logo

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH


Ns:  //2007 Ng:  //2007  Leâ Ñình Lyù                 Tiết 40 : GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH I-MỤC TIÊU : -HS nắm được cách giải bài toán bằng cách lập hễ phương trình bậc nhất hai ẩn -HS có kỹ năng giải loại toán về tìm chữ số , toán liên quan đến chuyển động đều II- CHUẨN BỊ : -GV bảng phụ ghi các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình -On lại các bước giải bài toán bằng cách lập pt III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On định : kiểm tra sĩ số học sinh 2)các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ Hoạt động của HS Nêu các bước giải bài toán Các bước giải bài toán bằng cách lập pt : bằng cách lập phương trình 1) Lập pt : -Chọn ẩn :chọn đại lượng chưa biết làm ẩn (đơn vị ,điều kiện thích hợp cho ẩn ) -Biểu thị các đại lượng chưa biết khác qua ẩn -Lập pt diễn đạt sự tương quan giã các đại lương chưa biết qua ẩn 2) giải phương trinh 3) Trả lời : chọn kết quả thích hợp và trả lời Hoạt động 2:giải bài toán Hoạt động của Ghi bảng bằng cách lập hệ pt HS -GV để giải bài toán bằng cách -HS liên hệ sang 1) VD1: SGK/20 lập hệ pt chúng ta cũng làm bài cũ Giải : tương tự -HS đọc VD1 Gọi chữ số hàng đơn vị là x và chữ số -GV đưa VD1:lên bảng phụ -Bài toán yêu cầu hàng chục là y (x,y ∈ Z ; 0 < x, y ≤ 9 ) -GV yêu cầu HS tìm hiểu bài tìm số có 2 chữ => số cần tìm là 10y+x .Khi viết 2 chữ toán số số ngược nhau ta có số mới : 10x+y ? bài toán yêu cầu tìm gì ? => trở thành có 2 Vì 2 lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn Vì khi viết chữ số ấy theo thứ đại lượng chưa chữ số hàng chục là 1 nên tự ngược lại ta vẫn được số có biết là chữ số 2x-y=1(1) hai chữ số => 2 chữ số ấy khác hàng chục và Vì số mới bé hơn số cũ là 27 nên 0 chữ số hàng đơn (10y +x)-(10x +y) =27 -Hai đại lượng chưa biết là 2 ẩn vị 9y-9x=27 => y-x =3 (2) của hệ pt => chọn ẩn -HS chọn ẩn Từ (1) và (2) có hệ : -biểu thị các đại lượng chua biết -biểu thị các đại 2 x − y = 1 khác theo ẩn lượng chưa biết  khác theo ẩn − x + y = 3 -Gọi HS lập hệ pt Lập hệ pt CVTV:x=4=> y=7 (chọn) -Yêu cầu HS làm ?2 ( giải hệ pt Vậy số cần tìm 74 và trả lời ) -GV đưa đề bài lên bảng phụ Tính vtốc mỗi xe ?Bài toán yêu cầu điều gì ? -HS chọn ẩn 2)VD2: SGK/21 GV 2 đại lượng cần tìm chính là Gọi vận tốc xe tải là x (km/h) và vận 2 ẩn của hệ => Chọn ẩn y-x=13 tốc xe khách là y(km/h) (x,y nguyên -Yêu cầu HS làm ?3 ( lập pt xe khách:9/5y dương ) biểu thị mỗi giờ xe khách đi xe tải 14/5 x Mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải nhanh hơn xe tải là 13 km?) cả qđ: là 13 km =>y-x=13 (1) ?4 viết biểu thức biểu thị quảng 9/5 y+14/5 x=189 Đến lúc gặp nhau: Ns:  //2007 Ng:  //2007  Leâ Ñình Lyù                 đương đi của mỗi xe ? => pt cả xe khách đi hết 1giờ 48’=9/5 giờ => quảng đường dài 189 km ? quảng đường tương ứng là :9/5 .y (km) -HS lập hệ pt và Xe tải đi hết 1+9/5 = 14/5 (giờ) ,quảng -Hãy lập hệ pt và giải hệ pt đó giải hệ ( có thể đường là 14/5 .x (km) (?5) dùng pp thế hoặc Vì cả quảng đường là 189km ta có -cả lớp giải hệ pt vừa lập cộng đại số ) pt:9/5 y+14/5 x=189 =>9y+14x=945  y − x = 13(1) Ta có hệ  -GV yêu cầu HS trả lời bài toán 9 y + 14 x = 945(2) Từ (1)=> y=13+x thế vào (2) có 9(13+x)+14x=945 23x=826 x=36 (chọn ) thay vào y=13+x ta có y=49 (chọn) Vậy vận tốc xe khách :49km/h. vận tốc xe tải là 36 km/h Hoạt động 3: Cũng cố –dặn dò -GV khắc sâu lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt - Lưu ý 2 dạng toán đã học -Bài về nhà :28; 29; 30 Sgk/22 -Chuẩn bị tiết 2
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net