logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 015

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 015', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 015 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 05 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Hai ion Mg2+( ZMg = 12) và Na+ ( ZNa = 11) gi ng nhau ñi m nào trong các ñi m sau ? A. Bán kính nguyên t . B. S electron l p ngoài cùng. C. ði n tích h t nhân. D. Bán kính nguyên t và ñi n tích h t nhân. 2. Kim lo i nào sau ñây có hơn 3 electron l p ngoài cùng ? A. Mg B. Al C. Pb D. Ga 3. Kim lo i ki m thư ng có c u t o tinh th ki u : A. l p phương tâm kh i. B. l p phương tâm di n. C. l c phương. D. l p phương tâm di n và l c phương. 4. Cho m t ch t X tác d ng v i dung d ch H2SO4 ñ m ñ c th y sinh khí SO2. N u t l s mol H2SO4 ñem dùng : s mol SO2 = 4 :1 thì X có th là ch t nào trong s các ch t sau ? A. Fe. B. FeS. C. Fe3O4. D. FeO. 5. Trong các kim lo i ki m, kim lo i ñư c dùng ñ làm t bào quang ñi n là : A. Li. B. Na. C. K. D. Cs. 6. Cho 4,6 gam h n h p hai kim lo i ki m K và R hòa tan hoàn toàn trong nư c. Dung d ch thu ñư c trung hòa v a ñ v i 200 mL dung d ch HCl 1 M. R là : A. Li. B. Na. C. Rb. D. Cs. 7. K t lu n nào sau ñây không phù h p v i ñ c ñi m và tính ch t hóa h c cơ b n c a kim lo i ki m ? A. Trong chu kì, kim lo i ki m có năng lư ng ion hóa I1 nh nh t. B. Kim lo i ki m là nh ng nguyên t s. C. Trong chu kì, bán kính c a nguyên t kim lo i ki m nh nh t. D. Kim lo i ki m ñ u có tính kh m nh. 8. ð i lư ng v t lí ho c tính ch t hóa h c cơ b n nào sau ñây c a kim lo i ki m th bi n ñ i không có tính quy lu t ? A. Năng lư ng ion hóa B. Bán kính nguyên t C. Tính kim lo i. D. Nhi t ñ nóng ch y 9. So sánh nào sau ñây là ñúng ? A. tính kh c a Al > Mg. B. tính kh c a B > Al. B. C. tính kh c a Al > Si. D. tính kh c a Al > Na. 10. T n d ng ưu ñi m v kh i lư ng riêng c a nhôm, ngư i ta thư ng dùng nhôm : A. ñ ch t o khung c a và các ñ trang trí n i th t... B. ñ ch t o các thi t b trao ñ i nhi t, d ng c ñun n u trong gia ñình. C. làm các ñ dùng trang trí n i th t. D. làm h p kim dùng cho máy bay, ôtô, tên l a. 11. Bán kính nguyên t Fe vào kho ng 0,13 nm. V y th tích tính theo ñơn v cm3 c a m t nguyên t Fe vào kho ng: A. 16.33.10–24 cm3. B. 9,20. 10–24 cm3. C. 10,62 .10–24 cm3. D. 5,17.10–24 cm3. 12. Cho Fe vào dung d ch AgNO3 dư, sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn ta thu ñư c dung d ch A. Trong dung d ch A có ch a : A. Fe(NO3)2 , AgNO3 B. Fe(NO3)3 , AgNO3 C. Fe(NO3)2 , AgNO3, Fe(NO3)3 D. Fe(NO3)2 13. K t lu n nào sau ñây ñúng khi xét hai ph n ng sau ? (1) Cl2 + 2KI → I2 + 2KCl (2) 2KClO3 + I2 → 2KIO3 + Cl2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. Cl2 trong (1), I2 trong (2) ñ u là ch t oxi hóa. B. (1) ch ng t Cl2 có tính oxi hóa > I2, (2) ch ng t I2 có tính oxi hóa > Cl2. C. Do tính kh c a KI và KClO3 khác nhau nên k t qu khác nhau. D. (1) Ch ng t tính oxi hóa c a Cl2 > I2, (2) ch ng t tính kh c a I2 > Cl2. 14. X là m t oxit c a nitơ, khi tác d ng v i dung d ch NaOH theo t l mol nX : nNaOH = 1 :1 thu ñư c dung d ch có pH > 7. X là oxit nào trong các oxit sau ? A. N2O B. NO C. NO2 D. N2O5 15. ð tách metan ra kh i h n h p g m metan, axetilen, etilen, ngư i ta d n h n h p qua : A. dung d ch AgNO3/NH3 dư. B. dung d ch brom dư. C. dung d ch HCl dư. D. nư c dư. 16. M t hiñrocacbon X có tên b g i sai là 2-etyl-3-metylhexan. Tên ñúng c a X theo danh pháp IUPAC ph i là : A. 3-etyl-2-metylhexan. B. 3,4-ñimetylhexan. C. 3,4-ñimetylheptan. D. neo-octan. 17. K t lu n nào sau ñây là ñúng v tính ch t c a ñư ng saccarozơ và mantozơ ? A. Mantozơ là ñư ng kh , saccarozơ không ph i ñư ng kh . B. C hai lo i ñư ng trên ñ u là ñư ng kh . C. C hai lo i ñư ng trên ñ u không ph i là ñư ng kh . D. Saccarozơ là ñư ng kh , mantozơ không ph i là ñư ng kh . 18. Cho dãy chuy n hóa : lªn men r−îu H2SO4 98%, 1700C Glucoz¬ X Y Ch xét s n ph m chính thì Y trong dãy chuy n hóa trên là : A. khí etilen. B. ñimetyl ete. C. rư u (ancol) etylic. D. axit axetic. 19. Cho 200 gam dung d ch ch a glucozơ tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư, kh i lư ng Ag sinh ra cho vào dung d ch HNO3 ñ m ñ c th y sinh ra 0,2 mol khí NO2. V y C% c a glucozơ trong dung d ch ban ñ u theo lí thuy t là : A. 9 % . B. 18 %. C. 27% D. 36% 20. Cho h n h p m i c p ch t sau vào ng nghi m, ñ m t th i gian, trư ng h p nào ngư i ta quan sát th y có hi n tư ng tách l p ? A. Anilin + nư c B. Anilin và dung d ch HCl dư C. Benzen và phenol D. Phenol và dung d ch NaOH dư 21. M t h p ch t h u cơ X ch a C, H, O, N có phân t kh i 89 ñvC. X tác d ng v i c dung d ch HCl và dung d ch NaOH. Khi cho 0,1 mol X tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu ñư c 9,4 gam mu i. Công th c c u t o ñúng c a X là : A. H2N–CH2–CH2–COOH B. CH3–CH(NH2)–COOH C. H2N–CH2–COO–CH3 D. CH2=CH–COONH4 22. ð phân bi t glixerin (glixerol), lòng tr ng tr ng, h tinh b t b ng m t hóa ch t, ngư i ta dùng : A. c n iot. B. Cu(OH)2 (CuSO4/NaOH). C. HNO3 ñ m ñ c. D. dung d ch Pb(NO3)2. 23. Miêu t không ñúng v c u trúc m ch c a các polime là : A. poli(vinyl clorua) có d ng m ch th ng. B. amilopectin có d ng m ch phân nhánh. C. poli(vinyl axetat) có d ng m ch phân nhánh. D. cao su lưu hóa có d ng m ch m ng lư i không gian. 24. Dãy ch ch a tơ nhân t o g m : A. tơ axetat, tơ visco, tơ ñ ng- amoniac. B. tơ polieste, tơ visco, tơ ñ ng- amoniac. C. tơ capron , tơ axetat, tơ visco. D. tơ polieste, tơ axetat, tơ visco. 25. ð t cháy hoàn toàn 5,3 gam h n h p 2 rư u (ancol) ñơn ch c no, là ñ ng ñ ng k ti p thu ñư c h n h p CO2 và H2O. D n h n h p này qua nư c vôi dư th y xu t hi n 25 gam k t t a. Công th c phân t 2 rư u (ancol) c n tìm là : A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. B. C. C3H7OH và C4H9OH. D. C4H9OH và C5H11OH. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 26. Có bao nhiêu rư u (ancol) ng v i công th c phân t C5H12O khi tác d ng v i O2 có Cu xúc tác thì t o anñehit ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 27. Có bao nhiêu h p ch t thơm có công th c phân t C7H8O v a tác d ng v i Na, v a tác d ng v i dung d ch NaOH ? A. 2 B.3 C. 4 D. 5 28. Cho 200 gam dung d ch m t anñehit X n ng ñ 3% tác d ng h t v i dung d ch AgNO3/NH3 thu ñư c 86,4 gam Ag. X là : A. OHC –CHO. B. HCHO. C. HCOOH. D. CH3–CHOH–CHO. 29. K t qu so sánh ñ m nh tính axit c a c p ch t nào sau ñây là ñúng ? A. CH3–COOH > HCOOH B. CH3–COOH < CH3–CH2–COOH. C. CH3–COOH > CH2=CH–COOH. D. CH3–COOH < CH2Cl–COOH. 30. ð phân bi t các ch t l ng : phenol l ng, dung d ch axit axetic, dung d ch axit acrylic (axit propenoic), rư u (ancol) etylic, ngư i ta thư ng dùng thu c th theo th t sau : A. quỳ tím, dung d ch NaOH. B. Na2CO3, dung d ch NaOH. C. quỳ tím, dung d ch Br2. D. Zn, dung d ch NaHCO3. 31. Este nào sau ñây khi tác d ng v i dung d ch NaOH t o mu i và anñehit ? A. CH3–COO–CH2–CH=CH2. B. CH3–COO–C(CH3)=CH2. C. CH2=CH–COO–CH2–CH3. D. HCOO–CH=CH–CH3. 32. Th y phân trieste c a glixerin (glixerol) thu ñư c glixerin, natri oleat và natri stearat. Có bao nhiêu công th c c u t o phù h p v i trieste này ? A. 4 B. 6 C. 8 D. 9 33. Cho a mol CO2 tác d ng v i dung d ch có ch a b mol Ba(OH)2 (ahttp://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 42. Mantozơ, saccarozơ, tinh b t có chung tính ch t : A. ñ u tham gia ph n ng tráng gương. B. ñ u b kh b i Cu(OH)2 khi ñun nóng. C. ñ u b th y phân trong môi trư ng axit. D. ñ u tác d ng v i vôi s a t o h p ch t tan. 43. Khi ñ t cháy hoàn toàn m t h n h p hai hiñrocacbon X và Y, ngư i ta thu ñư c m t h n h p CO2 và hơi nư c có t l th tích là 1 : 1. H n h p trên có th g m : A. 2 ankin ñ ng ñ ng. B. 1 ankin và 1 anken. C. 1 ankan và 1 ankañien. D. 1 anken và 1 ankañien. 44. Trong các ankan : CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), (CH3)2C(CH3)2 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH3 (e). Nh ng ankan ch cho 1 s n ph m th duy nh t khi tác d ng v i Cl2 theo t l mol 1 : 1 A. (a), (e), (d) B. (b), (c), (d) C. (c), (d), (e) D. (a), (b), (c), (e), (d) PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. Nguyên t c a m t nguyên t X có t ng s h t các lo i là 76. Bi t t s gi a s h t mang ñi n : s h t không mang ñi n = 1,714 : 1. C u hình electron c a X là : A. [Ar] 3d44s2 B. [Ar] 3d54s1 C. [Ar] 3d84s2 D. [Ar] 3d104s1 46. Dung d ch nào sau ñây hòa tan ñư c Zn t o h n h p khí H2 và NH3. A. Dung d ch HNO3. B. Dung d ch h n h p NaNO3, KOH C. Dung d ch h n h p Cu(NO3)2, HCl D. Dung d ch h n h p KNO3, HCl. 47. Cho bi t th ñi n c c chu n c a các c p oxi hóa - kh Mg2+/Mg ; Zn2+/Zn ; Cu2+/Cu ; Ag+/Ag ; Hg2+/Hg l n lư t là : –2,37 V ; –0,76 V ; 0,34 V ; 0,8 V ; và 0,85 V. E0(pin) = 3,22 V là su t ñi n ñ ng chu n c a pin nào trong s các pin sau ? A. Mg – Zn B. Mg – Hg C. Zn – Ag D. Zn – Ag 48. Ph n ng nào sau ñây t o ñư c xeton ? A. CH2=CH–CH3 + H2O (xt H2SO4) B. CH3–CH2–CHCl2 + NaOH o C. CH3–CH(OH)–CH3 + H2SO4 ñ c (t > 170 C) D. CH3-C≡CH + H2O (Hg2+, 80oC) 49. ð tách ion aluminat kh i dung d ch ch a ion cromat, ngư i ta thêm vào dung d ch h n h p m t dung d ch X r i ñun nóng. Dung d ch X là : A. dung d ch HCl loãng. B. dung d ch Na2CO3 C. dung d ch mu i amoni. D. dung d ch NaOH 50. Cho dung d ch có ch a 0,1 mol SO32– và 0,1 mol SO42–, 0,1 mol CO32– tác d ng v i dung d ch I2 dư, sau ñó thêm dung d ch BaCl2 dư vào th y xu t hi n ........ gam k t t a tr ng. A. 23,3 B. 46,6 C. 42,9 D. 66,3 Ph n I: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. Dung d ch mu i X có pH < 7, khi tác d ng v i dung d ch BaCl2 sinh k t t a không tan trong axit, khi tác d ng v i dung d ch Na2CO3 nóng sinh khí và t o k t t a tr ng keo. X là mu i nào trong các mu i sau ? A. (NH4)2SO4 B. (NH4)3PO4 C. Al2(SO4)3 D. KHSO4 46. Cho 11 gam h n h p Al, Fe tác d ng h t v i dung d ch HNO3 loãng thu ñư c 0,3 mol khí NO (s n ph m kh duy nh t). Thành ph n % kh i lư ng c a Al trong h n h p là : A. 49,1%. B. 50,9%. C. 36,2%. D. 63,8%. 2+ 2+ 3+ 2+ 47. Cho dãy ñi n hoá g m 3 c p oxi hoá - kh sau : Fe / Fe ; Cu /Cu ; Fe / Fe . K t lu n nào sau ñây là ñúng ? A. Fe không b oxi hoá trong dung d ch FeCl3 B. Cu có th b oxi hoá trong dung d ch FeCl2 C. Cu có th b oxi hoá trong dung d ch FeCl3 D. Fe2+ có th b oxi hoá trong dung d ch CuCl2 48. Khi ñ t cháy hoàn toàn m t hiñrocacbon X có công th c CnH2n+2-2k, s mol CO2 và s mol H2O có t l b ng 2 và ng v i k nh nh t. CTPT c a X là : A. C2H4. B. C2H6. C. C2H2. D. C6H6. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 49. Có bao nhiêu ñ ng phân no c a C3H6O2 tác d ng v i Na t o khí H2 ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 50. Cho dãy chuy n hóa sau : +H 2SO 498%, 170 oC +H 2O, H 3PO 4 +H 2SO 498%, 170 oC Butanol-1 X Y Z Bi t X, Y, Z ñ u là s n ph m chính, Zto, p t nào trong s các ch t sau ñây ? là ch A. CH2=CH–CH2–CH3 B. CH3–CH=CH–CH3 B. C. (CH3–CH2–CH2–CH2)2O D. CH3–CH2–CHOH–CH3
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net