logo

Đơn từ " Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn"

Đơn từ " Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn"
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN Kính gởi: UBND xã, (phường):.................................... 1. Tôi tên là:………………………….Sinh ngày:............................ 2. Quê quán:................................................................................................... 3. Địa chỉ (tạm trú): ....................................................................................... ........................................................................................................................ 4. Hiện là sinh viên lớp:….............Khoa ……., Trường ............................. 5. Mã số sinh viên:.......................................................................................... 6. Điểm trung bình học kỳ………...........................,……………..điểm. Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau: ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 7. Gia đình thuộc diện: Chính sách C, Vùng sâu , , Hộ nghèo ộ Cha:………….........................,.....…tuổi, hiện ở tại:................................... Nghề nghiệp: ................................................................................................ Mẹ:………..............................,…....tuổi, hiện ở tại:.................................... Nghề nghiệp:................................................................................................. Khác (cha mẹ ly thân,ly dị…):....................................................................... (nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? nếu là thương binh thì ghi rõ hạn thương binh ) 8. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi). Người lớn nhất……….tuổi, Người nhỏ nhất…………tuổi. Số người còn đang đi học: Cấp 1:….......……, Cấp 2:…..….....…, Cấp 3: …………, Đại học…………… 9. Nhà tôi có ......…m2 đất trồng (nuôi)….. …....………………………….. 10. Gia đình có Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….……………... 11. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng 12. Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có) 13. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn….) …,Ngày…tháng……năm 20.... Xác nhận của chính Người làm đơn quyền địa phương
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net