ së h÷u β 4.5 §¹i tõ ph¶n th©n (reflexive pronoun) +5. §éng tõ dïng lμm t©n ng÷ β 5.1 §éng tõ nguyªn thÓ lμm t©n ng÷ β 5.2 Ving dïng lμm t©n ng÷ β 5.3 3 ®éng tõ ®Æc biÖt β 5.4 C¸c ®éng tõ ®øng ®»ng sau giíi tõ Trang 2 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương β 5.5 VÊn ®Ò ®¹i tõ ®i tr−íc ®éng tõ nguyªn thÓ hoÆc Ving lμm t©n ng÷. +6. C¸ch sö dông ®éng tõ b¸n khiÕm khuyÕt need vμ dare β 6.1 need β 6.2 Dare +7. C¸ch dïng ®éng tõ to be + infinitive +8. C©u hái β 8.1 C©u hái yes vμ no β 8.2 C©u hái th«ng b¸o ®8.2.1 who vμ what lμm chñ ng÷. ®8.2.2 Whom vμ what lμ t©n ng÷ cña c©u hái ®8.2.3 C©u hái dμnh cho c¸c bæ ng÷ (when, where, why, how) β 8.3 C©u hái gi¸n tiÕp (embedded questions) β 8.4 C©u hái cã ®u«i +9. Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh vμ phñ ®Þnh. β 9.1 Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh. β 9.2 Lèi nãi phô ho¹ phñ ®Þnh +10. C©u phñ ®Þnh +11. MÖnh lÖnh thøc β 11.1 MÖnh lÖnh thøc trùc tiÕp. β 11.2 MÖnh lÖnh thøc gi¸n tiÕp. +12. §éng tõ khiÕm khuyÕt. β 12.1 DiÔn ®¹t thêi t−¬ng lai. β 12.2 DiÔn ®¹t c©u ®iÒu kiÖn. ®12.2.1 §iÒu kiÖn cã thÓ thùc hiÖn ®−îc ë thêi hiÖn t¹i. Trang 3 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương ®12.2.2 §iÒu kiÖn kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc ë thêi hiÖn t¹i. ®12.2.3 §iÒu kiÖn kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc ë thêi qu¸ khø. ®12.2.4 C¸c c¸ch dïng ®Æc biÖt cña Will, would vμ sould trong c¸c mÖnh ®Ò if +13. C¸ch sö dông thμnh ng÷ as if, as though. β 13.1 Thêi hiÖn t¹i. β 13.2 Thêi qu¸ khø. +14. C¸ch sö dông ®éng tõ To hope vμ to wish. β 14.1 Thêi t−¬ng lai. β 14.2 Thêi hiÖn t¹i β 14.3 Thêi qu¸ khø. +15. C¸ch sö dông thμnh ng÷ used to vμ get/be used to β 15.1 used to. β 15.2 get / be used to. +16. C¸ch sö dông thμnh ng÷ Would rather β 16.1 Lo¹i c©u cã mét chñ ng÷. β 16.2 Lo¹i c©u cã 2 chñ ng÷ +17. C¸ch sö dông Would Like +18. C¸ch sö dông c¸c ®éng tõ khiÕm khuyÕt ®Ó diÔn ®¹t c¸c tr¹ng th¸i ë hiÖn t¹i. β 18.1 Could/may/might. β 18.2 Should β 18.3 Must +19. C¸ch sö dông c¸c ®éng tõ khiÕm khuyÕt ®Ó diÕn ®¹t c¸c tr¹ng th¸i ë thêi qu¸ khø. Trang 4 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương +20. tÝnh tõ vμ phã tõ (adjective and adverb). +21. §éng tõ nèi. +22. So s¸nh cña tÝnh tõ vμ danh tõ β 22.1 So s¸nh b»ng. β 22.2 So s¸nh h¬n, kÐm β 22.3 So s¸nh hîp lý β 22.4 C¸c d¹ng so s¸nh ®Æc biÖt β 22.5 So s¸nh ®a bé β 22.6 So s¸nh kÐp (cμng ....th× cμng) β 22.7 No sooner ... than (võa míi ... th×; ch¼ng bao l©u ... th×) +23. D¹ng nguyªn, so s¸nh h¬n vμ so s¸nh h¬n nhÊt. +24. C¸c danh tõ lμm chøc n¨ng tÝnh tõ +25. Enough víi tÝnh tõ, phã tõ vμ danh tõ +26. C¸c tõ nèi chØ nguyªn nh©n β 26.1 Because/ because of β 26.2 Môc ®Ých vμ kÕt qu¶ (so that- ®Ó) β 26.3 Cause and effect +27. Mét sè tõ nèi mang tÝnh ®iÒu kiÖn +28. C©u bÞ ®éng +29. §éng tõ g©y nguyªn nh©n β 29.1 Have/ get / make β 29.2 Let β 29.3 Help Trang 5 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương +30. Ba ®éng tõ ®Æc biÖt +31. CÊu tróc phøc hîp vμ ®¹i tõ quan hÖ thay thÕ β 31.1 That vμ Which lμm chñ ng÷ cña c©u phô β 31.2 That vμ wich lμm t©n ng÷ cña c©u phô β 31.3 Who lμm chñ ng÷ cña c©u phô β 31.4 Whom lμm t©n ng÷ cña c©u phô β 31.5 MÖnh ®Ò phô b¾t buéc vμ mÖnh ®Ò phô kh«ng b¾t buéc β 31.6 TÇm quan träng cña dÊu phÈy trong mÖnh ®Ò phô β 31.7 C¸ch sö dông All / both/ several / most ... + of + whom / which β 31.8 What vμ whose +32. C¸ch lo¹i bá c¸c mÖnh ®Ò phô +33. C¸ch sö dông ph©n tõ 1 trong mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt +34. C¸ch sö dông nguyªn mÉu hoμn thμnh +35. Nh÷ng c¸ch sö dông kh¸c cña that β 35.1 That víi t− c¸ch cña mét liªn tõ (r»ng) β 35.2 MÖnh ®Ò cã that +36. C©u gi¶ ®Þnh β 36.1 C©u gi¶ ®Þnh dïng would rather that β 36.2 C©u gi¶ ®Þnh dïng víi ®éng tõ trong b¶ng. β 36.3 C©u gi¶ ®Þnh dïng víi tÝnh tõ β 36.4 Dïng víi mét sè tr−êng hîp kh¸c β 36.5 C©u gi¶ ®Þnh dïng víi it is time +37. Lèi nãi bao hμm Trang 6 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương β 37.1 Not only ... but also (kh«ng nh÷ng ... mμ cßn) β 37.2 As well as (còng nh−, còng nh− lμ) β 37.3 Both ... and ( c¶ ... lÉn ) +38. C¸ch sö dông to know vμ to know how +39. MÖnh ®Ò nh−îng bé β 39.1 Despite / in spite of (mÆc dï) β 39.2 although, even though, though +40. Nh÷ng ®éng tõ dÔ g©y nhÇm lÉn +41. Mét sè ®éng tõ ®Æc biÖt kh¸c. PhÇn II TiÕng Anh viÕt I. C¸c lçi th−êng gÆp trong tiÕng anh viÕt +42. Sù hoμ hîp cña thêi ®éng tõ +43. C¸ch sö dông to say, to tell +44. Tõ ®i tr−íc ®Ó giíi thiÖu +45. §¹i tõ nh©n x−ng one vμ you +46. C¸ch sö dông ph©n tõ më ®Çu cho mÖnh ®Ò phô β 46.1 V+ing më ®Çu mÖnh ®Ò phô β 46.2 Ph©n tõ 2 më ®Çu mÖnh ®Ò phô ®Ó chØ bÞ ®éng β 46.3 §éng tõ nguyªn thÓ chØ môc ®Ých më ®Çu cho mÖnh ®Ò phô β 46.4 Ng÷ danh tõ hoÆc ng÷ giíi tõ më ®Çu mÖnh ®Ò phô chØ sù t−¬ng øng +47. Ph©n tõ dïng lμm tÝnh tõ β 47.1 Dïng ph©n tõ 1 lμm tÝnh tõ Trang 7 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương β 47.2 Dïng ph©n tõ 2 lμm tÝnh tõ +48. Thõa (redundancy) +49. CÊu tróc c©u song song +50. Th«ng tin trùc tiÕp vμ th«ng tin gi¸n tiÕp β 50.1 C©u trùc tiÕp vμ c©u gi¸n tiÕp β 50.2 Ph−¬ng ph¸p chuyÓn ®æi tõ c©u trùc tiÕp sang c©u gi¸n tiÕp β 50.3 §éng tõ víi t©n ng÷ trùc tiÕp vμ t©n ng÷ gi¸n tiÕp +51. Phã tõ ®¶o lªn ®Çu c©u +52. C¸ch chän nh÷ng c©u tr¶ lêi ®óng +53. Nh÷ng tõ dÔ g©y nhÇm lÉn +54. C¸ch sö dông giíi tõ β 54.1 During - trong suèt (hμnh ®éng x¶y ra trong mét qu·ng thêi gian) β 54.2 From (tõ) >< to (®Õn) β 54.3 Out of (ra khái) >< into (di vμo) β 54.4 by β 54.5 In (ë trong, ë t¹i) - nghÜa x¸c ®Þnh h¬n at β 54.6 on β 54.7 at - ë t¹i (th−êng lμ bªn ngoμi, kh«ng x¸c ®Þnh b»ng in) +55. Ng÷ ®éng tõ +56. Sù kÕt hîp cña c¸c danh tõ, ®éng tõ vμ tÝnh tõ víi c¸c giíi tõ Trang 8 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương GRAMMAR REVIEW CÊu tróc c©u tiÕng Anh Subject + Verb as predicate + Complement + Modifier. Chñ ng÷ §éng tõ vÞ ng÷ t©n ng÷ bæ ng÷ 1. Chñ ng÷ (subject) • §øng ®Çu c©u lμm chñ ng÷ vμ quyÕt ®Þnh viÖc chia ®éng tõ. • Chñ ng÷ cã thÓ lμ 1 côm tõ, 1 ®éng tõ nguyªn thÓ (cã to), 1 V+ing, song nhiÒu nhÊt vÉn lμ 1 danh tõ v× 1 danh tõ cã liªn quan tíi nh÷ng vÊn ®Ò sau: 1.1 Danh tõ ®Õm ®−îc vμ kh«ng ®Õm ®−îc. - Danh tõ ®Õm ®−îc cã thÓ ®−îc dïng víi sè ®Õm do ®ã cã h×nh th¸i sè Ýt, sè nhiÒu. Nã cã thÓ dïng ®−îc dïng víi a (an) vμ the. - Danh tõ kh«ng ®Õm ®−îc kh«ng dïng ®−îc víi sè ®Õm do ®ã nã kh«ng cã h×nh th¸i sè nhiÒu. Do ®ã, nã kh«ng dïng ®−îc víi a (an). - Mét sè c¸c danh tõ ®Õm ®−îc cã h×nh th¸i sè nhiÒu ®Æc biÖt vÝ dô: person - people woman women mouse - mice foot feet tooth - teeth man - men. -Sau ®©y lμ mét sè danh tõ kh«ng ®Õm ®−îc mμ ta cÇn biÕt. Sand soap physics mathematics News mumps Air politics measles information Meat homework food economics advertising* money * MÆc dï advertising lμ danh tõ kh«ng ®Õm ®−îc, nh−ng advertisement l¹i lμ danh tõ ®Õm ®−îc. VÝ dô: There are too many advertisements during television shows. There is too much advertising during television shows. - Mét sè danh tõ kh«ng ®Õm ®−îc nh− food, meat, money, sand, water, ®«i lóc ®−îc dïng nh− c¸c danh tõ ®Õm ®−îc ®Ó chØ c¸c d¹ng kh¸c nhau cña lo¹i danh tõ ®ã. VÝ dô: This is one of the foods that my doctor has forbidden me to eat. Trang 9 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương (chØ ra mét lo¹i thøc ¨n ®Æc biÖt nμo ®ã) He studies meats ( ch¼ng h¹n pork, beef, lamb. vv...) B¶ng sau lμ c¸c ®Þnh ng÷ dïng ®−îc víi danh tõ ®Õm ®−îc vμ kh«ng ®Õm ®−îc. Danh tõ ®Õm ®−îc (with count noun) Danh tõ kh«ng ®Õm ®−îc (with non-count noun) a (an), the, some, any the, some, any this, that, these, those, this, that none,one,two,three,... non many much (th−êng dïng trong c©u phñ ®Þnh hoÆc c©u hái a lot of a lot of plenty of a large number of a large amount of a great number of, a great many of. a great deal of (a) few (a) little few ... than less ... than more ... than more ... than - Danh tõ time nÕu dïng víi nghÜa thêi gian lμ kh«ng ®Õm ®−îc nh−ng nÕu dïng víi nghÜa sè lÇn hoÆc thêi ®¹i l¹i lμ danh tõ ®Õm ®−îc. VÝ dô: We have spent too much time on this homework. She has been late for class six times this semester. 1.2 Qu¸n tõ a (an) vμ the 1- a vμ an an - ®−îc dïng: - tr−íc 1 danh tõ sè Ýt ®Õm ®−îc b¾t ®Çu b»ng 4 nguyªn ©m (vowel) a, e, i, o - hai b¸n nguyªn ©m u, y - c¸c danh tõ b¾t ®Çu b»ng h c©m. vÝ dô: u : an uncle. h : an hour - hoÆc tr−íc c¸c danh tõ viÕt t¾t ®−îc ®äc nh− 1 nguyªn ©m. VÝ dô: an L-plate, an SOS, an MP a : ®−îc dïng: - tr−íc 1 danh tõ b¾t ®Çu b»ng phô ©m (consonant). - dïng tr−íc mét danh tõ b¾t ®Çu b»ng uni. a university, a uniform, a universal, a union. - tr−íc 1 danh tõ sè Ýt ®Õm ®−îc, tr−íc 1 danh tõ kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ mÆt ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, vÞ trÝ hoÆc ®−îc nh¾c ®Õn lÇn ®Çu trong c©u. Trang 10 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương - ®−îc dïng trong c¸c thμnh ng÷ chØ sè l−îng nhÊt ®Þnh. VÝ dô : a lot of, a couple, a dozen, a great many, a great deal of. - dïng tr−íc nh÷ng sè ®Õm nhÊt ®Þnh, ®Æc biÖt lμ chØ hμng tr¨m, hμng ngμn. VÝ dô: a hundred, a thousand. - tr−íc half khi nã theo sau 1 ®¬n vÞ nguyªn vÑn. VÝ dô: a kilo and a half vμ còng cã thÓ ®äc lμ one and a half kilos. Chó ý: 1 /2 kg = half a kilo ( kh«ng cã a tr−íc half). - dïng tr−íc half khi nã ®i víi 1 danh tõ kh¸c t¹o thμnh tõ ghÐp. VÝ dô : a half-holiday nöa kú nghØ, a half-share : nöa cæ phÇn. - dïng tr−íc c¸c tû sè nh− 1/3, 1 /4, 1/5, = a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth, one fifth . - Dïng trong c¸c thμnh ng÷ chØ gi¸ c¶, tèc ®é, tû lÖ. VÝ dô: five dolars a kilo; four times a day. - Dïng trong c¸c thμnh ng÷ tr−íc c¸c danh tõ sè Ýt ®Õm ®−îc, dïng trong c©u c¶m th¸n. VÝ dô: Such a long queue! What a pretty girl! Nh−ng: such long queues! What pretty girls. - a cã thÓ ®−îc ®Æt tr−íc Mr/Mrs/Miss + tªn hä (surname): VÝ dô: a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith. a Mr Smith nghÜa lμ ng−êi ®μn «ng ®−îc gäi lμ Smith vμ ngô ý lμ «ng ta lμ ng−êi l¹ ®èi víi ng−êi nãi. Cßn nÕu kh«ng cã a tøc lμ ng−êi nãi biÕt «ng Smith. 2- The - §−îc sö dông khi danh tõ ®−îc x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm, vÞ trÝ hoÆc ®−îc nh¾c ®Õn lÇn thø 2 trong c©u. - The + noun + preposition + noun. VÝ dô : the girl in blue; the man with a banner; the gulf of Mexico; the United States of America. - The + danh tõ + ®¹i tõ quan hÖ + mÖnh ®Ò phô VÝ dô: the boy whom I met; the place where I met him. - Tr−íc 1 danh tõ ngô ý chØ mét vËt riªng biÖt. VÝ dô: She is in the garden. - The + tÝnh tõ so s¸nh bËc nhÊt hoÆc sè tõ thø tù hoÆc only way. VÝ dô : The first week; the only way. - The + dt sè Ýt t−îng tr−ng cho mét nhãm thó vËt hoÆc ®å vËt th× cã thÓ bá the vμ ®æi danh tõ sang sè nhiÒu. VÝ dô: The whale = Whales, the shark = sharks, the deep-freeze = deep - freezes. Nh−ng ®èi víi danh tõ man (chØ loμi ng−êi) th× kh«ng cã qu¸n tõ (a, the) ®øng tr−íc. VÝ dô: if oil supplies run out, man may have to fall back on the horse. - The + danh tõ sè Ýt chØ thμnh viªn cña mét nhãm ng−êi nhÊt ®Þnh. VÝ dô: the small shopkeeper is finding life increasingly difficult. Trang 11 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương - The + adj ®¹i diÖn cho 1 líp ng−êi, nã kh«ng cã h×nh th¸i sè nhiÒu nh−ng ®−îc coi lμ 1 danh tõ sè nhiÒu vμ ®éng tõ sau nã ph¶i ®−îc chia ë ng«i thø 3 sè nhiÒu. VÝ dô: the old = ng−êi giμ nãi chung; The disabled = nh÷ng ng−êi tμn tËt; The unemployed = nh÷ng ng−êi thÊt nghiÖp. - Dïng tr−íc tªn c¸c khu vùc, vïng ®· næi tiÕng vÒ mÆt ®Þa lý hoÆc lÞch sö. VÝ dô: The Shahara. The Netherlands. The Atlantic. - The + East / West/ South/ North + noun. VÝ dô: the East/ West end. The North / South Pole. Nh−ng kh«ng ®−îc dïng the tr−íc c¸c tõ chØ ph−¬ng h−íng nμy, nÕu nã ®i kÌm víi tªn cña mét khu vùc ®Þa lý. VÝ dô: South Africal, North Americal, West Germany. - The + tªn c¸c ®å hîp x−íng, c¸c dμn nh¹c cæ ®iÓn, c¸c ban nh¹c phæ th«ng. VÝ dô: the Bach choir, the Philadenphia Orchestra, the Beatles. - The + tªn c¸c tê b¸o lín/ c¸c con tÇu biÓn/ khinh khÝ cÇu. VÝ dô: The Titanic, the Time, the Great Britain. - The + tªn hä ë sè nhiÒu cã nghÜa lμ gia ®×nh hä nhμ ... VÝ dô: the Smiths = Mr and Mrs Smith (and their children) hay cßn gäi lμ gia ®×nh nhμ Smith. - The + Tªn ë sè Ýt + côm tõ/ mÖnh ®Ò cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó ph©n biÖt ng−êi nμy víi ng−êi kh¸c cïng tªn. VÝ dô: We have two Mr Smiths. Which do you want? I want the Mr Smith who signed this letter. - Kh«ng dïng the tr−íc 1 sè danh tõ nh− Home, church, bed, court, hospital, prison, school, college, university khi nã ®i víi ®éng tõ vμ giíi tõ chØ chuyÓn ®éng (chØ ®i tíi ®ã lμm môc ®Ých chÝnh). VÝ dô: He is at home. I arrived home before dark. I sent him home. to bed ( ®Ó ngñ) to church (®Ó cÇu nguyÖn) to court (®Ó kiÖn tông) We go to hospital (ch÷a bÖnh) to prison (®i tï) to school / college/ university (®Ó häc) T−¬ng tù in bed at church We can be in court in hospital at school/ college/ university We can be / get back (hoÆc be/ get home) from school/ college/university. Trang 12 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương leave school We can leave hospital be released from prison. Víi môc ®Ých kh¸c th× ph¶i dïng the. VÝ dô: I went to the church to see the stained glass. He goes to the prison sometimes to give lectures. Student go to the university for a class party. • Sea Go to sea (thñy thñ ®i biÓn) to be at the sea (hμnh kh¸ch/ thuû thñ ®i trªn biÓn) Go to the sea / be at the sea = to go to/ be at the seaside : ®i t¾m biÓn, nghØ m¸t. We can live by / near the sea. • Work and office. Work (n¬i lμm viÖc) ®−îc sö dông kh«ng cã the ë tr−íc. Go to work. nh−ng office l¹i ph¶i cã the. Go to the office. VÝ dô: He is at / in the office. NÕu to be in office (kh«ng cã the) nghÜa lμ ®ang gi÷ chøc. To be out of office - th«i gi÷ chøc. • Town The cã thÓ bá ®i khi nãi vÒ thÞ trÊn cña ng−êi nãi hoÆc cña chñ thÓ. VÝ dô: We go to town sometimes to buy clothes. We were in town last Monday. Go to town / to be in town - Víi môc ®Ých chÝnh lμ ®i mua hμng. B¶ng dïng the vμ kh«ng dïng the trong mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt. Dïng the Kh«ng dïng the • Tr−íc c¸c ®¹i d−¬ng, s«ng ngßi, biÓn, vÞnh • Tr−íc tªn 1 hå (hay c¸c hå ë sè Ýt). vμ c¸c hå ë sè nhiÒu. VÝ dô: VÝ dô: Lake Geneva, Lake Erie The Red sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gulf, the Great Lackes. • Tr−íc tªn c¸c d·y nói. • Tr−íc tªn 1 ngän nói VÝ dô: VÝ dô: The Rockey Moutains. Mount Mckinley Trang 13 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương • Tr−íc tªn 1 vËt thÓ duy nhÊt trªn thÕ giíi • Tr−íc tªn c¸c hμnh tinh hoÆc c¸c chïm sao hoÆc vò trô. VÝ dô: VÝ dô: Venus, Mars, Earth, Orion. The earth, the moon, the Great Wall • Tr−íc School/college/university + of + noun • Tr−íc tªn c¸c tr−êng nμy khi tr−íc nã lμ 1 VÝ dô: tªn riªng. The University of Florida. VÝ dô: The college of Arts and Sciences. Cooper s Art school, Stetson University. • Tr−íc c¸c sè thø tù + noun. • Tr−íc c¸c danh tõ mμ sau nã lμ 1 sè ®Õm. VÝ dô: VÝ dô: The first world war. World war one The third chapter. chapter three. • Tr−íc c¸c cuéc chiÕn tranh khu vùc víi • Kh«ng nªn dïng tr−íc tªn c¸c cuéc chiÕn ®iÒu kiÖn tªn c¸c khu vùc ®ã ph¶i ®−îc tÝnh tranh khu vùc nÕu tªn khu vùc ®Ó nguyªn. tõ ho¸. VÝ dô: The Korean war. • Tr−íc tªn c¸c n−íc cã tõ 2 tõ trë lªn. Ngo¹i • Tr−íc tªn c¸c n−íc cã 1 tõ nh− : Sweden, trõ Great Britain. Venezuela vμ c¸c n−íc ®−îc ®øng tr−íc bëi new hoÆc tÝnh tõ chØ ph−¬ng h−íng. VÝ dô: VÝ dô: New Zealand, South Africa. The United States, the United Kingdom, the Central Africal Republic. • Tr−íc tªn c¸c n−íc ®−îc coi lμ 1 quÇn ®¶o. • Tr−íc tªn c¸c lôc ®Þa, tiÓu bang, tØnh, VÝ dô: The Philipin. thμnh phè, quËn, huyÖn. VÝ dô: Europe, California. • Tr−íc c¸c tμi liÖu hoÆc sù kiÖn mang tÝnh • Tr−íc tªn bÊt cø m«n thÓ thao nμo. lÞch sö. VÝ dô: VÝ dô: The constitution, the Magna Carta. Base ball, basket ball. • Tr−íc tªn c¸c nhãm d©n téc thiÓu sè. • Tr−íc tªn c¸c danh tõ mang tÝnh trõu VÝ dô: t−îng trõ nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt. The Indians, the Aztecs. VÝ dô: Freedom, happiness. • Nªn dïng tr−íc tªn c¸c nh¹c cô. • Tr−íc tªn c¸c m«n häc chung. VÝ dô: VÝ dô: To play the piano. Mathematics, Sociology. • Tr−íc tªn c¸c m«n häc cô thÓ. • Tr−íc tªn c¸c ngμy lÔ, tÕt. VÝ dô: VÝ dô: The applied Math. Christmas, thanksgiving. The theoretical Physics. 1.3 C¸ch sö dông Other vμ another. Hai tõ nμy tuy gièng nhau vÒ mÆt ng÷ nghÜa nh−ng kh¸c nhau vÒ mÆt ng÷ ph¸p. Dïng víi danh tõ ®Õm ®−îc Dïng vãi danh tõ kh«ng ®Õm ®−îc • another + dt®2 sè it = 1 c¸i n÷a, 1 c¸i kh¸c, • the other + dt ®2sè Ýt = ng−êi cuèi cïng, c¸i Trang 14 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương 1 ng−êi n÷a, 1 ng−êi kh¸c. cuèi cïng cña 1 bé, 1 nhãm. VÝ dô: another pencil • other + dt kh«ng ®2 = 1 chót n÷a. • other + dt® sè nhiÒu = mÊy c¸i n÷a, mÊy 2 VÝ dô: other water = some more water. c¸i kh¸c, mÊy ng−êi n÷a, mÊy ng−êi kh¸c. other beer = some more beer. VÝ dô: other pencils = some more. • the other + dt kh«ng ®2 = chç cßn sãt l¹i. • the other + dt®2 sè nhiÒu = nh÷ng c¸i cuèi VÝ dô: cïng, nh÷ng ng−êi cuèi cïng cßn l¹i. The other beer = the remaining beer. (chç VÝ dô: the other pencils = all remaining bia cßn l¹i) pencils - Another vμ other lμ kh«ng x¸c ®Þnh trong khi the other lμ x¸c ®Þnh. NÕu danh tõ hoÆc chñ ng÷ ë trªn ®· ®−îc hiÓu hoÆc ®−îc nh¾c ®Õn, chØ cÇn dïng another vμ other nh− 1 ®¹i tõ lμ ®ñ. VÝ dô: I don t want this book. Please give me another. - NÕu danh tõ ®−îc thay thÕ lμ sè nhiÒu th× other ®−îc sö dông theo 1 trong 2 c¸ch (other + nouns hoÆc others) mμ kh«ng bao giê ®−îc sö dông (others + DTSN). - Cã thÓ dïng ®¹i tõ thay thÕ one hoÆc ones cho danh tõ sau another, the other vμ other. L−u ý r»ng this vμ that cã thÓ dïng víi ®¹i tõ one nh−ng these vμ those tuyÖt ®èi kh«ng dïng víi ones. 1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few - Little + dt kh«ng ®Õm ®−îc : rÊt Ýt, hÇu nh− kh«ng. VÝ dô: There is little water in the bottle. I have little money, not enough to buy groceries. - A little + dt kh«ng ®Õm ®−îc: cã 1 chót, ®ñ ®Ó dïng. VÝ dô: I have a little money, enough to buy a ticket. - few + dt ®Õm ®−îc sè nhiÒu : cã rÊt Ýt, kh«ng ®ñ. VÝ dô: She has few books, not enough for references. - a few + dt ®Õm ®−îc sè nhiÒu : cã mét Ýt, ®ñ ®Ó. VÝ dô: She has a few books, enough to read. - NÕu danh tõ ë trªn ®· ®−îc nh¾c ®Õn th× ë d−íi chØ cÇn dïng (a) few vμ (a) little nh− 1 ®¹i tõ lμ ®ñ. VÝ dô: Are you ready in money? Yes, a little. - quite a few = quite a lot = quite a bit = kh¸ nhiÒu. Trang 15 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương - only a few = only a little = cã rÊt Ýt ( nhÊn m¹nh). 1.5 Së h÷u c¸ch The + noun s + noun. - ChØ ®−îc dïng trong c¸c danh tõ chØ ng−êi hoÆc ®éng vËt, kh«ng dïng cho bÊt ®éng vËt. VÝ dô: The student s book. The cat s legs. - NÕu cã 2 danh tõ cïng ®øng ë së h÷u c¸ch th× danh tõ nμo ®øng gÇn danh tõ bÞ së h÷u nhÊt sÏ mang dÊu së h÷u. VÝ dô: Tom and Mark s house. - §èi víi nh÷ng danh tõ sè nhiÒu ®· cã s th× chØ cÇn ®Æt dÊu lμ ®ñ. VÝ dô: The students books. - Nh−ng ®èi víi nh÷ng danh tõ cã sè nhiÒu ®Æc biÖt kh«ng cã s t¹i ®u«i vÉn ph¶i dïng nguyªn dÊu së h÷u. VÝ dô: The children s toys. - Nã ®−îc dïng cho thêi gian (n¨m th¸ng, thÕ kû, thiªn niªn kû.) VÝ dô: The 1980 events. The 21 st century s prospect. - Nã ®−îc dïng cho c¸c mïa trong n¨m ngo¹i trõ mïa Xu©n vμ mïa Thu. NÕu dïng së h÷u c¸ch cho mïa Xu©n vμ mïa Thu tøc lμ ta ®ang nh©n c¸ch ho¸ mïa ®ã. VÝ dô: The summer s hot days. The winter s cold days. The spring s coming back = Nμng Xu©n ®ang trë vÒ. The autunm s leaving = sù ra ®i cña Nμng Thu. Tr−êng hîp nμy hiÖn nay Ýt dïng. §èi víi mét sè danh tõ bÊt ®éng vËt chØ dïng trong 1 sè tr−êng hîp thËt ®Æc biÖt khi danh tõ ®ã n»m trong c¸c thμnh ng÷. VÝ dô: A stone s throw. - §«i khi ®èi víi nh÷ng danh tõ chØ n¬i chèn hoÆc ®Þa ®iÓm chØ cÇn dïng së h÷u c¸ch cho danh tõ ®ã mμ kh«ng cÇn danh tõ theo sau. VÝ dô: At the hairdresser s At the butcher s Trang 16 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương 1.6 Some, any some vμ any nghÜa lμ 1 sè hoÆc 1 l−îng nhÊt ®Þnh . Chóng ®−îc sö dông víi (hoÆc thay thÕ) c¸c danh tõ sè nhiÒu hoÆc danh tõ kh«ng ®Õm ®−îc. + Some lμ d¹ng sè nhiÒu cña a/an vμ one: VÝ dô: Have a biscuit/some biscuits. I ate a date/ some dates. + some, any of + the/ this/ these/ those/ ®¹i tõ riªng/ ®¹i tõ së h÷u. VÝ dô: Some of the staff can speak Japaneses. Did any of your photos come out well? + some ®−îc sö dông víi : - C¸c ®éng tõ ë thÓ kh¼ng ®Þnh. VÝ dô: They bought some honey. - Trong c¸c c©u hái mμ cã c©u tr¶ lêi lμ yes . VÝ dô: Did some of you sleep on the floor? ( Ng−êi nãi chê ®îi c©u tr¶ lêi lμ yes) - Trong c¸c c©u ®Ò nghÞ vμ yªu cÇu: VÝ dô: Would you like some wine? Could you do some typing for me? + any ®−îc sö dông: - Víi ®éng tõ ë thÓ phñ ®Þnh VÝ dô: I haven t any matches. - Víi hardly, barely, scarely ( c¸c phã tõ nμy ®Òu mang nghÜa phñ ®Þnh) VÝ dô: I have hardly any spare time. - Víi without khi without any ... = with no ... VÝ dô: He crossed the frontier without any difficulty/ with no difficulty. - Víi c¸c c©u hái Have you got any fish? Did he catch any fish? - Sau if/ whether c¸c thμnh ng÷ mang tÝnh nghi ngê. VÝ dô: If you need any more money, please let me know. I don t think there is any petrol in the tank. 2. §éng tõ ( verb) §éng tõ trong tiÕng Anh chia lμm 3 thêi chÝnh: Trang 17 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương - Qu¸ khø. - HiÖn t¹i. - T−¬ng lai. Mçi thêi chÝnh l¹i chia ra lμm nhiÒu thêi nhá ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c thêi gian cña hμnh ®éng. 2.1 HiÖn t¹i (present) 2.1.1 HiÖnt¹i ®¬n gi¶n (simple present) Khi chia ®éng tõ ë ng«i thø 3 sè Ýt, ph¶i cã s ë ®u«i vμ vÇn ®ã ph¶i ®−îc ®äc lªn. VÝ dô: John walks to school everyday. - Nã dïng ®Ó diÔn ®¹t 1 hμnh ®éng x¶y ra ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i, kh«ng x¸c ®Þnh cô thÓ vÒ mÆt thêi gian vμ hμnh ®éng lÆp ®i lÆp l¹i cã tÝnh quy luËt. - Nã th−êng dïng víi 1 sè phã tõ nh−: now, present day, nowadays. §Æc biÖt lμ1 sè phã tõ chØ tÇn suÊt ho¹t ®éng: often, sometimes, always, frequently. VÝ dô: They understand the problem now. Henry always swims in the evening. (thãi quen) We want to leave now. Your cough sounds bad. 2.1.2 HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive) am Subject + is + [verb +ing ]... are - Nã dïng ®Ó diÔn ®¹t 1 hμnh ®éng ®ang x¶y ra ë thêi hiÖn t¹i. Thêi gian ®−îc x¸c ®Þnh cô thÓ b»ng c¸c phã tõ nh− now, right now, presently. - Nã dïng ®Ó thay thÕ cho thêi t−¬ng lai gÇn. VÝ dô: He is learning in the US. L−u ý: §Ó ph©n biÖt t−¬ng lai gÇn vμ hμnh ®éng ®ang x¶y ra cÇn c¨n cø vμo phã tõ trong c©u) VÝ dô: The committee members are examining the material now. ( hiÖn t¹i ®ang kiÓm tra) George is leaving for France tomorrow. (t−¬ng lai gÇn - sÏ rêi tíi Ph¸p vμo ngμy mai) 2.1.3 Present perfect ( hiÖn t¹i hoμn thμnh) Have + P2 - Dïng ®Ó diÔn ®¹t 1 hμnh ®éng ®· x¶y ra trong 1 qu¸ khø kÐo dμi vμ chÊm døt ë hiÖn t¹i. Thêi gian trong c©u hoμn toμn kh«ng x¸c ®Þnh. Trang 18 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương - ChØ 1 hμnh ®éng x¶y ra nhiÒu lÇn trong qu¸ khø kÐo dμi tíi hiÖn t¹i. - Dïng víi 2 giíi tõ for vμ since + thêi gian. - Dïng víi already trong c©u kh¼ng ®Þnh, already cã thÓ ®øng sau have nh−ng nã còng cã thÓ ®øng cuèi c©u. have Subject + + already + P2 has VÝ dô: We have already written our reports. I have already read the entire book. Sam has already recorded the results of the experiment. - Dïng víi yet trong c©u phñ ®Þnh vμ c©u nghi vÊn phñ ®Þnh, yet th−êng xuyªn ®øng ë cuèi c©u, c«ng thøc sau: have Subject + not + P2 ...+ yet ... has VÝ dô: John hasn t written his report yet. The president hasn t decided what to do yet. We haven t called on our teacher yet. - Trong 1 sè tr−êng hîp yet cã thÓ ®¶o lªn ®øng sau to have vμ ng÷ ph¸p cã thay ®æi. Not mÊt ®i vμ ph©n tõ 2 trë vÒ d¹ng nguyªn thÓ cã to. have Subject + + yet + [verb in simple form] ... has VÝ dô: John has yet to learn the material. = John hasn t learned the material yet. We have yet to decide what to do with the money. = We haven t decided what to do with the money yet. Chó ý: CÈn thËn sö dông yet trong mÉu c©u kÎo nhÇm víi yet trong mÉu c©u cã yet lμm tõ nèi mang nghÜa nh−ng VÝ dô: I don t have the money, yet I really need the computer. My neighbors never have the time, yet they always want to do something on Saturday nights. Trang 19
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net