logo

Giáo trình môn Kinh tế học vi mô


Giáo trình Kinh tế vi mô 1 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC Mô tả môn học Mục tiêu Điều kiện tiên quyết Số tiết lý thuyết: Cấu trúc môn học Số tiết thực hành: Số tiết chuẩn bị ở nhà: Tổ chức lớp học Phương pháp học TÀI LIỆU TÁC GIẢ NĂM Kinh tế học David Begg, 1992 Stanley Fischer Kinh tế học vi mô Robert S. Pindyck, 1999 Daniel L. Rubinfeld Kinh tế học Paul Samuelson, Nordhaus Điều tra mức sống dân cư Tổng Cục Thống 2000 Tài liệu tham khảo Việt Nam 1997 - 1998 kê Microeconomic theory Walter Nicholson 1998 Economic efficiency of rice Phạm Lê Thông 1998 production in Cantho Farmers' response to price Đinh Uyên Phương 1997 changes of input factors in rice production in the Mekong Delta Đành thức con rồng ngủ Phạm Đỗ Chí 2000 quên KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ Cách thức thi và kiểm tra Điểm và thang điểm 2 MÃ MÔN HỌC: KINH TẾ HỌC VI MÔ Mục lục Chương 1 Những vấn đề chung về kinh tế học Chương 2 Cung cầu hàng hóa và giá cả thị trường Chương 3 Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng Chương 4 Lý thuyết về hành vi của nhà sản xuất Chương 5 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo Chương 6 Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo Chương 7 Thị trường các yếu tố sản xuất Tài liệu tham khảo Phụ lục Các bảng giá trị phân phối 3 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẦN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ HỌC I. KINH TẾ HỌC LÀ GÌ? 1. KHÁI NIỆM 2. BA VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ HỌC II. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU KINH TẾ 1. GIẢ THIẾT VỀ CÁC YẾU TỐ KHÁC KHÔNG ĐỔI 2. GIẢ THIẾT VỀ TỐI ƯU HÓA 3. SỰ PHÂN BIỆT GIỮA THỰC CHỨNG VÀ CHUẨN TẮC III. SỰ PHÂN BIỆT GIỮA THỰC CHỨNG VÀ CHUẨN TẮC IV.CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ V. KINH TẾ HỌC VI MÔ VÀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ VI. ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT 1. KHÁI NIỆM 2. SỰ DI CHUYỂN DỌC THEO ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT (PPF) VÀ SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VII. LÝ THUYẾT TỐI ƯU HÓA NHỮNG CÂU HỎI THẢO LUẬN BÀI TẬP MỘT SỐ THUẬT NGỮ Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ HỌC I. KINH TẾ HỌC LÀ GÌ? TOP I.1 KHÁI NIỆM Kinh tế vi mô là môn học kinh tế học căn bản cung c ấp cho sinh viên ki ến th ức đ ại cương về lý luận và phương pháp kinh tế trong lựa chọn để gi ải quyết ba v ấn đ ề kinh tế cơ bản của một nền kinh tế: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? và sản xu ất cho ai? Môn học khởi đầu với nghiên cứu về những cơ sở c ủa cung c ầu: v ấn đ ề tiêu dùng cá nhân, đặc tính cầu cá nhân và từ đó suy ra cầu c ủa th ị tr ường. N ội dung ti ếp theo là 4 nghiên cứu về đặc điểm của sản xuất, chi phí, lợi nhuận. Các l ựa ch ọn t ối ưu hoá l ợi nhuận của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo và thị trường độc quyền. Phần cuối của môn học giới thiệu những vấn đề thất bại c ủa thị trường, thông tin và vai trò của chính phủ. Môn học Kinh tế vi mô cung cấp các kiến thức n ền về kinh tế h ọc tr ước khi sinh viên học các môn chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Kinh t ế vi mô và kinh t ế vĩ mô là môn học kinh tế đại cương nền tảng cho các môn kinh tế ứng d ụng và các môn v ề kinh t ế kinh doanh được dạy vào học kỳ I và học kỳ II của năm th ứ II cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, phát triển nông thôn. Hoạt động kinh tế là hoạt động thường xuyên của con người. Ho ạt động kinh t ế bao gồm hoạt động mua bán hàng hóa, hoạt động mua bán tài sản tài chính, hoạt động tín dụng (đi vay, cho vay), v.v. Do các hoạt động kinh tế thường nhằm mục đích tạo ra sản phẩm hay dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của con người nên chúng đóng m ột vai trò h ết sức quan trọng. Vì vậy, việc hình thành một môn khoa học nghiên c ứu ho ạt đ ộng kinh tế của con người là rất cần thiết. Điều này giải thích lý do ra đời của môn kinh tế học. Ngày nay, các nhà kinh tế học đưa ra định nghĩa chung về kinh t ế h ọc nh ư sau: Kinh tế học là một môn khoa học nghiên cứu cách thức con người sử dụng nguồn tài nguyên có hạn để thỏa mãn nhu cầu vô hạn của mình. Định nghĩa nói trên nhấn mạnh hai khía cạnh quan trọng của kinh tế học. M ột là, nguồn tài nguyên được dùng để sản xuất ra của cải vật chất thì có giới hạn . Điều này có nghĩa là nguồn tài nguyên không thể đủ để đáp ứng tất cả các nhu c ầu c ủa con người. Sự khan hiếm này giới hạn sự chọn lựa của xã hội và gi ới h ạn c ả c ơ h ội dành cho con người sống trong xã hội. Thí dụ, không một cá nhân nào có thể tiêu dùng nhi ều hơn số thu nhập của mình; không một ai có thể có nhi ều h ơn 24 gi ờ trong m ột ngày. S ự chọn lựa của con người thực chất là việc tính toán xem nguồn tài nguyên phải đ ược sử dụng như thế nào. Do đó, sự cần thiết phải lựa chọn dẫn đến khía c ạnh th ứ hai c ủa định nghĩa của kinh tế học: mối quan tâm về việc nguồn tài nguyên được phân phối như thế nào. Bằng cách xem xét các hoạt động của người tiêu dùng, nhà sản xu ất, nhà cung ứng, chính phủ, v.v., các nhà kinh tế học cố gắng tìm hiểu xem nguồn tài nguyên được phân bổ như thế nào. I. 2.BA VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ HỌC Do nguồn tài nguyên có hạn và nhu cầu của con người là vô h ạn nên ngu ồn tài nguyên - những yếu tố được dùng để tạo ra hàng hóa và dịch vụ - được xem là khan hiếm. Do sự khan hiếm của nguồn tài nguyên nên kinh tế học phải gi ải quyết ba vấn đ ề chính c ủa xã hội là: (1) Sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ gì và sản xuất bao nhiêu ? Sự khan hiếm của nguồn tài nguyên buộc con người phải chọn ra từ vô số hàng hóa, d ịch v ụ nh ững hàng hóa, dịch vụ có lợi nhất cho mình để sản xuất trong một khoảng thời gian nhất đ ịnh nào đó. Chúng ta nên sản xuất vũ khí phục vụ quốc phòng hay sản xuất lương thực phục v ụ nhu cầu hàng ngày của người dân? Chúng ta nên xây dựng nhiều cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe nhân dân hay nên xây dựng thêm nhà ở? Đây là những câu h ỏi mà ta th ường xuyên gặp phải. Ngoài ra, một câu hỏi khác nữa được đặt ra là chúng ta nên sản xu ất bao nhiêu? Nếu chúng ta sản xuất thêm một loại hàng hóa này, nghĩa là chúng ta phải giảm đi hàng hóa khác. Vì thế, trên nguyên tắc số lượng các loại hàng hóa được sản xuất ra trong một nền kinh tế nào đó phải phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. (2) Sản xuất như thế nào? Có rất nhiều cách thức sản xuất khác nhau. Thí dụ, để tạo ra một bể bơi ta có thể dùng một máy ủi trong vòng m ột ngày hay 30 người công nhân với dụng cụ thô sơ trong vòng một tuần. Việc thu hoạch trong nông nghi ệp có th ể 5 được thực hiện bằng tay hay bằng máy tùy theo sự lựa chọn của người nông dân. Áo quần có thể được may tại nhà hay cũng có thể được may ở các nhà máy v ới dây chuy ền công nghiệp. Lựa chọn cách thức sản xuất từng loại sản phẩm một cách hi ệu qu ả nhất cũng là câu hỏi đặt ra cho các quốc gia trên thế giới. (3) Sản xuất cho ai hay phân phối như thế nào ? Ngay cả khi ta có thể sản xuất cái mà người tiêu dùng cần nhất, ta cũng phải tính toán đ ến vi ệc phân ph ối cho ai vì việc phân phối có liên quan hết sức mật thiết đến thu nhập, sở thích, v.v. Trong hầu hết các nền kinh tế, vấn đề phân phối cũng hết sức phức tạp. M ột câu h ỏi t ổng quát là li ệu chúng ta có nên phân phối hàng hóa nhiều cho người giàu hơn cho người nghèo hay ngược lại? II. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC MÔ TOP HÌNH NGHIÊN CỨU KINH TẾ Có rất nhiều mô hình nghiên cứu kinh tế được sử dụng. Các gi ả thi ết đ ược s ử dụng và mức độ chi tiết của các mô hình này phụ thu ộc rất l ớn vào tính ch ất c ủa v ấn đề đang được nghiên cứu. Thí dụ, các mô hình kinh tế được sử d ụng đ ể nghiên c ứu các hoạt động kinh tế của một quốc gia có lẽ phải được xem xét ở phạm vi t ổng th ể và phức tạp hơn việc giải thích sự vận động của giá c ả c ủa m ột hàng hóa nào đó. M ặc dù có sự khác biệt này, các mô hình kinh tế bao gồm ba yếu tố chủ yếu sau: (i) giả thiết về các yếu tố khác không thay đổi; (ii) giả thiết là những người đưa ra quyết định luôn nhằm tối ưu hóa một cái gì đó ; và (iii) có sự phân biệt rạch ròi giữa các vấn đề thực chứng và các vấn đề chuẩn tắc. II.1.GIẢ THIẾT VỀ CÁC YẾU TỐ KHÁC KHÔNG TOP ĐỔI Giống như hầu hết các ngành khoa học khác, các mô hình nghiên c ứu kinh tế luôn c ố gắng phác họa các mối liên hệ mang tính tương đối. M ột mô hình nghiên c ứu v ề th ị trường lúa gạo chẳng hạn có lẽ sẽ cố gắng giải thích sự biến động c ủa giá c ả lúa gạo bằng cách sử dụng chỉ một số ít biến số như thu nhập của nông dân sản xuất lúa, lượng mưa, và thu nhập của người tiêu dùng. Việc giới hạn về số bi ến số đ ược dùng đ ể nghiên cứu làm cho việc nghiên cứu sự biến động của giá cả lúa gạo đ ược đ ơn gi ản hóa và thông qua đó cho phép ta hiểu được sự tác động của từng nhân tố riêng biệt mà ta quan tâm. Mặc dù các nhà kinh tế biết rằng có rất nhiều các nhân tố khác (như sâu bệnh, sự thay đổi của giá cả của các yếu tố sản xuất như phân bón hay máy nông nghiệp, sự thay đổi trong sở thích tiêu dùng gạo của người tiêu dùng, v.v.) có thể ảnh hưởng đến giá lúa gạo nhưng những biến số này được gi ữ cố đ ịnh trong mô hình kinh tế nói trên. Đây là giả thiết các yếu tố khác không đổi ( ceteris paribus). Một điều quan trọng mà ta cần lưu ý là các nhà kinh tế không giả định là các yếu tố này không ảnh hưởng đến giá lúa gạo mà giả định là các nhân tố nói trên không thay đổi trong th ời gian nghiên cứu. Bằng cách sủ dụng giả thiết này, ảnh hưởng của một số ít các nhân t ố có thể được xem xét một cách thấu đáo. Giả thiết các yếu t ố khác không đ ổi đ ược s ử dụng trong hầu hết các mô hình nghiên cứu kinh tế. Giả thiết các yếu tố khác không đổi có thể gây ra một số khó khăn cho vi ệc hình thành nên các mô hình nghiên cứu các tình huống kinh tế th ực t ế. Đ ối v ới các ngành khoa học khác, giả thiết này có lẽ không cần thi ết vì ở các ngành khoa h ọc này ng ười ta có thể tiến hành các thí nghiệm có kiểm soát. Thí dụ, một nhà vật lý nghiên c ứu tr ọng lực có lẽ sẽ không tiến hành việc này bằng cách thả một vật thể từ nóc của một tòa cao ốc. Cách làm này có thể không cho ra kết quả chính xác vì nếu làm như th ế vật th ể r ơi có thể chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố ngoại cảnh như sức gió, chuyển động của không khí, sự thay đổi của nhiệt độ, v.v. Nhà vật lý này có lẽ tiến hành thực nghiệm này 6 trong một phòng thí nghiệm trong đó các yếu tố ngo ại vi như trên đ ược lo ại tr ừ. B ằng cách này, lý thuyết về trọng lực có thể được xây dựng dựa vào các thí nghi ệm đ ơn gi ản không cần thiết phải xem xét các nhân tố khác có ảnh hưởng đến vật th ể r ơi trong t ự nhiên. Ngoại trừ một số trường hợp hết sức ngoại lệ, các nhà kinh tế không th ể ti ến hành các nghiên cứu có kiểm soát. Thay vào đó, các nhà kinh tế phải nh ờ vào nhi ều phương pháp thống kê khác nhau để kiểm soát các nhân tố khác trong khi kiểm nghi ệm một mô hình kinh tế nào đó. Việc sử dụng các phương pháp thống kê này đ ể ki ểm nghiệm các mô hình kinh tế trên nguyên tắc có thể được xem là giống như phương pháp thí nghiệm có kiểm soát được sử dụng trong các ngành khoa học khác. II.2.GIẢ THIẾT VỀ TỐI ƯU HÓA TOP Hầu hết các mô hình nghiên cứu kinh tế bắt đầu bằng vi ệc gi ả định các ch ủ th ể kinh t ế đang theo đuổi một mục tiêu tối ưu nào đó. Thí d ụ, các doanh nghi ệp mu ốn t ối đa hóa lợi nhuận hay tối thiểu hóa chi phí; người tiêu dùng muốn tối đa hóa h ữu d ụng; chính phủ muốn tối đa hóa phúc lợi xã hội, v.v. Mặc dù giả thiết này chưa được sự thống nhất hoàn toàn từ phía các nhà nghiên cứu, nhưng nó là xuất phát điểm quan trọng của các mô hình nghiên cứu kinh tế. Có lẽ có hai nhân tố tạo nên tầm quan trọng của giả thiết này. Một là, giả thiết tối ưu hóa rất hữu hiệu trong việc đưa ra các mô hình nghiên cứu kinh tế chính xác và có thể giải được. Điều này có thể thực hi ện đ ược là nh ờ vào các công cụ toán học dùng để giải quyết các bài toán tối ưu hóa do các nhà toán h ọc xây dựng nên. Lý do thứ hai của việc sử dụng rộng rãi các mô hình tối ưu hóa là tính hữu ích của nó trong các nghiên cứu thực tế. Như chúng ta sẽ được thấy trong các ch ương ti ếp theo của quyển sách này, những mô hình nghiên cứu này có th ể gi ải thích m ột cách r ất hữu hiệu các hiện tượng kinh tếú. Chính vì những lý do này, các mô hình t ối ưu hóa đóng một vai trò hết sức quan trọng trong lý thuyết kinh tế hiện đại. II.3.SỰ PHÂN BIỆT GIỮA THỰC CHỨNG VÀ CHUẨN TẮC TOP Một đặc trưng quan trọng khác của các mô hình nghiên c ứu kinh t ế là s ự phân bi ệt r ạch ròi giữa các vấn đề thực chứng và các vấn đề chuẩn tắc. Như chúng ta sẽ thấy trong các chương tiếp theo, quyển sách này chú trọng đến lý thuyết kinh tế thực ch ứng. Lý thuyết kinh tế thực chứng xem thế giới hiện thực là chủ thể cần nghiên cứu và c ố gắng giải thích các hiện tượng kinh tế xảy ra trong thực tế. Chẳng hạn, lý thuyết kinh tế thực chứng sẽ giải thích tại sao nguồn tài nguyên được phân b ổ nh ư v ậy cho các b ộ phận của nền kinh tế. Đối lập với lý thuyết kinh tế th ực chứng là lý thuy ết kinh t ế chuẩn tắc. Lý thuyết kinh tế chuẩn tắc đưa ra các lập luận về việc những cái nên thực hiện. Trong các phân tích chuẩn tắc các nhà kinh tế sẽ nghiên c ứu vi ệc ngu ồn tài nguyên nên được phân bổ như thế nào. Thí dụ, một nhà kinh tế ti ến hành các nghiên cứu thực chứng có lẽ sẽ phân tích lý do và cách thức mà ngành y tế của một quốc gia sử dụng vốn, lao động, và đất đai vào lĩnh vực chăm sóc y tế. Nhà kinh tế h ọc th ực ch ứng cũng có lẽ sẽ đo lường chi phí và lợi ích c ủa việc phân b ổ thêm ngu ồn tài nguyên cho lĩnh vực chăm sóc y tế. Tuy nhiên, khi các nhà kinh tế đưa ra lập lu ận là có nên phân bổ thêm nguồn tài nguyên cho lĩnh vực chăm sóc y tế hay không thì h ọ đã chuyển sang lĩnh vực của phân tích chuẩn tắc. Nếu các nhà kinh tế sử dụng giả thiết tối đa hóa lợi nhuận do giả thiết này có thể giải thích thực tế một cách phù hợp thì h ọ đang phân tích th ực chứng. Song, nếu các nhà kinh tế phân tích rằng các doanh nghiệp có nên tối đa hóa lợi nhuận hay không thì họ đang phân tích vấn đề trên quan điểm chuẩn tắc. Một số nhà kinh tế tin rằng phương pháp phân tích kinh tế phù h ợp duy nh ất là phân tích thực chứng. Trong mối quan hệ so sánh với khoa h ọc v ật lý, các nhà kinh t ế cho rằng kinh tế học nên quan tâm đến việc miêu tả (hay n ếu có th ể là d ự báo) các s ự 7 kiện thực tế. Đưa ra các lập luận chủ quan như các phân tích chuẩn t ắc đ ược các nhà kinh tế này xem như không thuộc phạm vi của kinh tế học. M ột số nhà kinh t ế khác l ại tin rằng việc phân biệt giữa thực chứng và chuẩn tắc trong kinh t ế có l ẽ là không c ần thiết do việc nghiên cứu và lý giải các vấn đề kinh tế ít nhi ều ch ịu ảnh h ưởng b ởi quan điểm chủ quan của các nhà nghiên cứu. Như đã đề c ập, trong quyển sách này, chúng tôi chú trọng xem xét vấn đề trên quan điểm thực chứng, còn việc đánh giá các vấn đề theo quan điểm chuẩn tắc được dành cho bạn đọc. III. HỆ THỐNG KINH TẾ TOP Sự tồn tại và phát triển của xã hội luôn luôn gắn liền với hoạt động sản xuất và tiêu dùng của các nhà sản xuất và người tiêu dùng. Những chủ thể này tác đ ộng và h ỗ tr ợ lẫn nhau để cùng tồn tại và phát triển. Những mối quan hệ gi ữa nhà sản xu ất và người tiêu dùng được biểu hiện thông qua sự vận hành của các loại thị trường: thị trường các yếu tố sản xuất và thị trường hàng hóa, dịch vụ. Hệ thống kinh tế bao gồm những bộ phận tác động lẫn nhau trong vòng chu chuyển kinh tế. Cụ thể, hệ thống kinh tế bao gồm những bộ phận sau: · Hộ gia đình: hộ gia đình là người tiêu dùng đồng thời là người cung ứng các yếu tố sản xuất cho doanh nghiệp. · Doanh nghiệp: doanh nghiệp là người sử dụng các yếu tố sản xuất (đầu vào) được cung ứng bởi các hộ gia đình và cũng là người sản xuất ra hàng hóa - dịch vụ. · Thị trường các yếu tố sản xuất: thị trường các yếu tố sản xuất là thị trường trong đó các yếu tố sản xuất như vốn, lao động, v.v. được mua bán, trao đổi. · Thị trường hàng hóa, dịch vụ: thị trường hàng hóa, dịch vụ là thị trường mà trong đó hàng hoá, dịch vụ được mua bán, trao đổi. Hệ thống kinh tế được minh họa bởi hình 1.1. Vòng chu chuyển kinh tế của xã hội bắt đầu bằng vi ệc cung ứng các y ếu t ố s ản xu ất của các hộ gia đình cho các doanh nghiệp (1). Hộ gia đình cung ứng v ốn, lao đ ộng và các tư liệu sản xuất cho các doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng các yếu tố sản xu ất đó phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh (2) của mình và tr ả công cho h ộ gia đình dưới hình thức tiền lương, tiền thuê, tiền lãi và lợi nhuận. Chúng ta lưu ý rằng bản thân những người chủ doanh nghiệp cũng là bộ phận của các hộ gia đình nên l ợi nhu ận c ủa các chủ doanh nghiệp cũng là phần thu nhập của các hộ gia đình. S ự cung ứng và s ử dụng các yếu tố sản xuất được diễn ra trên thị trường các yếu tố sản xuất trong đó h ộ gia đình là người cung ứng (người bán) và doanh nghi ệp là ng ười mua các y ếu t ố s ản xuất. 8 Nhánh thứ (3) của vòng chu chuyển mô tả sự cung ứng hàng hóa, dịch v ụ c ủa các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sau khi nhận yếu tố sản xu ất t ừ h ộ gia đình s ẽ tiến hành sản xuất để tạo ra của cải vật chất, đáp ứng cho nhu cầu của xã hội (h ộ gia đình). Hộ gia đình mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp (4) và trả tiền dưới d ạng chi tiêu của hộ gia đình. Hoạt động mua bán hàng hóa, d ịch v ụ đ ược di ễn ra trên th ị trường hàng hóa, dịch vụ. Cùng với thời gian, nhu cầu của xã hội đối với các lo ại hàng hóa, d ịch v ụ gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, đã thúc đẩy sự phát triển của công nghệ sản xu ất và các yếu tố sản xuất. Công nghệ sản xuất tiến bộ sẽ đáp ứng t ốt h ơn nhu c ầu c ủa xã hội và làm phát sinh những nhu cầu mới cao hơn. Những sự tương tác trên thúc đ ẩy s ự phát triển của xã hội. IV. CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ TOP Dựa vào cách thức giải quyết ba vấn đề cơ bản nói trên của kinh tế học, các quốc gia trên thế giới đang áp dụng ba mô hình kinh tế chủ yếu, đó là mô hình kinh tế thị trường tự do, mô hình kinh tế mệnh lệnh (hay kế hoạch hóa tập trung), và mô hình kinh tế hỗn hợp. · Kinh tế thị trường: Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó các quyết đ ịnh c ủa các cá nhân về tiêu dùng các mặt hàng nào, các quyết đ ịnh c ủa các doanh nghi ệp v ề sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và các quyết đ ịnh c ủa người công nhân v ề việc làm cho ai đều được thực hiện dưới sự tác động của giá c ả thị trường. Th ị trường mà nhà nước không can thiệp vào gọi là thị trường tự do hoàn toàn. · Kinh tế kế hoạch hóa tập trung : Kinh tế kế hoạch hóa tập trung là nền kinh tế mà trong đó chính phủ đưa ra mọi quyết định về sản xuất và phân ph ối. C ơ quan k ế hoạch của chính phủ quyết định sẽ sản xuất ra cái gì, sản xuất như thế nào, và phân phối cho ai. Sau đó, các hướng dẫn cụ thể sẽ được phổ biến tới các hộ gia đình và các doanh nghiệp. Thí dụ, ở Liên Xô cũ, cơ quan kế hoạch nhà nước hoạch định kế hoạch cho tất cả các vấn đề kinh tế của đất nước. · Kinh tế hỗn hợp: Kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế mà trong đó chính phủ vận hành nền kinh tế theo tín hiệu thị trường. Trong nền kinh tế hỗn hợp, chính phủ có thể hạn chế được nh ững khi ếm khuyết cũng như phát huy những ưu điểm của n ền kinh tế kế h ọach hóa t ập trung và nền kinh tế thị trường. Do những tính ưu việt đó mà hầu hết các qu ốc gia trên thế giới đều áp dụng mô hình kinh tế hỗn hợp. Tùy theo m ức độ chính ph ủ can thiệp vào nền kinh tế mà một nền kinh tế có thể lệch về hướng th ị tr ường hay k ế hoạch tập trung. Hình 1.2 minh họa mức độ tự do hóa c ủa n ền kinh t ế ở m ột s ố quốc gia trên thế giới. 9 V. KINH TẾ HỌC VI MÔ VÀ KINH TẾ HỌC VĨ TOP MÔ Nói một cách tổng quát, kinh tế học vĩ mô nghiên cứu vi ệc gi ải quyết ba vấn đ ề kinh tế cơ bản nêu trên ở cấp độ tổng thể một nền kinh tế, một ngành kinh t ế hay m ột quốc gia, trong khi đó kinh tế học vi mô nghiên cứu việc giải quyết ba v ấn đề này ở cấp độ một doanh nghiệp hay một cá nhân riêng lẻ. Ta có th ể phân bi ệt kinh t ế h ọc vi mô và kinh tế học vĩ mô một cách cụ thể như sau. Kinh tế học vi mô nghiên cứu hoạt động của các đơn vị kinh tế riêng l ẻ, chẳng hạn hoạt động sản của một doanh nghiệp hay hoạt động tiêu dùng của một cá nhân. Thí dụ, một công ty cần tuyển bao nhiêu công nhân, sản xuất ra cái gì, và bán s ản ph ẩm v ới giá bao nhiêu, v.v. thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế vi mô. Nói cách khác, kinh tế vi mô là ngành kinh tế học nghiên cứu cách thức sử d ụng ngu ồn tài nguyên ở ph ạm vi cá nhân người tiêu dùng, từng xí nghiệp, từng công ty, v.v. Kinh tế học vĩ mô nghiên cứu cách thức sử dụng nguồn tài nguyên ở phạm vi tổng thể như vùng, quốc gia hay phạm vi lớn hơn. Nói cách khác, kinh tế h ọc vĩ mô có liên quan đến việc nghiên cứu, phân tích các vấn đề kinh tế trong m ối liên h ệ t ương tác với nhau như một tổng thể. Các vấn đề mà kinh tế vĩ mô nghiên c ứu là: tăng tr ưởng tổng thu nhập quốc nội (GDP), lạm phát, thất nghiệp, qui hoạch vùng, v.v. Mối quan hệ giữa vi mô và vĩ mô Ranh giới giữa kinh tế học vi mô và kinh tế vĩ mô không thực sự rõ nét vì để hi ểu rõ các hoạt động kinh tế ở phạm vi tổng thể ta cần phải n ắm vững thái đ ộ c ủa các doanh nghiệp, người tiêu dùng, của công nhân, các nhà đầu tư, v.v. Điều này cho thấy rằng kết quả của hoạt động kinh tế vĩ mô phụ thuộc vào các hành vi kinh t ế vi mô nh ư ho ạt động của các doanh nghiệp, người tiêu dùng, v.v. Ngược lại, hành vi của doanh nghiệp, của người tiêu dùng, v.v. bị chi phối bởi các chính sách kinh tế vĩ mô. Do vậy, chúng ta cần nắm vững cả hai ngành trong mối liên hệ tương tác với nhau để có thể nghiên c ứu một cách thấu đáo các hiện tượng kinh tế. VI. ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT TOP VI.1.KHÁI NIỆM Sự khan hiếm tài nguyên làm cho việc sản xuất bị hạn chế về mặt sản lượng. Đường giới hạn khả năng sản xuất cho biết các kết hợp khác nhau của hai (hay nhiều loại hàng hóa) có thể được sản xuất từ một số lượng nhất định của nguồn tài nguyên (khan hiếm). Đường giới hạn khả năng sản xuất minh họa cho sự khan hiếm của nguồn tài nguyên. Thí dụ, giả sử một nền kinh tế có bốn đơn vị lao động tham gia vào sản xuất thực phẩm và vải. Số liệu về khả năng sản xuất của nền kinh tế này được trình bày trong bảng 1.1 dưới đây. Bảng 1.1. Khả năng sản xuất Phương án Thực phẩm Vải sản xuất Số đơn vị lao động Sản lượng Số đơn vị lao động Sản lượng A 4 25 0 0 B 3 22 1 9 C 2 17 2 17 D 1 10 3 24 E 0 0 4 30 Dựa vào số liệu trong bảng 1.1, ta có thể vẽ nên một đường cong được gọi là đường giới hạn khả năng sản xuất như trong hình 1.2 dưới đây. 10 Tổng quát, đường giới hạn khả năng sản xuất cho biết sản lượng tối đa của hai (hay nhiều) sản phẩm có thể sản xuất được với một số lượng tài nguyên nhất định. Nếu số công nhân phân định cho mỗi ngành càng nhiều thì sẽ càng t ạo ra nhi ều sản phẩm, nhưng năng suất của mỗi công nhân về sau càng giảm. Hiện tượng này được mô tả bởi quy luật kết quả biên giảm dần. Quy luật kết quả biên giảm dần cho biết là sẽ trở nên khó hơn khi thực hiện một hoạt động nào đó ở mức độ cao hơn. Thí d ụ, khi ta lái xe thật chậm, ta có thể dễ dàng tăng tốc độ lên, chẳng hạn, 10 km/gi ờ, nh ưng khi ta đã lái xe thật nhanh thì việc tăng tốc độ lên thêm 10km/giờ sẽ rất khó đạt được. Quy luật này có thể được quan sát thấy ở rất nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh v ực kinh t ế, ta có thể cụ thể hóa nó như sau: việc mở rộng sản xuất bất kỳ một hàng hóa nào đó thì s ẽ càng lúc càng khó hơn và ta phải sử dung nguồn tài nguyên càng lúc càng nhi ều đ ể t ạo ra thêm một sản phẩm. Việc tăng mức độ thỏa mãn của ta đối với một lo ại hàng hóa nào đó sẽ càng lúc càng khó khăn hơn khi chúng ta tiêu dùng nó càng nhiều. Nếu ta di chuyển dọc theo đường giới hạn khả năng sản xuất, chẳng h ạn t ừ điểm A đến điểm B của hình 1.2, ta sẽ thấy việc sản xuất thêm vải sẽ làm cho số lương thực giảm đi. Từ nhận xét này, các nhà kinh tế giới thiệu khái ni ệm chi phí cơ hội của việc sản xuất thêm một loại hàng hóa nào đó. Chi phí cơ hội (để sản xuất ra thêm một đơn vị sản phẩm X) là số đơn vị sản phẩm Y phải sản xuất bớt đi để sản xuất ra thêm một đơn vị s ản ph ẩm X . Như vậy, nghịch dấu với độ dốc của đường giới hạn khả năng sản xuất tại một điểm chính là chi phí cơ hội tại điểm đó. Do đó, trên sơ đồ trên ta có thể thấy chi phí c ơ h ội khác nhau giữa hai điểm A và B của đường giới hạn khả năng sản xuất. Công thức tính chi phí cơ hội như sau: Chi phí cơ hội = - Độ dốc của đường giới hạn khả năng sản xuất. Thí dụ: Giả sử ta có phương trình đường giới hạn khả năng sản xuất của hai loại sản phẩm (X và Y) là như sau: 11 Phương trình đường giới hạn khả năng sản xuất này cho th ấy đ ường gi ới h ạn kh ả năng sản xuất có dạng một phần tư đồ thị elip ứng với phần và tương tự như trong hình 1.3. Để tính độ dốc của đường giới hạn khả năng sản xuất tại các điểm, ta làm như sau: (1) Từ phương trình trên, ta suy ra: (2) Tính đạo hàm bậc nhất của hàm số này: Như thế: Tại điểm (X = 10, Y = 5), ta có độ dốc của đường giới hạn khả năng sản xuất là: Độ dốc = Do đó, chi phí cơ hội của việc sản xuất thêm 1 đơn vị sản phẩm X là giảm 4 đơn vị sản phẩm Y. Tương tự, tại điểm (X = 5, ), chi phí cơ hội là: Chi phí cơ hội = - (Độ dốc) = Từ kết quả tính toán trên, ta có nhận xét rằng: nếu số lượng sản phẩm X ít đi thì chi phí cơ hội của X cũng giảm đi. Hay nói cách khác, chi phí cơ hội của việc sản xuất ra thêm X sẽ tăng lên khi số lượng X tăng lên. Đây là quy luật chi phí cơ hội tăng dần. Quy luật này cho thấy rằng ta cần nguồn lực càng lúc càng nhiều hơn để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa nào đó nếu số lượng hàng hóa đó càng lúc càng tăng. VI.2. SỰ DI CHUYỂN DỌC THEO ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN TOP 12 XUẤT (PPF) VÀ SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT Trong hình 1.3, tại một thời điểm nhất định, ta có thể chọn phương án A, B, C, D hay E để sản xuất. Điều này cho thấy là muốn tăng số lượng sản phẩm này lên ta phải giảm số lượng hàng hóa kia xuống. Chẳng hạn, khi xã hội lựa chọn tập hợp hàng hoá ở điểm C để sản xuất thay vì chọn điểm B như trước đây, xã hội phải hy sinh một số lượng thực phẩm nhất định để tăng thêm một lượng vải vóc nào đó. Khi đó, ta có sự di chuyển dọc theo đường giới hạn khả năng sản xuất. Giả sử trong tương lai, do tiến bộ công nghệ, do lực lượng lao động tăng, v.v. quốc gia này có thể sản xuất nhiều hơn. Khi đó, đường giới hạn khả năng sản xuất sẽ dịch chuyển ra ngoài. Xã hội có thể sản xuất ra các tập hợp hàng hoá nhiều hơn so với trước. Khi đó, ta có hiện tượng dịch chuyển của đường giới hạn khả năng sản xuất. Trong hình 1.4, chúng ta giả định xã hội có những phát minh mới về công nghệ sản xuất trong những năm 2000 làm tăng năng lực sản xuất của xã hội, đường PPF dịch chuyển về phía phải. Do vậy, trong năm 2000, xã hội tạo ra nhiều hơn cả vải và thực phẩm hơn. Theo thời gian công nghệ sản xuất luôn có xu hướng tiến bộ hơn nên chúng ngày càng mở rộng khả năng sản xuất của xã hội. VII. LÝ THUYẾT TỐI ƯU HÓA TOP Do nguồn tài nguyên khan hiếm, các chủ thể kinh tế (cá nhân, tổ chức) có xu hướng muốn đạt được sự tối ưu trong tiêu dùng hay sản xuất kinh doanh ứng với nguồn tài nguyên nhất định. Chẳng hạn, một cá nhân với một số tiền nào đó sẽ cố gắng tiêu dùng những sản phẩm sao cho chúng mang lại cho anh ta sự thỏa mãn cao nhất; một doanh nghiệp sản xuất sẽ cố gắng sản xuất ở mức sản lượng mang lại cho doanh nghiệp lợi nhuận lớn nhất. Lý thuyết về sự tối ưu hóa được xem xét thông qua các công cụ toán học. Các biến số kinh tế như hữu dụng, lợi nhuận, sản lượng, v.v. được biễu diển dưới dạng các hàm số toán học. Do vậy, về mặt toán học, để đạt được sự tối ưu hóa, ta chỉ đơn giản tìm các giá trị cực trị của các hàm số đó. Phương pháp xác định điểm tối ưu được trình bày 13 trong phần phụ lục. CÂU HỎI THẢO LUẬN TOP 1. Những nhận định nào dưới đây thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vi mô và những nhận định nào thuộc phạm vi nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô? a. Đánh thuế cao vào mặt hàng rượu bia sẽ hạn chế số lượng bia được sản xuất. b. Thất nghiệp trong lực lượng lao động đã tăng nhanh vào thập niên 2000. c. Thu nhập của người tiêu dùng tăng sẽ làm cho người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn. d. Người công nhân nhận được lương cao hơn sẽ mua nhiều hàng xa xỉ hơn. e. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế năm nay cao hơn năm qua. f. Các doanh nghiệp sẽ đầu tư vào những ngành có tỷ suất lợi nhuận cao. 2. Bạn có giải quyết ba vấn đề cơ bản của kinh tế trong cuộc sống hàng ngày không? Cho ví dụ minh họa. 3. Những nhận định sau đây mang tính thực chứng hay chuẩn tắc? a. Giá dầu lửa những năm 2000 đã tăng gấp đôi so với những năm 90. b. Những người có thu nhập cao hơn sẽ được phân phối nhiều hàng hoá hơn. c. Vào đầu những năm 90, tỷ lệ thất nghiệp ở nước ta tăng đột biến. d. Hút thuốc không có ích đối với xã hội và không nên khuyến khích. e. Chính phủ cần áp dụng những chính sách kinh tế để giảm tình trạng thất nghiệp. f. Để cải thiện mức sống của người nghèo, chính phủ cần tăng trợ cấp đối với họ. 4. Những nhận định nào dưới đây không đúng đối với nền kinh tế kế hoạch tập trung? a. Các doanh nghiệp tự do lựa chọn thuê mướn nhân công. b. Chính phủ kiểm soát phân phối thu nhập. c. Chính phủ quyết định cái gì nên sản xuất. d. Giá cả hàng hoá do cung - cầu trên thị trường quyết định. 5. Câu nói sau đây đúng hay sai? "Một nền kinh tế có thất nghiệp không sản xuất ở mức sản lượng nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF)." 6. Tại sao đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) có thể minh họa cho sự khan hiếm tài nguyên? 7. Kinh tế học đề cập đến ba vấn đề cơ bản của xã hội: sản xuất ra cái gì, như thế nào và cho ai. Những sự kiện sau đây liên quan đến vấn đề nào trong ba vấn đề trên? a. Các nhà khai khoáng mới phát hiện ra mỏ dầu có trữ lượng lớn. b. Chính phủ điều chỉnh thuế thu nhập sao cho người nghèo được phân phối nhiều hơn từ người giàu. c. Chính phủ cho phép tư nhân hóa một số ngành chủ yếu. d. Phát minh ra máy vi tính. BÀI TẬP TOP 1. Một bộ lạc sống trên một hòn đảo nhiệt đới gồm có 5 người. Thời gian của họ dành để thu hoạch dừa và nhặt trứng rùa. Một người có thể thu được 20 quả dừa hay là 10 quả trứng một ngày. Năng suất của mỗi người không phụ thuộc vào số lượng người làm việc trong ngành. a. Hãy vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất đối với dừa và trứng. b. Giả sử có một sáng chế ra một kỹ thuật trèo cây mới giúp công việc hái dừa dễ dàng hơn nên mỗi người có thể hái được 28 quả một ngày. Hãy vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất mới. 14 c. Hãy giải thích tại sao hình dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất trong bài tập này khác với trong bài tập 1. MỘT SỐ THUẬT NGỮ TOP Thuật ngữ Viết tắt Nguyên tiếng Anh Các yếu tố khác không đổi Ceteris paribus Kinh tế học thực chứng Positive economics Kinh tế học chuẩn tắc Normative economics Kinh tế vi mô Microeconomics Kinh tế vĩ mô Macroeconomics Kinh tế thị trường Market economy Kinh tế kế hoạch hóa tập trung Command economy hay centrally-planned economy Kinh tế hỗn hợp Mixed economy Đường giới hạn khả năng sản xuất PPF Production possibility frontier 15 CHƯƠNG 2 CUNG CẦU HÀNG HÓA VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG I.THỊ TRƯỜNG II. CẦU 1. KHÁI NIỆM CẦU VÀ SỐ CẦU 2. KHÁI NIỆM CẦU VÀ SỐ CẦU 3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA III. CUNG 1. KHÁI NIỆM CUNG VÀ SỐ CUNG 2. HÀM SỐ CUNG VÀ ĐƯỜNG CUNG 3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG IV.TRẠNG THÁI CÂN BẰNG CỦA THỊ TRƯỜNG V. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA GIÁ CẢ CÂN BẰNG VÀ SỐ LƯỢNG CÂN BẰNG VI. SỰ CO GIÃN CỦA CẦU VÀ CUNG 1. HỆ SỐ CO GIÃN CỦA CẦU 2. HỆ SỐ CO GIÃN CHÉO CỦA CẦU 3. HỆ SỐ CO GIÃN CỦA CẦU THEO THU NHẬP 4. HỆ SỐ CO GIÃN CỦA CUNG THEO GIÁ VII. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT CUNG CẦU 1. SẢN XUẤT RA CÁI GÌ, NHƯ THẾ NÀO VÀ CHO AI? 2. HỆ SỐ CO GIÃN CHÉO CỦA CẦU 3. CHÍNH SÁCH HẠN CHẾ CUNG 4. QUY ĐỊNH GIÁ CẢ BẰNG LUẬT PHÁP CÂU HỎI THẢO LUẬN BÀI TẬP Chương 2 CUNG CẦU HÀNG HÓA VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG Như đã đề cập trong chương trước, ba vấn đề cơ bản mà kinh tế học nghiên cứu là sản xuất ra sản phẩm gì với số lượng bao nhiêu, sản xuất như thế nào, và sản xuất cho ai (hay phân phối như thế nào). Trong một nền kinh tế thị trường, các vấn đề này thường được giải quyết dựa trên nền tảng thị trường. Thị trường là cầu nối giữa người sản xuất và tiêu dùng vì thông qua thị trường hàng hóa và dịch vụ được trao đổi. I.THỊ TRƯỜNG TOP 16 Trong phần này, chúng tôi giới thiệu một định nghĩa hẹp về thị trường. Thị trường là tập hợp các thỏa thuận thông qua đó người bán và người mua tiếp cận nhau để mua bán hàng hóa và dịch vụ. Theo định nghĩa này, thị trường không phải là một địa điểm cụ thể và bị giới hạn trong một không gian cụ thể mà chính là những thỏa thuận giữa người mua và người bán. Nơi nào có sự thỏa thuận giữa người mua và người bán để mua bán hàng hóa, dịch vụ thì nơi đó có là thị trường. Do đó, thị trường có thể là một quán cà phê, một chợ, một cuộc ký kết hợp đồng mua bán, v.v. Tại một số thị trường, người mua và người bán gặp gỡ trực tiếp với nhau như chợ trái cây, tiệm ăn, v.v. Một số thị trường lại được vận hành thông qua các trung gian hay người môi giới như thị trường chứng khoán; những người môi giới ở thị trường chứng khoán giao dịch thay cho các thân chủ của mình. Ở những thị trường thông thường, người bán và người mua có thể thỏa thuận về giá cả và số lượng. Thí dụ, tại chợ Cần Thơ người mua và người bán có thể trực tiếp thương lượng giá. Như vậy, thị trường rất đa dạng và xuất hiện ở bất cứ nơi nào có sự trao đổi mua bán. Hình thức của thị trường khác nhau nhưng các thị trường có cùng một chức năng kinh tế: thị trường xác lập mức giá và số lượng hàng hóa hay dịch vụ mà tại đó người mua muốn mua và người bán muốn bán. Giá cả và số lượng hàng hóa hay dịch vụ được mua bán trên thị trường thường song hành với nhau. Ứng với một mức giá nhất định, một số lượng hàng hoá nhất định sẽ được mua bán. Vì thế, thị trường sẽ giúp giải quyết các vấn đề kinh tế cơ bản nêu trên của kinh tế học. Để hiểu rõ hơn cơ chế vận hành của thị trường, ta sẽ tìm hiểu hành vi của người mua (biểu hiện qua cầu) và người bán (biểu hiện qua cung) trên thị trường. II. CẦU TOP II.1.KHÁI NIỆM CẦU VÀ SỐ CẦU Cầu (của người mua) đối với một loại hàng hóa nào đó là số lượng của loại hàng hóa đó mà người mua muốn mua tại mỗi mức giá chấp nhận được trong một thời gian nhất định nào đó tại một địa điểm nhất định. Khái niệm nêu trên cho thấy cầu không phải là một số lượng cụ thể mà là một sự mô tả toàn diện về số lượng hàng hóa mà người mua muốn mua ở mỗi mức giá cụ thể. Số lượng của một loại hàng hóa nào đó mà người mua muốn mua ứng với một mức giá nhất định được gọi là lượng cầu của hàng hóa đó tại mức giá đó. Như thế, lượng cầu chỉ có ý nghĩa khi gắn với một mức giá cụ thể. Thí dụ: Cầu đối với áo quần được trình bày trong bảng 2.1.[1] Chúng ta nhận thấy một đặc điểm của hành vi của người tiêu dùng là: khi giá càng cao, lượng cầu của người tiêu dùng giảm đi. Chẳng hạn, ở mức giá là không, người mua được cho không áo quần. Vì thế, lượng cầu ở mức giá này sẽ rất cao và có thể không thống kê được. Khi giá tăng lên 40.000 đồng/bộ, một số người tiêu dùng không còn khả năng thanh toán hay người tiêu dùng mua ít đi do cảm thấy giá đắt hơn nên từ bỏ ý định mua. Do vậy, lượng cầu lúc này giảm xuống còn 160.000 bộ/tuần. Tương tự, khi giá càng cao, số lượng hàng hóa mà người mua muốn mua tiếp tục giảm. Nếu giá là 200.000 đồng/bộ, người mua có lẽ không chấp nhận mức giá này nên không mua một hàng hóa nào hay lượng cầu lúc này bằng không. Bảng 2.1. Cầu và cung đối với áo quần Giá (1.000 đồng/ bộ) Cầu (1.000 bộ/ tuần) Cung (1.000 bộ/ tuần) 0 - 0 40 160 0 80 120 40 120 80 80 160 40 120 17 200 0 160 I. 2. HÀM SỐ CẦU VÀ ĐƯỜNG CẦU TOP Từ thí dụ trên ta thấy rằng cầu của người tiêu dùng đối với một loại hàng hóa nào đó phụ thuộc vào giá của mặt hàng đó, nếu như các yếu tố khác là không đổi.[1] Khi giá tăng thì số cầu giảm đi và ngược lại. Vì vậy, với giả định là các yếu tố khác là không đổi, ta có thể biểu diễn số cầu đối với một hàng hóa nào đó như là một hàm số của giá của chính hàng hóa đó như sau: QD = f(P) (2.1) Hàm số biểu diễn mối quan hệ giữa số cầu của một mặt hàng và giá của nó, như hàm số (2.1), được gọi là hàm số cầu.[2] Để tiện lợi cho việc lý giải các vấn đề cơ bản của kinh tế học vi mô, người ta thường dùng hàm số bậc nhất (hay còn gọi là hàm số tuyến tính) để biểu diễn hàm số cầu. Vì vậy, hàm số cầu thường có dạng: hay (2.2) Trong đó: QD là số lượng cầu (hay còn gọi là số cầu); P là giá cả và a, b, và là các hằng số. Vì lượng cầu và giá có mối quan hệ nghịch biến với nhau nên hệ số b có giá trị không dương (b ≤ 0); tương tự, . Với dạng hàm số như (2.2), đồ thị của hàm số cầu (hay còn gọi là đường cầu) có thể được vẽ như một đường thẳng (Hình 2.1). Các điểm nằm trên đường cầu sẽ cho biết lượng cầu của người mua ở các mức giá nhất định. Thí dụ, điểm A nằm trên đường cầu D trong hình 2.1 cho biết số cầu ở mức giá 120.000 đồng/bộ là 80.000 bộ. Khi giá tăng từ 120.000 đồng/bộ đến 160.000 đồng/bộ, số cầu giảm xuống còn 40.000 bộ (điểm B). 18 Do giá tăng từ 120.000 đồng/bộ đến 160.000 đồng/bộ, điểm A di chuyển đến điểm B trên đường cầu D. Sự di chuyển này gọi là sự di chuyển dọc theo đường cầu. Sự di chuyển này bắt nguồn từ sự thay đổi của giá của chính hàng hóa đó. Khi xem xét hình dạng của đường cầu, ta cần lưu ý các điểm sau: · Đường cầu thường có hướng dốc xuống từ trái sang phải vì khi giá cả tăng lên số cầu giảm đi. · Đường cầu không nhất thiết là một đường thẳng. Trong hình 2.1, ta vẽ đường cầu có dạng đường thẳng, điều này chỉ nhằm làm đơn giản hóa việc khảo sát của chúng ta về cầu. Trong nhiều trường hợp, đường cầu có thể có dạng đường cong. II. 3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TOP Trong các phần trước, khi nghiên cứu đường cầu của một loại hàng hóa chúng ta giả định là các yếu tố khác với giá của hàng hóa đó là không đổi. Bây giờ, chúng ta sẽ lần lượt xem xét sự ảnh hưởng của các yếu tố khác với giá đến số cầu đối với hàng hóa. Nhận xét tổng quát là: các yếu tố khác với giá thay đổi có thể làm dịch chuyển đường cầu. Cũng cần lưu ý rằng chúng ta chỉ có thể nghiên cứu ảnh hưởng của từng yếu tố một đến cầu, mà không xem xét ảnh hưởng tổng hợp của các yếu tố như một tổng thể. Điều này có nghĩa là khi nghiên cứu ảnh hưởng của một yếu tố này thì ta giả định các yếu tố khác không đổi. Có như thế ta mới nhận thấy rõ tác động của yếu tố mà ta cần xem xét. Phương pháp nghiên cứu như vậy gọi là phương pháp phân tích so sánh tĩnh. Sự ảnh hưởng của các yếu tố khác với giá đến cầu đối với hàng hóa được mô tả như dưới đây. II.3.1. Thu nhập của người tiêu dùng Khi thu nhập tăng, cầu đối với hầu hết các hàng hóa đều gia tăng vì với thu nhập cao hơn người tiêu dùng thường có xu hướng mua hàng hóa nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ, tùy thuộc vào tính chất của hàng hóa, như được trình bày dưới đây. Cầu đối với loại hàng hóa thông thường sẽ tăng khi thu nhập của người tiêu dùng tăng. Thí dụ, người tiêu dùng sẽ mua quần áo, sẽ mua ti-vi màu, sử dụng các dịch vụ giải trí, v.v. nhiều hơn khi thu nhập của họ tăng lên. Những hàng hóa này là những hàng hóa thông thường. Ngược lại, cầu đối với hàng hóa thứ cấp (hay còn gọi là cấp thấp) sẽ giảm khi thu nhập của người tiêu dùng tăng. Hàng cấp thấp thường là những 19 mặt hàng rẻ tiền, chất lượng kém như ti-vi trắng đen, xe đạp, v.v. mà mọi người sẽ không thích mua khi thu nhập của họ cao hơn. Nói chung, khi thu nhập thay đổi, người tiêu dùng sẽ thay đổi nhu cầu đối với các loại hàng hóa. Điều này sẽ tạo nên sự dịch chuyển của đường cầu. Hình 2.2 trình bày sự dịch chuyển của đường cầu do ảnh hưởng của thu nhập có tính đến tính chất của hàng hóa. Đường cầu đối với hàng hóa thông thường sẽ dịch chuyển về phía phải khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên; ngược lại, đường cầu đối với hàng hóa cấp thấp sẽ dịch chuyển về phía trái khi khi thu nhập của người tiêu dùng tang lên. Một loại hàng hóa có thể vừa là hàng hóa thông thường và vừa là hàng hóa cấp thấp. Chẳng hạn, người tiêu dùng sẽ mua quần áo nhiều hơn ứng với một mức giá nhất định khi thu nhập tăng. Người tiêu dùng có lẽ sẽ chi tiền nhiều hơn cho các loại quần áo thời trang, cao cấp, đẹp nhưng sẽ chi ít hơn cho các loại quần áo rẻ tiền, kém chất lượng. Như vậy, quần áo có thể vừa là hàng hoá bình thường và vừa là hàng hoá cấp thấp. Cùng với sự gia tăng của thu nhập của người tiêu dùng theo thời gian, m ột hàng hóa, dịch vụ là hàng bình thường hôm nay có thể trở thành m ột hàng th ứ c ấp trong tương lai. Thí dụ, ở Việt Nam, xe đạp là hàng hóa bình thường vào đ ầu những năm 1990 nhưng lại là hàng thứ cấp vào cuối những năm 1990 do thu nhập c ủa người tiêu dùng vào cuối những năm 1990 cao hơn thu nhập vào đầu những năm 1990. Bảng 2.2 cho thấy mối liên hệ giữa thu nhập và số lượng tiêu th ụ c ủa m ột s ố lo ại hàng tiêu dùng tính bình quân trên một hộ gia đình của n ước ta trong giai đo ạn 1997-1998. Trong các mặt hàng lương thực - thực phẩm, gạo và muối có th ể đ ược xem nh ư là hàng cấp thấp vì các hộ gia đình có thu nhập càng cao có xu hướng tiêu dùng gạo và mu ối càng ít đi. Đó là do khi thu nhập tăng lên, tâm lý tiêu dùng của người dân có thể thay đ ổi. Khi thu nhập tăng lên, người tiêu dùng nghĩ đến việc thưởng thức bữa ăn ngon hơn là ăn cho no. 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net