logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 018

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 018', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 018 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 05 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Cho bi t nguyên t Zn có bán kính nguyên t và kh i lư ng mol nguyên t l n lư t là 0,138 nm và 65 gam/mol. Bi t th tích c a Zn ch chi m 72,5 % th tích tinh th . Tính kh i lư ng riêng c a tinh th Zn (S Avogañro N= 6,023.1023). A. 7,11 g/cm3 B. 9,81 g/ cm3 C.5,15 g/ cm3 D. 7,79 g/cm3 2. Nhi t ñ nóng ch y c a h p kim thư ng ....................nhi t ñ nóng ch y c a các kim lo i trong h n h p. A. th p hơn B. cao hơn C. b ng D. b ng 1,5 l n 3. ði n phân dung d ch CuCl2 v i anôt trơ. K t lu n nào sau ñây là ñúng ? A. catôt x y ra s oxi hóa Cu2+, anôt x y ra s oxi hóa Cl–.. B. catôt x y ra s kh Cu2+, anôt x y ra s kh Cl–. C. catôt x y ra s kh Cu2+, anôt x y ra s oxi hóa Cl–. D. catôt x y ra s oxi hóa Cu2+, anôt x y ra s kh Cl–. 4. Trong nhóm kim lo i ki m, theo th t ñi n tích h t nhân tăng d n thì : A. năng lư ng ion hóa I1 tăng d n. B. bán kính nguyên t gi m d n. C. nhi t ñ nóng ch y gi m d n. D. ñ c ng tăng d n. 5. Dung d ch NaHCO3 trong nư c t o môi trư ng ......(1).........., dung d ch Na2CO3 trong nư c có t o môi trư ng ......(2)......... A. (1) : axit, (2) : axit . B. (1) : axit, (2) : ki m. C. (1) : ki m, (2) : axit . D. (1) : ki m, (2) : ki m 6. Cho dung d ch X ch a a mol HCO3– và b mol CO32–. Cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch CaCl2 dư (thí nghi m 1) và dung d ch Ca(OH)2 dư (thí nghi m 2), lư ng k t t a thu ñư c m i thí nghi m là : Thí nghi m 1 Thí nghi m 2 Thí nghi m 1 Thí nghi m 2 A. a mol b mol B. (a+b) mol b mol C. b mol a mol D. b mol (a+b) mol 7. Cho 3,04 gam h n h p NaOH và KOH tác d ng v a ñ v i dung d ch HCl thu ñư c 4,15 gam các mu i clorua. Tính s mol m i ch t trong h n h p ban ñ u. A. NaOH : 0,02 mol, KOH : 0,04 mol B. NaOH : 0,04 mol, KOH : 0,02 mol C. NaOH : 0,03 mol, KOH : 0,03 mol D. NaOH : 0,01 mol, KOH : 0,05 mol 8. V trí c a Al trong chu kì và nhóm th hi n như sau : D a vào v trí này, k t lu n nào sau ñây KHÔNG ñúng ? B A. Oxit cao nh t và hiñroxit tương ng c a nhôm lư ng tính. Mg Al Si B. Al là kim lo i lư ng tính vì Mg là kim lo i còn Si là phi kim. C. T Mg ñ n Si, ñ m nh tính kim lo i gi m d n. D. T B ñ n Al, ñ m nh tính kim lo i tăng d n. 9.Kim lo i nh có ng d ng r ng rãi nh t trong kĩ thu t và ñ i s ng là : A. K B. Ca C. Mg D. Al 10. Cho t t dung d ch HCl loãng ñ n dư vào dung d ch ch a dung d ch NaAlO2 (Na[Al(OH)4]). Quan sát thí nghi m, ta th y : A. không có hi n tư ng gì x y ra. B. xu t hi n k t t a tr ng keo không tan trong dung d ch HCl dư. C. xu t hi n k t t a tr ng keo tan trong dung d ch HCl dư. D. xu t hi n hai l p ch t l ng phân cách. 11.Cho h n h p g m Mg và Fe2O3 có kh i lư ng 20 gam tan h t trong dung d ch HCl dư thu ñư c V L khí H2 ñi u ki n chu n và dung d ch X. Thêm dung d ch NaOH dư vào dung d ch X và l c k t t a tách ra, nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c 28 gam ch t r n. Tính V. 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. V = 22,4 lít. B. V = 11,2 lít. B. C. V = 8,4 lít. D. V = 5,6 lít. 12. B d ng c như hình bên có th dùng ñ ñi u ch và thu khí. Cho bi t b d ng c này có th dùng cho trư ng h p ñi u ch và thu khí nào trong s các trư ng h p dư i ñây ? A. ði u ch và thu khí O2 t H2O2 và MnO2. B. ði u ch và thu khí HCl t NaCl và H2SO4 ñ m ñ c. C. ði u ch và thu khí H2S t FeS và dung d ch HCl. D. ði u ch và thu khí SO2 t Na2SO3 và dung d ch HCl. 13. Nhóm các ñơn ch t nào sau ñây ñ u tác d ng v i dung d ch ki m ? A. Cl2, Br2, N2, Si B. Cl2, Br2, O2, Si C. Cl2, Br2, S, Si. D. Cl2, Br2, H2, Si 14. Ch t nào trong s các ch t sau có kh năng làm m t màu dung d ch Br2/CCl4 ? A. Metylxiclohexan. B. Benzen. C. Metylxiclopropan D. Xiclopentan. 15. Hiñrocacbon nào dư i ñây khi tham gia ph n ng th v i Br2 có xúc tác b t Fe theo t l mol 1 :1 t o s n ph m th duy nh t ? A. p- ñimetylbenzen. B. o- ñimetylbenzen. C. m-ñimetylbenzen. D. Etylbenzen. 16. Nh dung d ch iot vào m t m u th th y xu t hi n màu xanh, m u th có th ch a : A. d ch chu i xanh B. nư c ép qu nho. C. d ch chu i chín. D. m t ong. 17. Ch t l ng nào sau ñây không hòa tan ho c phá h y ñư c xenlulozơ ? A. Nư c Svayde (dung d ch [Cu (NH3)4](OH)2). B. Dung d ch H2SO4 80%. C. Dung d ch HCl ñ m ñ c + ZnCl2 khan. D. Benzen. 18. Ch t nào trong s các h p ch t thơm sau v a tác d ng v i Na, v a tác d ng v i dung d ch NaOH ? A. C6H5–CH2OH B. HO–C6H4–CH3 C. C6H5–O–CH3 D. CH3–O–C6H4– CH2OH 19. C p ch t nào sau ñây ñ u thu c lo i ñisaccarit : A. glucozơ, mantozơ. B. fructozơ, saccarozơ. C. saccarozơ, mantozơ. D. mantozơ, ñestrin 20. Tên nào sau ñây KHÔNG ph i c a HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH ? A. Axit α-aminoglutaric. B. Axit 2-aminopentañioic-1,5 (axit 2-aminopenta-1,5-ñioic). C. Axit glutamic. D. Lyzin. 21. Có bao nhiêu tripeptit ñư c t o thành t 2 phân t amino axit glyxin và alanin ? A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 22. ð phân bi t 4 dung d ch m t nhãn, ñ ng trong các bình riêng bi t sau : glixerin (glixerol), lòng tr ng tr ng, tinh b t, xà phòng. Ngư i ta l n lư t dùng các thu c th sau : A. Dung d ch iot, dung d ch HNO3 ñ m ñ c, Cu(OH)2 B. Dung d ch HNO3 ñ m ñ c, Cu(OH)2. C. Dung d ch iot, Cu(OH)2. D. Dung d ch NaOH, Cu(OH)2, . 23. Trong các polime sau, polime nào ñư c dùng ñ tráng lên ch o, n i ñ ch ng dính ? A. PVC [poli(vinyl clorua)] B. PE (polietilen) C. PVA [poli(vinyl axetat)] D. Teflon (politetrafloetilen) 24. Ph n ng lưu hóa cao su thu c lo i ph n ng : A. gi nguyên m ch polime. B. gi m m ch polime C. ñepolime hóa D. tăng m ch polime 25. ð phân bi t rư u (ancol) isoamylic (rư u isoamylic) v i phenol l ng, thu c th nên dùng là : A. dung d ch Br2 B. Na C. Dung d ch NaCl D. NaHCO3 26. Có 3 ch t l ng ñ ng trong các bình riêng bi t m t nhãn sau : dung d ch natri phenolat, natri etylat, natri aluminat. ð phân bi t 3 ch t l ng này b ng m t thu c th duy nh t, ngư i ta dùng : A. dung d ch phenolphtalein B. dung d ch NaOH C. dung d ch HCl D. dung d ch CaCl2 27. ð pha ch ñư c 200 mL dung d ch rư u (ancol) etylic 9,20, cho bi t kh i lư ng riêng c a rư u (ancol) và nư c l n lư t là 0,8 g/mL và 1 g/mL và s pha tr n không làm thay ñ i th tích, ngư i ta làm như sau : A. hòa tan 9,2 mL rư u (ancol) etylic trong 200 mL nư c. B. hòa tan 14,72 gam rư u (ancol) etylic trong 181,6 mL nư c. 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí C. hòa tan 18,4 mL rư u (ancol) etylic trong 200 mL nư c. D. hòa tan 14,72 gam rư u (ancol) etylic trong 185,28 mL nư c. 28. C5H10O2 có bao nhiêu ñ ng phân axit ? A. 2 ñ ng phân B. 3 ñ ng phân C. 4 ñ ng phân D. 5 ñ ng phân 29. Trong phân t axit metacrylic có ch a ........liên k t π. A. 1 B. 2 C. 3 D.4 30. Tính kh i lư ng axit axetic ch a trong gi m ăn thu ñư c khi cho lên men 1 lít ancol (rư u) etylic 80 n u hi u su t c a ph n ng lên men là 100% và kh i lư ng riêng c a rư u (ancol) etylic là 0,8 gam/mL. A. ≈ 83,5 gam B. ≈ 80,0 gam D. ≈ 64,0 gam D. ≈ 130,4 gam 31. Y là m t polime r t c ng, không giòn và trong su t, Y ñư c s d ng ñ ch t o lăng kính, th u kính, v t li u cho kĩ thu t laze, làm răng gi . Ngư i ta g i Y là th y tinh h u cơ. Y ñư c ñi u ch t ph n ng trùng h p monome X là : A. CH2=CH–COO–CH3 B. CH2=CH–COO–CH2–CH3 C. CH2=C(CH3)–COOCH3 D. CH3–COOCH=CH2 32. Glixerin (glixerol) trioleat là m t phân t ch t béo th l ng. ð chuy n ch t này thành ch t béo d ng r n, ngư i ta th c hi n ph n ng : A. th y phân trong môi trư ng axit . B. xà phòng hóa. C. hiñro hóa (xúc tác Ni). D. c ng I2. 33. S oxi hóa c a N, Cr, Mn trong các nhóm ion nào sau ñây l n lư t là : +5, +6, +7 ? A. NH + , CrO 2− , MnO 2− 4 4 4 B. NO − , CrO − , MnO 2− 2 2 4 2 C. NO3 , Cr2O 7− , MnO − − 4 D. NO3 , CrO − , MnO 2− − 2 4 34. Cho ph n ng : KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O. ð ñi u ch ñư c 2,24 L khí Cl2, c n bao nhiêu gam KMnO4 trên lí thuy t ? A. 6,32 gam B. 7,90 gam C. 15,8 gam. D. 39,5 gam 35. S v a là ch t kh , v a là ch t oxi hoá trong ph n ng nào sau ñây ? A. S + O2 → SO2 B. S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O C. S + Mg → MgS D. 3S + 6NaOH → 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O 36. Trong ph n ng nào sau ñây, Br2 v a th hi n tính kh , v a th hi n tính oxi hóa ? t cao t A. H2 + Br2  2HBr → B. 2Al + 3Br2  2AlBr3 → C. Br2 + H2O ⇄ HBr + HBrO D. Br2 + 2H2O + SO2 → 2HBr + H2SO4 37. X là mu i khi tác d ng v i dung d ch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác d ng v i dung d ch BaCl2 sinh k t t a tr ng không tan trong HNO3. X là mu i nào trong s các mu i sau ? A. (NH4)2CO3 B. (NH4)2SO3 C. NH4HSO4 D. (NH4)3PO4 38. Cho a mol Fe tác d ng v i dung d ch HNO3 thu ñư c 2,24 L khí NO (s n ph m kh duy nh t) ñi u ki n chu n và dung d ch X, còn dư 5,6 gam Fe. Cô c n dung d ch X, thu ñư c b gam mu i khan. Tính a và b. A. a = 0,25 mol, b = 27,0 gam. B. a = 0,20 mol, b = 24,2 gam. C. a = 0,25 mol, b = 36,3 gam. D. a = 0,20 mol, b = 27,0 gam. 39. ð ñánh giá lư ng axit béo t do có trong ch t béo ngư i ta dùng ch s axit. ðó là s mg KOH c n ñ trung hòa lư ng axit béo t do có trong 1 gam ch t béo (nói g n là trung hòa 1 gam ch t béo). ð trung hoà 14 gam ch t béo có ch s axit b ng 6 c n bao nhiêu mL dung d ch KOH 0,1 M. A. 15 mL B. 10 mL C. 6 mL D. 5 mL 40. Có bao nhiêu lo i este m ch h có công th c phân t C4H6O4 khi th y phân trong môi trư ng ki m dư t o mu i c a 1 axit ña ch c và m t rư u (ancol) ñơn ch c. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 41. H p ch t X có công th c phân t C4H7ClO2, khi th y phân trong môi trư ng ki m dư t o mu i c a m t axit ñơn ch c và etilenglicol (etylen glicol). Công th c c u t o phù h p c a X là : A. CH3–COO–CHCl–CH3 B. HCOOCH2–CHCl–CH3 C. CH2Cl–COO–CH2–CH3 D. CH3–COO–CH2–CH2Cl 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 42. X là m t hiñrocacbon m ch h . Cho 0,1 mol X làm m t màu v a ñ 300 mL dung d ch Br2 1M t o d n xu t có ch a 90,22 % Br v kh i lư ng. X tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 t o k t t a. Công th c c u t o phù h p c a X là : A. CH2=CH–C≡CH B. CH2=CH–CH2–C≡CH. C. CH3–CH=CH–C≡CH. D. CH2=CH–CH2–CH2–C≡CH. 43. ðun nóng m t lư ng ancol ñơn ch c no X v i H2SO4 ñ m ñ c 1400C thu ñư c m t ete Y có t kh i hơi so v i X là 1,7. X tác d ng v i CuO t o s n ph m tham gia ph n ng tráng gương. Công th c c u t o ñúng c a X là : A. CH3–OH. B. CH3–CH2OH. C. CH3–CH2–CH2OH D. CH3–CHOH–-CH3 44. ðun sôi 15,7 gam C3H7Cl v i h n h p KOH/C2H5OH dư, sau khi lo i t p ch t và d n khí sinh ra qua dung d ch brom dư th y có x gam Br2 tham gia ph n ng. Tính x n u hi u su t ph n ng ban ñ u là 80%. A. 25,6 gam B. 32 gam C. 16 gam D. 12,8 gam PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. S electron ñ c thân trong nguyên t Ni (Z=28) tr ng thái cơ b n là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 8 46. Cho th ñi n c c chu n c a m t s kim lo i như sau : C p oxi hóa – kh Mg2+/Mg Zn2+/Zn Pb2+/Pb Cu2+/Cu Hg2+/Hg 0 E ( V) – 2,37 – 0,76 – 0,13 0,34 0,85 K t lu n nào sau ñây là KHÔNG ñúng ? A. Su t ñi n ñ ng chu n c a pin Mg-Pb > pin Mg- Zn. B. Su t ñi n ñ ng chu n c a pin Mg-Zn = pin Zn-Hg. C. Su t ñi n ñ ng chu n c a pin Pb-Hg < pin Mg-Zn D. Su t ñi n ñ ng chu n c a pin Mg –Cu < pin Zn –Pb 47. Hiñrat hóa hoàn toàn 14,4 gam butan-2-on c n v a ñ bao nhiêu lít khí H2 ñi u ki n ph n ng 1 atm, 2000C. A. 7,762 lít B. 4,480 lít C. 3,881 lít D. 2,240 lít 48. K t lu n nào sau ñây không ñúng ? A. Thu c th ñ c trưng ñ nh n bi t anion SO42– là dung d ch BaCl2/HNO3 B. Thu c th ñ c trưng ñ nh n bi t ion Cl– là dung d ch AgNO3 /HNO3 C. Thu c th ñ c trưng ñ nh n bi t ion NO3– trong dung d ch mu i nitrat là Cu. D. Thu c th có th dùng ñ nh n bi t HCO3-, CO32– là axit m nh. 49. Xác ñ nh thành ph n % kh i lư ng Al2O3 trong cao lanh, ngư i ta l y 3 gam m u ñem phân tích, ch hóa ñ thu ñư c dung d ch có ch a Al3+, sau khi tách silicat, cho k t t a Al(OH)3, l c r a k t t a r i nung 10000C ñ n kh i lư ng không ñ i, thu ñư c 0,4683 gam Al2O3. Cho Al2O3 = 101,965. V y : A. %m (Al2O3) = 15,61% B. %m (Al2O3) = 46,83% C. %m (Al2O3) = 0,1561% D. %m (Al2O3) = 0,4683% 50. ð x lí các khí th i công nghi p là CO, NO, hiñrocacbon, ngư i ta th c hi n giai ño n 1 là giai ño n ..............có xúc tác Pt ñ chuy n h n h p trên thành N2 hay NH3,CO2, hiñrocacbon. Sau ñó th c hi n giai ño n 2 là giai ño n .................có xúc tác Pt ñ chuy n h n h p thu ñư c thành khí N2, CO2, H2O và th i ra môi trư ng. C m t phù h p c n ñi n vào hai ch tr ng trên cho phù h p l n lư t là : A. kh hóa, oxi hóa B. kh hóa, kh hóa C. oxi hóa, oxi hóa ti p t c. D. oxi hóa, kh hóa. Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. M t dung d ch ch a 0,2 mol NaAlO2 và 0,2 mol NaOH tác d ng v i VmL dung d ch HCl 1M th y xu t hi n 7,8 gam k t t a Al(OH)3. Tính V. A. 100 ml - 300 ml B. 200 ml - 400 ml C. 300 ml - 700 ml D. 400 ml - 800 ml 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 52.Hòa tan h n h p g m 21 gam Al, Al2O3 c n v a ñ dung d ch ch a 0,6 mol NaOH thu ñư c V lít khí H2 ñi u ki n chu n. Tính V. A. 5,60 lít B.8,96 lít C. 11,2 lít D. 13,44 lít 53. Cho h n h p có a mol Zn tác d ng v i dung d ch ch a b mol Cu(NO3)2 và c mol AgNO3. K t thúc ph n ng thu ñư c dung d ch X và ch t r n Y. Bi t a = b + 0,5c. Ta có : A. dung d ch X ch a 1 mu i và Y có 2 kim lo i. B. dung d ch X ch a 2 mu i và Y có 1 kim lo i. C. dung d ch X ch a 3 mu i và Y ch a 2 kim lo i. D. dung d ch X ch a 2 mu i và Y ch a 2 kim lo i. 54. Anken X có ñ ng phân hình h c và khi h p nư c t o rư u có ch a 18,18% O. X là : A. buten-1 B. buten-2 C. penten-1 D. penten-2 55. ð t cháy hoàn toàn 2,24 lít h n h p 2 ankanol liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng ñi u ki n tiêu chu n, toàn b s n ph m sinh ra cho vào dung d ch nư c vôi dư thu ñư c 24 gam k t t a. Công th c 2 ankanol trên là : A. CH3OH, C2H5OH B. C2H5OH, C3H7OH C. C3H7OH, C4H9OH D. C4H9OH, C5H11OH 56. Nguyên li u tr c ti p ñi u ch tơ lapsan (thu c lo i tơ polieste) là : A. etilenglicol và axit añipic. B. axit terephtalic và etilenglicol. C. caprolactam. D. xenlulozơ triaxetat. 5
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net