logo

Giáo án Vật lý 7


PHÒNG GIÁO dôc thanh ba TRƯỜNG T.H.C.S ®ç s¬n --------–&&---------- GIÁO ÁN VẬT LÍ 7 HỌ VÀ TÊN: nguyÔn thÞ bÝch léc. TỔ: KHTN NĂM HỌC 2009-2010 Mục lục 1 Lý 7: 1tiêt / tuân.Kỳ 1: 18 tuân, kỳ 2: 17 tuân. ́ ̀ ̀ ̀ Tiết Bài Tên bài Tiết Bài Tên bài 1 1 Nhân biêt anh sang- Nguôn sang và ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ 19 17 Sự nhiêm điên do cọ sat. ̃ ̣ ́ ̣ ́ vât sang. 2 2 Sự truyên anh sang. ̀ ́ ́ 20 18 ̣ ̣ ́ Hai loai điên tich. 3 3 Ứng dung đinh luât truyên thăng ̣ ̣ ̀ ̉ 21 19 ̀ ̣ ̀ ̣ Dong điên- Nguôn điên. ̉ ́ cua anh sang. ́ 4 4 Đinh luât phan xạ anh sang. ̣ ̣ ̉ ́ ́ 22 20 Chât dân điên và chât cach điên- ́ ̃ ̣ ́ ́ ̣ ̀ Dong điên trong kim loai. ̣ ̣ 5 5 Anh cua môt vât tao bởi gương ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ 23 21 Sơ đồ mach điên- Chiêu dong ̣ ̣ ̀ ̀ phăng.̉ điên. ̣ 6 6 THvà KTTH: Quan sat và vẽ anh ́ ̉ 24 22 Tac dung nhiêt và tac dung phat ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ cua môt vât tao bởi gương phăng. ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ sang cua dong điên. ̉ ̀ ̣ 7 7 Gương câu lôi. ̀ ̀ 25 23 Tac dung từ, tac dung hoa hoc ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ và tac dung sinh lý cua dong ́ ̣ ̉ ̀ điên. ̣ 8 8 Gương câu lom. ̀ ̃ 26 ÔN tâp. ̣ 9 9 Tông kêt chương 1: Quang hoc. ̉ ́ ̣ 27 Kiêm tra. ̉ 10 ̉ Kiêm tra. 28 24 Cường độ dong điên. ̀ ̣ 11 10 ̀ Ng uôn âm. 29 25 Hiêu điên thê. ̣ ̣ ́ 12 11 Độ cao cua âm. ̉ 30 26 Hiêu điên thế giữa hai đâu dung ̣ ̣ ̀ ̣ cụ dung điên. ̀ ̣ 13 12 Độ to cua âm ̉ 31 27 TH và KTTH: Đo cường độ dong điên và hiêu điên thế đôi ̀ ̣ ̣ ̣ ́ với đoan mach song song. ̣ ̣ 14 13 Môi trường truyên âm. ̀ 32 28 TH: Đo cường độ dong điên và ̀ ̣ hiêu điên thế đôi với đoan mach ̣ ̣ ́ ̣ ̣ song song. 15 14 Phan xạ âm- Tiêng vang. ̉ ́ 33 29 An toan khi sử dung điên. ̀ ̣ ̣ 16 15 ́ ̃ ́ ̀ Chông ô nhiêm tiêng ôn. 34 Kiêm tra hoc kỳ 2. ̉ ̣ 17 16 Tông kêt chương 2: Âm thanh. ̉ ́ 35 30 Tông kêt chương 3: Điên hoc. ̉ ́ ̣ ̣ 18 Kiêm tra hoc kỳ 1. ̉ ̣ GIAO AN LÝ 7. ́ ́ MUC TIÊU CHƯƠNG I: QUANG HOC. ̣ ̣ 1.NÊU ĐƯỢC MỘT SỐ THÍ DỤ VỀ NGUỒN SÁNG.. -Phat biêu được đinh luât về sự truyên thăng cua anh sang. ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ́ 2 -Nhân biêt được cac loai chum sang: Hôi tu, phân ky, song song. ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ -Vân dung được đinh luât về sự truyên thăng cua anh sang để giai thich môt số hiên ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ tượng đơn gian ̉ ( ngăm đường thăng, sự tao thanh bong tôi, bong nửa tôi, nhât thực, nguyêt thực,...) ́ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ 2.PHÁT BIỂU ĐƯỢC ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG.. - Nêu được cac đăc điêm cua anh tao bởi gương phăng . ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ -Vân dung được đinh luât phan xạ anh sang để giai thich môt số hiên tượng quang ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ hoc đơn gian liên quan đên sự phan xạ anh sang và vẽ anh tao bởi gương phăng. ̣ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̉ 3.Biêt sơ bộ về đăc điêm cua anh ao tao bởi gương câu lôi và gương câu lom. ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̃ -Nêu được môt số thí dụ về viêc sử dung gương câu lôi và gương câu lom trong đời ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̃ ́ sông hang ngay. ̀ ̀ ̀ ̣ Ngay soan:03/9/2007 ̀ ̉ Ngay giang:06/9/2007. ́ Tiêt1: ̣ ́ ́ ́ NHÂN BIÊT ANH SANG NGUÔN SANG VÀ VÂT SANG. ̀ ́ ̣ ́ A.MUC TIÊU: ̣ 1.Kiên thức: -Băng TN, HS nhân thây: Muôn nhân biêt được anh sang thì anh sang ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ đó phai truyên vao măt ta; ta nhin thây cac vât khi có anh sang từ cac vât đó truyên ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ vao măt ta. ́ -Phân biêt được nguôn sang và vât sang. Nêu được thí dụ về nguôn sang và vât sang. ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ 2.Kỹ năng: Lam và quan sat cac TN để rut ra điêu kiên nhân biêt anh sang và vât ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ sang. 3.Thai độ: Biêt nghiêm tuc quan sat hiên tượng khi chỉ nhin thây vât mà không câm ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ được. B.CHUÂN BỊ CUA GIAO VIÊN VÀ HOC SINH. ̉ ̉ ́ ̣ Môi nhom: Hôp kin bên trong có bong đen và pin. ̃ ́ ̣ ́ ́ ̀ C. PHƯƠNG PHAP DAY HOC. ́ ̣ ̣ Quan sat, thí nghiêm, lâp luân lôgic đi đên khăng đinh. ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ D.TỔ CHỨC HOAT ĐÔNG DAY HOC. ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ *ÔN ĐINH: ( 1 phut.) ̣ ́ *HOAT ĐÔNG 1: ( 3 phut) TỔ CHỨC TINH HUÔNG HOC TÂP. ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̣ *GV nêu câu hoi: ̉ -Môt người măt không bị tât, bênh, có ̣ ́ ̣ ̣ -HS:.. khi nao mở măt mà không nhin thây vât ̀ ́ ̀ ́ ̣ để trước măt không? Khi nao ta mới nhin ́ ̀ ̀ ́ thây môt vât? ̣ ̣ -Cac em hay nhin anh chup ở đâu ́ ̃ ̀ ̉ ̣ ̀ chương và trả lời xem trên miêng bia ́ ̀ -HS: Quan sat thực trên gương ́ viêt chữ gi? ́ ̀ -Anh ta quan sat được trong gương ̉ ́ 3 phăng có tinh chât gi? ̉ ́ ́ ̀ *GV tom lai: Những hiên tượng trên ́ ̣ ̣ -HS đoc 6 câu hoi nêu ở đâu chương. ̣ ̉ ̀ đêu có liên quan đên anh sang và anh cua ̀ ́ ́ ́ ̉ ̉ cac vât quan sat được trong cac loai ́ ̣ ́ ́ ̣ gương mà ta sẽ xet ở chương nay. ́ ̀ *GV nhân manh đó cung là 6 câu hoi ́ ̣ ̃ ̉ chinh mà ta phai trả lời được sau khi hoc ́ ̉ ̣ chương nay. ̀ *HOAT ĐÔNG 2: TIM HIÊU KHI NAO TA NHÂN BIÊT ĐƯỢC ANH SANG. ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ́ (10 phut) ́ I.NHÂN BIÊT ANH SANG. ̣ ́ ́ ́ -GV đưa cai đen pin ra, bât đen và chiêu -HS thây đen có thể bât sang hay tăt đi. ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ về phia HS.́ -TN chứng tỏ răng, kể cả khi đen pin đã ̀ ̀ -GV để đen pin ngang trước măt và nêu ̀ ̣ bât sang mà ta cung không nhin thây ̣ ́ ̃ ̀ ́ câu hoi như trong SGK ( GV phai che ̉ ̉ được anh sang từ đen pin phat ra-Trai ́ ́ ̀ ́ ́ không cho HS nhin thây vêt sang cua đen với suy nghĩ thông thường. ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̀ chiêu lên tường hay cac đồ vât xung ́ ́ ̣ quanh ) -GV: Khi nao ta nhân biêt được anh ̀ ̣ ́ ́ -HS tự đoc SGK muc quan sat và TN, ̣ ̣ ́ ́ sang? thao luân nhom trả lời C1. ̉ ̣ ́ Yêu câu HS nghiên cứu hai trường hợp ̀ C1:Trong những trường hợp măt ta nhân ́ ̣ 2,3 để trả lời C1. biêt được anh sang, có điêu kiên giông ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ nhau là có anh sang truyên vao măt. ́ ́ ̀ ̀ ́ Kêt luân: Măt ta nhân biêt được anh ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ sang khi có (anh sang) truyên vao măt ta. ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ *HOAT ĐÔNG 3: NGHIÊN CỨU TRONG ĐIÊU KIÊN NAO TA NHIN THÂY ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ MÔT VÂT. ̣ ̣ -GV:Ta nhân biêt được anh sang khi có ̣ ́ ́ ́ II.NHIN THÂY MÔT VÂT. ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ anh sang truyên vao măt ta. Vây, nhin ̀ ̀ ́ ̣ ̀ thây vât cân có anh sang từ vât đên măt ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ không? Nêu có thì anh sang phai đi từ ́ ́ ́ ̉ đâu? -Yêu câu HS đoc câu C2 và lam theo lênh -HS đoc câu C2 trong SGK. ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ C2. -Yêu câu HS lăp TN như SGK, hướng ̀ ́ -HS thao luân và lam TN C2 theo nhom. ̉ ̣ ̀ ́ dân để HS đăt măt gân ông. ̃ ̣ ́ ̀ ́ a.Đen sang: Có nhin thây. ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ b.Đen tăt: Không nhin thây. ̀ ́ -Nêu nguyên nhân nhin tờ giây trăng ̀ ́ ́ -Có đen để tao ra anh sang ̀ ̣ ́ ́ nhin ̀ trong hôp kin. ̣ ́ thây vât, chứng to: Anh sang chiêu đên ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ -Nhớ lai: Anh sang không đên măt ̣ ́ ́ ́ ́ tờ giây trăng ́ ́ Anh sang từ giây ́ ́ ́ Có nhin thây anh sang không? ̀ ́ ́ ́ trăng đên măt thì măt nhin thây giây ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ trăng. ́ 4 *Kêt luân:Ta nhin thây môt vât khi có ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ anh sang từ vât truyên vao măt ta. ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ * HOAT ĐÔNG 4: PHÂN BIÊT NGUÔN SANG VÀ VÂT SANG.(5 PHUT) ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ III. NGUÔN SANG VÀ VÂT SANG. ̀ ́ ̣ ́ -Lam TN 1.3: Có nhin thây bong đen ̀ ̀ ́ ́ ̀ -HS thao luân theo nhom để tim ra đăc ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ sang? điêm giông và khac nhau để trả lời C3. ̉ ́ ́ -TN 1.2a và 1.3: Ta nhin thây tờ giây ̀ ́ ́ Dây toc bong đen tự nó phat ra anh sang ́ ́ ̀ ́ ́ ́ trăng và dây toc bong đen phat sang. Vây con manh giây trăng hăt lai anh sang do ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ chung có đăc điêm gì giông và khac ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ vât khac chiêu vao no. ́ ́ ̀ ́ nhau? ́ *Kêt luân: .........phat ra.......... ̣ ́ -GV: Thông bao khai niêm vât sang. ́ ́ ̣ ̣ ́ ..........hăt lai............ ́ ̣ *HOAT ĐÔNG 5: CUNG CÔ-VÂN DUNG-HƯỚNG DÂN VỀ NHA.(10 PHUT ) ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ ́ 1.Vân dung: ̣ ̣ -Yêu câu HS vân dung kiên thức đã hoc ̀ ̣ ̣ ́ ̣ C4:Trong cuôc tranh cai, ban Thanh đung ̣ ̃ ̣ ́ trả lời câu hoi C4, C5. ̉ vì anh sang từ đen pin không chiêu vao ́ ́ ̀ ́ ̀ măt ́ Măt không nhin thây. ́ ̀ ́ C5: Khoi gôm cac hat li ti, cac hat nay ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀ được chiêu sang trở thanh vât sang, anh ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ sang từ cac vât đó truyên đên măt. ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ -Tai sao ta nhin thây cả vêt sang? ̣ ̀ ́ ̣ ́ -Cac hat xêp gân như liên nhau năm trên ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ đường truyên cua anh sang, tao thanh vêt ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ sang măt nhin thây. ́ ̀ ́ ̉ 2.CUNG CÔ:-Qua bai hoc, yêu câu HS ́ ̀ ̣ ̀ -Hoc sinh: ̣ rut ra kiên thức thu thâp được. ́ ́ ̣ +Ta nhân biêt được anh sang khi.............. ̣ ́ ́ ́ +Ta nhin thây môt vât khi........................̀ ́ ̣ ̣ +Nguôn sang là vât tự no......................... ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ +Vât sang gôm........................................ ̀ +Nhin thây mau đỏ khi có anh sang đỏ ̀ ́ ̀ ́ ́ đên măt. ́ ́ +Có nhiêu loai anh sang mau. ̀ ̣ ́ ́ ̀ +Vât đen: Không trở hanh vât sang. ̣ ̀ ̣ ́ 3.HƯỚNG DÂN VỀ NHA: ̃ ̀ -Trả lời lai câu hoi C1, C2, C3. ̣ ̉ -Hoc thuôc phân ghi nhớ. ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ -Lam bai tâp 1.1 đên 1.5 ( tr3- SBT) ́ E.RUT KINH NGHIÊM: ́ ̣ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ̀ Ngay soan:̣ ̀ ̉ Ngay giang: ́ Tiêt 2: SỰ TRUYÊN ANH SANG ̀ ́ ́ 5 A.MUC TIÊU: ̣ 1.Kiên thức: ́ -Biêt lam TN để xac đinh được đường truyên cua anh sang. ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ -Phat biêu được đinh luât truyên thăng anh sang. ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ -Biêt vân dung đinh luât truyên thăng anh sang vao xac đinh đường thăng trong ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ thực tê. ́ -nhân biêt được đăc điêm cua ba loai chum anh sang. ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ́ 2.Kỹ năng: - Bước đâu biêt tim ra đinh luât truyên thăng anh sang băng thực nghiêm. ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̣ 3.Thai đô: ́ ̣ Biêt vân dung kiên thức vao cuôc sông. ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ B.CHUÂN BỊ CUA GV VÀ HS. ̉ ̉ Môi nhom: 1 ông nhựa cong, 1 ông nhựa thăng. ̃ ́ ́ ́ ̉ 1 nguôn sang dung pin. ̀ ́ ̀ 3 man chăn có đuc lỗ như nhau. ̀ ́ ̣ 3 đinh ghim mạ mũ nhựa to. C.PHƯƠNG PHAP: ́ Mô hinh quy ước để biêu thị đường truyên cua anh sang kêt hợp với phương ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ́ phap thực nghiêm. ́ ̣ D.TỔ CHỨC HOAT ĐÔNG DAY HOC. ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ *ÔN ĐINH ( 1phut) ̣ ́ *HOAT ĐÔNG 1: KIÊM TRA-TỔ CHỨC TINH HUÔNG HOC TÂP (10 phut) ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ́ *HS1:- Khi nao ta nhân biêt được anh sang? ̀ ̣ ́ ́ ́ -HS1 lên bang trả lời. ̉ -Khi nao ta nhin thây vât? ̀ ̀ ́ ̣ -HS dưới lớp lăng nghe nhân ́ ̣ -Giai thich hiên tượng khi nhin thây vêt sang ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ xet. ́ trong khoi hương ( hoăc đam bui ban đêm). ́ ̣ ́ ̣ *HS2: Chữa bai tâp 1.1 và 1.2 (SBT). ̀ ̣ HS2 lên bang chữa bai tâp. ̉ ̀ ̣ -GV kiêm tra vở bai tâp cua môt số HS. ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ 1.1.Phương an C ́ *GV cho HS đoc phân mở bai SGK- Em có suy ̣ ̀ ̀ 1.2.Phương an B. ́ nghĩ gì về thăc măc cua Hai? ́ ́ ̉ ̉ -HS nêu ý kiên. ́ -GV ghi lai ý kiên cua HS trên bang để sau khi ̣ ́ ̉ ̉ hoc bai, HS so sanh kiên thức với dự kiên. ̣ ̀ ́ ́ ́ *HOAT ĐÔNG 2: NGHIÊN CỨU TIM QUY LUÂT ĐƯỜNG TRUYÊN CUA ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ANH SANG (15 phut) ́ ́ I.ĐƯỜNG TRUYÊN CUA ANH ̀ ̉ ́ -GV:Dự đoan anh sang đi theo đường ́ ́ ́ SANG. ́ cong hay gâp khuc? ́ ́ -1,2 HS nêu dự đoan. ́ -Nêu phương an kiêm tra? ́ ̉ -1,2 HS nêu phương an. ́ -Yêu câu HS chuân bụ TN kiêm chứng. ̀ ̉ ̉ -Bố trí TN, hoat đông cá nhân. ̣ ̣ C1:....................theo ông thăng............... ́ ̉ -Không có ông thăng thì anh sang có ́ ̉ ́ ́ -HS nêu phương an. ́ truyên theo đường thăng không? ̀ ̉ C2: HS bố trí TN. -Nêu phương an HS không thực hiên ́ ́ ̣ +Bât đen ̣ ̀ 6 được thì lam theo phương an SGK: ̀ ́ +Để 3 man chăn 1,2,3 sao cho nhin qua 3 ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ +Đăt 3 ban giông hêt nhau trên môt lỗ A, B,C vân thây đen sang. ̃ ́ ̀ ́ đường thăng. ̉ + Kiêm tra 3 lỗ A, B, C có thăng hang ̉ ̉ ̀ +Chỉ để lêch 1-2 cm. ̣ không? Anh sang truyên đi như thế nao? ́ ́ ̀ ̀ -HS ghi vở: 3 lỗ A, B,C thăng hang, anh ̉ ̀ ́ sang truyên theo đường thăng. ́ ̀ ̉ -Thông bao qua TN: Môi trường không ́ -Để lêch môt trong 3 ban, quan sat đen. ̣ ̣ ̉ ́ ̀ khi, nước, tâm kinh trong, goi là môi ́ ́ ́ ̣ ́ -HS quan sat: không thây đen. ́ ̀ trường trong suôt. ́ *Kêt luân: Đường truyên anh sang trongt ́ ̣ ̀ ́ ́ -Moi vị trí trong môi trường đó có tinh ̣ ́ không khí là đường thăng. ̉ chât như nhau goi là đông tinh. Từ đó rut HS: Phat biêu đinh luât truyên hăng anh ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ra đinh luât truyên thăng cua anh sang- ̉ ́ ́ sang và ghi lai đinh luât vao vở. ́ ̣ ̣ ̣ ̀ HS nghiên cứu đinh luât trong SGK và ̣ ̣ ́ phat biêu. ̉ *HOAT ĐÔNG 3: NGHIÊN CỨU THẾ NAO LÀ TIA SANG, CHUM SANG. ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ́ (10 phut) ́ -Quy ước tia sang như thế nao? ́ ̀ II. TIA SANG VÀ CHUM SANG. ́ ̀ ́ -HS vẽ đường truyên anh sang từ điêm ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ sang S đên M. S ̃ M mui tên chỉ hướng. -Quan sat man chăn: Có vêt sang hep ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ thăng- Hinh anh đường truyên cua anh ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ -Quy ước vẽ chum sang như thế nao? ̀ ́ ̀ ́ sang. -Thực tế thường găp chum sang gôm ̣ ̀ ́ ̀ -HS nghiên cứu SGK trả lời: Vẽ chum ̀ ̀ ́ nhiêu tia sang. sang chỉ cân vẽ hai tia sang ngoai cung. ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ -Thay tâm chăn 1 khe băng tâm chăn hai ́ -Hai tia song song: khe song song. -Văn pha đenđể tao ra hai tia song song, ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ -Hai tia hôi tu: ̣ ̣ hai tia hôi tu, hai tia phân ky.̀ ̀ -Hai tia phân ky: Yêu câu HS trả lời câu C3.Môi ý yêu câu ̀ ̃ ̀ hai HS phat biêu ý kiên rôi ghi vao vở. ́ ̉ ́ ̀ ̀ -Trả lời C3: ̀ ́ a.Chum sang song song gôm cac tia sang ̀ ́ ́ không giao nhau trên đường truyên cua ̀ ̉ chung. ́ b.Chum sang hôi tụ gôm cac tia sang giao ̀ ́ ̣ ̀ ́ ́ nhau trên đường truyên cua chung. ̀ ̉ ́ c.Chum sang phân kỳ gôm cac tia sang ̀ ́ ̀ ́ ́ loe rông ra trên đường truyên cua chung. ̣ ̀ ̉ ́ *HOAT ĐÔNG 4: VÂN DUNG- CUNG CÔ- HƯỚNG DÂN VỀ NHA.( 10 phut) ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̃ ̀ ́ ̣ 1 VÂN DUNG:̣ ̀ ̉ ́ -Yêu câu HS giai đap câu C4. C4: Anh sang từ đen phat ra đã truyên đen ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ măt theo đường thăng. ́ ̉ 7 ̀ ̣ -Yêu câu HS đoc C5: Nêu cach điêu chinh ́ ̀ ̉ C5:.. 3 kim thăng hang. ̉ ̀ 2.CUNG CÔ:̉ ́ ́ ̉ ̣ ̣ -Phat biêu đinh luât truyên thăng anh ̀ ̉ ́ -2 HS lân lượt phat biêu. ̀ ́ ̉ ́ sang. -Biêu diên đường truyên anh sang. ̉ ̃ ̀ ́ ́ -HS:.. ́ ̣ ́ -Khi ngăm phân đôi xêp hang, em phai ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̉ + Anh sang truyên thăng. lam như thế nao?Giai thich. ̀ ̀ ̉ ́ +Anh sang từ vât đên măt, măt mới nhin ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ thây vât sang. 3.HƯỚNG DÂN VỀ NHÀ. ̃ ́ ̉ ̣ ̣ -Phat biêu đinh luât truyên thăng anh ̀ ̉ ́ ́ sang. -Biêu diên tia sang như thế nao? ̉ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ _Lam bai tâp: 2.1 đên 2.4 (tr 4-SBT) ́ E.RUT KINH NGHIÊM ̣ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ̀ ̣ Ngay soan:17/9/2007. ̀ ̉ Ngay giang:20/9/2007. ́ Tiêt 3: ỨNG DUNG ĐINH LUÂT TRUYÊN THĂNG CUA ANH SANG. ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ́ A.MUC TIÊU: ̣ 1.Kiên thức:-Nhân biêt được bong tôi, bong nửa tôi và giai thich. ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ -Giai thich được vì sao có hiên tượng nhât thực và nguyêt thực. ̉ ́ ̣ ̣ ̣ 2.Kỹ năng: Vân dung đinh luât truyên thăng cua anh sang giai thich môt số hiên ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ tượng trong thực tế và hiêu được mot số ứng dung cua đinh luât truyên thăng anh ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ sang. B.CHUÂN BỊ CUA GIAO VIÊN VÀ HOC SINH. ̉ ̉ ́ ̣ ̃ ́ ̀ Môi nhom: 1 đen pin,1 cây nên (Thay băng môt vât hinh tru) ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ 1 vât can băng bia day, 1 man chăn. ̀ ̀ ́ GV: Môt tranh vẽ nhât thực và nguyêt thực. ̣ ̣ ̣ C.PHƯƠNG PHAP.Trực quan, mô ta. ́ ̉ D.TỔ CHỨC HOAT ĐÔNG DAY HOC. ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ *ÔN ĐINH.( 1 phut) ́ *HOAT ĐÔNG 1: KIÊM TRA-TỔ CHỨC TINH HUÔNG HOC TÂP.(7 phut) ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̉ 1.KIÊM TRA: ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ *HS1: Phat biêu đinh luât truyên thăng -HS dưới lớp lăng nghe ý kiên cua ban , ́ ́ ̉ ̣ cua anh sang. Vì vây đường truyên cua ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ nêu nhân xet. 8 tia sang được biêu diên như thế nao? ́ ̉ ̃ ̀ Chữa bai tâp 1. ̀ ̣ *HS2: Chữa bai tâp 2 và 3. ̀ ̣ *HS3: Chữa bai tâp 4. ̀ ̣ 2.TỔ CHỨC TINH HUÔNG HOC TÂP. ̀ ́ ̣ ̣ Tai sao thời xưa con người đã biêt nhin vị trí bong năng để biêt giờ trong ngay, con ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ goi là “đông hồ Măt trời”? ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ *HOAT ĐÔNG 2: QUAN SAT HINH THANH KHAI NIÊM BONG TÔI, BONG NỬA TÔI (15 phut) ́ ́ ́ I.BONG TÔI, BONG NỬA TÔI. ́ ́ ́ ́ THÍ NGHIÊM 1: ̣ -Yêu câu HS lam theo cac bước: ̀ ̀ ́ -Nghiên cứu SGK, chuân bị TN. ̉ +GV hướng dân HS để đen ra xa, bong ̃ ̀ ́ -Quan sat hiên tượng trên man chăn. ́ ̣ ̀ ́ đen rõ net. ̀ ́ ̀ Man chăn ́ Trả lời câu C1: +Trả lời C1. +Vẽ đường truyên tia sang từ đen qua ̀ ́ ̀ ̣ ̉ vât can đên man chăn.́ ̀ ́ +Anh sang truyên thăng nên vât can đã ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ S ́ ́ ́ chăn anh sang tao nên vung tôi. ̣ ̀ ́ ̣ ́ *Nhân xet: Trên man chăn đăt sau vât ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ́ Nguôn sang ̣ ̉ Vât can cac có môt vung không nhân được anh ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ Vung tôi ́ sang từ nguôn sang tới goi là bong tôi. ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ Vùng sáng. THÍ NGHIÊM 2: ̣ Yêu câu HS lam TN, hiên tượng có gì ̀ ̀ ̣ ́ -Cây nên to đôt chay (hoăc bong đen ́ ́ ̣ ́ ̀ khac hiên tượng ở TN 1. ́ ̣ ́ sang) tao nguôn sang rông.̣ ̀ ́ ̣ -Nguyên nhân có hiên tượng đo? ̣ ́ -Trả lời câu C2: -Độ sang cua cac vung đó như thế nao? ́ ̉ ́ ̀ ̀ +Vung bong tôi ở giữa man chăn. ̀ ́ ́ ̀ ́ Vung sang ở ngoai cung. ̀ ́ ̀ ̀ +Vung xen giữa bong tôi, vung sanglà ̀ ́ ́ ̀ ́ bong nửa tôi. ́ ́ -Giữa TN 1 và 2, bố trí dung cụ TN có gì -Nguôn sang rông so với man chăn (hoăc ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ khac nhau? có kich thước gân băng vât chăn ) tao ra ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ -Bong nửa tôi khac bong tôi như thế nao? bong đen và xung quanh có bong nửa tôi. ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ -Yêu câu HS từ TN rut ra nhân xet.Có ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ *Nhân xet: Trên man chăn đăt phia sau ̀ ́ ̣ ́ thể dung bong đen dây toc lớn băng cây ̀ ́ ̀ ́ ̀ vât can có môt vung chỉ nhân được anh ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ́ nên chay. ́ sang từ môt phân cua nguôn sang tới goi ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ là bong nửa tôi.́ ́ *HOAT ĐÔNG 3: HINH THANH KHAI NIÊM NHÂT THỰC VÀ NGUYÊT ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ THỰC.(10 phut) ́ 9 Em hay trinh bay quỹ đao chuyên đông cua ̃ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̉ Có hinh ve: ̀ ̃ Măt Trăng, Măt trời, và Trai Đât? ̣ ̣ ́ ́ Nêu HS không trinh bay được, GV có thể vẽ ́ ̀ ̀ mô tả quỹ đao chuyên đông, nêu chuyên ̣ ̉ ̣ ̉ đông cơKINH ̉NGHIỆM: ̣ ̉ E.RÚT ban cua chung. ́ GV thông bao: Khi Măt Trời, Măt Trăng, ́ ̣ ̣ Trai đât năm trên cung đường thăng. ́ ́ ̀ ̀ ̉ -Yêu câu HS vẽ tia sang để nhân thây hiên ̀ ́ ̣ ́ ̣ tượng nhât thực. ̣ .Nhât thực: Hinh 3.3 (tr 10)SGK: ̣ ̀ +Nguôn sang: Măt Trời. ̀ ́ ̣ Trả lời câu hoi C3 ̉ ̣ ̉ +Vât can: Măt Trăng. ̣ GV gợi ý để trả lời. ̀ +Man chăn: Trai Đât. ́ ́ ́ .-Đứng ở vị trí nao sẽ thây nhât thực? ̀ ́ ̣ + Măt Trời, Măt Trăng, Trai Đât năm ̣ ̣ ́ ́ ̀ trên cung môt đường thăng. ̀ ̣ ̉ -Nhât thực toan phân: Đứng trong ̣ ̀ ̀ ̀ vung bong tôi cua Măt Trăng trên ́ ́ ̉ ̣ Trai Đât, không nhin thây Măt Trời. ́ ́ ̀ ́ ̣ -Nhât thực môt phân: Đứng trong ̣ ̣ ̀ vung bong nửa tôi cua Măt Trăng trên ̀ ́ ́ ̉ ̣ ́ Trai Đât, nhin thây môt phân Măt ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ Trời. -Đứng chỗ nao trên Trai Đât về ban đêm và ̀ ́ ́ b. Nguyêt thực: ̣ ̀ ́ nhin thây Trăng sang? ́ +Nguôn sang: Măt Trời. ̀ ́ ̣ -Măt Trăng ở vị trí nao thì đang lẽ ra nhin ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ +Vât can: Trai Đât. ́ ́ thây trăng tron nhưng Măt Trăng lai bị Trai ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ +Măt Trăng: Man chăn. ̀ ́ Đât che lâp hoan toan – nghia là có nguyêt ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ -Măt Trời, Trai Đât, Măt Trăng năm ̣ ́ ́ ̣ ̀ thực toan phân? ̀ ̀ trên môt đường thăng. ̣ ̉ Măt Trăng ở vị trí nao thây Trăng sang? ̣ ̀ ́ ́ -Đứng trên Trai Đât về ban đêm quan ́ ́ Nguyêt thực xay ra có thể xay ra trong cả ̣ ̉ ̉ ́ ̣ sat Măt Trăng đêm răm thây tôi. Măt ̀ ́ ́ ̣ đêm không? Giai thich?( HS khá)̉ ́ Trăng bị Trai Đât che khuât không ́ ́ ́ được Măt trời chiêu sang. ̣ ́ ́ Trả lời câu C4: Măt Trăng ở vị trí 1 là nguyêt thực, ̣ ̣ vị trí 2,3 trăng sang. ́ Nguyêt Thực chỉ xay ra trong môt ̣ ̉ ̣ thời gian chứ không thể xay ra cả ̉ đêm. -GV thông bao: Măt phăng quỹ đao chuyên ́ ̣ ̉ ̣ ̉ đông cua Măt Trăng, và măt phăng quỹ đao ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ chuyên đông cua Trai Đât lêch nhau khoang ́ ́ ̣ ̉ 6 . Vì thế Măt trời, Trai Đât, Măt Trăng cung 0 ̣ ́ ́ ̣ ̀ năm trên môt đường thăng không thường ̀ ̣ ̉ xuyên xay ra mà môt năm chỉ xay ra hai ̉ ̣ ̉ lân.Ở Viêt Nam nhât thực xay ra năm 1995 ̀ ̣ ̣ ̉ thì 70 năm sau mới xay ra.Nguyêt thực ̉ ̣ thường xay ra vao đêm răm. ̉ ̀ ̀ ̣ *HOAT ĐÔNG 4: VÂN DUNG-CUNG 10 ̣ ̣ ̣ ̉ CÔ-HƯỚNG DÂN VỀ NHA.(10 phut) ́ ̃ ̀ ́ 1.VÂN DUNG:̣ ̣ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Ngày soạn:24/9/2007. Ngày giảng:27/9/2007. Tiết 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Tiến hành được TN để nghiên cứu đường đi của tia sáng phản xạ trên gương phẳng. -Biết xác định tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ. -Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng. -Biết ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng để đổi hướng đường truyền ánh sáng theo mong muốn. 2.Kỹ năng: Biết làm TN, biết đo góc, quan sát hướng truyền ánh sáng để tìm ra quy luật phản xạ ánh sáng. B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Mỗi nhóm: Một gương phẳng có giá đỡ. Một đèn pin có màn chắn đục lỗ để tạo ra tia sáng. Một tờ giấy dán trên tấm gỗ phẳng. Một thước đo độ. C.PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *Ổn định.( 1 phút) *HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA- TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP: 1 KIỂM TRA: -Hãy giải thích hiện tượng Nhật Thực -HS:… và Nguyệt Thực ? -Để kiểm tra đường thẳng, chúng ta có thể làm như thế nào? Giải thích? -3.3: Vì đêm rằm Âm lịch , Mặt Trời, -Chữa bài tập 3.3. Trái Đất, Mặt Trăng mới có khả năng nằm trên cùng một đường thẳng, Trái Đất mới có thể chặn ánh sáng Mặt Trời không chiếu sáng Mặt Trăng. 2.TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP. a.PHƯƠNG ÁN 1: 11 1 nhóm HS làm TN như phần mở bài trong SGK, nêu vấn đề phải giải quyết. b.PHƯƠNG ÁN 2: Nhìn mặt hồ dưới ánh sáng Mặt Trời hoặc dưới ánh đèn thấy có các hiện tượng ánh sáng lấp lánh, lung linh.Tại sao lại có hiện tượng huyền diệu như thế? *HOẠT ĐỘNG 2: NGHIÊN CỨU SƠ BỘ TÁC DỤNG CỦA GƯƠNG PHẲNG. I.GƯƠNG PHẲNG. *HOẠT ĐỘNG 3: HÌNH -HS thay nhau cầm gương soi-Thấy -Gương phTHÀNHra ảnh cNIỆMt VướcỰ ẳng tạo KHÁI ủa vậ tr Ề S hiện tượng gì trong gương? gương. PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. TÌM -Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1 QUY LUẬT VỀ SỰ ĐỔI -Vật nhẵn HƯỚNG CỦ TIA SÁNG KHI bóng, phẳng đều có thể là GV(kể): Các cô gái thời xưa chưa có gương phẳng ẶP Gấm kim loạiẲNG (20 G như t ƯƠNG PH nhẵn, gương đều soi mình xuống nước để tấm gỗ phẳng, mặt nước phẳng,... phút). nhìn thấy ảnh của mình. II. ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ -Ánh sáng đến gương rồi đi tiếp như ÁNH SÁNG. thế nào? THÍ NGHIỆM. -Yêu cầu làm TN như hình 4.2 (SGK) -HS: Làm theo. -GV bố trí TN. SI: Tia tới -Chỉ ra tia tới và tia phản xạ. IR: Tia phản xạ. -Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện -HS:… tượng như thế nào? 1.TIA PHẢN XẠ NẰM TRONG MẶT PHẲNG NÀO? -Yêu cầu HS tiến hành TN để trả lời câu -Làm TN hình 4.2 C2. C2: Trong mặt phẳng tờ giấy chứa tia tới. Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. 2.PHƯƠNG CỦA TIA PHẢN XẠ QUAN HỆ THẾ NÀO VỚI PHƯƠNG CỦA TIA TỚI. ( Góc tới và góc phản xạ quan hệ với nhau như thế nào?) -Yêu cầu HS đọc thông tin về góc tới và a. Dự đoán về mối quan hệ giữa góc góc phản xạ. phản xạ và góc tới. -Yêu cầu HS quan sát TN, dự đoán độ b.TN kiểm tra đo góc tới, góc phản xạ. lớn của góc phản xạ và góc tới. Kết quả ghi vào bảng. -GV để HS đo và chỉnh sửa nếu HS còn sai sót. -Thay đổi tia tới-Thay đổi góc tới-đo góc phản xạ. *Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn 12 -Yêu cầu HS từ kết quả rút ra kết luận. bằng góc tới. -Hai kết luận trên có đúng với các môi trường khác không? -GV( thông báo):Các kết luận trêncũng đúng với các môi trường trong suốt khác. 3.ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. -Hai kết luận trên là nội dung của định -Tia phản xạ nằm trong cùng mặt luật phản xạ ánh sáng.-Yêu cầu HS phát phẳng với tia tới và đường pháp biểu. tuyếncủa gương ở điểm tới. -Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. 4.BIỂU DIỄN GƯƠNG PHẲNG VÀ CÁC TIA SÁNG TRÊN HÌNH VẼ. -Quy ước cách vẽ gương và các tia N sáng trên giấy. S R +Mặt phản xạ, mặt không phản xạ của gương. +Điểm tới I I +Tia tới SI +Đường pháp tuyến IN *Chú ý hướng tia phản xạ, tia tới. *.HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG -CỦNG CỐ- HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 10 phút) 1.VẬN DỤNG:Yêu cầu HS trả lời C4 -Nếu còn thời gian cho thêm bài tập: +Bài tập 1 (Bài 4.1 SBT): Xác định góc +Tổng góc tới và góc phản xạ : tới và góc phản xạ bằng bao nhiêu i+i’=1800-2.300=1200 i=I’=600 S 300 I +Góc SIR=i+i’= 900suy ra góc i=i’=450 +Bài tập 2: Tìm vị trí của gương tai Góc α giữa tia tới và gương điểm A để tia phản xạ đi thẳng đứng là 450. vào giếng: A,I S R 2.CỦNG CỐ: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. 3.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: -Thuộc định luật phản xạ ánh sáng. -Bài tập 1,2,3 SBT. -Bài tập thêm: Vẽ tia tới sao cho góc tới bằng 00.Tìm tia phản xạ. E.RÚT KINH NGHIỆM: 13 ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ Ngày soạn:28/9/2007. Ngày giảng:09/10/2007. Tiết: 5 ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:-Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. -Vẽ được ảnh của một vật đặt trước gương phẳng. 2.Kỹ năng: Làm TN tạo ra được ảnh của vật qua gương phẳng và xác định được vị trí của ảnh để nghiên cứu tính chất ảnh của gương phẳng. 3.Thái độ: Rèn luyện thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu một hiện tượng nhìn thấy mà không cầm được ( hiện tượng trìu tượng). B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. Mỗi nhóm: 1gương phẳng có giá đỡ. Một tấm kính trong có giá đỡ. Một cây nến, diêm để đốt nến. Một tờ giấy. Hai vật bất kỳ giống nhau. C.PHƯƠNG PHÁP: Quy ước: Khái niệm ảnh ảo, ảnh thật. Khảo sát ảnh dựa trên quan sát, TN, áp dụng định luật phản xạ ánh sáng để giải thích một cách định tính vì sao ảnh tạo được lại là ảnh ảo. D.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *ỔN ĐỊNH (1 phút) *HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP.(10 phút) 1.Kiểm tra: HS: Trả lời, trình bày trên bảng. -(HS1)Phát biểu định luật phản xạ ánh Bài 4.2: Phương án A. 200. sáng? Làm bài tập: Bài tập 4.2-SBT. ( Ta có i=I’=400/2=200). S N R I -(HS2): ( HS khá) Chữa bài tập 4.4 S2 S1 N N’ M 14 I K 2.Tổ chức tình huống học tập: (Như SGK) *HOẠT ĐỘNG 2: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG.(20 phút) I.TÍNH CHẤT CỦA ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG -Yêu cầu HS bố trí TN như hình 5.2 -HS bố trí TN. SGK -Quan sát : Thấy ảnh giống vật. Và quan sát trong gương. -Dự đoán: +Kích thước của ảnh so với vật. + So sánh khoảng cách từ ảnh đến gương với khoảng cách từ vật đến gương. -Làm thế nào để kiểm tra được dự -HS: Lấy màn chắn hứng ảnh. đoán? Kết quả: Không hứng được ảnh. -GV: Ảnh không hứng được trên màn Tính chất 1: Ảnh có hứng được trên chắn gọi là ảnh ảo. màn chắn không? -Ánh sáng có truyền qua gương phẳng -HS: Ánh sáng không thể truyền qua đó được không?-GV có thể giới thiệu gương được. mặt sau của gương. -HS: Làm TN. -GV: Thay gương bằng tấm kính phẳng +Nhìn vào kính: Có ảnh. trong-Yêu cầu HS làm TN. +Nhìn vào màn chắn: Không có ảnh. -GV hướng dẫn HS đưa màn chắn đến C1: Không hứng được ảnh. mọi vị trí để khẳng định không hứng *Kết luận 1: được ảnh. Ảnh của một vật tạo bởi gương -Yêu cầu HS điền vào kết luận. phẳng không hứng được trên màn chắn gọi là ảnh ảo. Phương án 1: Tính chất 2: Độ lớn của ảnh có bằng Thay pin bằng một cây nến đang cháy. độ lớn của vật không? Phương án 2: -HS: Hoạt động nhóm. Dùng hai vật giống nhau. -Yêu cầu HS rút ra kết luận. *Kết luận 2: Độ lớn ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật. -Yêu cầu HS nêu phương án so sánh ( thảo luận rút ra cách đo) Tính chất 3: So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và -GV: Cho HS phát biểu theo kết quả khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến TN. gương. -Đo khoảng cách : ........ *Kết luận 3: 15 Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau. *HOẠT ĐỘNG 3: GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH ẢNH BỞI GƯƠNG PHẲNG ( 5 phút). II.GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH ẢNH BỞI GƯƠNG PHẲNG. -Yêu cầu HS làm theo yêu cầu câu C4 C4: + Vẽ ảnh S’ dựa vào tính chất của ảnh qua gương phẳng ( ảnh đối xứng) +Vẽ hai tia phản xạ IR và KM ứng hai tia tới SI và SK theo định luật phản xạ ánh sáng. +Kéo dài 2 tia phản xạ gặp nhau tai S’. +Mắt đặt trong khoảng IR và KM sẽ nhìn thấy S’. +Không hứng được ảnh trên màn chắn -Điểm giao nhau của 2 tia phản xạ có là vì các tia phản xạ lọt vào mắt có xuất hiện trên màn chắn không? đường kéo dài qua S’. -Yêu cầu HS đọc thông báo. N N’ S R M I K S’ *HOẠT ĐỘNG 4: CỦNG CỐ-- VẬN DỤNG--HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ. (10 phút) *Củng cố-Vận dụng. -HS nhắc lại kiến thức và ghi nhớ vào -Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học vở. trong bài. C5: HS vẽ vào vở bằng bút chì sau đó Yêu cầu HS lên vẽ ảnh của AB tạo bởi nhận xét cách vẽ. gương theo yêu cầu câu C5. -Còn thời gian có thể cho HS đọc mục “ Có thể em chưa biết”. *Hướng dẫn về nhà: -Học phần ghi nhớ. -Trả lời câu hỏi C1 đến C6. -Làm bài tập 5.1 đến 5.4 (tr 7-SBT) -Chuẩn bị mẫu báo cáo TN. 16 E.RÚT KINH NGHIỆM: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................. Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 6: THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG . A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Luyện tập vẽ ảnh của vật có hình dạng khác nhau đặt trước gương phẳng. -Xác định được vùng nhìn thấy của gương phẳng. -Tập quan sát được vùng nhìn thấy của gương ở mọi vị trí. 2.Kỹ năng: -Biết nghiên cứu tài liệu. -Bố trí TN, quan sát TN để rút ra kết luận. B.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Mỗi nhóm: Một gương phẳng có giá đỡ. Một cái bút chì, 1 thước đo độ, 1 thước thẳng. -Cá nhân: Mẫu báo cáo. C.PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm. -HS hoạt động nhóm, báo cáo độc lập. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HOC.*ỔN ĐỊNH ( 1 phút). *HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA ( 5 phút) -Nêu tính chất của ảnh -HS: +Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được qua gương phẳng? trên màn chắn và lớn bằng vật. +Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương. +Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’. -Giải thích sự tạo thành -HS:........... ảnh qua gương phẳng? *HOẠT ĐỘNG: TỔ CHỨC THỰC HÀNH: CHIA NHÓM (5 phút). -Yêu cầu HS đọc câu -HS: Làm việc cá nhân. C1.SGK +HS: Đọc SGK. +Chuẩn bị dụng cụ. +Bố trí TN. +Vẽ lại vị trí của gương và bút chì: a.-Ảnh song song cùng chiều với vật. -Ảnh cùng phương ngược chiều với vật. b.Vẽ ảnh của bút chì trong hai trường hợp trên. 17 *HOẠT ĐỘNG 3: XÁC ĐỊNH VÙNG NHÌN THẤY CỦA GƯƠNG PHẲNG ( VÙNG QUAN SÁT) ( 30 phút). -GV: Yêu cầu HS đọc câu C2-SGK. -HS làm theo sự hiểu biết của mình. -GV chấn chỉnh lại HS: Xác định vùng -HS làm TN sau khi được GV hướng quan sát được: dẫn. +Vị trí người ngồi và vị trí gương cố định. -HS đánh dấu vùng quan sát . +Mắt có thể nhìn sang phải, HS khác đánh dấu. +Mắt nhìn sang trái, HS khác đánh dấu. -HS tiến hành TN theo câu C3. -HS làm TN: -GV: Yêu cầu HS có thể giải thích bằng +Để gương ra xa. hình vẽ: +Đánh dấu vùng quan sát. +Ánh sáng truyền thẳng từ vật đến +So sánh với vùng quan sát trước. gương. ( Vùng nhìn thấy của gương sẽ hẹp +Ánh sáng phản xạ tới mắt. đi) +Xác định vùng nhìn thấy của gương- chụp lại hình 3 tr19 SGK. -GV: Hướng dẫn HS: +Xác định ảnh của N và M bằng tính chất đối xứng. +Tia phản xạ tới mắt thì nhìn thấy ảnh. • HOẠT ĐỘNG 4: TỔNG KẾT (5 phút) -GV: Thu báo cáo TN. -Nhận xét chung về thái độ, ý thức của HS, tinh thần làm việc giữa các nhóm. -Treo bảng phụ kết quả TH. -HS : Kiểm tra kết quả, tự đánh giá kết quả TH của mình. -HS: Thu dọn dụng cụ TH, kiểm tra lại dụng cụ. * ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM 1.Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. C1:-a,-Đặt bút chì song song với gương (1 điểm) -Đặt bút chì vuông góc với gương ( 1 điểm) B,Vẽ hình 1 và 2 ứng với hai trường hợp trên ( 2 điểm) A A’ B C C’ B’ C E E’ C’ A A’ B D D’ B’ D E E’ D’ Hình 1 Hình 2 18 2.Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng. -C2: Di chuyển gương từ từ ra xa mắt, bề rộng vùng nhìn thấy của gương sẽ giảm ( 1 điểm) -C4: Vẽ ảnh của hai điểm M,N vào hình 3. -Không nhìn thấy điểm N’vì các tia sáng từ điểm sáng N tới gương cho các tia phản xạ không lọt vào mắt ta.( 1 điểm) -Nhìn thấy điểm M’ vì có tia phản xạ trên gương vào mắt ở O có đường kéo dài đi qua M’.( 1 điểm) N’ N Đánh giá ý thức: (2 điểm) -Không tham gia thực hành: 0 điểm. M’ M -Tham gia một cách thụ động: 1 điểm. -Tham gia một cách chủ động, tích cực có hiệu quả, Mắt chủ động thực hiện các thao tác thực hành: 2 điểm. E.RÚT KINH NGHIỆM. Tường ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 7: GƯƠNG CẦU LỒI. A.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Nêu được tính chất ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi. -Nhận biết được vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước. -Giải thích được các ứng dụng của gương cầu lồi. 2.Kỹ năng: Làm TN để xác định được tính chất ảnh của vật qua gương cầu lồi. 3.Thái độ: Biết vận dụng được các phương án TN đã làm để tìm ra phương án kiểm tra tính chất ảnh của vật qua gương cầu lồi. B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. Mỗi nhóm: 1 gương cầu lồi, 1 gương phẳng có cùng kích thước, 1 cây nến, 1 bật lửa. C.PHƯƠNG PHÁP: Thực nghiệm. D.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *ỔN ĐỊNH: (1 phút) *HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP (10 phút) 1.Kiểm tra: -Ảnh của một vật tạo bởi gương -HS1: Nêu tính chất của gương phẳng. phẳng: -Vì sao biết ảnh của gương phẳng là +Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không 19 ảnh ảo? hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật. +Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đén gương. +Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’. -HS2: Chữa bài tập 5.4 SBT. -Bài 5.4: a.Vẽ SS’ ┴ gương sao cho SH=HS’ S R b.Các tia phản xạ kéo dài đều đi qua A ảnh S’. H I Vẽ S’A cắt gương ở I. SI là tia tới cho tia phản xạ IR đi qua A -HS: Quan sát ảnh, nêu nhận xét. S’ 2.Tổ chức tình huống học tập. -GV: Cho HS quan sát một số vật nhẵn bóng: Thìa, muôi múc canh,...yêu cầu HS quan sát ảnh của mình trong gương và nhận xét xem ảnh có giống mình không? -GV: (thông báo) Mặt ngoài của muôi thìa là gương cầu lồi,mặt trong là gương cầu lõm.Bài học hôm nay xét ảnh của gương cầu lồi. *HOẠT ĐỘNG 2: ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG CẦU LỒI ( 15 phút) a.Quan sát: Yêu cầu HS đọc SGK và -HS: Bố trí TN và có thể dự đoán làm TN như hình 7.1. +Ảnh nhỏ hơn vật. +Có thể là ảnh ảo. b.Thí nghiệm kiểm tra. -Câu C1: Bố trí TN như hình 7.2. -HS: Làm TN so sánh ảnh của hai vật -GV: Nêu phương án so sánh ảnh của giống nhau trước gương phẳng và vật qua hai gương. gương cầu lồi. -Ảnh thật hay ảnh ảo? -GV hướng dẫn HS thay gương cầu lồi bằng kính lồi. -HS: Nhận xét. +Đặt cây nến cháy. +Ảnh nhỏ hơn vật. +Đưa màn chắn ra sau gương ở các vị +Ảnh ảo không hứng được trên màn. trí. 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net