logo

Giáo trình môn học Vi sinh - Ký sinh trùng - BS. Nguyễn Thanh Hà

Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng là một trong những giáo trình môn học chuyên môn trong chương trình giáo dục điều dưỡng đã được các thầy thuốc chuyên khoa tham gia biên soạn. Cuốn giáo trình môn học gồm 2 phần: Vi sinh y học và đại cương về ký sinh trùng y học. Trong mỗi phần đều có các bài học cụ thể về các loại vi sinh - ký sinh trùng, và mỗi bài học có 3 phần đều nêu cụ thể mục tiêu học tập, những nội dung chính và phần tự lượng giá kiến thức.
Sở giáo dục và đào tạo hà nội Giáo trình môn học Vi sinh- ký sinh trùng đối tượng: điều dưỡng đa khoa ( Sách dùng trong các trường THCN Hà Nội) Nhà xuất bản Hà nội - năm 2004 1 Mục lục Phần 1: Vi sinh y học Trang 1 Đại cương vi sinh y học 1 2 Đại cương về miến dịch và ứng dụng trong y 16 học 3 Một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp 26 4 Các cầu khuẩn gây bệnh 26 5 Các trực khuẩn gây bệnh 31 6 Một số xoắn khuẩn gây bệnh 36 4 Vi rút 44 Phần 2: Đại cương về ký sinh trùng y học 49 7 Một số ký sinh trùng gây bệnh 60 8 Đơn bào ký sinh 60 9 Giun sán gây bệnh thường gặp 69 Đáp án 80 Tài liệu tham khảo 2 Chủ biên: BS Nguyễn Thanh hà Tham Gia biên soạn: BS Nguyễn Thanh Hà PGS TS Phạm Văn Thân Biên tập: Ths Đồng Ngọc Đức TS Lưu Hữu Tự 3 Lời giới thiệu Thực hiện Quyết định số 24/2003/BYT-QĐ ngày 06/ 01/2003 của Bộ y tế về việc ban hành chương trình khung giáo dục trung h ọc chuyên nghi ệp ngành đào tạo điều dưỡng thuộc nhóm ngành sức khỏe và văn bản số 9236/YT-K2ĐT ngày 29/9/2003 của Bộ y tế ban hành chương trình giáo dục ngành điều duỡng, trường Trung học y tế Hà Nội đã tổ chức biên soạn giáo trình các môn học của chương trình giáo dục điều dưỡng. Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng là m ột trong nh ững giáo trình môn học chuyên môn trong chương trình giáo dục điều dưỡng đã đ ược các thầy thuốc chuyên khoa tham gia biên soạn. Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng đ ược biên so ạn bám sát m ục tiêu, nội dung giáo dục của chương trình khung và ch ương trình giáo dục đi ều dưỡng do Bộ y tế ban hành. Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng cập nhật những thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực Vi sinh- Ký sinh và đổi mới phương pháp biên soạn, tạo tiền đề sư phạm để giáo viên và h ọc sinh có th ể áp dụng các phương pháp dạy- học tích cực. Cuốn giáo trình môn học gồm các bài học, mỗi bài học có 3 phần (mục tiêu học tập, những nội dung chính và phần tự lượng giá). Cuốn giáo trình môn học là tài liệu chính th ức đ ể s ử d ụng cho việc giảng dạy và học tập trong nhà trường. Trường Trung học y tế Hà Nội xin trân trọng cám ơn Sở GD-ĐT và UBND Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ kinh phí cho việc biên soạn giáo trình môn học; xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia đầu ngành và các thầy thuốc chuyên khoa đã tham gia đóng góp ý kiến với các tác giả trong quá trình biên soạn giáo trình môn học này. Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng ch ắc chắn còn có nhi ều khiếm khuyết, trường Trung học y tế Hà Nội rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, các thầy cô giáo và học sinh nhà trường để giáo trình môn học ngày càng hoàn thiện hơn. Trường Trung học y tế Hà Nội Hiệu trưởng: TS Lưu Hữu Tự 4 Lời nói đầu Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng do tập thể giáo viên b ộ môn y tế cộng đồng biên soạn bám sát mục tiêu, nội dung của chương trình khung, chương trình giáo dục ngành Điều dưỡng. Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng có cập nhật những thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực Vi sinh- Ký sinh trùng, có đổi mới phương pháp biên soạn tạo tiền đề sư phạm để giáo viên và học sinh có thể áp dụng các phương pháp dạy – học hiệu quả. Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng bao gồm các bài h ọc, m ỗi bài học có 3 phần ( mục tiêu học tập, những nội dung chính và phần tự lượng giá- đáp án ). Giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng là tài li ệu chính th ức đ ể s ử dụng cho việc học tập và giảng dạy trong nhà trường. Bộ môn y tế cộng đồng xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia đầu ngành, các thầy thuốc chuyên khoa đã tham gia đóng góp ý ki ến v ới tác gi ả trong quá trình biên soạn giáo trình môn học này; xin trân tr ọng c ảm ơn PGS.TS Hoàng Khải Lập, TS Chu Văn Thăng đã cho ý kiến ph ản bi ện cu ốn giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng; xin trân trọng c ảm ơn H ội đ ồng nghiệm thu chương trình, giáo trình các môn học trong các trường Trung học chuyên nghiệp thành phố Hà Nội đã có đánh giá và xếp loại xuất sắc cho cuốn giáo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng. Giấo trình môn học Vi sinh- Ký sinh trùng chắc ch ắn còn có nhi ều khiếm khuyết, chúng tôi rất mong nhận được nh ững đóng góp ý ki ến c ủa các đồng nghiệp, các thầy cô giáo và học sinh nhà trường để giáo trình môn h ọc ngày càng hoàn thiện hơn. TM nhóm tác giả BS Nguyễn Thanh Hà Môn học số 8: 5 vi sinh – ký sinh trùng - Số tiết học: 24 - Số tiết lý thuyết: 16 - Số tiết thực tập: 8 - Xếp loại môn học: Môn kiểm tra - Hệ số môn học: Hệ số 1 - Thời điểm thực hiện môn học: Học kỳ I năm thứ nhất Mục tiêu môn học: 1- Trình bày một số khái niệm cơ bản về Vi sinh, Ký sinh trùng trong Y học. Mối liên quan giữa Vi sinh, Ký sinh trùng với sức khoẻ và bệnh tật. 2- Trình bày khái niệm cơ bản về kháng nguyên, kháng th ể quá trình đáp ứng miễn dịch của cơ thể, vác xin và huyết thanh 4- Trình bày đặc điểm cấu trúc, sinh lý, sinh thái, chu kỳ phát triển của Vi sinh vật và Ký sinh trùng gây bệnh thường gặp. 5- Nhận dạng một số Vi sinh vật, Ký sinh trùng gây bệnh. Nội dung môn học: Số số tiết Lý số tiết Thực Tên bài học TT thuyết hành 1 Đại cương về vi sinh - ký sinh trùng y học 3 Đại cương về miễn dịch và ứng dụng trong y 2 2 học 3 Một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp 2 3 4 Một số vi rút gây bệnh thường gặp. 2 7 Ký sinh trùng sốt rét. 2 1 8 Giun đũa, giun tóc, giun kim, giun móc, giun chỉ 2 1 9 A míp, trùng roi, trùng lông 1 1 10 Sán lá, sán dây 1 1 11 Phương pháp lấy bệnh phẩm, bảo quản bệnh 1 1 phẩm để làm xét nghiệm vi sinh - ký sinh trùng Tổng số 16 8 hướng dẫn thực hiện môn học 6 Giảng dạy: - Lý thuyết: Thuyết trình. Thực hiện phương pháp giảng – d ạy tích cực. - Thực tập: Tại phòng thực tập của trường, phòng xét nghiệm của Viện / Bệnh viện, Trung tâm y tế dự phòng.... Sử dụng kính hi ển vi, tranh, tiêu bản mẫu, mô hình, Video, Slide ...., làm th ực nghi ệm đ ể hướng dẫn học sinh. Đánh giá: - Kiểm tra thường xuyên: 2 điểm kiểm tra hệ số 1 - Kiểm tra định kỳ: 1 điểm kiểm tra hệ số 2 - Kiểm tra kết thúc môn học: Bài kiểm tra viết, sử dụng câu h ỏi thi truyền thống kết hợp câu hỏi thi trắc nghiệm 7 Phần i: vi sinh y học Đại cương vi sinh y học Vi sinh học là khoa học nghiên cứu hình thái, cấu t ạo, sinh lý và ho ạt động của các vi sinh vật để phục vụ con người. Người đầu tiên quan sát thấy và mô tả vi sinh vật là một người Hàlan tên là Antoni van Lewuenhoek (1632-1723). Ông là người phát minh ra kính hiển vi, từ đó mọi người có thể nhìn th ấy một s ố vi sinh v ật, th ế gi ới vi sinh vật mới được phát hiện. Tuy nhiên từ cổ xưa, mặc dù không rõ sự tồn tại của vi sinh vật, loài người cũng đã biết không ít về những quy luật tác dụng của vi sinh vật và áp dụng nó trong đòi sống hàng ngày như ủ rượu, làm dấm, làm tương ... Louis Pasteur đã khám phá vai trò của vi sinh vật trong t ự nhiên và t ừ đó lập ra nền tảng cho môn vi sinh học. Pasteur đã ch ứng minh rằng s ự lên men, sự thối rữa và các bệnh truyền nhiễm luôn luôn do vi sinh vật gây nên. Ông đưa ra những phương pháp khử trùng thực phẩm, kh ử trùng các d ụng c ụ mổ xẻ. Robert Koch (1843-1910) đã tìm ra: - Cách dùng thuốc nhuộm để phát hiện vi sinh vật - Cách dùng môi trường đặc để phân lập vi khuẩn - Tìm ra trực khuẩn lao, trực khuẩn than, phẩy khuẩn tả Vào đầu thế kỷ XX người ta đã tìm ra virus và phagiơ mở rộng thêm phạm vi nghiên cứu vi sinh vật. Năm 1939 phát minh ra kính hiển vi điện tử đã giúp cho s ự nghiên cứu nhiều thể của vi khuẩn và nhìn thấy virus cũng như nghiên cứu sâu h ơn về bản chất của nó. Các nhóm vi sinh vật chính gồm : - Vi khuẩn - Nấm - Một số nguyên sinh động vật - Virus 1. Định nghĩa về vi khuẩn : Vi khuẩn là những sinh vật đơn bào rất nhỏ kích th ước của chúng trung bình vào khoảng 1-2 (m ( 1 (m = 1/1000 mm ), do đó ph ải nhìn qua kính hiển vi phóng đại hàng trăm lần. 8 Đời sống của vi khuẩn ngắn ngủi nhưng sự sống và sức sinh sản rất mãnh liệt. Vi khuẩn sống ở xung quanh ta : không khí, đất, nước, phân, các loại động vật, thực vật và cả trong cơ thể con người . Có một số vi khuẩn gây bệnh cho người, súc vật, cây cối, nhưng có rất nhiều loại không gây bệnh mà ngược lại có ích đối với sự sống con người . 2 . ích lợi của vi sinh vật học trong y học : Nghiên cứu vi sinh vật trong y học đã giúp ta hiểu quy lu ật phát sinh và phát triển của những bệnh nhiễm trùng ở người, nắm vững được phương pháp ngăn ngừa và tìm ra được phương pháp điều trị thích hợp. Tóm lại nghiên cứu vi sinh vật đã giúp ta: - Chẩn đoán bệnh : tìm vi sinh vật gây b ệnh trong các b ệnh ph ẩm nh ư đờm, phân, máu, nước tiểu ... hoặc dùng huyết thanh của người bệnh đ ể chẩn đoán - Dự phòng các bệnh truyền nhiễm: bằng cách đề ra các bi ện pháp v ệ sinh phòng bệnh và chủ động sản xuất ra các loại vácxin phòng bệnh nh ư lao, sởi, bại liệt ... - Điều trị bệnh: bằng kháng độc tố của vi sinh vật như bạch h ầu, uốn ván .... hoặc sản xuất ra các loại thuốc kháng sinh như penicillin, streptomycin ... 3. Các loại hình thể và kích thước của vi khuẩn : Vi khuẩn là những vi sinh vật đơn bào, mỗi vi khuẩn có hình th ể nhất định nhờ vách của chúng. Các yếu tố liên quan đến hình thể gồm: hình dạng, kích thước, sự sắp xếp các tế bào vi khuẩn. D ựa vào hình th ể ng ười ta chia vi khuẩn ra thành 3 loại: 3.1 Cầu khuẩn : Gồm những vi khuẩn có hình dạng như hình cầu, hình bầu dục, hình ngọn nến v..v.. đường kính từ 0,5 - 1 (m. Cầu khuẩn sắp xếp theo nhiều cách khác nhau : - Xếp thành đôi : còn gọi là song cầu: phế cầu, lậu cầu, màng não cầu - Xếp thành từng đám: Tụ cầu; Xếp thành chuỗi: Liên cầu. 3.2 Trực khuẩn : Là những vi khuẩn có dạng hình que, đường kính từ 0,5(m -1(m và dài từ 0,8(m -20(m 9 Trực khuẩn cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau như: hai đ ầu tròn, hai đ ầu nhọn, hai đầu vuông, hai đầu phình to, trực khuẩn hình que mảnh, cong v..v.. Trực khuẩn thường đứng riêng, tuy nhiên có vài loại có sự sắp xếp đặc biệt như : - Xếp thành chuỗi như trực khuẩn gây bệnh than : - Xếp thành hình hàng rào như trực khuẩn bạch hầu : - Xếp thành hình bó củi như trực khuẩn lao : - Có thể cong như hình dấu phẩy gọi là phẩy khuẩn ( phẩy khuẩn tả): 3.3 Xoắn khuẩn : Là những vi khuẩn hình lò xo thường đứng riêng lẻ. Đường kính từ 0,2-0,5(m , dài từ 5-500(m Có 3 loại xoắn khuẩn gây bệnh thường gặp là xoắn khuẩn giang mai (Treponema ), borrelia, leptospira. Ba loại này có hình dạng khác nhau v ề chiều dài , số vòng xoắn, biên độ xoắn . 3.4 Một số vi khuẩn có hình thể trung gian : (Ví dụ như vi khuẩn vi khuẩn dịch h ạch, Brucella có hình c ầu tr ực khuẩn ) 10 Do sự ổn định tương đối, hình thể và kích thước là một tiêu chuẩn để phân loại vi khuẩn. Đối với một số bệnh như lậu, giang mai có th ể chẩn đoán xác định bằng cách nhuộm, soi hình thể vi khuẩn từ bệnh ph ẩm. M ột s ố b ệnh khác như lao, bạch hầu, dịch hạch, việc xác định hình thể vi khuẩn trực tiếp từ bệnh phẩm cũng có giá trị chẩn đoán cao. 4. Cấu tạo của tế bào vi khuẩn Các thành phần cấu tạo của vi khuẩn được xếp thành 2 nhóm : - Thành phần chung gồm có : vách, màng bào tương, bào t ương và nhân. - Thành phần riêng : vỏ, lông, pili, nha bào. 4.1 Nhân : Chỉ gồm một sợi ADN xoắn kép. Sợi ADN này được coi là nhiễm sắc thể duy nhất của nhân. Nhân không có màng bao bọc. Nhân có nhiệm vụ di truyền những đặc tính của vi khuẩn mẹ cho vi khuẩn con. 4.2 Bào tương: Thành phần hoá học chính là ARN. Trong bào t ương còn có nhiều ribosom là nơi tổng hợp các loại protein . 4.3 Màng bào tương: Là lớp mỏng bao bọc bào tương. Màng có nhiều chức năng quan trọng : - Thẩm thấu chọn lọc: Kiểm soát sự đI qua của các ch ất dinh d ưỡng và cặn bã - Hô hấp để cung cấp năng lượng - Điều khiển sự phân bào - Tiêu hoá tại chỗ một số thức ăn 4.4 Vách : Là thành phần bảo vệ tế bào và làm cho vi khu ẩn có hình dạng nhất định - ở vi khuẩn Gram dương vách tế bào sẽ giữ màu tím của thuốc nhuộm - ở vi khuẩn Gram âm vách tế bào không giữ được màu tím nên sẽ bắt màu đỏ của thuốc nhuộm 4.5 Vỏ: Chỉ có một số vi khuẩn, hợp phần của vỏ mang tính kháng nguyên và là một yếu tố độc học của vi khuẩn 4.6 Lông: Có thể ở xung quanh thân hoặc ở một hoặc hai đầu vi khuẩn. Lông mang tính kháng nguyên ( kháng nguyên H ) và giúp cho vi khuẩn có khả năng di động. 4.7 Pili : Pili giống như lông nhưng mảnh và ng ắn h ơn. Có hai lo ại Pili : - Pili chung : giúp cho vi khuẩn bám vào mô - Pili giới tính : tham gia vào sự vận chuyển di truyền 4.8 Nha bào : - Nha bào là hình thái tồn tại đặc biệt giúp cho vi khu ẩn ch ịu đ ựng được những nhân tố ngoại cảnh bất lợi như : khô, nóng, chất sát khuẩn ... - Nha bào có một lớp vỏ chứa rất ít nước. Khi gặp điều kiện thuận lợi nha bào trở lại trạng thái bình thường 11 - Nha bào thường thấy ở trực khuẩn gram dương CÉu t¹o cña tÕ bµo vi khuÈn 5. Sinh lý của vi khuẩn : 5.1 Dinh dưỡng : Tất cả vi khuẩn gây bệnh đều là vi khuẩn dị dưỡng. Nhu cầu về dinh dưỡng của vi khuẩn gồm axit amin, đường, muối khoáng, nước ... Một số vi khuẩn khuẩn gây bệnh phải hoàn toàn ký sinh trong tế bào sống. Sự dinh dưỡng của vi khuẩn nhờ khả năng vận chuyển qua màng 5.2 Chuyển hoá : Để phân giải các chất dinh dưỡng vi khuẩn tiết ra các loại enzym t ương ứng với từng chất Quá trình chuyển hoá của vi khuẩn ngoài việc phục vụ cho sinh trưởng và phát triển còn tạo ra một số chất như : độc tố, chất gây sốt, sắc tố, phân hoá tố.... 5.3 Hô hấp : Muốn tiêu hoá được thức ăn để phát triển, vi khuẩn cần một số năng lượng. Năng lượng cần thiết này do hiện tượng ôxy hoá của vi khu ẩn làm phân gi ải các chất dinh dưỡng ( axit hữu cơ, đường v..v.. ) Về mặt sự dụng ôxy ta chia vi khuẩn làm hai loại : - Hiếu khí là vi khuẩn cần có ôxy tự do - Yếm khí là loại rất cần ôxy nhưng không sống được bằng ôxy t ự do. Chúng tự phân tích lấy ôxy từ các hợp chất như nitrat và sunphat . Hầu hết các vi khuẩn vi khuẩn gây bệnh sống được cả trong môi trường hiếu khí và yếm khí, gọi là hiếu khí hay yếm khí tuỳ tiện. Một số hi ếu khí tuyệt đối như: Tả , một số khác yếm khí tuyệt đối như uốn ván ... 5.4 Sự sinh sản của vi khuẩn : Vi khuẩn sinh sản theo kiểu trực phân, mỗi tế bào phân chia thành hai tế bào mới. Trong những điều kiện thích hợp sự phân chia này diễn ra rất nhanh (20-30 phút với vi khuẩn E.coli ), có những vi khuẩn chậm hơn (36 giờ với vi khuẩn lao). 12 6. ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh đối với vi sinh vật Sự phát triển của vi khuẩn chịu ảnh hưởng trực tiếp của các y ếu tố môi trường xung quanh như yếu tố vật lí, yếu tố hoá học và yếu tố sinh vật . 6.1 Yếu tố vật lí : - Nhiệt độ: Mỗi loại vi khuẩn phát triển trong một giới hạn nhi ệt đ ộ nhất định. Thông thường đa số vi khuẩn có thể phát triển được trong khoảng từ 18(C – 40(C, thích hợp nhất là 37(C. Nhiệt độ thấp nh ất vi khuẩn không chết nhưng bị ức chế không phát triển. Từ 40(C trở lên, vi khuẩn bị tiêu di ệt dần tuỳ từng loại. Đối với vi khuẩn không có nha bào, ở nhi ệt đ ộ 60(C trong 30-60 phút bị tiêu diệt, còn ở 100(C thì có th ể chết ngay. Đối với vi khu ẩn có nha bào có thể chịu đựng được 100(C trong 10 phút đến 2 giờ. - Độ pH: Đa số vi khuẩn thích hợp với độ pH trung tính. Khi độ pH cao quá hay thấp quá giới hạn sẽ làm mất thăng bằng trao đổi ch ất gi ữa môi trường và vi khuẩn, kết quả : vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt. - áp suất thẩm thấu: Màng tế bào vi khuẩn có tác dụng th ẩm th ấu vì v ậy áp suất của môi trường xung quanh có tác động đến vi khuẩn. Đa s ố vi khu ẩn thích hợp với môi trường có áp suất thẩm thấu bằng 7 ( 7-9 ph ần nghìn NaCl ). Trong dung dịch nhược trương nước bị hút vào tế bào, làm tế bào vi khuẩn phình ra và vỡ. Trái lại trong dung dịch ưu trương, nước trong tế bào bị hút ra làm tế bào vi khuẩn teo lại. - Bức xạ: Có khả năng diệt khuẩn do làm biến đổi các ph ản ứng sinh v ật của axit nucleic. + ánh sáng mặt trời có tia cực tím có tác dụng diệt khuẩn . + Tia X cũng có tác dụng diệt khuẩn + Nguyên tố phóng xạ : gồm 3 loại (, (, (. Các tia này có tác dụng di ệt khuẩn hay ức chế vi khuẩn phát triển. - Siêu âm : Khi những tần số chấn động quá 20.000 lần / phút sẽ phát sinh ra áp suất co giãn làm vi khuẩn bị xé tan. ứng dụng yếu tố vật lí trong khử trùng - Phương pháp dùng hơi nóng : + Nước đun sôi : Phương pháp này mang nhiều tên khác nhau tuỳ theo cách th ức đun nóng và nhiệt độ của nước : • Đun sôi: đun sôi trong 20 phút, có th ể di ệt h ết các lo ại vi khu ẩn không có nha bào và một số lớn nha bào • Tyndall : đun sôi 100(C trong 30-45 phút mỗi ngày trong 3 ngày liên tiếp. Với phương pháp này sự diệt khuẩn hoàn hảo hơn vì sau mỗi lần đun sôi , các tế bào sống bị tiêu diệt, các nha bào sau 1 ngày s ẽ cho ra các t ế bào và sẽ bị tiêu diệt ở lần đun thứ hai và thứ ba. 13 • Phương pháp Pasteur: đun nóng 60(C trong 30 phút hoặc 72(C trong 20 phút, hoặc 75(C trong 10 phút. Phương pháp này đủ để diệt vi khu ẩn không có nha bào. + Hơi nóng dưới áp suất cao: Phương pháp này được thực hiện trong các nồi hấp ướt ( autoclave ) . Nhiệt độ và thời gian kh ử khuẩn phụ thuộc vào áp suất của hơi nước : áp suất hơi nước Nhiệt độ hơi nước Thời gian khử khuẩn 30 1bs 134(C 3 phút 20 1bs 126(C 10 phút 15 1bs 121(C 15 phút + Hơi nóng nhiệt điện : Hơi nóng nhiệt điện phát ra thường rất cao và được sử dụng trong các máy hấp khô ( even ). Thời gian khử khuẩn thay đổi theo nhiệt độ : Nhiệt độ Thời gian khử khuẩn 16(C 45 phút 17(C 20 phút 18(C 10 phút Phương pháp này dùng để khử khuẩn các dụng cụ bằng thuỷ tinh, kim loại, các y cụ làm bằng nhựa hoặc cao su không thể kh ử khuẩn trong máy hấp khô và nồi hấp ướt. - Phương pháp dùng bức xạ : + Tia phóng xạ : Tia phóng xạ có đặc tính sát khuẩn và có th ể xuyên qua các v ật đ ặc, vì thế phương pháp này dùng để khử khuẩn các dụng cụ dễ bị hư hỏng nếu dùng phương pháp hơi nóng hay hoá chất. Thông thường hay dùng tia γ hay β . + Tia cực tím : Tia này không xuyên qua các vật đặc. Người ta chỉ dùng tia cực tím để khử khuẩn không khí ở phòng mổ, phòng nuôi cấy vi khuẩn hay virus. 6.2 Yếu tố hoá học : Sự có mặt của các hóa chất ở trong môi trường có chứa vi khuẩn có ảnh hưởng hoặc kích thích sự phát sinh va phát triển, hoặc ức ch ế sự sinh s ản của vi khuẩn ... Các hoá chất có tác dụng giết ch ết vi khuẩn gọi là ch ất sát khuẩn . Còn các hoá chất có khả năng ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn gọi là chất chế khuẩn. Người ta còn phân biệt chất tẩy uế và chất khử khuẩn : - Chất tẩy uế: là chất có khả năng sát khuẩn mạnh nhưng độc hại cho cơ thể nên chỉ dùng để tẩy uế đồ vật. - Chất khử khuẩn : là chất chống lại vi khuẩn mà không độc v ới mô sống của cơ thể, dùng để bôi ngoài da. Một số hoá chất có tác dụng sát khuẩn : 14 - Axit va bazơ có khả năng điện phân thành ion rất mạnh và có tác dụng sát khuẩn. - Muối kim loại: khi hoà tan vào nước, muối c ủa nhi ều kim lo ại n ặng có tác dụng sát khuẩn như : muối đồng, muối bạc, muối vàng, muối thuỷ ngân ... - Các hợp chất của nhóm halogen: hợp chất flo hợp chất iôt, hợp chất clo. - Phenol : với nồng độ 5( trong 24 giờ giết được nha bào có đề kháng cao - Cồn ( rượu Ethylic ): tác dụng sát khuẩn thay đ ổi theo n ồng đ ộ, cao nh ất là 70(, sau đó thì tác dụng giảm. Cồn nguyên chất (100() không có tác d ụng diệt khuẩn - Andehyt ( Aldehyde ): rất độc đối với tế bào vi khuẩn, mạnh nhất c ủa nhóm này là focmol, thường dùng làm chất tẩy uế. - Các loại thuốc nhuộm: có tác dụng sát khuẩn và t ẩy u ế, th ường đ ược dùng để ức chế sự phát triển của tạp khuẩn trong các môi trường chọn lọc. 6.3 yếu tố sinh vật : Trong quá trình tồn tại của vi sinh vật, nếu chúng ph ải s ống trong điếu kiện có vi sinh vật khác thì nó có thể bị cạnh tranh, hoặc b ị tiêu di ệt, hoặc song song tồn tại. - Chất đối kháng ( bacteriexin ): một số vi khuẩn nh ư E.coli, trực khu ẩn mủ xanh, tụ cầu ... khi phát triển thì tổng hợp những chất đối kháng v ới các vi khuẩn cùng loại hoặc các vi khuẩn thuộc loại lân cận. - Phagiơ hay virus gây bệnh đối với vi khuẩn: Khi chúng xâm nhập vào vi khuẩn thì vi khuẩn có thể bị tiêu diệt hoặc cùng tồn tại . - Chất kích thích: một số vi khuẩn khi phát triển tổng h ợp ra m ột ch ất làm thuận lợi vi khuẩn khác phát triển Hiện tượng đối kháng đã giúp ta khai thác được từ sinh vật một số thuốc kháng sinh. Câu hỏi tự lượng giá * Trả lời ngắn các câu từ 1 đến 31 bằng cách đi ền t ừ ho ặc c ụm t ừ thích hợp vào chỗ trống 1. Vi sinh học là khoa học nghiên cứu.. .(A)...,cấu t ạo,..(B).... , và ho ạt đ ộng của các sinh vật để phục vụ con người. A............................... B............................... 2. Các nhóm vi sinh vật chính gồm: A............................... B............................... C một số nguyên sinh động vật D virus 3. Kể 3 lợi ích của vi sinh vật học trong y học: A.............................. B.............................. 15 C.............................. 4 . Kể 2 ứng dụng của vi sinh vật học trong điều trị bệnh: A........................... B............................ 5. Vi khuẩn là những vi sinh vật ..(A)..mỗi VK có hình thể nhất định nhờ .. (B)..của chúng A........................... B............................ 6. Trực khuẩn thường đứng...(A).....Tuy nhiên có loại có sự sắp xếp .. (B)........ A........................... B............................ 7. Trực khuẩn gồm những vi khuẩn có dạng ...(A)...,dài từ 3 đến..(B).. micromet A........................... B............................ 8. .Xoắn khuẩn là những vi khuẩn ...(A) .....,thường đứng .....(B)........ A........................... B............................ 9. Một số vi khuẩn có hình thể trung gian như vi khuẩn dịch hạch,Brucella có hình........... 10. Cầu khuẩn gồm những vi khuẩn có hình dạng như: A.hình cầu B............................ C............................ 11. Trực khuẩn có nhiều kiểu dáng khác nhau: A. Hai đầu tròn B...................... C...................... D. Hai đầu phình to 12. Trực khuẩn có nhiều loại sắp xếp thành hình đặc biệt như A....................... B.Thành hình hàng rào C................................ 13. Ba loại xoắn khuẩn gây bệnh thường gặp là: A xoắn khuẩn giang mai B............................ C............................ 14. Điền tên các loại vi khuẩn vào chỗ trống trong hình vẽ sau: 16 A…… C………….. B……. 15. Kể tên 2 loại vi khuẩn kỵ khí tuyệt đối A........................... B............................ 16. Kể tên 4 giai đoạn phát triển của vi khuẩn (dựa trên thời gian sinh sản của vi khuẩn) A.Giai đoạn thích nghi B............................ C............................ D.Giai đoạn suy tàn 17. Kể 2 lý do vì sao phải sử lý vết thương nhiễm khuẩn sớm(dựa vaò thời gian sinh sản của vi khuẩn) A........................... B............................ 18. Đa số vi khuẩn có thể phát triển trong khoảng từ...(A)... đến ....(B)..... A................. B................. 19 .Nhiệt độ thấp vi khuẩn không bị....(A) ....nhưng bị ...(B).... A................. B................. 20. Đa số vi khuẩn thích hợp ở độ pH .............. 21. Màng tế bào có tác dụng .....(A)....,vì vậy áp xuất của ...(B).... có tác động đến tế bào vi khuẩn A................. B ............... 22. Đa số vi khuẩn thích hợp với môi trường có áp xuất thẩm thấu bằng .. %oNaCl 23. Khi những tần số chấn động (siêu âm) quá ...(A)... trong 1 phút,sẽ phát sinh ra áp xuất cao làm vi khuẩn bị ...(B).... 17 A........................... B............................ 24. Đun sôi trong ...(A)... có thể diệt hết các loại vi khuẩn tiết ...(B).....độc tố A........................... B............................ 25. Các hoá chất có tác dụng giết chết vi khuẩn gọi là chất ...(A)......,có tác dụng ...(B) ....gọi là chất chế khuẩn A....................... B..................... 26. Sự phát triển của vi khuẩn chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố : A................. B................. C.................. 27. Kể 3 yếu tố bức xạ có khả năng diệt khuẩn: A................. B.tia Rơnghen C................. 28. Kể 3 phương pháp dùng hơi nước nóng : A.nước đun sôi B............................ C............................ 29. Kể 2 phương pháp dùng hơi nóng: A........................... B............................ 30.Kể tên 4 hợp chất của nhóm Halogen: A.hợp chất flo B............................ C............................ D .hợp chất Brom 31. Kể tên 3 yếu tố sinh vật ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật A............................ B. Phagiơ (virus)gây bệnh cho vi khuẩn C............................ *Phân biệt đúng/sai các câu từ 32 đến 60 bằng cách đánh d ấu X vào c ột (Đ) cho câu đúng, cột (S) cho câu sai. TT Đ S 32 Đời sống của vi khuẩn ngắn ngủi nhưng sức sống và s ức sinh sản rất mãnh liệt 33 Vi khuẩn là những sinh vật đơn bào rất nhỏ,phải nhìn qua kính phóng đại hàng vạn lần. 18 34 Vi sinh vật giúp cho chẩn đoán bệnh bằng cách tìm vi sinh vật gây bệnh trong bệnh phẩm hoặc kháng th ể tương ứng trong huyết thanh 35 Đa số vi khuẩn gây bệnh cho người 36 Quy luật tác dụng của vi sinh vật trong đời sống mới được phát hiện ra 37 Do sự không ổn định, nên không dựa vào hình thể kích thước để phân loại vi khuẩn 38 Một số bệnh như lậu giang mai có thể chẩn đoán xác định bằng cách nhuộm soi hình thể 39 Một số bệnh như lao, bạch hầu, dịch hạch, việc xác định hình thể vi khuẩn trực tiếp từ bệnh phẩm không có giá trị cao 40 Vi khuẩn yếm khí cần có oxy tự do 41 Vi khuẩn tiết ra sắc tố để hấp thu thức ăn 42 Phân hoá tố do vi khuẩn tiết ra trong quá trình chuyển hoá 43 Khuẩn lạc chỉ nhìn được dưới kính hiển vi thường 44 Tất cả vi khuẩn gây bệnh đều là vi khuẩn dị dưỡng 45 Sự dinh dưỡng của vi khuẩn là nhờ vách tế bào 46 Quá trình chuyển hoá vi khuẩn tiết ra độc tố 47 Vi khuẩn gây bệnh phải ký sinh vào tế bào sống khác 48 Focmol thường dùng làm chất khử khuẩn 49 Đối với VK không có nha bào, ở nhiệt độ 60oC trong 30'-60' bắt đầu bị tiêu diệt 50 Tia bức xạ có khả năng diệt khuẩn do làm biến đổi các phản ứng sinh vật của axit nucleic 51 Nguyên tố phóng xạ có tác dụng kích thích sự phát triển của vi khuẩn. 52 Axit, bazơ có khả năng điện phân thành ion rất mạnh và có tác dụng sát khuẩn 53 Muối đồng,muối bạc,muối thuỷ ngân không có tác dụng sát khuẩn 54 Phênol 5% trong 24 giờ giết được nha bào 55 Nồng độ PH cao quá hoặc thấp quá sẽ làm thăng bằng sự trao đổi chất giữa môi trường và vi khuẩn 56 Tia phóng xạ không xuyên qua vật đặc 57 Nước đun sôi 20' có thể diệt được tất cả các loại vi khuẩn 58 Focmol dùng để khử khuẩn vết thương 59 Tất cả các loại vi khuẩn bị tiêu diệt khi bị Phagiơ xâm nhập 60 Vi khuẩn tiết ra chất đối kháng để ức chế sự phát triển của vi khuẩn khác. 19 *Lựa chọn 1 câu trả lời đúng nhất cho các câu t ừ 61 đến 80 b ằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời được chọn. 61. Kích thước trung bình của vi khuẩn vào khoảng: A. 1-2 micro met B. 10-300 mili micromet C. 300 micro met D. Dưới 10 mili micromet E. Trên 300 micro met 62. Vi sinh vật học đã giúp dự phòng các bệnh truyền nhiễm như: A. Sản xuất kháng độc tố của vi sinh vật B. Sản xuất kháng sinh. C. Sản xuất vacxin. D. Tìm vi sinh vật trong bệnh phẩm. E. Tìm kháng thể trong huyết thanh 63. Các yếu tố có liên quan đến sự nhận biết hình thể vi khuẩn là: A. Hình dạng, vỏ, lông. B. Kích thước hình dạng, tính chất bắt mầu. C. Hình dạng, tính chất bắt mầu, sự sắp xếp tế bào. D. Nhân, sự sắp xếp tế bào, tính chất bắt mầu E. Vách, lông, hình dạng. 64.Vi khuẩn nào không phải là trực khuẩn: A. vi khuẩn lậu B. vi khuẩn lao C. vi khuẩn bạch hầu D. vi khuẩn đường ruột E. vi khuẩn than 65 . Hình thể nhóm vi khuẩn nào thường có khuynh hướng xếp thành hình đặc biệt A. Cầu khuẩn B. Trực khuẩn đường ruột C. Phẩy khuẩn D. Xoắn khuẩn 66. Ba loại xoắn khuẩn được đề cập đến trong bài học có thể phân biệt với nhau căn cứ vào: A. Chiều dài của xoắn khuẩn B. Số vòng xoắn C. Biên độ vòng xoắn D. A,B.C đúng E. Tính chất bắt mầu 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net