logo

Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần của nhà nước và nhân dân do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành
Chúng tôi đang tạo link, vui lòng đợi 20 giây

doc Nghị định số: 18/2007/TT-BTC

pdf Luật số 70/2006/QH11

Luật chứng khoán

doc Luật 70/2006/QH11

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10

pdf Thông tư số 36/2002/TT-BTC

Thông tư số 36/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

pdf Thông tư số 32/2002/TT-BTC

Thông tư số 32/2002/TT-BTC về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện QĐ 172/2001/QĐ-TTG ngày 5/11/2001 của TTCP về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan...

pdf Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN

Quyết định số 309/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế thanh toán Điện tử liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

pdf Quyết định số 14/2002/QĐ-BCN

Quyết định số 14/2002/QĐ-BCN V/v Chuyển Xí nghiệp Khai thác và Chế biến cao lanh thành Công ty cổ phần Cao lanh Hải Dương do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

pdf Thông tư số 29/2002/TT-BTC

Thông tư số 29/2002/TT-BTC về việc chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

pdf Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN

Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

pdf Quyết định số 213/2002/QĐ-TTg

Quyết định số 213/2002/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giống cây trồng miền Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tổng cổng: 666 tài liệu / 67 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net