logo

Giáo trình thủy văn I_Mở đầu

Mọi sự phát triển của sự tự nhiên và xã hội đều liên quan đến nước. Nước là động lực chủ yếu chi phối mọi hoạt động về dân sinh kinh tế của con người. Nói tóm lại, không có nước thì không có sự sống.
Chæång I: MÅÍ ÂÁÖU I. TAÌI NGUYÃN NÆÅÏC VAÌ ÂÀÛC ÂIÃØM CUÍA TAÌI NGUYÃN NÆÅÏC Moüi sæû phaït triãøn cuía sæû tæû nhiãn vaì xaî häüi âãöu liãn quan âãún næåïc. Næåïc laì âäüng læûc chuí yãúu chi phäúi moüi hoaût âäüng vãö dán sinh kinh tãú cuía con ngæåìi. Noïi toïm laûi, khäng coï næåïc thç khäng coï sæû säúng. 1. Sæû phán bäú cuía næåïc: Trãn haình tinh cuía chuïng ta næåïc täön taûi trong khäng gian ráút räüng dæåïi nhæîng daûng khaïc nhau. - Næåïc màût âáút: tæïc laì næåïc åí säng, suäúi, ao, häö, biãøn, næåïc naìy nàòm trãn bãö màût cuía traïi âáút. - Næåïc trong táöng khê quyãøn: loaûi næåïc naìy täön taûi dæåïi daûng máy vaì håi næåïc, trong khoaíng khäng gian 15km caïch màût âáút. - Næåïc dæåïi âáút (næåïc ngáöm), næåïc ngáöm nàòm dæåïi màût âáút, täön taûi trong khoaíng 1km caïch màût âáút. Læåüng næåïc åí caïc âaûi dæång chiãúm 95,5%; næåïc daûng bàng åí 2 cæûc cuía quaí âáút chiãúm 1,7%; næåïc ngáöm chiãúm 1,7% (âa pháön laì næåïc màûn); næåïc ngoüt trãn màût âáút åí säng ao häö chiãúm mäüt tyí lãû ráút nhoí (1%) 1 2. Âàûc træng cuía næåïc: Næåïc âæåüc âaïnh giaï theo 3 âàûc træng sau: - Læåüng næåïc. - Cháút læåüng næåïc. - Âäüng thaïi cuía næåïc. 3. Âàûc tênh cuía næåïc: Næåïc coï caïc âàûc tênh sau: - Tênh váûn âäüng liãn tuûc cuía næåïc. - Tênh lan truyãön. - Tênh chu kyì. Tênh chu kyì theo xu thãú chu kyì nàm hoàûc chu kyì nhiãöu nàm. - Tênh ngáùu nhiãn: sæû hçnh thaình doìng chaíy vaì quaï trçnh biãún âäøi cuía noï laì täøng håüp nhiãöu yãúu täú do âoï phuû thuäüc chuí yãúu vaìo sæû biãún âäøi ngáùu nhiãn cuía caïc yãúu täú aính hæåíng âãún doìng chaíy. - Tênh quy luáût: tênh quy luáût khäng chè âæåüc thãø hiãûn åí chu kyì xuáút hiãûn doìng chaíy trong nàm maì coìn thãø hiãûn åí sæû biãún âäøi coï quy luáût theo khäng gian do chi phäúi båíi caïc yãúu täú âëa hçnh vaì hoaût âäüng khê háûu cuía tæìng vuìng. 4. Âàûc thuì cuía taìi nguyãn næåïc: Taìi nguyãn næåïc khaïc våïi taìi nguyãn khaïc laì åí chäù næåïc coï âàûc thuì laìm låüi vaì gáy haûi. Nhiãûm vuû cuía con ngæåìi laì khai thaïc màût låüi vaì phoìng chäúng màût haûi cuía næåïc. 2 II. KHAI THAÏC TAÌI NGUYÃN NÆÅÏC Viãûc khai thaïc sæí duûng taìi nguyãn næåïc, con ngæåìi âaî thæûc hiãûn tæì khi måïi xuáút hiãûn åí haình tinh naìy, tuy nhiãn do sæû phaït triãøn cuía xaî häüi viãûc khai thaïc taìi nguyãn næåïc ngaìy caìng tiãún bäü vaì hiãûn âaûi hån. Taìi nguyãn næåïc âæåüc khai thaïc phuûc vuû cho con ngæåìi åí caïc lénh væûc sau: 1. Khai thaïc næåïc phuûc vuû cho cäng nghiãûp vaì dán sinh: Con ngæåìi säúng âæåüc phaíi coï næåïc, våïi vuìng näng thän thç viãûc khai thaïc næåïc sinh hoaût giaí âån nhæ viãûc khai thaïc næåïc tæì säng, suäúi, âaìo giãúng, ... Nhæng åí thaình phäú vaì khu cäng nghiãûp thç viãûc giaíi quyãút næåïc phuûc vuû cho saín xuáút vaì sinh hoaût laûi laì váún âãö låïn cáön âæåüc nghiãn cæïu cáøn tháûn âãø coï cäng trçnh cáúp phuûc vuû âáöy âuí cho hiãûn taûi vaì sæû phaït triãøn cuía thaình phäú trong tæång lai. 2. Khai thaïc næåïc phuûc vuû cho näng nghiãûp: Viãûc duìng næåïc âãø tæåïi cho cáy träöng con ngæåìi âaî thæûc hiãûn tæì xa xæa. Âãún nay caïc cäng trçnh thuyí låüi phuûc vuû tæåïi âaî phaït triãøn räüng khàõp åí caïc quäúc gia våïi trçnh âäü kyî thuáût vaì quy mä phuûc vuû khaïc nhau. 3. Låüi duûng nàng læåüng næåïc âãø phaït âiãûn: Ngæåìi ta âaî låüi duûng thãú nàng cuía næåïc våïi læu læåüng nháút âënh laìm quay tuabin thuyí âiãûn, tuabin naìy keïo theo maïy phaït âãø phaït âiãûn. 3 Thuyí âiãûn åí næåïc ta phaït triãøn khaï maûnh, hiãûn nay cäng suáút caïc traûm thuyí âiãûn âaî chiãúm pháön låïn cäng suáút âiãûn chung cuía caí næåïc. 4. Låüi duûng mäi træåìng næåïc âãø giao thäng thuyí låüi. 5. Låüi duûng mäi træåìng næåïc âãø nuäi träöng thuyí saín. III. PHOÌNG CHÄÚNG MÀÛT HAÛI CUÍA NÆÅÏC 1. Phoìng chäúng uïng: Ngæåìi ta âaî xáy dæûng caïc cäng trçnh tiãu uïng âãø thæûc hiãûn viãûc tiãu thaïo næåïc thæìa ra khoíi khu träöng troüt baío âaím cho cáy träöng khäng bë nháûp, äøn âënh nàng suáút cáy träöng. 2. Phoìng chäúng luî luût: Âãø phoìng chäúng luî luût ngæåìi ta âaî xáy dæûng âã säng, âã biãøn, cäng trçnh thoaït luî... âãø phoìng chäng sæû uy hiãúp cuía luût. 3. Phoìng chäúng xoïi moìn âáút: Âãø thæûc hiãûn phoìng chäúng xoïi moìn âáút ngæåìi ta âaî duìng kyî thuáût canh taïc håüp lyï, träöng vaì baío vãû ræìng, xáy dæûng caïc cäng trçnh chäúng saût låí vaì baío vãû âáút träöng troüt. IV. NHIÃÛM VUÛ VAÌ NÄÜI DUNG CUÍA MÄN HOÜC THUYÍ VÀN Tæì caïc yãu cáöu cuía caïc ngaình låüi duûng taìi nguyãn næåïc, cáön phaíi tênh toaïn læåüng næåïc âãún tæì säng suäúi âãø laìm cå såí âæa ra caïc giaíi phaïp cäng trçnh thêch håüp. Màût khaïc tæì caïc yãu cáöu baío vãû âãø phoìng 4 træì màût haûi cuía næåïc cuîng cáön tênh toaïn læåüng næåïc âãún gáy haûi âãø tæì âoï âãö xuáút caïc giaíi phaïp cäng trçnh thêch håüp. Män hoüc thuyí vàn cäng trçnh coï nhiemeû vuû xaïc âënh cán bàòng næåïc trong hãû thäúng khi cáúu truïc hãû thäúng vaì caïc yãu cáöu næåïc âæåüc xaïc âënh. Nhiãûm vuû cå baín cuía män hoüc laì: - Âaïnh giaï tiãöm nàng taìi nguyãn næåïc trong hãû thäúng. - Tênh toaïn cán bàòng næåïc. - Xaïc âënh quy luáût thay âäøi cuía âàûc træng nguäön næåïc thuyí vàn cäng trçnh khäng âi sáu nghiãn cæïu nhæîng quy luáût cuía quaï tçnh doìng chaíy (nhæ män Thuyí læûc) maì nghiãn cæïu caïc phæång phaïp tênh toaïn caïc âàûc træng thuyí vàn, tênh toaïn cán bàòng næåïc khi láûp caïc quy hoaûch vaì thiãút kãú hãû thäúng nguäön næåïc. Näüi dung cuía män hoüc Thuyí vàn cäng trçnh laì cung cáúp nhæîng kiãún thæïc cå baín vãö: - Sæû hçnh thaình doìng chaíy trãn säng ngoìi. - Phæång phaïp xaïc âënh caïc âàûc træng thuyí vàn phuûc vuû cho quy hoaûch thiãút kãú cäng trçnh. - Nguyãn lyï cå baín vãö cán bàòng næåïc vaì tênh toaïn âiãöu tiãút doìng chaíy phuûc vuû cho caïc ngaình duìng næåïc. 5 Chæång II: SÄNG NGOÌI VAÌ SÆÛ HÇNH THAÌNH DOÌNG CHAÍY SÄNG NGOÌI I. HÃÛ THÄÚNG SÄNG NGOÌI Næåïc mæa råi xuäúng âáút mäüt pháön täøn tháút do bäúc håi, mäüt pháön ngáúm vaìo âáút, pháön coìn laûi chaíy trãn sæåìn däúc táûp trung vaìo caïc raînh næåïc räöi sau âoï taûo thaình khe suäúi vaì chaíy vãö haû læu hçnh thaình hãû thäúng säng ngoìi. Hãû thäúng säng ngoìi gäöm coï säng chênh cuìng våïi säng nhaïnh vaì caïc khe suäúi táûp trung næåïc vãö doìng säng âoï. Hçnh daïng cuía hãû thäúng säng ngoìi coï thãø phán thaình caïc loaûi sau: - Hãû thäúng säng hçnh nan quaût - Hãû thäúng säng hçnh läng chim - Hãû thäúng säng hçnh caình cáy - Hãû thäúng säng hçnh song song am ng æå ûc N Th Lu Thaïi Nguyãn ng ng Sä Sä Bàõc Giang Sä ng Cá Phaí Laûi öu Säng Âuäún g Säng hçnh nan quaût Säng hçnh läng chim 6 Säng Lä Vaûn Yãn Bãún C Säng Häön æía g aì g Sän Säng Âa ì Säng Maî Säng hçnh caình cáy Säng hçnh song song II. LÆU VÆÛC SÄNG VAÌ ÂÀÛC TRÆNG CUÍA LÆU VÆÛC SÄNG 1. Læu væûc säng: Læu væûc säng laì pháön diãûn têch màût âáút maì træåïc âoï chaíy ra säng, noï chênh laì diãûn têch táûp trung næåïc cuía säng. Læu væûc cuía màût càõt khäúng chãú laì pháön diãûn têch táûp trung næåïc âãø âäø vaìo màût càõt säng âoï. 2. Âæåìng phán thuyí cuía læu væûc: Âæåìng phán thuyí næåïc màût laì âæåìng näúi caïc âiãøm cao nháút xung quanh læu væûc, næåïc mæa råi xuäúng 2 phêa cuía âæåìng phán thuyí seî chaíy vaìo 2 læu væûc säng khaïc nhau. Âæåìng phán thuyí næåïc ngáöm laì âæåìng näúi caïc âiãøm cao nháút cuía táöng khäng tháúm trãn cuìng xung quanh læu væûc. Khi næåïc ngáöm xuäúng 2 bãn cuía âæåìng phán thuyí ngáöm thç næåïc chaíy vaìo 2 säng khaïc nhau. Viãûc xaïc âënh âæåìng phán thuyí ngáöm ráút khoï khàn vaì täún keïm do âoï 7 ngæåìi ta thæåìng láúy âæåìng phán thuyí màût laìm âæåìng phán thuyí chung cuía læu væûc. Âæåìng phán thuyí màût Âæåìng phán thuyí ngáöm Táöng khäng tháúm næåïc Âæåìng phán thuyí næåïc màût vaì næåïc ngáöm Xaïc âënh âæåìng phán thuyí 3. Caïc âàûc træng hçnh thaïi cuía khu væûc: a. Diãûn têch læu væûc F (km2): Diãûn têch khäúng chãú båíi âæåìng phán thuyí cuía læu væûc âæåüc goüi laì diãûn têch læu væûc, kyï hiãûu laì F âæåüc tênh bàòng km2. b. Chiãöu daìi säng chênh L (km): Chiãöu daìi säng chênh laì chiãöu daìi âæåìng chuí læu cuía doìng säng chênh tæì nguäön ra cæía säng, kyï hiãûu laì L âån vë tênh laì km. c. Chiãöu daìi læu væûc L1 (km): Chiãöu daìi læu væûc laì âæåìng gáúp khuïc näúi caïc trung âiãøm màût càõt ngang læu væûc tæì nguäön ra cæía säng, màût càõt ngang naìy thàóng goïc våïi doìng chaíy. Thæåìng ngæåìi ta xem chiãöu daìi säng chênh tæång âæång våïi chiãöu daìi læu væûc, L ≈ L1. 8 d. Chiãöu räüng bçnh quán læu væûc B (km): Chiãöu räüng bçnh quán læu væûc âæåüc xaïc âënh nhæ sau:æ F B= (km ) L1 e. Hãû säú hçnh daïng cuía læu væûc Kd: Hãû säú hçnh daïng cuía læu væûc âæåüc xaïc âënh nhæ sau: F L .B B Kd = = 1 = L2 L1 . L1 L1 1 f. Âäü cao bçnh quán cuía læu væûc Hbq: Âäü cao bçnh quán cuía læu væûc âæåüc xaïc âënh trãn baín âäö âëa hçnh theo cäng thæïc sau: Hbq = ∑ fi . h i = ∑ fi . h i ∑ fi F hi : cao trçnh bçnh quán giæîa 2 âæåìng âäöng mæïc fi : diãûn têch giæîa 2 âæåìng âäöng mæïc F : diãûn têch læu væûc g. Âäü däúc bçnh quán cuía læu væûc Ibq: Âäü däúc bçnh quán cuía læu væûc âæåüc xaïc âënh trãn baín âäö âëa hçnh theo cäng thæïc sau: bi Ibq = ∆h . ∑ bi ∑ fi 240 220 7 bi : chiãöu daìi bçnh quán giæîa 2 âæåìng âäöng mæïc 200 180 ∆h : chãnh lãûch giæîa 2 âæåìng âäöng mæïc 9 F : diãûn têch giæîa 2 âæåìng âäöng mæïc h. Máût âäü læåïi säng D (km/km2): Máût âäü læåïi säng âæåüc xaïc âënh nhæ sau: D= ∑ Li F ∑Li : täøng chiãöu daìi cuía táút caí säng suäúi trong læu væûc (thæåìng thäúng kã âäúi våïi nhæîng con säng coï chiãöu daìi tæì 100km tråí lãn) F : diãûn têch læu væûc 4. Âàûc træng cuía doìng säng: a. Màût càõt doüc cuía säng: Màût coüc doüc cuía säng laì màût càõt theo chiãöu doìng chaíy qua truûc loìng säng. Baín âäö màût càõt doüc säng cho ta biãút sæû hçnh thaình phán bäú âäüc âäúc doìng säng: Biãn giåïi Viãût Trung Màût càõt doüc Säng Âaì Lai Cháu Vaûn yãn Hoaì bçnh Vaìo säng Häöng b. Màût càõt ngang: Màût càõt ngang cuía säng taûi mäüt vë trê naìo âoï laì màût càõt vuäng goïc våïi hæåïng doìng chaíy taûi vë trê âoï. Màût càõt ngang cuía säng cho ta 10 biãút pháön loìng säng (laì pháön säng næåïc chaíy vaìo muìa kiãût) vaì pháön baîi säng (laì pháön âáút âai bë ngáûp vaìo muìa luî) Màût càõt ngang sang c. Âäü däúc màût næåïc: Âäü däúc màût næåïc laì tyí säú âäü chãnh mæûc næåïc ∆H taûi 2 màût càõt våïi khoaíng caïch L. ∆H H1 − H 2 i= = L L Trong mäüt con säng thç i nhoí dáön tæì nguäön âãún cæía säng. III. SÆÛ HÇNH THAÌNH DOÌNG CHAÍY SÄNG NGOÌI 1. Khaïi niãûm vãö doìng chaíy säng ngoìi vaì hçnh thaình doìng chaíy: Doìng chaíy laì læåüng næåïc cuía læu væûc chaíy qua màût càõt cæía ra sau mäüt thåìi gian nháút âënh cuìng våïi sæû thay âäøi cuía noï trong thåìi gian âoï. Theo nguäön gäúc cuía doìng chaíy thç ngæåìi ta chia doìng chaíy ra 2 pháön: doìng chaíy màût vaì doìng chaíy ngáöm. - Doìng chaíy màût hçnh thaình do næåïc trãn màût læu væûc sinh ra (tæ mæa hoàûc tuyãún tan) vaì táûp trung vãö tuyãún cæía ra. Doìng chaíy màût chè hçnh thaình trong thåìi kyì coï mæa. 11 - Doìng chaíy ngáöm do næåïc ngáöm cung cáúp cho säng. Doìng chaíy ngáöm hçnh thaình caí trong thåìi kyì coï mæa vaì thåìi kyì khäng coï mæa, chênh doìng chaíy ngáöm âaî laìm cho con säng quanh nàm coï næåïc. Doìng chaíy trong säng åí næåïc ta âãöu do mæa taûo thaình, khi mæa råi xuäúng mäüt pháön taûo thaình doìng chaíy màût, pháön coìn laûi ngáúm xuäúng âáút vaì taûo thaình doìng chaíy ngáöm cung cáúp cho hãû thäúng säng. Mäüt trong nhæîng âàûc thuì cuía doìng säng laì sæû täön taûi tênh chu kyì. Xeït trong thåìi gian daìi (nhiãöu nàm) thç coï nhæîng nàm liãn tuûc doìng chaíy däöi daìo räöi coï nhæîng nàm liãn tuûc læåüng næåïc ngheìo kiãût. Nãúu xeït trong mäüt nàm bçnh thæåìng thç coï thåìi kyì nhiãöu næåïc vaìo caïc thaïng muìa mæa goüi laì doìng chaíy luî vaì coï thåìi kyì êt næåïc vaìo caïc thaïng muìa khä ta goüi laì doìng chaíy kiãût. Trong thåìi kyì muìa luî doìng chaíy sinh ra chuí yãúu laì doìng chaíy màût, coìn thåìi kyì muìa kiãût thç næåïc ngáöm laì nguäön cung cáúp chênh cho säng ngoìi. Thåìi kyì bàõt âáöu vaìo muìa luî vaì muìa kiãût phuû thuäüc vaìo âiãöu kiãûn khê háûu tæìng vuìng. 2. Caïc âàûc træng biãøu thë doìng chaíy: Doìng chaíy âæåüc biãøu thë qua caïc âàûc træng sau: a. Læu læåüng Q (m3/s): Læu læåüng laì læåüng næåïc chaíy qua màût càõt trong mäüt âån vë thåìi gian (m3/s hoàûc l/s). Læu læåüng trãn säng thay âäøi theo thåìi gian. Âäö thë biãøu thë sæû thay âäøi âoï goüi laì âæåìng quaï trçnh læu læåüng Q(t). Læu 12 læåüng bçnh quán trong thåìi gian T, âæåüc xaïc âënh tæì âæåìng quaï trçnh læu læåüng nhæ sau: 1 t Q= ∫ Q ( t ) dt T 0 b. Täøng læåüng doìng chaíy W (m3): Täøng læåüng doìng chaíy laì læåüng næåïc chaíy ra màût càõt cæía ra trong thåìi gian ∆T naìo âoï (thaïng, muìa, nàm) W = ∫t1 Q( t ) dt t2 c. Âäü sáu doìng chaíy cuía læu væûc Y (mm): Âäü sáu doìng chaíy læu væûc laì tyí säú giæîa täøng læåüng doìng chaíy W(m3) våïi diãûn têch læu væûc F (km2) 10 3 W W Y = 6 = 3 ( mm ) 10 F 10 F Trong âoï: W (m3) , F (km2) d. Modum doìng chaíy M (l/s - km2) Modum doìng chaíy laì læu læåüng doìng chaíy trãn mäüt âån vë diãûn têch cuía læu væûc: 10 3 . Q M= (l/s - km2) Trong âoï: Q (m3/s) , F (km2) F e. Hãû säú doìng chaíy α: Hãû säú doìng chaíy laì tyí säú giæîa læu læåüng doìng chaíy vaì læåüng mæa Y α= Trong âoï: X (mm) , Y (mm) X 13 IV. NHÁN TÄÚ AÍNH HÆÅÍNG ÂÃÚN DOÌNG CHAÍY SÄNG NGOÌI 1. Mæa: Mæa laì nhán täú chuí yãúu cuía sæû hçnh thaình doìng chaíy. a. Âàûc træng biãøu thë cuía mæa: - Læåüng mæa: læåüng mæa trong mäüt thåìi âoaûn naìo âoï laì låïp næåïc mæa âæåüc tênh bàòng mm trong thåìi âoaûn âoï. Vê duû: mæa ngaìy (mm/ngaìy); mæa thaïng (mm/thaïng); mæa nàm (mm/nàm). Læåüng mæa nàm thæåìng duìng âãø so saïnh vãö læåüng mæa giæîa caïc vuìng. Læåüng mæa thaïng thæåìng duìng âãø so saïnh læåüng mæa giæîa caïc thaïng trong nàm hoàûc giæîa caïc muìa. - Cæåìng âäü mæa tæïc thåìi: cæåìng âäü mæa tæïc thåìi at laì læåüng mæa âo âæåüc trong thåìi gian âån vë (mm/phuït) (mm/h) - Læåüng mæa trong thåìi âoaûn ∆T: âæåüc kyï hiãûu laì: H∆t. n H ∆t = ∑ a∆t 1 a t : cæåìng âäü mæa bçnh quán trong thåìi âoaûn ∆T n : säú thåìi âoaûn tênh toaïn X(mm) a(mm/ph) X(t) Nãúu læåüng mæa caìng låïn thç doìng chaíy låïn, vaì cæåìng âäü mæa låïn thç doìng chaíy cuîng seî låïn. Nhæng a(t) trong quy luáût khê tæåüng thç khi læåüng t mæa låïn thç cæåìng âäü mæa laûi nhoí vaì ngæåüc laûi khi cæåìng âäü mæa låïn thç læåüng mæa laûi nhoí. Ta váùn tháúy âæåüc ràòng våïi tráûn mæa raìo thç 14 cæåìng âäü mæa ráút låïn trong thåìi gian ngàõn vaì læåüng mæa ván nhoí hån nhæîng tráûn mæa dáöm daìi ngaìy våïi cæåìng âäü mæa nhoí hån. Váûy ta phaíi tçm våïi tráûn mæa máúy ngaìy seî cho doìng chaíy låïn nháút. Mæa raìo thæåìng gáy luî nãn cáön phaíi nghiãn cæïu kyî. Tiãu chuáøn mæa raìo cuía Viãût Nam ∆t (ph) 5' 10' 30' 60' 240' 1440' X (mm) 4,0 6,5 11,0 14,0 20,0 50,6 a (mm/ph) 0,8 0,66 0,35 0,23 0,08 0,035 b. Phán loaûi mæa: - Mæa âäúi læu: Vãö muìa heì låïp khäng khê áøm saït màût âáút do màût tråìi âäút noïng låïp khäng khê naìy bäúc lãn taûo thaình låïp khäng khê âäúi læu våïi låïp khäng khê laûnh trãn cao gáy hiãûn tæåüng máút nhiãût, håi næåïc ngæng tuû laûi gáy mæa keìm theo hiãûn tæåüng sáúm seït, loaûi mæa naìy goüi laì mæa âäúi læu coï cæåìng âäü låïn nhæng trãn phaûm vi heûp. - Mæa âëa hçnh: Khäúi khäng khê áøm trãn âæåìng di chuyãøn gàûp nuïi cao, khäúi khäng khê naìy seî bäúc lãn cao gáy hiãûn tæåüng laûnh vç âäüng læûc. Håi næåïc ngæng tuû laûi gáy mæa åí sæåìn âoïn gioï (nhæ åí pháön Táy Træåìng Sån), pháön bãn kia sæåìn nuïi cao gioï khäng coìn mang håi næåïc nãn bë noïng lãn vç ma saït (nhæ hiãûn tæåüng gioï Laìo åí Âäöng Træåìng Sån vuìng Bàõc trung bäü) 15 - Mæa gioï xoaïy: Laì mæa do hiãûn tæåüng gioï xoaïy gáy ra, loaûi mæa naìy læåüng mæa låïn, phaûm vi räüng, thåìi gian keïo daìi thæåìng sinh luût läüi. Mæa gioï xoaïy gäöm caïc loaûi sau: + Mæa frong laûnh: Mæa frong laûnh laì khi khê âoaìn laûnh di chuyãøn gàûp khê âoaìn noïng áøm, khê âoaìn noïng bë máút nhiãût laìm ngæng tuû håi næåïc sinh ra mæa. + Mæa frong noïng: Mæa frong noïng laì khi khê âoaìn noïng di chuyãøn gàûp khê âoaìn laûnh, khê âoaìn noïng bë máút nhiãût tuû máy gáy ra mæa. + Mæa baîo: Khi coï baîo gioï xoaïy ráút maûnh háút khäng khê áøm lãn cao, khäúi khäng khê naìy bë laûnh âi vaì sinh ra mæa låïn. ÅÍ næåïc ta baîo laì nguyãn nhán chuí yãúu gáy ra mæa låïn trong muìa mæa. c. Chãú âäü mæa: Næåïc ta nàòm åí vuìng nhiãût âåïi gioï muìa nãn trong mäüt nàm phán thaình 2 muìa roî rãût: muìa mæa vaì muìa khä. Muìa mæa åí mäùi nåi âãöu coï khaïc nhau, coï vuìng muìa mæa bàõt âáöu såïm, coï vuìng muìa mæa bàõt âáöu muäün, nhæng noïi chung trong muìa mæa thæåìng chè 4 - 5 thaïng nhæng chiãúm mäüt læåüng mæa ráút låïn so våïi toaìn nàm. d. Phæång phaïp tênh mæa bçnh quán læu væûc: Læåüng mæa trãn læu væûc khäng âäöng âãöu båíi váûy phaíi bäú trê caïc traûm âo mæa cho håüp lyï, âaûi diãûn âæåüc cho læu væûc âoï. Læåüng mæa 16 bçnh quán læu væûc trong nàm hoàûc thaïng thæåìng tênh theo mäüt säú phæång phaïp sau: - Phæång phaïp bçnh quán säú hoüc: Læåüng mæa bçnh quán âæåüc tênh theo cäng thæïc sau: Traûm âo mæa n ∑ Xi X= 1 n n : säú traûm âo Xi : læåüng mæa åí traûm thæï i Phæång phaïp naìy sæí duûng khi trãn læu væûc coï nhiãöu traûm âo mæa vaì bäú trê vë trê âàûc træng. - Phæång phaïp âa giaïc: fi Traûm âo mæa Phæång phaïp naìy coi læåüng mæa âo âæåüc cuía mäüt traûm âaûi diãûn cho mäüt vuìng xung quanh traûm âo, xi fi hçnh daïng cuía vuìng âo mäùi traûm phuû traïch coï daûng âa giaïc. Caïch thæûc hiãûn: âáöu tiãn näúi caïc traûm våïi nhau âãø thaình hçnh tam giaïc, sau âoï veî caïc âæåìng trung træûc cuía tam giaïc seî hçnh thaình hçnh âa giaïc do mäùi traûm phuû traïch. Læåüng mæa bçnh quán âæåüc tênh nhæ sau: n ∑ fi X i X= 1 n ∑ fi 1 17 fi : diãûn têch âo traûm thæï i phuû traïch Xi : læåüng mæa cuía traûm thæï i n ∑ fi = F : diãûn têch læu væûc 1 - Phæång phaïp âæåìng âàóng trë: Âæåìng âàóng trë mæa âæåüc cå quaïn khê tæåüng láûp trãn cå såí taìi liãûu cuía caïc traûm. Læåüng mæa bçnh quán âæåüc xaïc âënh nhæ sau: n ⎛ X i + X i +1 ⎞ ∑ fi ⎜ ⎟ Xi + 1 X= 1 ⎝ 2 ⎠ F fi Xi fi : diãûn têch nàòm giæîa hai âæåìng âàóng trë Xi, Xi+1 : læåüng mæa tæång æïng cuía hai âæåìng âàóng trë 2. Bäúc håi Z: Bäúc håi laì læåüng næåïc thoaït khoíi màût âáút. Læåüng bäúc håi âæåüc tênh bàòng mm/ngaìy, mm/thaïng, mm/nàm. Yãúu täú bäúc håi aính hæåíng âãún mæa vaì doìng chaíy. 3. Gioï, baîo: Gioï aính hæåíng âãún bäúc håi vaì mæa vç gioï váûn chuyãøn håi næåïc laìm tàng khaí nàng bäúc håi, laìm nhiãùu âäüng khäng khê sinh mæa. Gioï coï 2 âàûc træng chuí yãúu: hæåïng gioï vaì cáúp gioï. Nàm 1805, Bä-pho âaî âæa ra baíng cáúp gioï nhæ sau: Gioï âæåüc chia laìm 12 cáúp, gioï cáúp 6, cáúp 7 goüi laì aïp tháúp nhiãût âåïi, gioï tæì cáúp 8 âãún cáúp 12 laì baîo. 18 Cáúp V/(m/s) V(km/h) Trãn màût biãøn Trãn màût âáút 0 < 0,3 Yãn làûng Khoïi lãn thàóng 1 0,3 - 1,5 1-6 Thuyãön caï choìng chaình Khoïi håi lãûch 2 1,6 - 3,3 6 - 12 Thuyãön bæåìm âi âæåüc Màût ngæåìi tháúy maït, laï cáy 2 - 3 haíi lyï / h xaìo xaûc 3 3,4 - 5,4 12 -20 Thuyãön bæåìm làõc, thuyãön Caình cáy nhoí lay âäüng laï âi 3 - 4 haíi lyï / h cåì måí räüng 4 5,5 - 7,9 20 - 30 Thuyãön bæåìm nãúu càn Gioï tung buûi, vuûn giáúy bay, bæåìm thç seî nghiãng 1 caình cáy nhoí bë làõc bãn 5 8,0 - 10,7 30 - 40 Thuyãön caï phaíi thu heûp Cáy nhiãöu laï bë lay âäüng, bæåìm soïng nhoí trãn màût häö 6 10,8 - 13,7 40 - 50 Âaïnh caï seî nguy hiãøm Caình cáy låïn lay âäüng, dáy âiãûn kãu vi vu, duì khoï måí 7 13,9 - 17,1 50 - 62 Thuyãön caï phaíi vãö bãún, Toaìn cáy lay âäüng, ngæåìi taìu låïn phaíi thaí neo âi tháúy læûc caín 8 17,2 - 20,7 62 - 75 Thuyãön caï phaíi vãö bãún, Caình cáy nhoí bë gaîy, ngæåìi taìu låïn phaíi thaí neo âi bë caín maûnh 9 20,8- 24,4 75 - 90 Thuyãön caï phaíi vãö bãún, Äúng khoïi coï thãø bë gaîy taìu låïn phaíi thaí neo 10 24,5 - 28,4 90 - 100 Thuyãön caï phaíi vãö bãún, Caình cáy bë gaîy trãn màût taìu låïn phaíi thaí neo âáút êt khi gàûp 11 28,5 - 33,5 100 - 120 Thuyãön caï phaíi vãö bãún, Täøn tháút nhiãöu, trãn màût taìi låïn phaíi thaí neo âáút êt khi gàûp 12 > 33,5 > 120 Thuyãön caï phaíi vãö bãún, Täøn tháút nghiãm troüng, taìu låïn phaíi thaí neo trãn màût âáút ráút hiãúm. 19 4. Âäü áøm khäng khê: Âäü áøm khäng khê aính hæåíng âãún mæa. Âäü áøm khäng khê laì máût âäü håi næåïc coï trong khäng khê. Âäü áøm khäng khê âæåüc biãøu thë bàòng âäü áøm tuyãût âäúi vaì âäü áøm tæång âäúi. 5. Nhán täú màût âãûm: a. Vë trê âëa lyï: Vë trê âëa lyï læu væûc biãøu thë bàòng kinh âäü, vé âäü, caïc nhán täú khê háûu thay âäøi theo vé âäü vaì âäü cao cuía læu væûc. b. Âàûc tênh thäø nhæåîng vaì âëa cháút: Thäø nhæåîng âëa cháút thãø hiãûn åí tênh tháúm cuía âáút, coï quan hãû âãún doìng chaíy ngáöm vaì màût. c. Låïp phuí thæûc váût: Låïp phuí thæûc váût laìm tàng âäü ngáúm cuía âáút. Nãúu âáút xäúp råìi raûc thç læåüng ngáúm tàng taûo doìng chaíy ngáöm låïn, doìng chaíy trãn säng seî âiãöu hoaì hån. Låïp phuí thæûc váût coï taïc duûng chäúng xoïi moìn âáút. d. Ao häö âáöm láöy: Coï taïc duûng âiãöu tiãút doìng chaíy. 6. Hoaût âäüng cuía con ngæåìi: - Näng nghiãûp: kyî thuáût canh taïc näng nghiãûp aính hæåíng täút, xáúu âãún doìng chaíy. - Lám nghiãûp: baío vãû ræìng vaì khai thaïc ræìng. - Thuyí låüi: cäng trçnh thuyí låüi seî âiãöu tiãút doìng chaíy 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net