logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 016

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 016', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 016 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 04 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Cho các nguyên t sau : S (Z = 16), Cl (Z = 17), Ar (Z=18), K (Z=19). Nguyên t ho c ion tương ng nào sau ñây có bán kính l n nh t ? A. S2– B. Cl– C. Ar D. K+ 2. N u th a nh n các nguyên t Ca ñ u có hình c u, bi t th tích m t nguyên t Ca là 32.10–24 cm3, l y π = 3,14, thì bán kính c a Ca tính theo nm (1nm = 10–9m) s là : A. 0,197 nm. B. 0,144 nm. C. 0,138 nm. D. 0,112 nm. 3. X, Y là hai nguyên t kim lo i liên ti p trong m t chu kì có t ng s ñi n tích h t nhân là 39 và ZX < ZY. K t lu n nào sau ñây là ñúng ? A. Năng lư ng ion hóa I1 c a Y < c aX B. ð âm ñi n c a Y < c aX . C. Bán kính nguyên t c a X > c a Y D. ð m nh tính kim lo i c a Y > c a X. 4. Cho 11,2 gam Fe tác d ng v a ñ v i dung d ch H2SO4 loãng thu ñư c dung d ch X. Cô c n dung d ch X th y thu ñư c 55,6 gam ch t r n Y. Công th c ch t r n Y là : A. Fe2(SO4)3. B. FeSO4. C. FeSO4.5H2O. D. FeSO4.7H2O. 5. Liên k t ch y u trong tinh th KCl là liên k t : A. ion. B. c ng hóa tr . C. kim lo i. D. cho - nh n. 6. Cho m t lư ng Na v a ñ vào dung d ch mu i sunfat c a m t kim lo i th y có k t t a tr ng xu t hi n, sau ñó tan h t. ðó là dung d ch mu i sunfat nào trong s các mu i sau và pH c a dung d ch thu ñư c sau ph n ng n m trong kho ng nào ? A. CuSO4, pH = 7 B. ZnSO4, pH > 7 C. MgSO4, pH = 7 D. NiSO4, pH > 7 7. ð hòa tan v a ñ 9,6 gam h n h p g m m t kim lo i R thu c PNC nhóm II (nhóm IIA) và oxit tương ng c a nó c n v a ñ 400 mL dung d ch HCl 1M. R là : A. Be. B. Mg. C. Ca. D. Sr. 8. ðun nóng m t dung d ch có ch a 0,1 mol Ca2+, 0,5 mol Na+, 0,1 mol Mg2+, 0,3 mol Cl–, 0,6 mol HCO3– s xu t hi n ...........gam k t t a tr ng. A. 10 gam B. 8,4 gam C.18,4 gam D. 55,2 gam 9. Phương trình hoá h c c a ph n ng nào sau ñây ñã ñư c cân b ng ? A. Al + 4 HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O B. 3Al + 8 HNO3 → 3Al(NO3)3 + 2NO + 4H2O C. 10Al + 36HNO3 → 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O D. 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 2N2O + 15H2O 10. ð hòa tan 4 gam oxit FexOy c n v a ñ 52,14 mL dung d ch HCl 10% (D = 1,05 gam.mL–1). Cho CO dư qua ng ñ ng 4 gam oxit này nung nóng s thu ñư c.........gam Fe. A. 1,12 B. 1,68 C. 2,80 D. 3,36 11. Tinh th Al2O3 l n m t s oxit kim lo i màu ñ có trong t nhiên ñư c g i là : A. corinñon B. rubi C. saphia D. cacborunñum 12. Mu i có kh năng kh AgNO3 thành Ag là mu i nào trong s các mu i sau ? A. NaNO3 B. Al(NO3)3 C. Fe(NO3)2 D. Cu(NO3)2 13. ð thu ñư c cùng m t th tích O2 như nhau b ng cách nhi t phân KMnO4, KClO3, KNO3, CaOCl2 (hi u su t b ng nhau). Ch t có kh i lư ng c n dùng ít nh t là ch t nào ? A. KMnO4 B. KClO3 C. KNO3 D. CaOCl2 14. Trong t nhiên có nhi u ngu n ch t h u cơ sau khi b th i r a sinh H2S, nhưng trong không khí, hàm lư ng H2S r t ít, nguyên nhân c a s vi c này là A. do H2S sinh ra b oxi không khí oxi hoá ch m. B. do H2S b phân hu nhi t ñ thư ng t o S và H2. C. do H2S b CO2 có trong không khí oxi hoá thành ch t khác. 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí D. do H2S tan ñư c trong nư c. 15. Khi phân h y hoàn toàn hai hiñrocacbon X, Y th khí ñi u ki n thư ng ñ u thu ñư c C và H2 và th tích H2 thu ñư c ñ u g p 3 l n th tích X ho c Y ñem phân h y. X có th ñư c ñi u ch tr c ti p t C2H5OH, Y làm m t màu dung d ch Br2. X và Y l n lư t là : A. CH3–CH=CH2, CH2=CH–CH=CH2 B. CH3–CH3, CH3–CH=CH2. C. CH3–CH3, CH2=CH–CH=CH2. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 16. Cho 0,2 mol h n h p khí X g m C2H2 và C2H4 ñi qua dung d ch AgNO3/NH3 dư t o 9,6 gam k t t a. Thành ph n % v kh i lư ng C2H2 và C2H4 trong h n h p là : A. 24,52%; 75,48%. B. 18,84%; 81,16%. C. 14,29%; 85,71%. D. 12,94%; 87,06%. 17. ð phân bi t 3 dung d ch mantozơ, saccarozơ, glixerin (glixerol) b ng 1 thu c th . Thu c th nên dùng là: A. dung d ch AgNO3/NH3. B. dung d ch CuSO4. C. Cu(OH)2/ NaOH. D. nư c brom. 18. ði m gi ng nhau gi a các phân t tinh b t amilo và amilopectin là : A. ñ u ch a g c α-glucozơ. B. có cùng h s trùng h p n. C. m ch glucozơ ñ u là m ch th ng. D. có phân t kh i trung bình b ng nhau. 19. Nh dung d ch iot vào dung d ch X thì th y chuy n sang màu xanh. X có th là dung d ch nào trong s các dung d ch sau ? A. lòng tr ng tr ng. B. nư c xà phòng. C. h tinh b t. D. nư c mía. 20. Cho 3 ho c 4 gi t ch t l ng X tinh khi t vào m t ng nghi m có s n 1-2 mL nư c, l c ñ u thu ñư c m t ch t l ng tr ng ñ c, ñ yên m t th i gian th y xu t hi n 2 l p ch t l ng phân cách. Cho 1 mL dung d ch HCl vào và l c m nh l i thu ñư c m t dung d ch ñ ng nh t. Cho ti p vào ñó vài gi t dung d ch NaOH th y xu t hi n l i hai l p ch t l ng phân cách. X là ch t nào trong s các ch t sau : A. h tinh b t. B. anilin. C. phenol l ng. D. lòng tr ng tr ng. 21. Trong dung d ch có pH n m trong kho ng nào thì glixin ch y u t n t i d ng H2N–CH2–COO– ? A. pH < 7 B. pH = 1 C. pH = 7 D. pH > 7 22. Khi th y phân m t peptit, ch thu ñư c các ñipeptit Glu-His ; Asp-Glu ; Phe-Val và Val-Asp. C u t o c a peptit ñem th y phân là : A. Phe-Val-Asp-Glu-His. B. His-Asp-Glu-Phe-Val-Asp-Glu. C. Asp-Glu-Phe-Val-Asp-Phe-Val-Asp. D. Glu-Phe-Val-Asp-Glu-His-Asp-Val-Asp. 23. Khi ñun nóng nh a rezol (poliphenolfomanñehit m ch th ng) là m t ch t nh a d o t i 150oC thì th y nó bi n thành ch t r n giòn. ðó là do : A. ñã x y ra ph n ng ngưng t các c u n i –CH2– n i các chu i polime thành m ng không gian. B. ñã x y ra ph n ng phân c t nh a này thành các polime có m ch ng n hơn. C. ñã x y ra ph n ng th y phân nh a này ñ t o l i phenol tr ng thái r n. D. ñã x y ra ph n ng lão hóa polime dư i tác d ng c a nhi t, oxi không khí và ánh sáng. 24. Polime nào sau ñây không ph i là polime thiên nhiên ? A. xenlulozơ B. glicogen C. protein D. th y tinh h u cơ 25. Tách nư c m t rư u (ancol) X b c m t thu ñư c m t anken phân nhánh. X có th là rư u (ancol) nào ? A. rư u (ancol) isobutylic. B. rư u (ancol) tert-butylic. C. rư u (ancol) amylic. D. rư u (ancol) isopropylic. 26. Trong các rư u (ancol) sau, ch t nào khi b oxi hóa b i CuO cũng t o xeton tương t rư u (ancol) sec-butylic ? A. pentanol-1 (pentan- 1-ol) B. xiclohexanol. C. 2-metylbutanol -2 (2-metylbutan-2-ol) D. buten-3-ol-1(but-3-en-1-ol) 27. H p ch t thơm X có công th c phân t C7H8O, X tác d ng ñư c v i Na và v i NaOH. X không ph i là ch t nào trong s các ch t sau ? A. m-HO–C6H4–CH3 B. p- HO–C6H4–CH3 C. o-HO–C6H4–CH3 D. C6H4–CH2OH 28. ð tách hai ch t trong m t h n h p, ngư i ta cho h n h p tác d ng v i dung d ch NaOH dư, sau ñó chưng c t tách ñư c ch t th nh t. Ch t r n còn l i cho tác d ng v i dung d ch H2SO4 r i ti p t c chưng c t, tách ñư c ch t th hai. Hai ch t ban ñ u có th là : 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. HCHO và CH3–COOCH3. B. HCOOH và CH3COOH. C. CH3COOH và C2H5OH. D. CH3COOH và CH3COOC2H5. 29. Cho chuy n hóa : xt, to,p +O 2, Cu, to NaOH CO + H2 X Y C3H6O3 X, Y trong chuy n hóa trên l n lư t là : A. HCHO, CH2OH-CHO. B. CH3OH, HCHO. C. CH3OH, HCOOH. D. HCHO, HCOOH. 30. pKa là m t trong các ñ i lư ng dùng ñ ñánh giá ñ m nh c a các axit. pKa càng nh ch ng t ñ m nh c a axit ñó càng l n. Các giá tr 1,24; 4,18; 4,25; 1,84 là pKa c a 4 axit C6H5COOH, CH2=CH–COOH, CH≡C– COOH, CHF2–COOH nhưng chưa ñư c x p theo ñúng th t . Giá tr pKa g n ñúng cho axit CHF2–COOH là: A. 4,18. B. 4,25. C. 1,84. D. 1,24. 31. T CH4 là nguyên li u chính và các hóa ch t vô cơ, phương ti n kĩ thu t c n thi t, ñ ñi u ch metyl fomiat ngư i ta c n th c hi n ít nh t ..............ph n ng. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 32. Có bao nhiêu ñ ng phân ng v i công th c phân t C4H8O2 (bi t khi th y phân v i dung d ch NaOH dư t o 1 mu i và 1 rư u (ancol).) ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 33. Không th dùng H2SO4 ñ m ñ c ñ làm khô ch t khí nào sau ñây b m ? A. CO2 B. O2 C. SO2 D. H2S 34. Khi cho 1,2 gam Mg tác d ng h t v i dung d ch HNO3 loãng, th y có 7,56 gam HNO3 tham gia ph n ng, thu ñư c Mg(NO3)2, H2O và s n ph m kh X ch ch a m t ch t khí duy nh t. X là : A. NO2 B. NO C. N2 D. N2O 35. Nhóm dung d ch các ch t nào sau ñây ñ u có pH > 7 ? A. NaHSO4, AlCl3, CuSO4 B. NaHCO3, Na2CO3, NaAlO2 (Na[Al(OH)4]) C. NaOH, Ca(OH)2, Ca(NO3)2 D. NH4Cl, KHCO3, NaCl 36. Cho a gam k m h t vào m t c c ñ ng dung d ch H2SO4 2M (dư) nhi t ñ thư ng. Y u t nào sau ñây không làm bi n ñ i v n t c ph n ng ? A. Thay a gam k m h t b ng a gam k m b t. B. Thay dung d ch H2SO4 2M b ng dung d ch H2SO4 1M. C. Th c hi n ph n ng nhi t ñ cao hơn (kho ng 50 oC). D. Dùng th tích dung d ch H2SO4 2M g p ñôi th tích ban ñ u. 37. Trong 1 c c nư c có ch a 0,01 mol Na+, 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3–, 0,02 mol Cl–. Nư c trong c c : A. ch có tính c ng t m th i . B. ch có tính c ng vĩnh c u. C. v a có tính c ng t m th i, v a có tính c ng vĩnh c u. D. không có tính c ng t m th i l n vĩnh c u. 38. Cho 0,03 mol Fe3O4 tác d ng h t v i dung d ch HNO3 loãng thu ñư c V mL (ñktc) khí NO là s n ph m kh duy nh t. Tính V. A. 224 mL B. 448 mL C. 672 mL D. 2016 mL 39. Ch s axit là s miligam KOH c n dùng ñ trung hòa các axit béo t do có trong 1 gam ch t béo. Tính ch s axit c a m t ch t béo bi t ñ trung hòa 14 gam ch t béo ñó c n 15 mL dung d ch NaOH 0,1 M. A. 5,6 B.6 C. 7 D. 14 40. Thêm KOH vào dung d ch h n h p ch a 0,01 mol H2SO4 và 0,01 mol Al2(SO4)3. K t t a thu ñư c là l n nh t và nh nh t ng v i s mol KOH l n lư t b ng : A. 0,02 mol và ≥ 0,04 mol. B. 0,02 mol và ≥ 0,05 mol. C. 0,03 mol và ≥ 0,08 mol. D. 0,08 mol và ≥ 0,10 mol. 41. ng v i công th c phân t C4H10O2 có bao nhiêu ñ ng phân có th hòa tan Cu(OH)2 ngay nhi t ñ thư ng ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 42. Nhóm các ch t ñ u có kh năng tham gia ph n ng tráng gương là : A. glucozơ, axit fomic, anñehit oxalic, mantozơ. B. glucozơ, axit axetic, anñehit oxalic, mantozơ. C. fructozơ, axit fomic, anñehit oxalic, saccarozơ. D. fructozơ, axit fomic, fomanñehit, etilenglicol (etylen glicol). 43. H n h p A g m 1 ankan và 1 anken. ð t cháy h n h p A thu ñư c a mol CO2 và b mol H2O. T l T = b/a có giá tr trong kho ng : A. 1 < T < 1,5 B. 1 < T < 2 C. 1 < T ≤ 1,5 D. 1/2 < T < 1 44. Este X có công th c phân t C5H8O2. Khi ñun nóng v i dung d ch NaOH thu ñư c dung d ch Y có ch a ch t tham gia ñư c ph n ng tráng gương. Công th c c u t o nào sau ñây có th là công th c c ut oc aX? A. CH2=CH–COO–CH2–CH3 B. CH3–COO–CH2–CH=CH2 B. CH3–CH=CH–CH2–COOH D. CH3–COO–CH=CH–CH3 PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. Trư ng h p nào sau ñây không x y ra ph n ng ? A. CuO + dung d ch KHSO4. B. CuO + NH3 (tOC) C. CuO + CO (tOC). D. CuO + dung d ch AgNO3 46. Phát bi u nào sau ñây không ñúng ? A. Trong các h p ch t, Pb thư ng có s oxi hóa là +2, +4. B. Pb là kim lo i n ng và có nhi t ñ nóng ch y th p (kho ng 330OC). C. Pb là kim lo i có tính kh y u vì có th ñi n c c chu n = – 0,13 V. D. Do có nhi u m c oxi hóa nên Pb ñư c x p vào lo i kim lo i chuy n ti p. 47. Khi nhúng m t lá Zn vào dung d ch mu i Co2+ nh n th y có m t l p kim lo i Co ph ngoài lá Zn. Khi nhúng lá Pb vào dung d ch mu i trên, không nh n th y hi n tư ng nào x y ra. K t lu n nào sau ñây là ñúng ñ i v i 3 c p oxi hóa – kh Co2+/Co, Zn2+/Zn, Pb2+/Pb ? A. Kim lo i có tính kh m nh nh t trong nhóm là Co. B. Kim lo i có tính kh y u nh t trong nhóm là Zn. C. Ion kim lo i có tính oxi hóa m nh nh t là Pb2+. D. Ion kim lo i có tính oxi hóa m nh nh t là Co2+. 48. Ph n ng nào sau ñây t o CH3–CO–CH3 ? A. CH3–CH2–CH2OH + O2 (xúc tác Cu, tOC) B. CH3-CHCl–CH2Cl + NaOH (tOC) O C. (CH3COO)2Ca (t C) D. CH3-CHOH-CH3 (H2SO4 ñ m ñ c, tO > O 170 C) 49. ð nh n bi t m t anion X– ngư i ta cho dung d ch AgNO3 vào dung d ch m u th , th y xu t hi n k t t a, l y k t t a cho vào dung d ch NH3 th y k t t a tan. V y X– là : A. F–. B. Cl–. C. Br–. D. I–. 50. ð ñi u ch thu c di t n m là dung d ch CuSO4 5%, ngư i ta th c hi n sơ ñ ñi u ch sau : CuS → CuO → CuSO4. N u hi u su t quá trình ñi u ch là 80% thì kh i lư ng dung d ch CuSO4 thu ñư c t 1 kg nguyên li u có ch a 80% CuS là : A. 21,33 kg. B. 0,0532 kg. C. 33,25 kg. D. 7,68 kg. Ph n II: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. Kh i lư ng Al thu ñư c khi ñi n phân nóng ch y Al2O3 trong th i gian 1 ngày v i dòng ñi n cư ng ñ 100.000 A, hi u su t quá trình ñi n phân 90 % là : A. ≈ 725 kg B. ≈ 895 kg C. ≈ 201 kg D. ≈ 603 kg 52. Lo i h p kim nào sau ñây thư ng ñư c dùng ñ ñúc m t s b ph n máy móc, ñúc ng d n nư c ? A. gang tr ng. B. gang xám. C. thép thư ng. D . thép Ni-Cr. 53. Ph n trăm kh i lư ng c a H trong phân t anken thay ñ i như th nào theo chi u tăng s nguyên t C trong dãy ñ ng ñ ng ? 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. Tăng d n. B. Gi m d n. C. Gi nguyên. D. Tăng gi m không có quy lu t. 54. Ch t nào trong s các ch t sau khi th y phân trong môi trư ng ki m dư t o h n h p 2 mu i và nư c ? (G c C6H5– : phenyl ) A. CH3–COO–CH=CH2 B. CH3–COO–C6H5 C. CH3–COO–CH2–C6H5 D. C6H5–COO– CH3 55. Nguyên li u dùng ñ s n xu t gang g m : qu ng s t ch a ít nh t 30% s t tr lên, .......(1).....; ......(2).........., than c c. A. (1) không khí; (2) : x B. (1) nư c; (2) : x B. (1) không khí; (2) : ch t ch y. D. (1) oxi nguyên ch t; (2) : Mn 56. Ch t nào trong s các h p ch t thơm sau v a tác d ng v i Na, v a tác d ng v i dung d ch NaOH ? A. C6H5–CH2OH B. HO–C6H4–CH3 C. C6H5–O–CH3 D. CH3–O–C6H4– CH2OH 5
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net