logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 017

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 017', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 017 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 05 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. X, Y là 2 nguyên t kim lo i thu c cùng m t phân nhóm chính (nhóm A). K t lu n nào sau ñây là ñúng ñ i v i X, Y ? (Bi t ZX < ZY và ZX + ZY = 32) A. Bán kính nguyên t c a X > Y. B. Năng lư ng ion hóa I1 c a X < Y. C. X, Y ñ u có 2 electron l p ngoài cùng. D. Tính kim lo i c a X > Y. 2. T ng s h t các lo i c a m t nguyên t kim lo i X là 155 h t. S h t mang ñi n nhi u hơn s h t không mang ñi n là 33 h t. K t lu n nào sau ñây là KHÔNG ñúng ? A. S kh i c a X là 108. B. ði n tích h t nhân c a X là 47 +. C. X có 2 electron l p ngoài cùng. D. X có 5 l p electron. 3. Trong h p kim có tinh th h n h p ho c dung d ch r n, ki u liên k t ch y u là ......(1)........ Trong lo i h p kim có tinh th h p ch t hóa h c, ki u liên k t ch y u là ........(2)......... A. (1) : liên k t ion, (2) : liên k t c ng hóa tr . B. (1) : liên k t ion, (2) : liên k t kim lo i. C. (1) : liên k t kim lo i, (2) : liên k t kim lo i. D. (1) : liên k t kim lo i, (2) : liên k t c ng hóa tr . 4. Kim lo i X tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng gi i phóng khí NO theo t l nX : nNO = 1 :1. X là kim lo i nào trong 4 kim lo i sau ? A. Zn B. Al C. Mg D. Cu 5. Phương trình hoá h c nào sau ñây không ñúng ? ñpnc ñpnc A. 2NaCl  → 2Na + Cl2  B. 4NaOH  → 4Na + 2H2 + 2O2  ñpdd , mn ñpnc C. 2NaCl + 2H2O  → 2NaOH + H2 + Cl2 D. 2NaBr  → 2Na + Br2  6. ng d ng nào sau ñây không ph i c a kim lo i ki m ? A. Dùng ch t o h p kim có nhi t ñ nóng ch y th p. B. ði u ch kim lo i ki m ho t ñ ng y u hơn b ng phương pháp nhi t kim lo i. C. Dùng làm ch t trao ñ i nhi t trong các lò ph n ng h t nhân. D. Dùng làm ch t xúc tác trong nhi u ph n ng h u cơ. 7. Dùng quỳ tím thì có th phân bi t 2 dung d ch nào trong các c p dung d ch sau ? A. Na2CO3, K2CO3 B. NaCl, KCl C. NaCl, Na2CO3 D. NaCl, KNO3 8. Hòa tan 4,6 gam m t kim lo i ki m vào 200 ml nư c thu ñư c 204,4 g m t dung d ch ki m. Kim lo i ki m ñó là : A. Li B. Na C. K D. Rb 9. M t h n h p X g m Fe và Fe3O4 có kh i lư ng 28,8 gam ñem hòa tan h t trong dung d ch HCl dư thu ñư c dung d ch Y. Cho dung d ch Y tác d ng v i dung d ch KOH dư, l c l y k t t a ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c 32 gam ch t r n. Thành ph n % kh i lư ng c a Fe trong h n h p X là : A. 19,4%. B. 59,72%. C.38,89%. D. 58,33%. 10. Cho Fe tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng dư thu ñư c khí NO (s n ph m kh duy nh t). T ng h s cân b ng c a ph n ng trên là : A. 9. B. 14. C. 18. D. 20. 11. Cho các thí nghi m sau : (1) S c khí CO2 dư vào dung d ch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]). (2) S c khí NH3 dư vào dung d ch AlCl3. (3) Nh t t ñ n dư dung d ch HCl loãng vào dung d ch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]). Nh ng thí nghi m có hi n tư ng gi ng nhau là : A. (1) và (2) B. (1) và (3) C. (2) và (3) D. (1), (2) và (3) 12. Dung d ch nào trong các dung d ch sau không hòa tan ñư c Al(OH)3 ? 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. NaOH B. HCl C. H2SO4 ñ m ñ c D. NH3 13. Dùng CaO có th làm khô ch t khí nào trong s các ch t khí sau : A. SO2 B. NH3 C. CO2 D. H2S 14. Thí nghi m ñư c minh h a b ng hình v sau ñây ch ng minh : ch A. khí NH3 là khí tan r t ít trong nư c và có tính bazơ. dung d ch có màu h ng B. khí NH3 là khí nh hơn nư c và có tính bazơ. C. khí NH3 tan r t nhi u trong nư c vào có tính bazơ. D. dung d ch NH3 là dung d ch bazơ y u. 15. M t h n h p khí X g m 2 hiñrocacbon có t kh i hơi so v i CH4 là 1,5. H n h p X có th là h n h p nào trong s các h n h p sau ? A. CH4, C4H10 B. C2H4, C3H6 C. C2H2, C3H4 D. C2H6, C3H8 16. C4H8 có bao nhiêu ñ ng phân c u t o có kh năng làm m t màu dung d ch Br2 (không tính ñ ng phân hình h c) ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 17. Có các c p dung d ch sau ñ ng trong các bình riêng bi t m t nhãn : (1) glucozơ, fructozơ. (2) glucozơ, saccarozơ. (3) mantozơ, saccarozơ. (4) fructozơ, mantozơ. (5) glucozơ, glixerin (glixerol) Dùng dung d ch AgNO3/NH3 có th phân bi t ñư c nh ng c p dung d ch nào ? A. (1), (2), (3) B. (2), (3), (4) C. (2), (3), (5) D. (3), (4), (5) 18. Trong các lo i h t và c sau, lo i nào có hàm lư ng tinh b t nhi u nh t ? A. G o B. Khoai tây C. Khoai lang C. S n 19. Cho chuy n hóa : Khí cacbonic → X → Y → rư u etylic (ancol etylic) M i mũi tên bi u th 1 ph n ng. X, Y có th là : A. CO, CH3OH B. tinh b t, glucozơ C. C, C2H2 D. H2CO3, CH3CHO 20. Công th c c a ch t nào sau ñây là công th c c a b t ng t (mì chính) ? A. HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH. B. HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COONa. C. –OOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COO–. D. Na+[–OOC–CH2–CH2–CH(NH3+)–COO–] 21. Nói v tính ch t v t lí c a các aminoaxit, ngư i ta mô t như sau : Các aminoaxit là nh ng ch t ..........., không màu, v ng t. Chúng có nhi t ñ nóng ch y ............và ña s ........tan trong nư c. Nh ng t c n ñi n vào ch tr ng ñ thành câu không có ý nào sai l n lư t là : A. l ng, th p, ít B. l ng, cao, d C. r n vô ñ nh hình, cao, ít D. r n d ng k t tinh, cao, d 22. Phân t kh i g n ñúng c a m t lo i protit (protein) X ch a 0,16% lưu huỳnh (bi t phân t X có 2 nguyên t S) là : A. 40.000. B. 20.000. C.10.240. D. 20.480. 23. Polime X trong phân t ch ch a C,H, có th có O. H s trùng h p c a m t phân t X là 1500, phân t kh i là 102.000. X là polime nào trong s các polime sau ? A. Cao su isopren B. PE (polietilen) C. PVA [poli(vinyl axetat)] D. PP (polipropilen) 24. Polime poli(metyl acrylat) là s n ph m trùng h p c a monome : A. CH3–COO–CH=CH2 B. HCOO–CH2–CH=CH2 C. CH2=CH–COOCH=CH2 D. CH2=CH–COOCH3 25. Cho các rư u (ancol) sau : (1) CH3–CH2OH, (2) CH3–CH2–CH2OH, (3) CH3–CHOH–CH2–CH3, 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí (4) (CH3)2CH–CH2OH, (5) CH3–CH2–CH2–CHOH–CH3 Trong s các rư u (ancol) trên, có bao nhiêu ch t khi tách nư c ch t o m t olefin duy nh t ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 26. Cho các ch t : (1) : Na, (2) : CuO, (3) : CH3COOH, (4) :NaOH, (5) : H2SO4 ñ c, ngu i. Dãy các ch t ñ u có kh năng ph n ng v i rư u (ancol) etylic là : A. (1), (2), (4). B. (1), (3), (4). C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (3), (5) 27. M t h p ch t h u cơ thơm X có công th c phân t C8H10O. Th c hi n ph n ng tách nư c t X thu ñư c m t hiñrocacbon mà khi trùng h p s t o polistiren (PS). Oxi hóa h u h n X thu ñư c xeton. X là ch t nào trong các ch t sau ? (C6H5– : g c phenyl) A. C6H5–CH2CH2OH B. C6H5–CH(OH)–CH3 C. C6H5–CH2–O–CH3 D. C6H5–O–CH2–CH3 28. Có bao nhiêu ñ ng phân anñehit tương ng v i công th c phân t C5H10O ? A. 2 B.3 C. 4 D.5 29. X là h p ch t h u cơ ch a C, H, O, ch có 1 lo i nhóm ch c và có t kh i hơi so v i không khí là 2. Cho 5,8 gam X tác d ng h t v i dung d ch AgNO3/NH3 thu ñư c 43,2 gam Ag k t t a. Công th c c u t o phù h p c a X là : A. CH3–CH2–CHO B. HCOO–CH2–CH3 C. OHC–CHO D. (CH3)2CH–CHO 30. Trong các axit sau, axit nào m nh nh t ? A. CH3–COOH B. CH2Cl–COOH C. CH2Br–COOH D. CHCl2–COOH 31. X là m t ch t h u cơ ñơn ch c ch a 54,54 % C, 9,09%H, 36,37%O. X không tác d ng v i Na nhưng tác d ng v i dung d ch NaOH. Cho 8,8 gam X tác d ng h t v i NaOH thu ñư c 9,6 gam mu i..Công th c c u t o phù h p c aX là : A. CH3–COOCH2–CH3 B. HCOOCH2–CH3 C. CH3–CH2–COOCH3 D. CH3–COO– CH=CH2 32. Làm b c hơi 0,12 gam m t este ñơn ch c no X 1 atm, 1500C thu ñư c m t th tích hơi b ng th tích chi m b i 0,064 gam O2 cùng ñi u ki n. Công th c phân t c a X là : A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2 33. Nhóm các ch t có cùng s oxi hóa c a N là : A. NH3, NaNH2, NO2, NO. B. NH3, CH3–NH2, NaNO3, HNO2. C. NaNO3, HNO3, Fe(NO3)3, N2O5. D. KNO2, NO2, C6H5–NO2, NH4NO3. 34. Phương trình hoá h c nào sau ñây ñã hoàn thành (ñã cân b ng)? A. Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO + 2H2O B. Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + S + 2H2O C. 2FeCl3 + 2H2S → S + 2HCl + 2FeCl2 D. 5Mg + 12HNO3 → N2 + 5Mg(NO3)2 + 6H2O 35. Trong các ph n ng sau, ph n ng nào ñư c dùng ñ ñi u ch HCl trong phòng thí nghi m ? A. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl B. NaCl(r) + H2SO4 ññ → NaHSO4 + HCl as as B. H2 + Cl2  2HCl → D. 2H2O + 2Cl2  4HCl + O2 → 36. KHÔNG ñư c dùng bình th y tinh ñ ñ ng dung d ch nào trong các dung d ch sau ? A. Dung d ch HF B. Dung d ch HCl C. Dung d ch HNO3 ñ m ñ c D. Dung d ch H2SO4 ñ m ñ c 37. Nh ng ng d ng nào sau ñây KHÔNG ph i c a KClO3 ? A. Ch t o thu c n , s n xu t pháo hoa. B. ði u ch O2 trong phòng thí nghi m. C. S n xu t diêm. D. Ti t trùng nư c h bơi. 38. Cho h n h p FeS và Fe tác d ng v i dung d ch HCl (dư) thu ñư c 2,8 lít h n h p khí ñktc. D n h n h p khí này ñi qua dung d ch Pb(NO3)2 (dư), sinh ra 0,1 mol k t t a màu ñen. Thành ph n % v kh i lư ng c a Fe trong h n h p ban ñ u là : A. 13,73% B. 21,56% C. 38,89% D. 54,9% 39. 0,1 mol m t α-aminoaxit X tác d ng v a ñ v i dung d ch ch a 0,1 mol NaOH t o 16,8 gam mu i. M c khác, 0,1 mol X tác d ng v a ñ v i dung d ch có 0,2 mol HCl. Công th c c u t o phù h p c a X là: A. H2N–CH2–CH(NH2)–COOH B. H2N–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí C. H2N–CH2–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH D. H2N–CH2–CH2–CH2–CH2–CH(NH2)– COOH 40. Khi th y phân t ng ph n m t oligopeptit X có 5 g c aminoaxit xu t phát t 3 aminoaxit: alanin, phenylalanin, glyxin thu ñư c h n h p các ñipeptit Gly-Ala; Ala-Gly, không th y có Phe-Gly, Gly-Gly- Phe. Công th c c u t o ñúng c a X là : A. Gly-Gly-Ala-Gly-Phe. B. Gly-Ala-Gly-Phe-Gly. C. Ala-Gly-Phe-Gly-Gly. D. Gly-Phe-Gly-Ala- Gly. 41. ð ch t o tơ axetat, ngư i ta luôn dùng h n h p xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ ñiaxetat, không dùng m t mình xenlulozơ triaxetat. Nguyên nhân c a vi c này là : A. xenlulozơ ñiaxetat ñư c dùng như là ch t ñ n ñ gi m giá thành. B. xenlulozơ triaxetat không t o ñư c liên k t hiñro liên phân t s làm tơ kém b n. C. khi ñi u ch xenlulozơ triaxetat, ngư i ta không tách riêng ñư c xenlulozơ ñiaxetat l n vào. D. xenlulozơ ñiaxetat ñư c xem là ch t xúc tác ñ ph n ng t o tơ x y ra nhanh hơn. 42. Trong thí nghi m ñư c mô t b ng hình v dư i ñây, vai trò c a bình ñ ng NaOH là : A. làm khô C2H2. B. lo i CaC2 l n trong C2H2. C. lo i các t p ch t khí l n trong C2H2. D. làm xúc tác cho ph n ng gi a C2H2 và nư c t o CH3-CHO 43. Cho ancol isoamylic tác d ng v i axit axetic ñ ñi u ch d u chu i, ngư i ta thu ñư c m t h n h p g m d u chu i, axit dư và ancol dư. ð tách d u chu i ra kh i h n h p trên, ngư i ta cho vào h n h p m t dung d ch X v a ñ , khi ñó axit tan vào l p nư c. H n h p ancol và d u chu i hòa tan trong nhau tách thành l p riêng. Chưng c t h n h p này ñ tách d u chu i ra kh i ancol. Dung d ch X ñư c dùng trong thí nghi m này là : A. dung d ch NaOH. B. nư c vôi trong. C. dung d ch Na2CO3 D. benzen. 44. Ch t d o PVC ñư c ñi u ch t khí thiên nhiên theo sơ ñ sau (hs : hi u su t) : hs: 15% hs: 95% hs: 90% CH4 C2H2 C2H3Cl PVC Tính th tích khí thiên nhiên (ñi u ki n tiêu chu n) c n ñi u ch ñư c 8,5 kg PVC (bi t khí thiên nhiên ch a 95% CH4 v th tích) ? A. 50 m3 B. 45 m3 C. 40 m3 D. 22,4 m3 PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. ð s n xu t Pb, ngư i ta ñ t qu ng PbS trong không khí ñ thu PbO, sau ñó dùng ch t kh ñ kh PbO nhi t ñ cao. Ch t kh thư ng dùng ñ kh PbO trong công nghi p là : A. C (than c c) B. Al C. H2 D. Fe 46. Trong các kim lo i Pb, Zn , Ni, Sn và các ion Pb2+, Zn2+, Ni2+, Sn2+ : A. Ni có tính kh m nh nh t và Ni2+ có tính oxi hóa m nh nh t. B. Sn có tính kh m nh nh t và Pb2+ có tính oxi hóa m nh nh t. C. Zn có tính kh m nh nh t và Pb2+ có tính oxi hóa m nh nh t. D. Pb có tính kh m nh nh t và Zn2+ có tính oxi hóa m nh nh t. 47. Cho th ñi n c c chu n c a c p Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu ; Ag+/Ag l n lư t là –0,44V ; 0,34 V; 0,8 V. Su t ñi n ñ ng chu n c a các pin Fe - Cu ; Fe – Ag l n lư t là : A. 0,78V và 1,24V. B. 0,1V và 0,36V. C. 0,1V và 1,24V. D. 0,78V và 0,36V. 48. Ph n ng nào trong các ph n ng sau KHÔNG t o xeton ? A. CH3–CH(OH)–CH3 + CuO (t) B. CH3–CCl2–CH3 + NaOH dư (t) C. CH3–COO–C(CH3)=CH2 + NaOH dư (t) D. CH3–COOCHCl–CH3 49. Trong các ch t sau, ch t nào KHÔNG t o màu v i thu c th Ship ? 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. CH3–CHO B. CH3–CO–CH3 C. C6H12O6 (glucozơ) D. C12H22O11 (mantozơ) 50. Lo i nhiên li u nào sau ñây KHÔNG ñư c x p vào lo i nhiên li u hóa th ch ? A. khí thiên nhiên B. d u m C. khí than khô D. than ñá Ph n II: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. ð phân bi t 3 dung d ch riêng bi t : NaCl, CaCl2, AlCl3 b ng 1 thu c th duy nh t ngay l n th ñ u tiên, ngư i ta dùng : A. dung d ch NaHCO3 B. dung d ch NaOH dư C. dung d ch Na2CO3 D. dung d ch AgNO3 52. Cho dung d ch có 0,1 mol FeSO4 và 0,1 mol FeCl3 tác d ng v i dung d ch Ba(OH)2 dư, l c l y k t t a, ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c ........ch t r n. A. 38,5 gam. B. 16,0 gam. C. 37,4 gam. D. 39,3 gam. 53. Cho m t kim lo i X vào dung d ch FeCl3 th y xu t hi n k t t a ñ nâu và có khí không màu thoát ra. Cho kim lo i Y vào dung d ch mu i c a kim lo i Z th y kim lo i Y tan, sinh ra kim lo i Z. Cho kim lo i Y vào dung d ch mu i c a kim lo i M th y không có hi n tư ng ph n ng. Cho M vào dung d ch mu i c a Y th y M tan, sinh ra kim lo i Y. S p x p các kim lo i trên theo chi u tăng d n tính kh , ta có dãy: A. X < Y < Z < M. B. Z < Y < M < X. C. M < X < Y < Z. D. Z < M < Y < X. 54. Hiñrocacbon X tác d ng v i Br2 trong ñi u ki n thích h p thu ñư c m t d n xu t brom duy nh t có t kh i hơi ñ i v i không khí H2 là 5,207. Công th c c u t o ñúng c a X là : A. CH3–CH=CH–CH2–CH3 B. CH3–CH(CH3)–CH2–CH3 B. (CH3)2C(CH3)2 D. CH3–CH2CH2–CH=CH2 55. L p d ng c như hình v thì có th dùng ñ th c hi n thí nghi m nào trong s 3 thí nghi m sau : (1) ði u ch este etyl axetat t rư u etylic và axit axetic. (2) ði u ch axit axetic t natri axetat. (3) ði u ch buten-2 t butanol-2 A. ch (1) B. ch (2) C. (1) và (3) D. (1) và (2) 56. Th y phân este C5H8O2 trong môi trư ng ki m thu ñư c h n h p hai ch t ñ u có kh năng tham gia ph n ng tráng gương. Công th c c u t o nào sau ñây phù h p v i X ? A. CH3–COO–CH=CH–CH3 B. HCOO–CH=CH–CH2–CH3 C. HCOO–C(CH3)=CH–CH3 D. CH2=CH–COOCH2CH3 5
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net