logo

Giáo án trọn bộ Vật lý 9


PHÒNG GIÁO D Ụ C TR ƯỜ NG T.H.C.S. --------– ---------- GIÁO ÁN VẬT LÍ 9 HỌ VÀ TÊN:. TỔ: TOÁN-LÍ NĂM HỌ C 2007-2008 Ngày so ạ n: Ngày gi ả ng:. Tiế t 1: CHƯƠ NG I: ĐIỆN HỌ C. M Ụ C TIÊU C Ủ A CH ƯƠ NG : Kiên th ư c: ́ -Phat biêu đ ươ c đinh luât Ôm. ́ ̉ ̣ ̣ -Nêu đươ c điên tr ơ cua môt dây dân co ́ gia ́ tri ̣ hoan toan xac đinh, ̣ ̉ ̣ ̃ ̀ ̀ ́ ̣ đ ươ c tinh băng th ươ ng sô ́ gi ư hiêu điên thê ́ đăt vao hai đâu dây dân và ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̃ c ươ ng đô ̣ dong điên chay qua no. Nhân biêt đươ c đơ n vị cua điên trơ . ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ 1 -Nêu đươ c đăc điêm vê ̀ c ươ ng đô ̣ dong điên, về hiêu điên thế và điên ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ tr ơ t ươ ng đ ươ ng đôi vơ i đoan mach nôi tiêp va ̀ đoan mach song song. ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ -Nêu đươ c môi quan hê ̣ gi ư a điên trơ cua dây dân vơ i chiêu dai, tiêt ́ ̣ ̉ ̃ ̀ ̀ ́ diên va ̀ vât liêu lam dây dân. ̣ ̣ ̣ ̀ ̃ -Nêu đươ c biên tr ơ la ̀ gi ̀ va ̀ cac dâu hiêu nhân biêt điên tr ơ trong ky ̃ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ thuât. ̣ -Nêu đươ c y ́ nghia cac tri ̣ sô ́ vôn va ̀ oat ghi trên thiêt bi ̣ tiêu thu ̣ điên ̃ ́ ́ ́ ̣ năng. -Viêt đ ươ c cac công thư c tinh công suât điên và điên năng tiêu thụ cua ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ môt đoan mach.̣ ̣ ̣ Nêu đ ươ c môt sô ́ dâu hiêu ch ư ng to ̉ dong điên có năng lươ ng. ̣ ́ ̣ ̀ ̣ -Chi ̉ ra đ ươ c s ư chuyên hoa cac dang năng lươ ng khi đen điên, bêp ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ điên, ban la, nam châm điên, đông cơ điên hoat đông. ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ Ky ̃ năng: -Xac đinh đươ c điên tr ơ cua môt đoan mach băng vônkế và ampekê. ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ -Nghiên cư a băng thư c nghiêm môi quan hê ̣ giư a điên tr ơ t ươ ng đươ ng ̀ ̣ ́ ̣ cua đoan mach nôi tiêp hoăc song song vơ i cac điên tr ơ thanh phân và ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ xacρ lâp đ ươ c cac công th ư c: Rtđ = R 1 +R 2 +R 3: ; ́ ̣ ́ 1 1 1 1 R tđ R1 R2 R3 -So sanh đ ươ c điên tr ơ tươ ng đ ươ ng cua đoan mach nôi tiêp hoăc song ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ ̣ song v ơ i môi điên tr ơ thanh phân. ̃ ̣ ̀ ̀ -Vân dung đươ c đinh luât Ôm cho đoan mach gôm nhiêu nhât ba điên ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ tr ơ thanh phân. ̀ ̀ - Xac đinh đươ c băng th ư c nghiêm môi quan hệ giư điên trơ cua dây ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ dân v ơ i chiêu dai, tiêt diên va ̀ v ơ i vât liêu lam dây dân. ̃ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̃ l - Vân dung đươ c công th ư c R= ρ đê ̉ tinh môi đai l ươ ng khi biêt cac ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ́ S đai l ươ ng con lai va ̀ giai thich đươ c cac hiên tươ ng đ ơ n gian liên quan ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ đên điên tr ơ cua dây dân. ́ ̣ ̉ ̃ -Giai thich đ ươ c nguyên tăc hoat đông cua biên tr ơ con chay. Sư dung ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ đ ươ c biên tr ơ đê ̉ điêu chinh c ươ ng đô ̣ dong điên trong mach. ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ l -Vân dung đươ c đinh luât Ôm va ̀ công th ư c R= ρ đê ̉ giai bai toan vê ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ S mach điên đ ươ c sư dung v ơ i hiêu điên thê ́ không đôi, trong đó có măc ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ biên tr ơ . ́ -Xac đinh đươ c công suât điên cua môt đoan mach băng vôn kế và ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ampekê. Vân dung đ ươ c cac công thư c ́ ̣ ̣ ́ = U.I ; A = t = U.I.t để p p. tinh đươ c môt đai l ươ ng khi biêt cac đai l ươ ng con lai đôi v ơ i đoan mach ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ tiêu thu ̣ điên năng. ̣ -Vân dung đươ c đinh luât Jun- Len-x ơ đê ̉ giai thich cac hiên t ươ ng đơ n ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ gian co ́ liên quan. ̉ 2 -Giai thich đ ươ c tac hai cua hiên tươ ng đoan mach va ̀ tac dung cua câu ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ chi ̀ đê ̉ đam bao an toan điên. ̉ ̉ ̀ ̣ -Giai thich va ̀ thư c hiên đươ c cac biên phap thông thươ ng để sư dung an ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ toan điên va ̀ s ư dung tiêt kiêm điên năng. ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ Bài 1: SỰ PHỤ THUỘ C CỦ A CƯỜ NG ĐỘ DÒNG ĐIỆ N VÀO HIỆ U ĐIỆ N THẾ GIỮ A HAI ĐẦ U DÂY DẪ N. A.M Ụ C TIÊU : 1.Ki ế n th ư c: -Nêu đươ c cách bố trí và ti ế n hành thí nghiệ m khả o sát sư phụ thuộ c củ a c ươ ng đ ộ dòng đi ệ n vào hi ệ u đi ệ n thế giư a hai đầ u dây dẫ n. -V ẽ và s ư d ụ ng đ ươ c đ ồ th ị bi ể u di ễ n m ố i quan hệ I, U từ số li ệ u thư c nghi ệ m. -Nêu đươ c k ế t lu ậ n v ề sư ph ụ thu ộ c c ủ a c ươ ng độ dòng điệ n vào hiệ u đi ệ n th ế gi ư a hai đ ầ u dây d ẫ n. 2. Kĩ năng: -Mắ c m ạ ch đi ệ n theo sơ đ ồ . -S ư d ụ ng các d ụ ng c ụ đo: Vôn k ế , ampek ế . -S ư d ụ ng m ộ t s ố thu ậ t ng ư khi nói v ề hi ệ u đi ệ n th ế và cươ ng độ dòng đi ệ n. -Kĩ năng v ẽ và sư lí đ ồ thị . 3. Thái đ ộ : -Yêu thích môn họ c. B. Đ Ồ DÙNG D Ạ Y H Ọ C: 1. Giáo viên: B ả ng ph ụ ghi n ộ i dung bả ng 1(tr4-SGK), bả ng 2(tr5- SGK) B ả ng 1: B ả ng 2: Kq đo Hi ệ u đi ệ n C ươ ng đ ộ Kq đo Hi ệ u đi ệ n C ươ ng đ ộ th ế (V) dòng thế dòng L ầ n đo đi ệ n(A). L ầ n đo (V) đi ệ n(A). 1 0 0 1 2,0 0,1 2 2,7 0,1 2 2,5 3 5,4 0,2 3 0,2 4 8,1 0,28 4 0,25 5 10,8 0,38 5 6,0 ( B ả ng 1: Giáo viên làm thí nghi ệ m trướ c ở phòng thự c hành-So sánh vớ i k ế t qu ả làm c ủ a họ c sinh). 2. M ỗ i nhóm họ c sinh: -M ộ t dây dẫ n b ằ ng nicrôm chi ề u dài 1800mm, đươ ng kính 0,3mm, dây này đ ươ c quấ n sẵ n trên tr ụ sư (g ọ i là đi ệ n trơ m ẫ u) -1 ampe k ế có gi ơ i h ạ n đo 1A. 1 vôn k ế có gi ơ i hạ n đo 6V, 12V. -1 công tắ c. -1 ngu ồ n đi ệ n m ộ t chi ề u 6V. -các đo ạ n dây n ố i. 3 C. PH ƯƠ NG PHÁP : Tr ư c quan, th ư c nghi ệ m. Thông báo d ạ ng đ ồ th ị từ k ế t quả TN vơ i mộ t dây dẫ n khác. D. T Ổ CH Ứ C HOẠ T Đ Ộ NG D Ạ Y H Ọ C. * H. Đ. 1: Ổ N Đ Ị NH T Ổ CH Ứ C L Ớ P-YÊU C Ầ U MÔN H Ọ C. GV: -Ki ể m tra sĩ s ố l ơ p. -Nêu yêu c ầ u đố i v ơ i môn h ọ c v ề sách vơ , đồ dùng họ c tậ p. -Gi ơ i thi ệ u ch ươ ng trình V ậ t lí 9. -Th ố ng nhấ t cách chia nhóm và làm vi ệ c theo nhóm trong lơ p. *H.Đ.2: KI Ể M TRA BÀI CŨ-T Ổ CH Ứ C TÌNH HU Ố NG H Ọ C T Ậ P. Ho ạ t độ ng c ủ a th ầ y Ho ạ t độ ng c ủ a trò -GV yêu c ầ u: V ẽ s ơ đ ồ m ạ ch đi ệ n g ồ m: -HS: V ẽ s ơ đ ồ m ạ ch đi ệ n và giả i thích 1 ngu ồ n đi ệ n, 1 bóng đèn, 1 vôn k ế , 1 cách m ắ c vôn k ế , ampe k ế . ampe k ế , 1 công t ắ c K. Trong đó vôn k ế đo hi ệ u đi ệ n th ế gi ư a hai đ ầ u bóng đèn, ampe k ế đo c ươ ng đ ộ dòng đi ệ n qua đèn. Gi ả i thích cách m ắ c vôn k ế , ampe kế A trong mạ ch đi ệ n đó. V (G ọ i HS xung phong) K + - -GV ĐVĐ: Ở l ơ p 7 ta đã bi ế t khi hi ệ u K đi ệ n th ế đ ặ t vào bóng đèn càng l ơ n thì c ươ ng đ ộ dòng đi ệ n qua bóng đèn càng l ơ n và đèn càng sáng. V ậ y c ươ ng đ ộ dòng đi ệ n ch ạ y qua dây d ẫ n có t ỉ l ệ v ơ i hi ệ u đi ệ n th ế đ ặ t vào hai đ ầ u dây hay không? Mu ố n tr ả l ơ i câu h ỏ i này , theo em chúng -HS đ ư a ra ph ươ ng án thí nghi ệ m ta ph ả i ti ế n hành thí nghi ệ m nh ư th ế nào? ki ể m tra s ư ph ụ thu ộ c c ủ a c ươ ng -Trên c ơ s ơ ph ươ ng án ki ể m tra HS nêu đ ộ dòng đi ệ n qua dây d ẫ n vào hiệ u ( n ế u có) GV phân tích đúng, sai→Ti ế n đi ệ n th ế gi ư a hai đ ầ u dây d ẫ n. hành thí nghi ệ m. *H. Đ.3: TÌM HI Ể U S Ự PH Ụ THU Ộ C CỦ A CƯỜ NG Đ Ộ DÒNG ĐI Ệ N VÀO HI Ệ U ĐI Ệ N TH Ế GJ Ữ A HAI Đ Ầ U DÂY D Ẫ N. -GV: yêu c ầ u HS tìm hi ể u m ạ ch I.Thí nghi ệ m: Đo ạ n dây đi ệ n Hình 1.1(tr4-SGK), k ể tên, nêu 1.S ơ đồ m ạ ch đi ệ n. dẫ n đang xét công d ụ ng, cách mắ c các b ộ phậ n 2 trong s ơ đ ồ , bổ xung ch ố t (+), (-) vào các d ụ ng c ụ đo trên sơ đ ồ m ạ ch đi ệ n. 6 5 1 -Yêu c ầ u HS đ ọ c m ụ c 2-Ti ế n hành A V TN, nêu các bươ c ti ế n hành TN. 3 -GV: H ươ ng d ẫ n cách làm thay đ ổ i 2. Ti ế n hành thí nghi ệ m.- K + hi ệ u đi ệ n th ế đặ t vào hai đầ u dây -M ắ c m ạ ch đi ệ n 4 theo s ơ đồ hình d ẫ n b ằ ng cách thay đổ i số pin dùng 1.1. làm ngu ồ n đi ệ n. (Cách 1: +Dây 1: T ừ c ư c âm đ ế n -Yêu c ầ u HS nh ậ n d ụ ng c ụ TN ti ế n đo ạ n dây d ẫ n đang xét. hành TN theo nhóm, ghi k ế t qu ả vào +Dây 2: T ừ đoạ n dây dẫ n đang xét b ả ng 1. đ ế n núm (-) c ủ a ampe k ế . 4 -GV ki ể m tra các nhóm ti ế n hành thí +Dây 3: T ừ núm (+) c ủ a ampe k ế nghi ệ m, nh ắ c nh ơ cách đ ọ c ch ỉ số đ ế n khoá K. trên d ụ ng c ụ đo, ki ể m tra các đi ể m +Dây 4: T ừ khoá K tr ơ v ề c ư c ti ế p xúc trên m ạ ch. Khi đ ọ c xong d ươ ng c ủ a nguồ n. k ế t qu ả ph ả i ng ắ t mạ ch đ ể tránh +Dây 5, dây 6: Từ các núm (-), (+) sai s ố cho k ế t qu ả sau. c ủ a vôn k ế mắ c vào hai đ ầ u đoạ n dây d ẫ n đang xét). -GV g ọ i đạ i đi ệ n nhóm đ ọ c k ế t qu ả -Đo c ươ ng độ dòng đi ệ n I t ươ ng thí nghi ệ m, GV ghi lên b ả ng ph ụ . ư ng v ơ i mỗ i hi ệ u đi ệ n th ế U đ ặ t -G ọ i các nhóm khác tr ả lơ i câu C1 vào hai đầ u dây. t ừ k ế t qu ả thí nghi ệ m c ủ a nhóm. -Ghi k ế t qu ả vào b ả ng 1→Tr ả lơ i câu C1. -GV đánh giá k ế t qu ả thí nghi ệ m *Nh ậ n xét : Khi tăng (ho ặ c gi ả m) c ủ a các nhóm. Yêu c ầ u HS ghi câu hi ệ u đi ệ n th ế đặ t vào hai đầ u dây tr ả l ơ i C1 vào vơ . d ẫ n bao nhiêu l ầ n thì c ươ ng độ dòng đi ệ n ch ạ y qua dây d ẫ n đó cũng tăng (ho ặ c gi ả m) b ấ y nhiêu l ầ n. *H. Đ.4: V Ẽ VÀ S Ử D Ụ NG Đ Ồ TH Ị Đ Ể RÚT RA K Ế T LU Ậ N. -Yêu c ầ u HS đ ọ c ph ầ n thông báo II. Đ ồ th ị bi ể u di ễ n s ư ph ụ thu ộ c m ụ c 1-D ạ ng đồ th ị , trả l ơ i câu h ỏ i: c ủ a c ươ ng đ ộ dòng đi ệ n vào hi ệ u +Nêu đ ặ c đi ể m đ ươ ng bi ể u di ễ n sư đi ệ n th ế . ph ụ thu ộ c c ủ a I vào U. 1. D ạ ng đ ồ th ị . +D ư a vào đ ồ th ị cho bi ế t: Đ ặ c đi ể m đ ồ th ị bi ể u di ễ n sư U = 1,5V→I = ? ph ụ thu ộ c c ủ a I vào U là đ ươ ng U = 3V → I = ? th ẳ ng đi qua g ố c to ạ độ . U = 6V → I =? C2: -GV h ươ ng d ẫ n l ạ i cách v ẽ đồ th ị I (A) và yêu c ầ u từ ng HS tr ả lơ i câu C2 0,4 vào v ơ . -G ọ i HS nêu nhậ n xét v ề đồ th ị c ủ a 0,3 mình, GV gi ả i thích: K ế t qu ả đo còn m ắ c sai s ố , do đó đ ươ ng bi ể u 0,2 di ễ n đi qua g ầ n t ấ t c ả các đi ể m 0,1 bi ể u di ễ n. 0 2,7 5,4 8,1 10,8 U(V) ,7 ,7 K ế t lu ậ n: Hi ệ u đi ệ n th ế gi ư a hai -Nêu k ế t lu ậ n v ề m ố i quan h ệ gi ư a đ ầ u dây d ẫ n tăng (ho ặ c gi ả m) bao I và U. nhiêu l ầ n thì c ươ ng độ dòng đi ệ n ch ạ y qua dây dẫ n đó cũng tăng (ho ặ c gi ả m) b ấ y nhiêu l ầ n. 5 *H. Đ.5: V Ậ N D Ụ NG -C Ủ NG C Ố -H ƯỚ NG DẪ N V Ề NHÀ. -Yêu c ầ u cá nhân HS hoàn thành câu C3: U=2,5V→I=0,5A C3. U=3,5V→I=0,7A -G ọ i HS tr ả l ơ i câu C3-HS khác →Mu ố n xác đ ị nh giá tr ị U, I ư ng nh ậ n xét→Hoàn thành câu C3. v ơ i mộ t đi ể m M b ấ t kì trên đ ồ th ị ta làm nh ư sau: +K ẻ đ ươ ng th ẳ ng song song vơ i tr ụ c hoành, c ắ t tr ụ c tung t ạ i đi ể m có c ươ ng đ ộ I t ươ ng ư ng. +K ẻ đ ươ ng th ẳ ng song song vơ i tr ụ c tung, c ắ t tr ụ c hoành t ạ i đi ể m có hi ệ u đi ệ n th ế U tươ ng ư ng. -Cá nhân HS hoàn thành câu C4 theo C4: nhóm, g ọ i 1 HS lên b ả ng hoàn thành Kq đo Hi ệ u đi ệ n C ươ ng đ ộ trên b ả ng ph ụ . th ế (V) dòng đi ệ n L ầ n đo (A) 1 2 0,1 2 2,5 0,125 3 4 0,2 *C ủ ng c ố : -Yêu c ầ u phát bi ể u k ế t lu ậ n v ề : +S ư ph ụ thu ộ c c ủ a c ươ ng đ ộ dòng đi ệ n vào hi ệ u đi ệ n th ế giư a hai đ ầ u dây d ẫ n. +D ạ ng đ ồ th ị bi ể u di ễ n s ư ph ụ thu ộ c c ủ a I vào U gi ư a hai đ ầ u dây d ẫ n. -Yêu c ầ u m ộ t HS đọ c l ạ i ph ầ n ghi nh ơ cu ố i bài. *H.D.V.N: +H ọ c thuộ c phầ n ghi nh ơ . +Đọ c thêm mụ c “Có thể em chư a biế t” +Họ c bài và làm bài tậ p 1 SBT. RÚT KINH NGHI Ệ M: .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Ngày so ạ n:04/9/2007 Ngày gi ả ng: 10/9/2007 Tiế t 2: ĐIỆ N TRỞ CỦ A DÂY DẪ N-ĐỊ NH LUẬ T ÔM. 6 A.M Ụ C TIÊU: 1.Ki ế n th ư c: -Nh ậ n bi ế t đ ươ c đ ơ n vị đi ệ n tr ơ và v ậ n dụ ng đươ c công thư c tính điệ n tr ơ đ ể gi ả i bài t ậ p. -Phát bi ể u và vi ế t đươ c h ệ th ư c c ủ a đ ị nh luậ t Ôm. -V ậ n d ụ ng đ ươ c đ ị nh lu ậ t Ôm đ ể gi ả i m ộ t số d ạ ng bài tậ p đơ n giả n. 2.Kĩ năng: -S ư d ụ ng m ộ t s ố thu ậ t ng ư khi nói v ề hi ệ u đi ệ n th ế và cươ ng độ dòng đi ệ n. -V ẽ s ơ đồ m ạ ch đi ệ n s ư dụ ng các d ụ ng c ụ đo để xác đị nh điệ n trơ củ a m ộ t dây d ẫ n. 3. Thái đ ộ : -C ẩ n thậ n, kiên trì trong h ọ c t ậ p. B.CHU Ẩ N B Ị C Ủ A GIÁO VIÊN VÀ H Ọ C SINH. U GV: K ẻ s ẵ n b ả ng ghi giá tr ị thươ ng số I C.PH ƯƠ NG PHÁP: -D ư a vào k ế t qu ả số li ệ u trong b ả ng 1 và 2 ơ bài U 1, HS tính th ươ ng s ố →Nh ậ n xét. I -Thu th ậ p thông tin: D ư a vào số li ệ u thu đươ c t ừ TN ơ bài trươ c. D. T Ổ CH Ứ C HOẠ T Đ Ộ NG D Ạ Y H Ọ C. *H. Đ.1: KI Ể M TRA BÀI CŨ-T Ổ CH Ứ C TÌNH HU Ố NG H Ọ C TẬ P. Ki ể m tra bài cũ: 1. Nêu k ế t luậ n v ề mố i quan h ệ 1.C ươ ng đ ộ dòng đi ệ n ch ạ y qua gi ư a hi ệ u đi ệ n th ế gi ư a hai đ ầ u dây m ộ t dây d ẫ n t ỉ l ệ thuậ n v ơ i hi ệ u d ẫ n và c ươ ng đ ộ dòng đi ệ n chạ y đi ệ n th ế đ ặ t vào haiđ ầ u dây dẫ n đó. qua dây dẫ n đó. Trình bày rõ, đúng 3 đi ể m. 2.T ừ bả ng k ế t qu ả số li ệ u ơ bài U 2.Xác đ ị nh đúng thươ ng số U I tr ươ c hãy xác đ ị nh thươ ng số . I (4 đi ể m) T ừ k ế t quả thí nghi ệ m hãy nêu -Nêu nh ậ n xét k ế t qu ả : Th ươ ng số nh ậ n xét. U có giá tr ị g ầ n nh ư nhau vơ i dây -GV g ọ i HS nhậ n xét câu tr ả l ơ i I c ủ a b ạ n→GV đánh giá cho đi ể m d ẫ n xác đ ị nh đ ươ c làm TN ki ể m tra HS. ơ b ả ng 1. (2 ĐVĐ: V ơ i dây d ẫ n trong TN ơ bả ng 1 ta đi ể m) U th ấ y n ế u b ỏ qua sai s ố thì th ươ ng s ố I có giá tr ị nh ư nhau. V ậ y v ơ i các dây d ẫ n khác k ế t qu ả có nh ư vậ y không?→Bài m ơ i. *H.Đ.2: TÌM HI Ể U KHÁI NI Ệ M ĐI Ệ N TRỞ . -Yêu c ầ u t ừ ng HS, dư a vào b ả ng 2, I. Đi ệ n tr ơ c ủ a dây d ẫ n. 7 U U xác đ ị nh th ươ ng số v ơ i dây 1. Xác đ ị nh thươ ng số đối vơi I I d ẫ n→Nêu nh ậ n xét và tr ả lơ i câu m ỗ i dây d ẫ n. C2. U +V ơ i m ỗ i dây dẫ n thì th ươ ng số -GV h ươ ng d ẫ n HS th ả o lu ậ n đ ể I tr ả l ơ i câu C2. có giá tr ị xác đ ị nh và không đổ i. +v ơ i hai dây d ẫ n khác nhau thì U th ươ ng s ố có giá trị khác nhau. I -Yêu c ầ u HS đ ọ c ph ầ n thông báo 2. Đi ệ n tr ơ . c ủ a m ụ c 2 và tr ả lơ i câu hỏ i: Nêu U Công thư c tính đi ệ n tr ơ : R= công th ư c tính đi ệ n trơ . I -GV gi ơ i thi ệ u kí hi ệ u đi ệ n tr ơ -Kí hi ệ u đi ệ n tr ơ trong mạ ch đi ệ n: trong s ơ đ ồ mạ ch đi ệ n, đơ n v ị tính ho ặ c đi ệ n tr ơ . Yêu c ầ u HS v ẽ sơ đ ồ -S ơ đ ồ m ạ ch đi ệ n: m ạ ch đi ệ n xác đ ị nh đi ệ n tr ơ c ủ a m ộ t dây d ẫ n và nêu cách tính đi ệ n tr ơ . A -G ọ i 1 HS lên bả ng v ẽ sơ đồ m ạ ch V đi ệ n, HS khác nhậ n xét, GV sư a K + - ch ư a n ế u c ầ n. U V Khoá K đóng: R= I A -H ươ ng d ẫ n HS cách đổ i đ ơ n v ị -Đ ơ n v ị đi ệ n tr ơ là Ôm, kí hi ệ u Ω. đi ệ n tr ơ . 1V 1Ω = . -So sánh đi ệ n tr ơ c ủ a dây d ẫ n ơ 1A b ả ng 1 và 2→Nêu ý nghĩa củ a đi ệ nKilôôm; 1kΩ=1000Ω, tr ơ . Mêgaôm; 1MΩ=1000 000Ω. -Ý nghĩa c ủ a đi ệ n trơ : Bi ể u th ị mư c đ ộ c ả n tr ơ dòng đi ệ n nhi ề u hay ít c ủ a dây dẫ n. *H. Đ.3: PHÁT BI Ể U VÀ VI Ế T BI Ể U TH Ứ C Đ Ị NH LU Ậ T ÔM. II. Đ ị nh lu ậ t Ôm. 1. H ệ th ư c c ủ a đ ị nh lu ậ t. -GV h ươ ng d ẫ n HS t ừ công th ư c I= U U U R R= →I = và thông báo đây chính I R trong đó: U đo bằ ng vôn (V), là bi ể u th ư c c ủ a đ ị nh lu ậ t Ôm. Yêu I đo b ằ ng ampe (A), R đo bằ ng ôm (Ω). c ầ u d ư a vào bi ể u th ư c đ ị nh luậ t Ôm hãy phát bi ể u đ ị nh lu ậ t Ôm. 2. Phát bi ể u đ ị nh lu ậ t. C ườ ng đ ộ dòng đi ệ n ch ạ y qua dây dẫ n t ỉ l ệ thu ậ n v ớ i hi ệ u đi ệ n th ế đặ t vào hai đ ầ u dây và t ỉ l ệ ngh ị ch v ớ i đi ệ n tr ở c ủ a dây . *H. Đ.4: V Ậ N D Ụ NG-C Ủ NG C Ố -H ƯỚ NG D Ẫ N V Ề NHÀ. 8 -GV yêu c ầ u HS trả l ơ i câu h ỏ i: 1.Câu C3: 1. Đ ọ c, tóm t ắ t C3? Nêu cách gi ả i? Tóm Bài gi ả i tắt Áp d ụ ng bi ể u thư c đị nh R=12Ω U lu ậ t Ôm: I = ⇒ U = I .R I=0,5A R U=? Thay s ố : U=12Ω.0,5A=6V Hi ệ u đi ệ n th ế gi ư a hai đ ầ u dây tóc đèn là 6V. U Trình bày đ ầ y đ ủ các bươ c, đúng 2. T ừ công thư c R = , mộ t HS phát I (8 điể m) bi ể u nh ư sau: “Đi ệ n tr ơ c ủ a m ộ t U 2. Phát bi ể u đó là sai vì t ỉ số là dây d ẫ n t ỉ l ệ thu ậ n v ơ i hi ệ u đi ệ n I th ế đ ặ t vào hai đ ầ u dây d ẫ n và t ỉ l ệ không đ ổ i đ ố i v ơ i m ộ t dây d ẫ n do ngh ị ch v ơ i c ươ ng độ dòng đi ệ n đó không th ể nói R t ỉ l ệ thuậ n vơ i ch ạ y qua dây dẫ n đó”. Phát bi ể u đó U, t ỉ l ệ ngh ị ch v ơ i I. (2 đúng hay sai? T ạ i sao? đi ể m) -Yêu c ầ u HS tr ả l ơ i C4. C4: Vì cùng 1 hi ệ u đi ệ n th ế U đ ặ t vào hai đầ u các dây dẫ n khác nhau, I t ỉ l ệ ngh ị ch v ơ i R. Nên R 2 =3R 1 thì I 1 =3I 2 . *H.D.V.N: -Ôn l ạ i bài 1 và h ọ c kĩ bài 2. -Chu ẩ n b ị mẫ u báo cáo thư c hành (tr10-SGK) cho bài sau vào vơ . -Làm bài t ậ p 2 SBT. RÚT KINH NGHI Ệ M: .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Ngày so ạ n:09/9/2007. Ngày gi ả n:13/9/2007-9C; 14/9-9E. Tiế t 3: THỰ C HÀNH: XÁC Đ Ị NH ĐIỆ N TRỞ CỦ A MỘ T DÂY DẪ N BẰ NG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ . A.M Ụ C TIÊU: 1. Ki ế n th ư c: -Nêu đươ c cách xác đ ị nh đi ệ n trơ t ừ công thư c tính điệ n trơ . -Mô t ả đươ c cách bố trí và ti ế n hành TN xác đị nh điệ n trơ củ a mộ t dây d ẫ n bằ ng vôn k ế và ampe kế . 2. Kĩ năng: -Mắ c m ạ ch đi ệ n theo sơ đ ồ . -S ư d ụ ng đúng các d ụ ng c ụ đo: Vôn k ế , ampe kế . -Kĩ năng làm bài thư c hành và vi ế t báo cáo thư c hành. 9 3. Thái đ ộ : -C ẩ n thậ n,kiên trì, trung th ư c, chú ý an toàn trong sư dụ ng điệ n. -H ơ p tác trong ho ạ t độ ng nhóm. -Yêu thích môn họ c. B.CHU Ẩ N B Ị : GV Phô tô cho m ỗ i HS mộ t m ẫ u báo cáo TH. Đ ố i v ơ i m ỗ i nhóm HS: -1 đi ệ n tr ơ ch ư a bi ế t tr ị s ố (dán kín tr ị số ). -1 nguồ n đi ệ n 6V. -1 ampe k ế có GHĐ 1A. -1 vônkế có GHĐ 6V, 12V. -1 công tắ c đi ệ n. -Các đoạ n dây nố i. C.PH ƯƠ NG PHÁP : Thư c nghi ệ m. 1.Ki ể m tra phầ n chu ẩ n b ị lí thuy ế t c ủ a HS cho bài TH. 2. Chia HS thành các nhóm, mỗ i nhóm TH trên m ộ t bộ dụ ng cụ TN. 3. Đ ạ i di ệ n nhóm nêu rõ m ụ c tiêu và các bươ c tiế n hành, sau đó mơ i tiế n hành. 4. Ho ạ t độ ng nhóm. 5. HS hoàn thành ph ầ n báo cáo TH. 6. Cu ố i giơ h ọ c: GV thu báo cáo TH, nêu nhậ n xét về ý thư c, thái độ và tác phong. D.T Ổ CH Ứ C HOẠ T Đ Ộ NG D Ạ Y H Ọ C. *H. Đ.1: KI Ể M TRA BÀI CŨ. -Yêu c ầ u l ơ p phó họ c tậ p báo cáo tình hình chu ẩ n b ị bài c ủ a các bạ n trong lơ p. -G ọ i HS lên bả ng tr ả lơ i câu hỏ i: +Câu hỏ i c ủ a m ụ c 1 trong m ẫ u báo cáo TH Đo ạ n dây +V ẽ s ơ đồ m ạ ch đi ệ n TN xác đ ị nh d ẫ n đang xét đi ệ n tr ơ củ a mộ t dây d ẫ n b ằ ng vôn 3 k ế và ampe k ế . -GV ki ể m tra ph ầ n chu ẩ n bị c ủ a HS trong vơ . 6 5 4 -G ọ i HS nh ậ n xét câu tr ả l ơ i củ a A V b ạ n→Đánh giá ph ầ n chu ẩ n bị bài 2 K + - c ủ a HS c ả l ơ p nói chung và đánh giá cho đi ể m HS đ ươ c ki ể m tra trên 1 b ả ng. *H. Đ.2: TH Ự C HÀNH THEO NHÓM. -GV chia nhóm, phân công nhóm -Nhóm tr ươ ng c ư đ ạ i di ệ n lên nhậ n tr ươ ng. Yêu c ầ u nhóm tr ươ ng c ủ a d ụ ng c ụ TN, phân công b ạ n thư kí các nhóm phân công nhi ệ m v ụ c ủ a ghi chép k ế t quả và ý ki ế n thả o các b ạ n trong nhóm c ủ a mình. lu ậ n c ủ a các bạ n trong nhóm. -GV nêu yêu c ầ u chung củ a ti ế t TH v ề thái đ ộ h ọ c t ậ p, ý thư c kỉ lu ậ t. -Giao d ụ ng c ụ cho các nhóm. 10 -Yêu c ầ u các nhóm ti ế n hành TN -Các nhóm ti ế n hành TN. theo n ộ i dung m ụ c II tr9 SGK. -GV theo dõi, giúp đ ỡ HS mắ c -T ấ t c ả HS trong nhóm đ ề u tham m ạ ch đi ệ n, ki ể m tra các đi ể m ti ế p gia m ắ c ho ặ c theo dõi, ki ể m tra xúc, đ ặ c bi ệ t là cách m ắ c vôn kế , cách m ắ c c ủ a các b ạ n trong nhóm. ampe k ế vào m ạ ch tr ươ c khi đóng công t ắ c. L ư u ý cách đ ọ c kế t quả đo, đ ọ c trung thư c ơ các lầ n đo khác nhau. -Đ ọ c k ế t qu ả đo đúng quy tắ c. -Yêu c ầ u các nhóm đ ề u ph ả i tham gia TH. -Cá nhân HS hoàn thành b ả n báo cáo -Hoàn thành báo cáo TH. Trao đổ i TH m ụ c a), b). nhóm đ ể nh ậ n xét v ề nguyên nhân -Trao đ ổ i nhóm hoàn thành nh ậ n xét gây ra s ư khác nhau c ủ a các tr ị số c). đi ệ n tr ơ vừ a tính đ ươ c trong m ỗ i l ầ n đo. *H. Đ.3: T Ổ NG K Ế T, ĐÁNH GIÁ THÁI Đ Ộ H Ọ C T Ậ P C Ủ A H Ọ C SINH. -GV thu báo cáo TH. -Nh ậ n xét rút kinh nghi ệ m v ề : +Thao tác TN. +Thái đ ộ h ọ c t ậ p củ a nhóm. +Ý thư c k ỉ lu ậ t. *H. Đ.4: H ƯỚ NG D Ẫ N V Ề NHÀ: Ôn l ạ i ki ế n thư c v ề mạ ch mắ c n ố i ti ế p, song song đã họ c ơ lơ p 7. RÚT KINH NGHIÊM: .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Ngày so ạ n:09/9/2007. Ngày gi ả ng:17/9/2007. Tiế t 4: ĐOẠ N MẠ CH NỐI TI Ế P. A. M Ụ C TIÊU: 1. Ki ế n th ư c: -Suy lu ậ n đ ể xây d ư ng đ ươ c công thư c tính điệ n tr ơ tươ ng đươ ng củ a U1 R1 đo ạ n mạ ch gồ m hai đi ệ n trơ m ắ c n ố i ti ế p: R tđ =R 1 +R 2 và h ệ thư c U = R 2 2 t ừ các ki ế n th ư c đã h ọ c. -Mô t ả đươ c cách bố trí TN ki ể m tra l ạ i các h ệ th ư c suy ra t ừ lí thuyế t. -V ậ n d ụ ng đ ươ c như ng ki ế n th ư c đã h ọ c để gi ả i thích m ộ t số hi ệ n t ươ ng và gi ả i bài tậ p v ề đoạ n m ạ ch n ố i ti ế p. 2. Kĩ năng: 11 -Kĩ năng TH s ư d ụ ng các dụ ng c ụ đo đi ệ n: Vôn kế , ampe kế . -Kĩ năng bố trí, ti ế n hành l ắ p ráp thí nghi ệ m. -Kĩ năng suy lu ậ n, l ậ p lu ậ n lôgic. 3. Thái đ ộ : -V ậ n d ụ ng ki ế n th ư c đã h ọ c đ ể gi ả i thích mộ t số hi ệ n tươ ng đơ n giả n có liên quan trong th ư c t ế . -Yêu thích môn họ c. B. CHU Ẩ N B Ị Đ Ồ DÙNG. Đ ố i v ơ i m ỗ i nhóm HS: -3 đi ệ n tr ơ lầ n l ươ t có giá tr ị 6 Ω, 10Ω, 16Ω. -Ngu ồ n đi ệ n mộ t chi ề u 6V. -1 ampe k ế có GHĐ 1 A. -1 vôn kế có GHĐ 6V. -1 công tắ c đi ệ n. -Các đoạ n dây nố i. C. PH ƯƠ NG PHÁP: Phươ ng pháp th ư c nghi ệ m. M ơ r ộ ng thêm cho đo ạ n m ạ ch g ồ m 3 đi ệ n tr ơ →Rèn tư duy khái quát cho HS. D. T Ổ CH Ứ C HOẠ T Đ Ộ NG D Ạ Y H Ọ C. *H. Đ.1: KI Ể M TRA BÀI CŨ-T Ổ CH Ứ C TÌNH HU Ố NG H Ọ C T Ậ P. Ki ể m tra bài cũ: 1. Phát bi ể u và vi ế t đúng bi ể u th ư c HS1: đ ị nh lu ậ t Ôm: 1. -Phát bi ể u và vi ế t bi ể u th ư c c ủ a C ươ ng đ ộ dòng đi ệ n ch ạ y qua dây đ ị nh lu ậ t Ôm? d ẫ n t ỉ l ệ thu ậ n vơ i hi ệ u đi ệ n th ế đ ặ t vào hai đ ầ u dây d ẫ n và t ỉ l ệ ngh ị ch v ơ i đi ệ n trơ c ủ a m ỗ i dây. U Bi ể u thư c c ủ a đ ị nh luậ t Ôm: I = R (4 điể m) 2. Ch ư a bài tậ p 2-1 (SBT) 2. bài 2.1 (tr.5-SBT) -HS c ả lơ p chú ý lắ ng nghe, nêu a)T ừ đ ồ th ị xác đ ị nh đúng giá tr ị nh ậ n xét àGV đánh giá cho đi ể m c ươ ng đ ộ dòng đi ệ n ch ạ y qua mỗ i HS. dây d ẫ n khi hi ệ u đi ệ n th ế đ ặ t gi ư a -ĐVĐ: Trong ph ầ n đi ệ n đã h ọ c ơ hai đ ầ u dây d ẫ n là 3V: l ơ p 7, chúng ta đã tìm hi ể u v ề đo ạ n I 1 =5mA; I 2 =2mA; I 3 =1mA m ạ ch n ố i ti ế p. Li ệ u có th ể thay th ế (3 điể m) hai đi ệ n tr ơ mắ c nố i ti ế p b ằ ng m ộ t b) R 1 >R 2 >R 3 đi ệ n tr ơ đ ể dòng đi ệ n ch ạ y qua Gi ả i thích b ằ ng 3 cách, m ỗ i cách 1 m ạ ch không thay đ ổ i không? àBài đi ể m. (3 điể m) m ơ i. *H. Đ.2: ÔN L Ạ I KI Ế N TH Ứ C CÓ LIÊN QUAN Đ Ế N BÀI M Ớ I. -HS2: Trong sđo ạ n m ạ ch g ồ m 2 I.C ươ ng đ ộ dòng đi ệ n và hi ệ u đi ệ n bóng đèn m ắ c n ố i ti ế p, c ươ ng độ th ế trong đo ạ n mạ ch nố i ti ế p. dòng đi ệ n ch ạ y qua mỗ i đèn có m ố i 1. Nh ơ l ạ i ki ế n thư c cũ. quan h ệ như th ế nào vơ i c ươ ng độ Đ 1 nt Đ 2 : I 1 =I 2 =I (1) 12 dòng đi ệ n m ạ ch chính? U 1 +U 2 =U (2) Hi ệ u đi ệ n th ế giư a hai đầ u đo ạ n 2.Đo ạ n m ạ ch g ồ m 2 đi ệ n tr ơ m ắ c m ạ ch liên h ệ nh ư th ế nào v ơ i hi ệ u n ố i ti ế p. đi ệ n th ế gi ư a hai đ ầ u m ỗ i bóng Hình 4.1: R 1 nt R 2 nt (A) đèn? I 1 =I 2 =I (1) -Yêu c ầ u HS tr ả l ơ i C1. U 1 +U 2 =U (2) -GV thông báo các h ệ thư c (1) và C2:Tóm t ắ t: R 1 nt R 2 (2) v ẫ n đúng đ ố i v ơ i đo ạ n m ạ ch U R C/m: U = R 1 1 g ồ m 2 đi ệ n tr ơ m ắ c n ố i ti ế p. 2 2 -Yêu c ầ u cá nhân HS hoàn thành C2. Gi ả i: Cách 1: U U I .R I= → U = I .R → 1 = 1 1 . Vì R U 2 I 2 .R2 U R I1 = I 2 → 1 = 1 (đccm) U 2 R2 U1 U 2 U1 R1 Cách 2: I1 = I 2 → R = R hay U = R 1 2 2 2 (3) *H. Đ.3: XÂY D Ự NG CÔNG TH Ứ C TÍNH ĐI Ệ N TR Ở T ƯƠ NG Đ ƯƠ NG C Ủ A ĐO Ạ N M Ạ CH N ỐI TI Ế P. II. Đi ệ n tr ơ t ươ ng đ ươ ng c ủ a đo ạ n m ạ ch n ố i ti ế p. -GV thông báo khái ni ệ m đi ệ n trơ 1. Đi ệ n tr ơ t ươ ng đ ươ ng. t ươ ng đươ ng →Đi ệ n trơ t ươ ng 2. Công thư c tính đi ệ n tr ơ tươ ng đ ươ ng c ủ a đo ạ n mạ ch gồ m 2 đi ệ n đ ươ ng c ủ a đo ạ n mạ ch gồ m 2 tr ơ m ắ c n ố i ti ế p đ ươ c tính nh ư th ế đi ệ n tr ơ m ắ c n ố i ti ế p . nào? C3: Tóm t ắ t: R 1 nt R 2 -Yêu c ầ u cá nhân HS hoàn thành C3. C/m: R tđ =R 1 +R 2 Gi ả i: Vì R 1 nt R 2 nên: U AB =U 1 +U 2 →I AB .R tđ =I 1 .R 1 +I 2 .R 2 mà I AB =I 1 =I 2 →R tđ =R 1 +R 2 (đccm) (4). *Chuy ể n ý: Công th ư c (4) đã đ ươ c 3. Thí nghi ệ m ki ể m tra. c/m b ằ ng lí thuy ế t→đ ể kh ẳ ng đ ị nh M ắ c m ạ ch đi ệ n theo s ơ đ ồ hình công th ư c này chúng ta ti ế n hành 4.1, trong đó: TN ki ể m tra. -L ầ n 1: M ắ c R 1 =6Ω; R 2 =10Ω vào -V ơ i như ng d ụ ng c ụ TN đã phát cho U=6V, đ ọ c I 1 . các nhóm, em hãy nêu cách ti ế n -L ầ n 2: M ắ c R 3 =16Ω vào U=6V, hành TN ki ể m tra công th ư c (4). đ ọ c I 2 . So sánh I1 và I 2 . -Yêu c ầ u HS làm TN ki ể m tra theo 4. K ế t lu ậ n: nhóm và g ọ i các nhóm báo cáo kế t R 1 nt R 2 có R tđ =R 1 +R 2 qu ả TN. -Qua k ế t qu ả TN ta có th ể k ế t lu ậ n gì? -GV thông báo: các thi ế t b ị đi ệ n có 13 th ể m ắ c n ố i ti ế p nhau khi chúng ch ị u đ ươ c cùng m ộ t c ươ ng đ ộ dòng đi ệ n. -GV thông báo khái ni ệ m giá tr ị c ươ ng đ ộ đị nh m ư c. *H. Đ.4: C Ủ NG C Ố -V Ậ N D Ụ NG-H ƯỚ NG DẪ N V Ề NHÀ. -Yêu c ầ u cá nhân hoàn thành câu C4:... C4. Qua câu C4: GV m ơ rộ ng, ch ỉ c ầ n 1 công t ắ c đi ề u khi ể n đoạ n m ạ ch m ắ c n ố i ti ế p. C5: + Vì R 1 nt R 2 do đó đi ệ n tr ơ -T ươ ng tư yêu c ầ u HS hoàn thành t ươ ng đươ ng R 12: câu C5. R 12 =R 1 +R 2 =20Ω+20Ω=40Ω -T ừ k ế t qu ả câu C5, mơ r ộ ng: Đi ệ n M ắ c thêm R 3 vào đo ạ n m ạ ch trên tr ơ t ươ ng đ ươ ng c ủ a đo ạ n m ạ ch thì đi ệ n tr ơ t ươ ng đươ ng R AC c ủ a g ồ m 3 đi ệ n tr ơ m ắ c n ố i ti ế p bằ ng đo ạ n m ạ ch m ơ i là: t ổ ng các đi ệ n tr ơ thành ph ầ n: R AC =R 12 +R 3 =40Ω+20Ω=60Ω R tđ =R 1 +R 2 +R 3 →Trong đo ạ n mạ ch + R AC l ơ n h ơ n mỗ i đi ệ n trơ có n đi ệ n tr ơ R gi ố ng nhau m ắ c nố i thành ph ầ n. ti ế p thì đi ệ n tr ơ t ươ ng đươ ng b ằ ng n.R. -Yêu c ầ u HS y ế u đ ọ c l ạ i ph ầ n ghi nh ơ cu ố i bài. *H.D.V.N: -H ọ c bài và làm bài t ậ p 4 (SBT). -Ôn l ạ i ki ế n thư c về mạ ch mắ c song song đã họ c ơ lơ p 7. RÚT KINH NGHI Ệ M: .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Ngày so ạ n:16/9/2007. Ngày gi ả ng:20/9/2007. Tiế t 5: ĐOẠ N MẠ CH SONG SONG. A.M Ụ C TIÊU: 1. Ki ế n th ư c: -Suy lu ậ n đ ể xây d ư ng đươ c công thư c tính điệ n trơ tươ ng 1 1 1 đ ươ ng c ủ a đo ạ n m ạ ch g ồ m hai đi ệ n tr ơ m ắ c song song: R = R + R và hệ td 1 2 I1 R2 thư c I = R từ các ki ế n th ư c đã h ọ c. 2 1 -Mô t ả đươ c cách bố trí TN ki ể m tra l ạ i các h ệ th ư c suy ra t ừ lí thuyế t. 14 -V ậ n d ụ ng đ ươ c như ng ki ế n th ư c đã h ọ c để gi ả i thích m ộ t số hi ệ n t ươ ng và gi ả i bài tậ p v ề đoạ n m ạ ch song song. 2. Kĩ năng: -Kĩ năng thư c hành sư d ụ ng các dụ ng cụ đo điệ n: vôn kế , ampe k ế . -Kĩ năng bố trí, ti ế n hành l ắ p ráp TN. -Kĩ năng suy lu ậ n. 3. Thái đ ộ : -Vậ n d ụ ng ki ế n th ư c đã h ọ c để giả i thích m ộ t số hiệ n tươ ng đơ n gi ả n có liên quan trong th ư c t ế . -Yêu thích môn họ c. B. CHU Ẩ N B Ị Đ Ồ DÙNG: Đ ố i v ơ i m ỗ i nhóm HS: -3 đi ệ n tr ơ mẫ u: R 1 =15Ω; R 2 =10Ω; R 3 =6Ω. -1 ampe k ế có GHĐ 1A. -1 vônkế có GHĐ 6V. -1 công tắ c. -1 nguồ n điệ n 6V. -Các đoạ n dây nố i. C.PH ƯƠ NG PHÁP : Thông qua bài t ậ p, mơ r ộ ng cho đoạ n mạ ch gồ m 3 đi ệ n tr ơ m ắ c song song và có tr ị số đi ệ n tr ơ b ằ ng nhau và bằ ng R 1 thì R1 Rtd = 3 D.T Ổ CH Ứ C HOẠ T Đ Ộ NG D Ạ Y H Ọ C. *H. Đ.1: KI Ể M TRA BÀI CŨ-T Ổ CH Ứ C TÌNH HU Ố NG H Ọ C TẬ P. -Trong đo ạ n m ạ ch gồ m 2 bóng đèn m ắ c song song, Đ 1 //Đ 2 : hi ệ u đi ệ n th ế và c ươ ng đ ộ dòng đi ệ n củ a đoạ n mạ ch U=U 1 =U 2 có quan h ệ th ế nào v ơ i hi ệ u đi ệ n thế và cươ ng độ I=I 1 +I 2 dòng đi ệ n các m ạ ch r ẽ ? ĐVĐ: Đ ố i v ơ i đo ạ n mạ ch m ắ c n ố i ti ế p, chúng ta đã bi ế t R tđ b ằ ng tổ ng các đi ệ n tr ơ thành ph ầ n. Vơ i đoạ n m ạ ch song song đi ệ n trơ t ươ ng đ ươ ng c ủ a đo ạ n m ạ ch có b ằ ng t ổ ng các đi ệ n tr ơ thành phầ n không?→Bài mơ i *H. Đ.2: NH Ậ N BI Ế T ĐO Ạ N M Ạ CH G Ồ M HAI ĐI Ệ N TRỞ MẮ C SONG SONG. -Yêu c ầ u HS quan sát sơ đ ồ mạ ch I.C ươ ng độ dòng đi ệ n và hi ệ u đi ệ n đi ệ n hình 5.1 và cho bi ế t đi ệ n tr ơ th ế trong đo ạ n mạ ch song song. R 1 và R 2 đ ươ c m ắ c vơ i nhau như -Hình 5.1: R 1 //R 2 th ế nào? Nêu vai trò củ a vôn k ế , (A) nt (R 1 //R 2 )→(A) đo c ươ ng đ ộ ampe k ế trong s ơ đ ồ ? dòng đi ệ n m ạ ch chính. (V) đo HĐT -GV thông báo các h ệ thư c v ề mố i gi ư a hai đi ể m A, B cũng chính là quan h ệ giư a U, I trong đoạ n m ạ ch HĐT gi ư a hai đ ầ u R 1 và R 2 . có hai bóng đèn song song v ẫ n đúng U AB =U 1 =U 2 (1) cho tr ươ ng h ơ p 2 đi ệ n trơ R 1 // I AB =I 1 +I 2 (2) R 2 →Vi ế t h ệ th ư c v ơ i hai đi ệ n trơ C2: Tóm t ắ t: R 1 //R 2 R 1 //R 2 . I1 R2 C/m: I = R -H ươ ng d ẫ n HS th ả o lu ậ n C2. 2 1 -Có th ể đ ư a ra nhi ề u cách ch ư ng Gi ả i: Áp d ụ ng bi ể u th ư c đ ị nh luậ t minh→GV nh ậ n xét b ổ sung. Ôm cho m ỗ i đo ạ n m ạ ch nhánh, ta 15 có: U1 I1 R U .R = 1 = 1 2 . Vì R 1 //R 2 nên I 2 U 2 U 2 .R1 -T ừ bi ể u th ư c (3), hãy phát bi ể u R2 thành l ơ i mố i quan h ệ giư a cươ ng I1 R2 đ ộ dòng đi ệ n qua các mạ ch rẽ và U 1 =U 2 → I = R (3)→ Trong đoạ n 2 1 đi ệ n tr ơ thành phầ n. m ạ ch song song c ươ ng độ dòng đi ệ n qua các m ạ ch r ẽ t ỉ l ệ nghị ch v ơ i đi ệ n tr ơ thành ph ầ n. *H. Đ.3: XÂY D Ự NG CÔNG TH Ứ C TÍNH ĐI Ệ N TR Ở T ƯƠ NG Đ ƯƠ NG C Ủ A ĐO Ạ N M Ạ CH G Ồ M HAI ĐI Ệ N TRỞ M Ắ C SONG SONG. II. Đi ệ n tr ơ t ươ ng đ ươ ng củ a đoạ n m ạ ch song song. 1. Công thư c tính đi ệ n tr ơ tươ ng đ ươ ng c ủ a đo ạ n mạ ch gồ m 2 đi ệ n tr ơ m ắ c song song. -Yêu c ầ u cá nhân HS hoàn thành câu C3: Tóm t ắ t: R 1 //R 2 C3. 1 1 1 C/m R = R + R td 1 2 -G ọ i 1 HS lên bả ng trình bày, GV Gi ả i: Vì R 1 //R 2 →I=I 1 +I 2 → ki ể m tra ph ầ n trình bày c ủ a m ộ t số U AB U1 U 2 = + mà HS d ươ i lơ p. Rtd R1 R2 -GV g ọ i HS nhậ n xét bài làm củ a 1 1 1 U AB = U1 = U 2 → = + (4) b ạ n trên b ả ng, nêu cách chư ng minh Rtd R1 R2 khác→GV nh ậ n xét, sư a ch ư a. R1.R2 → Rtd = R + R (4 ’ ). 1 2 -Hãy nêu cách ti ế n hành TN ki ể m 2. Thí nghi ệ m ki ể m tra. tra công th ư c (4)-Ti ế n hành ki ể m M ắ c m ạ ch đi ệ n theo s ơ đ ồ hình 5.1: tra→K ế t lu ậ n. +L ầ n 1: M ắ c R //R vào U=6V, đ ọ c 1 2 -GV thông báo: Ng ươ i ta th ươ ng dùng các d ụ ng c ụ đi ệ n có cùng HĐT đ ị nh m ư c và I 1 =?, R 1 =15Ω; R 2 =10Ω. m ắ c chúng song song vào m ạ ch đi ệ n. Khi +L ầ n 2: M ắ c R 3 vào U=6V, R 3 =6Ω, đó chúng đ ề u ho ạ t đ ộ ng bình th ươ ng và đ ọ c I 2 =? có th ể s ư d ụ ng đ ộ c l ậ p v ơ i nhau, n ế u +So sánh I1 vơ i I 2 . HĐT c ủ a m ạ ch đi ệ n b ằ ng HĐT đ ị nh 3. K ế t lu ậ n: m ư cc ủ a các d ụ ng c ụ . *H. Đ.4: V Ậ N D Ụ NG-C Ủ NG C Ố -H ƯỚ NG D Ẫ N V Ề NHÀ. -Yêu c ầ u HS phát bi ể u thành l ơ i m ố i quan h ệ gi ư a U, I, R trong đo ạ n m ạ ch song song. -Yêu c ầ u HS th ả o lu ậ n nhóm nh ỏ C4: +Vì qu ạ t tr ầ n và đèn dây tóc có tr ả l ơ i câu C4. cùng HĐT đ ị nh mư c là 220V→Đèn và qu ạ t đươ c m ắ c song song vào ngu ồ n 16 220V đ ể chúng ho ạ t đ ộ ng bình thươ ng . +Sơ đ ồ m ạ ch đi ệ n: M +N ế u đèn không ho ạ t đ ộ ng thì qu ạ t v ẫ n hoạ t đ ộ ng và qu ạ t v ẫ n đ ươ c m ắ c vào HĐT đã cho (chúng hoạ t -Yêu c ầ u cá nhân hoàn thành câu độ ng đ ộ c l ậ p nhau). C5. C5: +Vì R 1 //R 2 do đó đi ệ n tr ơ t ươ ng -GV m ơ r ộ ng: đ ươ ng R 12 là: 1 1 1 1 1 1 +Trong đo ạ n m ạ ch có 3 đi ệ n trơ = + = + = → R12 = 15Ω m ắ c song song thì đi ệ n trơ t ươ ng R12 R1 R2 30 30 15 đ ươ ng: +Khi m ắ c thêm đi ệ n tr ơ R 3 thì đi ệ n 1 1 1 1 tr ơ t ươ ng đ ươ ng R AC c ủ a đo ạ n mạ ch = + + Rtd R1 R2 R3 m ơ i là: 1 1 1 1 1 3 1 +N ế u có n đi ệ n tr ơ giố ng nhau = + = + = = ⇒ RAC = 10. R RAC R12 R3 15 30 30 10 m ắ c song song thì Rtd = . R AC nhỏ h ơ n m ỗ i đi ệ n tr ơ thành n ph ầ n. H.D.V.N: -Làm bài t ậ p 5 (SBT). -Ôn l ạ i ki ế n thư c bài 2, 4, 5. RÚT KINH NGHI Ệ M: .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Ngày so ạ n:22/9/2007. Ngày gi ả ng:24/9/2007 Tiế t 6: BÀI TẬ P VẬ N DỤ NG Đ Ị NH LUẬ T ÔM. A.M Ụ C TIÊU : 1. Ki ế n th ư c: V ậ n dụ ng các ki ế n th ư c đã họ c để giả i đươ c các bài tậ p đơ n gi ả n v ề đo ạ n m ạ ch g ồ m nhi ề u nh ấ t là 3 đi ệ n tr ơ . 2. Kĩ năng: -Gi ả i bài t ậ p v ậ t lí theo đúng các b ươ c gi ả i. -Rèn kĩ năng phân tích, so sánh, t ổ ng hơ p thông tin. -S ư d ụ ng đúng các thu ậ t ng ư . 3. Thái đ ộ : C ẩ n th ậ n, trung th ư c. B. Đ Ồ DÙNG D Ạ Y H Ọ C . B ả ng ph ụ . 17 C.PH ƯƠ NG PHÁP : Các b ươ c gi ả i bài t ậ p: -B ươ c 1: Tìm hi ể u tóm tắ t đ ề bài, v ẽ sơ đồ m ạ ch đi ệ n ( n ế u có). -B ươ c 2: Phân tích m ạ ch đi ệ n, tìm công th ư c liên quan đế n các đạ i l ươ ng c ầ n tìm. -B ươ c 3: V ậ n d ụ ng công th ư c đã h ọ c để gi ả i bài toán. -B ươ c 4: Ki ể m tra k ế t qu ả , tr ả l ơ i. D. T Ổ CH Ứ C HOẠ T Đ Ộ NG D Ạ Y H Ọ C. *H. Đ.1: KI Ể M TRA BÀI CŨ-T Ổ CH Ứ C TÌNH HU Ố NG H Ọ C T Ậ P. -Phát bi ể u và vi ế t bi ể u th ư c đ ị nh lu ậ t Ôm. -Vi ế t công th ư c bi ể u di ễ n m ố i quan h ệ gi ư a U, I, R trong đo ạ n mạ ch có 2 đi ệ n tr ơ mắ c n ố i ti ế p, song song. ĐVĐ:... Treo b ả ng ph ụ các b ươ c chung để gi ả i bài t ậ p điệ n. *H. Đ.2: GI Ả I BÀI T Ậ P 1. -G ọ i 1 HS đ ọ c đ ề bài bài 1. Tóm tắ t: R 1 =5Ω; U v =6V; I A =0,5A. -G ọ i 1 HS tóm t ắ t đ ề bài. a)R td =? ; R 2 =? -Yêu c ầ u cá nhân HS gi ả i bài t ậ p 1 Bài gi ả i: ra nháp. Phân tích m ạ ch đi ệ n: R 1 nt R 2 -H ươ ng d ẫ n: (A)nt R 1 nt R 2 → I A =I AB =0,5A +Cho bi ế t R 1 và R 2 đ ươ c m ắ c v ơ i U v =U AB =6V. nhau nh ư th ế nào? Ampe k ế , vôn U AB 6V a) Rtd = I = 0,5 A = 12Ω k ế đo nh ư ng đ ạ i l ươ ng nào trong AB m ạ ch đi ệ n? Đi ệ n tr ơ t ươ ng đ ươ ng c ủ a đo ạ n +V ậ n d ụ ng công th ư c nào đ ể tính m ạ ch AB là 12Ω. đi ệ n tr ơ t ươ ng đ ươ ng R td và R 2 ? b) Vì R 1 nt R 2 →R td =R 1 +R 2 → →Thay s ố tính R td →R 2 . R 2 =R td - R 1 =12Ω-5Ω=7Ω. -Yêu c ầ u HS nêu cách giả i khác, V ậ y đi ệ n tr ơ R 2 b ằ ng 7Ω. ch ẳ ng h ạ n: Tính U 1 sau đó tính U 2 →R 2 và tính R td =R 1 +R 2 . *H. Đ.3: GI Ả I BÀI T Ậ P 2: -G ọ i 1 HS đ ọ c đ ề bài bài 2. Tóm t ắ t: -Yêu c ầ u cá nhân giả i bài 2 theo R 1 =10Ω; I A1 =1,2A; I A =1,8A đúng các b ươ c gi ả i. a) U AB =?; b)R 2 =? -Sau khi HS làm bài xong, GV thu Bài gi ả i: m ộ t s ố bài c ủ a HS đ ể ki ể m tra. a) (A)nt R 1 →I 1 =I A1 =1,2A -G ọ i 1 HS lên chư a phầ n a); 1 HS (A) nt (R 1 // R 2 ) →I A =I AB =1,8A ch ư a ph ầ n b) T ừ công th ư c: -G ọ i HS khác nêu nh ậ n xét; Nêu các I = U → U = I .R → U = I .R = 1, 2.10 = 12(V ) cách gi ả i khác ví dụ : Vì R 1 1 1 I1 R2 R1 // R2 → U1 = U2 = U AB = 12V R1 // R2 → = → Cách tính R 2 v ơ i I 2 R1 Hi ệ u đi ệ n th ế gi ư a hai đi ể m AB là R 1 ; I 1 đã bi ế t; I 2 =I - I 1 . 12V. 18 Ho ặ c đi tính R AB : b) Vì R 1 //R 2 nên I=I 1 +I 2 →I 2 =I- U 12V 20 I 1 =1,8A-1,2A=0,6A→ RAB = AB = = Ω I AB 1,8 A 3 U 2 12V R2 = = = 20Ω 1 1 1 1 1 1 R2 0, 6 A = + → = − RAB R1 R2 R2 RAB R1 V ậ y đi ệ n tr ơ R 2 b ằ ng 20Ω. 1 3 1 1 = − = → R2 = 20Ω R2 20 10 20 Sau khi bi ế t R 2 cũng có th ể tính U AB =I.R AB . -G ọ i HS so sánh cách tính R 2 . *H. Đ.4: GI Ả I BÀI T Ậ P 3: -T ươ ng tư h ươ ng d ẫ n HS giả i bài Tóm tắ t: (1 đi ể m) t ậ p 3. R 1 =15Ω; R 2 =R 3 =30Ω; U AB =12V. -GV ch ư a bài và đua ra bi ể u đi ể m a)R AB =? b)I 1 , I 2 , I 3 =? ch ấ m cho t ừ ng câu. Yêu c ầ u HS Bài gi ả i: đ ổ i bài cho nhau đ ể ch ấ m đi ể m a) (A)nt R 1 nt (R 2 //R 3 ) (1 đi ể m) cho các b ạ n trong nhóm. Vì R 2 =R 3 →R 2,3 =30:2=15(Ω) (1 đi ể m) -L ư u ý các cách tính khác nhau, (Có th ể tính khác k ế t quả đúng cũng n ế u đúng v ẫ n cho đi ể m t ố i đa. cho 1 đi ể m) R AB =R 1 +R 2,3 =15Ω+15Ω=30Ω (1đi ể m) đi ệ n tr ơ củ a đoạ n m ạ ch AB là 30Ω (0,5 đi ể m) b) Áp d ụ ng công th ư c đ ị nh lu ậ t Ôm U U 12V I= → I AB = AB = = 0, 4 A R RAB 30Ω (1,5đi ể m) I1 = I AB = 0, 4 A U1 = I1.R1 = 0, 4.15 = 6V (1 đi ể m) U 2 = U 3 = U AB − U1 = 12V − 6V = 6V (0,5đi ể m ) U2 6 I2 = = = 0, 2( A) (1 đi ể m) R2 30 I 2 = I 3 = 0, 2 A (0,5đi ể m) V ậ y c ươ ng độ dòng đi ệ n qua R1 là 0,4A; C ươ ng đ ộ dòng đi ệ n qua R2 ; R 3 b ằ ng nhau và b ằ ng 0,2A. (1 điể m). *H. Đ.5: C Ủ NG C Ố -H ƯỚ NG D Ẫ N V Ề NHÀ. -GV củ ng c ố l ạ i: Bài 1 v ậ n d ụ ng v ơ i đoạ n m ạ ch gồ m 2 điệ n tr ơ mắ c nố i ti ế p; Bài 2 v ậ n d ụ ng vơ i đo ạ n m ạ ch g ồ m 2 đi ệ n tr ơ m ắ c song song. Bài 3 v ậ n dụ ng cho đoạ n m ạ ch h ỗ n h ơ p. Lư u ý cách tính điệ n trơ tươ ng đươ ng vơ i m ạ ch h ỗ n h ơ p. -V ề nhà làm lài t ậ p 6 (SBT). RÚT KINH NGHI Ệ M : 19 .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Ngày so ạ n:23/9/2007 Ngày gi ả ng:27/9/2007. Tiế t 7: SỰ PHỤ THUỘ C CỦ A ĐIỆ N TRỞ VÀO CHI Ề U DÀI DÂY DẪ N. A. M Ụ C TIÊU: 1. Ki ế n th ư c: -Nêu đươ c đi ệ n trơ c ủ a dây d ẫ n phụ thu ộ c vào chiề u dài, tiế t diệ n và vậ t li ệ u làm dây d ẫ n. -Bi ế t cách xác đ ị nh sư ph ụ thu ộ c c ủ a đi ệ n tr ơ vào 1 trong các yế u tố (chi ề u dài, ti ế t di ệ n, v ậ t li ệ u làm dây dẫ n). -Suy lu ậ n và ti ế n hành TN ki ể m tra sư ph ụ thu ộ c c ủ a đi ệ n tr ơ dây dẫ n vào chi ề u dài. -Nêu đươ c đi ệ n trơ c ủ a các dây d ẫ n có cùng tiế t diệ n và đươ c làm từ cùng m ộ t v ậ t li ệ u thì t ỉ l ệ v ơ i chi ề u dài c ủ a dây. 2. Kĩ năng: M ắ c m ạ ch đi ệ n và sư d ụ ng dụ ng cụ đo để đo điệ n trơ củ a dây d ẫ n. 3. Thái đ ộ : Trung th ư c, có tinh th ầ n hơ p tác trong hoạ t độ ng nhóm. B. Đ Ồ DÙNG D Ạ Y H Ọ C. Đ ố i v ơ i m ỗ i nhóm HS: -1 ngu ồ n đi ệ n 3V. -1 công t ắ c. -1 ampe kế có GHĐ là 1A -1 vôn k ế có GHĐ là 6V. -3 điệ n trơ : S1 =S 2 =S 3 cùng lo ạ i v ậ t li ệ u. l 1 =900mm; l 2 =1800mm; l 3 =2700mm. Các đi ệ n tr ơ có Ф=0,3mm. C.PH ƯƠ NG PHÁP: Thu th ậ p thông tin → d ư đoán → suy lu ậ n di ễ n d ị ch t ừ tr ươ ng h ơ p chung cho m ộ t tr ươ ng hơ p riêng → Kiể m tra bằ ng thư c nghi ệ m → Kh ẳ ng đị nh tính đúng đắ n. D.T Ổ CH Ứ C HOẠ T Đ Ộ NG D Ạ Y H Ọ C. -HS1: Ch ư a bài t ậ p 6.2 ph ầ n a) Bài 6.2 ph ầ n a) (SBT) a) Vì 2 cách m ắ c đ ề u đ ươ c m ắ c HS có th ể không c ầ n tính c ụ th ể vào cùng mộ t hi ệ u đi ệ n th ế nh ư ng gi ả i thích đúng đ ể đi đ ế n U=6V. cách m ắ c (5 đi ể m) C 1 : Đi ệ n tr ơ t ươ ng đ ươ ng c ủ a đo ạ n V ẽ s ơ đồ đúng (5 đi ể m). U 6V m ạ ch là: R td = I → Rtd 1 = 0, 4 A = 15Ω 1 C 2 : Đi ệ n tr ơ t ươ ng đ ươ ng c ủ a đo ạ n 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net