logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 014

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 014', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 014 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 04 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Liên k t trong m ng tinh th kim lo i là : A. liên k t kim lo i. B. liên k t ion. C. liên k t cho - nh n. D. liên k t c ng hóa tr . 2. M t nguyên t kim lo i R có t ng s h t các lo i là 92, s h t mang ñi n g p 1,705 l n s h t không mang ñi n. R thu c : A. chu kì 4, PNP nhóm I (nhóm IB). B. chu kì 4, PNC nhóm VI (nhóm VIA). C. chu kì 4, PNP nhóm VII (nhóm VIIB). D. chu kì 4, PNC nhóm I (nhóm IA). 3. X, Y là hai nguyên t liên ti p trong m t chu kì, t ng s ñơn v ñi n tích h t nhân c a 2 nguyên t tương ng là 25 (ZX < ZY). So sánh tính kim lo i và bán kính nguyên t c a X,Y ta có : A. tính kim lo i c a X >Y, RX > RY. B. tính kim lo i c a X > Y, RX < RY. C. tính kim lo i c a X < Y, RX < RY. D. tính kim lo i c a X RY. 4. Cho a mol Fe vào dung d ch có ch a b mol AgNO3, c mol Cu(NO3)2 thu ñư c m t h n h p ch t r n g m 2 kim lo i và dung d ch ch a 2 mu i. K t qu này cho th y : A. a = b/2 + c B. a > b/2 +c C. b/2 < a < b/2 + c D. a = b/2 5. Khi cho h n h p g m a mol K và b mol Al hòa tan trong nư c, bi t a > 4b. K t qu là : A. K và Al ñ u tan h t, thu ñư c dung d ch trong su t. B. K và Al ñ u tan h t, trong bình ph n ng có k t t a tr ng keo. C. K tan h t, Al còn dư, dung d ch thu ñư c trong su t. D. K tan h t, Al còn dư, trong bình ph n ng có k t t a tr ng keo. 6. Kim lo i thư ng ñư c dùng làm dây d n ñi n cao th là : A. Al B. Cu C. Ag D. Cr 7. Hòa tan Na vào dung d ch nào sau ñây thì KHÔNG th y xu t hi n k t t a ? A. Dung d ch CuSO4. B. Dung d ch Ba(HSO3)2 C. Dung d ch Ca(HCO3)2 D. Dung d ch KHCO3 8. Hòa tan h t 19,5 gam m t kim lo i ki m R trong 261 mL nư c (D=1g/mL) thu ñư c dung d ch ki m n ng ñ 10%. R là : A. Na. B. K. C. Rb. D. Cs. 9. Hòa tan h t m t h n h p g m m t kim lo i ki m X và m t kim lo i ki m th Y trong nư c thu ñư c 6,72 L khí hiñro ñi u ki n chu n và dung d ch Z. ð trung hòa dung d ch Z c n ít nh t .......... dung d ch HCl 2M. ði n giá tr ñúng sau ñây vào ch tr ng : A. 300 mL B. 600 mL C. 150 mL D. 500 mL 3+ 10. Nhóm ch a các ch t ñ u oxi hóa ñư c Fe thành Fe là : A. dung d ch HCl ñ m ñ c, dung d ch HNO3 loãng, Cl2. B. dung d ch H2SO4 loãng, dung d ch HNO3 loãng, Cl2. C. dung d ch h n h p KNO3 và HCl, dung d ch HNO3 loãng , Br2. D. dung d ch HF ñ m ñ c, dung d ch HNO3 ñ m ñ c, Cl2. 11. Dung d ch có th dùng ñ lo i Al ra kh i h n h p Al, Fe là : A. dung d ch FeCl2 dư. B. dung d ch FeCl3 dư. B. C. dung d ch AlCl3 dư. D. dung d ch H2SO4 ñ c, ngu i dư. 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 12. Cho dung d ch A có ch a 0,1 mol AlCl3, 0,1 mol FeCl2 tác d ng v i dung d ch NH3 dư, sau ñó l y k t t a sinh ra nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i, thu ñư c m t ch t r n X có kh i lư ng b ng : A. 13,1 gam. B. 7,2 gam. C. 8 gam. D. 16 gam. 13. S c khí X vào dung d ch nư c vôi dư th y xu t hi n k t t a tr ng, sau ñó k t t a tan. X làm m t màu dung d ch Br2. X là khí nào trong các khí sau ? A. CO2 B. NO2 C. CO C. SO2 14. Ph n ng trong ñó Cl2 v a là ch t kh , v a là ch t oxi hóa là : A. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl B. 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O C. SO2 + Cl2 → SO2Cl2 D. Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl 15. Nhóm các hiñrocacbon ñ u làm m t màu dung d ch brom là : A. etilen, axetilen, benzen, stiren. B. etilen, axetilen, xiclopropan, stiren. C. etilen, axetilen, naphtalen, stiren. D. etilen, axetilen, isopentan, stiren. 16. Hiñrocacbon X có công th c phân t C4H6, X ñư c dùng ñ ñi u ch cao su nhân t o. X có tên là : A. butañien-1,2 (buta-1,2-ñien). B. butin-1 (but-1-in). C. butañien-1,3 (buta-1,3-ñien). D. butin-2 (but-2-in). 17. X là m t lo i ñư ng ñã ñư c h c trong chương trình. Khi X th y phân t o 2 phân t monosaccarit và tác d ng ñư c v i dung d ch AgNO3/NH3, X là : A. glucozơ. B. mantozơ. C. saccarozơ. D. fructozơ. 0 18. ð ñi u ch 200 L dung d ch rư u (ancol) etylic 30 c n ít nh t bao nhiêu gam glucozơ ? Bi t kh i lư ng riêng c a rư u (ancol) etylic nguyên ch t là 0,8 gam/mL, hi u su t ph n ng lên men là 96%. A. 97,83 kg B. 90,16 kg C. 45,08 kg D. 152,86 kg 19. Cho dãy chuy n hóa : +H2O t0,p,xt Tinh bét A men r−îu B ZnO, MgO D E H+ 5000C E là ch t nào trong các ch t sau ? A. Cao su buna. B. butañien-1,3 (buta-1,3-ñien) C. axit axetic D. polietilen 20. Thu c th duy nh t có th dùng ñ phân bi t các ch t l ng anilin, stiren, benzen là : A. dung d ch HCl. B. dung d ch brom. C. dung d ch H2SO4. D. dung d ch NaOH. 21. C4H11N có bao nhiêu ñ ng phân amin b c 1 ? A. 4 B.3 C. 2 D. 5 22. Cho 2,24 lít m t amin b c 2 ñi u ki n tiêu chu n tác d ng h t v i HCl thu ñư c 9,55 gam mu i tương ng. Tên c a amin ñó là : A. etylmetylamin. B. ñimetylamin C. isopropylamin. D. ñietylamin. 23. Polime nào sau ñây là nguyên li u ñ s n xu t tơ visco ? A. xenlulozơ B. caprolactam. C. axit terephtalic và etilenglicol. D. vinyl axetat 24. Polime nào trong s polime sau không b th y phân trong môi trư ng ki m ? A. cao su buna. B. tơ enan. C. tơ nilon-6,6 D. poli(vinyl axetat). 25. X là m t rư u (ancol) ñơn ch c b c 2 có ch a 26,67 % O v kh i lư ng. Tên c a X là : A. propanol - 2 (propan - 2-ol). B. butanol - 2 (butan -2-ol). C. pentanol-2 (pentan- 2- ol). D. hexanol-2 (hexan-2-ol). 26. Dãy các ch t có nhi t ñ sôi tăng d n là : A. etyl clorua < rư u (ancol) etylic < rư u (ancol) propylic. B. rư u (ancol) etylic < etyl clorua < rư u (ancol) propylic. C. etyl clorua < rư u (ancol) propylic < rư u (ancol) etylic. 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí D. rư u (ancol) etylic < etyl clorua < rư u (ancol) propylic 27. ðun nóng rư u (ancol) X v i H2SO4 ñ m ñ c nhi t ñ > 170oC thu ñư c m t anken. X là rư u (ancol) A. ñơn ch c no. B. ñơn ch c chưa no. C. ña ch c no. D. ña ch c chưa no. 28. Trong các ch t : benzen, phenol, axit axetic, rư u (ancol) etylic, ch t có nhi t ñ sôi cao nh t là : A. axit axetic. B. rư u (ancol) etylic. C. phenol. D. benzen. 29. ð phân bi t phenol (l ng) và rư u (ancol) n-butylic, thu c th nên dùng là : A. nư c brom. B. natri kim lo i. C. dung d ch HCl. D. dung d ch NaHCO3. 30. Phenol KHÔNG ph i là nguyên li u ñ ñi u ch : A. th y tinh h u cơ. B. nh a bakelit. C. 2,4-D và 2,4,5-T. D. axit picric. 31. M t h n h p g m 25 gam phenol và benzen khi cho tác d ng v i dung d ch NaOH dư th y tách ra 2 l p ch t l ng phân cách, l p ch t l ng phía trên có th tích 19,5 mL và có kh i lư ng riêng là 0,8 g/mL. Kh i lư ng phenol trong h n h p này là : A. 9,4 gam. B. 15,6 gam. C. 24,375 gam. D. 0,625 gam. 32. M t h p ch t h u cơ X có công th c phân t C4H6O2. X có ñ ng phân hình h c và khi tác d ng v i dung d ch Na2CO3 th y có khí thoát ra. Công th c c u t o ñúng c a X là : A. CH3–CH=CH–COOH. B. CH2OH –CH=CH–CHO C. HCOO–CH=CH–CH3 D. CH3–C(OH)=C(OH)–CH3 33. Trong ph n ng nào sau ñây, HCHO th hi n tính oxi hóa ? A. HCHO + dung d ch AgNO3/NH3. B. HCHO + Cu(OH)2 ( t). C. HCHO + H2 ( Ni, t). D. HCHO + O2 ( Mn2+, t). 34. Este nào trong các este sau ñây khi tác d ng v i dung d ch NaOH dư t o h n h p 2 mu i và nư c ? A. vinyl axetat. B. phenyl axetat. C. ñietyl oxalat. D. metyl benzoat. 35. T 3 phân t axit stearic, axit oleic, axit panmitic ngư i ta có th t ng h p ñư c bao nhiêu trieste khác nhau c a glixerin (glixerol) ? A. 6 B. 8 C. 12 D. 18 36. Nhóm ch c trong phân t h p ch t h u cơ là : A. nhóm nguyên t quy t ñ nh tính ch t hóa h c ñ c trưng và cơ b n c a m t h p ch t h u cơ. B. nhóm nguyên t có ch a C, H và gi vai trò quy t ñ nh hư ng c a ph n ng th . C. nhóm nguyên t có ch a C, H, O và gi vai trò quy t ñ nh tính ch t hóa h c c a h p ch t h u cơ. D. nhóm nguyên t quy t ñ nh ñ m nh tính axit và bazơ c a phân t h p ch t h u cơ. 37. Liên k t hiñro tuy có năng lư ng liên k t nh nhưng nh hư ng r t l n ñ n ...........c a h p ch t h u cơ. C m t thích h p ñ ñi n vào ch tr ng là : A. nhi t ñ nóng ch y, nhi t ñ sôi và tính tan B. nhi t ñ nóng ch y, ñ c ng C. nhi t ñ nóng ch y, kh i lư ng riêng, ñ c ng D. nhi t ñ sôi, ñ c ng, tính tan 38. Lên men 200 mL dung d ch rư u (ancol) etylic 9,2o ( D C 2H5OH = 0,8 g/mL), kh i lư ng axit axetic thu ñư c v i hi u su t 80% là : A. 15,36 gam. B. 18,4 gam. C. 24 gam. D. 21,74 gam. 39. H p ch t h u cơ m ch h , ñơn ch c no, có công th c chung là CnH2nO, h p ch t này thu c lo i : A. anñehit và xeton B. ancol C. ete D. phenol 40. ð t cháy hoàn toàn h n h p g m 0,1 mol etilenglicol (etylen glicol) và 0,2 mol rư u (ancol) X c n dùng 0,95 mol khí oxi. Sau ph n ng thu ñư c 0,8 mol khí CO2 và 1,1 mol H2O. Công th c phân t c a rư u (ancol) X là A. C2H5OH. B. C3H6(OH)2. C. C3H5(OH)3. D. C3H7OH. 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 41. Hòa tan 11,2 gam Fe và 8,8 gam FeS trong dung d ch HCl dư, khí sinh ra s c qua dung d ch Pb(NO3)2 dư th y xu t hi n : A. 23,9 gam k t t a ñen. B. 143,4 gam k t t a ñen. C. 71,7 gam k t t a ñen. D. 65,3 gam k t t a ñen. 42. Dãy ch a các ion ch có tính axit là : A. Cu2+, HSO4–, Al3+, NH4+. B. Cu2+, HCO3–, Al3+, NH4+. C. Mg2+, HSO3–, Zn2+, NH4+. D. Ag+, H2PO4–, Al3+, NH4+. 43. Hòa tan 12,8 gam b t Cu trong 200 mL dung d ch h n h p KNO3 0,5 M và H2SO4 1M. Th tích khí NO (s n ph m kh duy nh t) thoát ra ñi u ki n chu n là : A. 2,24 L. B. 2,99 L. C. 4,48 L. C. 11,2 L. 44. M t h n h p g m 12 gam b t Fe và Cu hòa tan trong dung d ch HCl dư thu ñư c 0,1 mol khí và th y còn l i a gam ch t r n X. Dung d ch thu ñư c cho tác d ng v i dung d ch NaOH dư và l y k t t a ñem nung trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c b gam ch t r n Y. Giá tr c a a, b l n lư t là : A. a = 6,4 (gam), b = 8,0 (gam). B. a = 5,6 (gam), b = 6,4 (gam). C. a = 6,4 (gam), b = 6,4 (gam). B. a = 8,0 (gam), b = 6,4 (gam). PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. Cu trong t nhiên có 2 ñ ng v : 63Cu và 65Cu. Bi t Cu= 63,54. Tính % kh i lư ng 65Cu trong CuSO4 A. 11,00 % B. 29,78 % C. 27,00 % D. 17,16 % 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 46. Cho các c p oxi hóa - kh sau : Mg /Mg ; Zn /Zn ; Pb /Pb ; Cu /Cu ; Hg /Hg. T các c p oxi hóa - kh này có th t o ñư c t i ña bao nhiêu pin ñi n hóa ? A. 10 B. 8 C. 6 D. 5 47. Ph n ng c a c p ch t nào sau ñây t o ñư c xeton ? A. rư u (ancol) etylic + dung d ch KMnO4/ H2SO4 B. butanol -1 (butan -1- ol) + O2 (xúc tác Cu, t) C. CH3–COOCH=CH2 + NaOH D. CH3–CHCl2–CH3 + NaOH dư 48. ð nh n bi t s có m t c a Ba2+ trong dung d ch ch a ñ ng th i Ca2+ và Ba2+, ngư i ta dùng thu c th : A. dung d ch H2SO4 ho c Na2SO4 loãng. B. dung d ch K2CrO4 ho c K2Cr2O7. C. dung d ch NaHCO3 ho c Na2CO3. D. dung d ch (NH4)2C2O4 hay Na2C2O4 loãng 49. ð nh n bi t m t l m t nhãn ñ ng m t ch t l ng X, ngư i ta ti n hành m t s thí nghi m v i k t qu sau : X không làm h ng gi y quỳ tím, không làm h ng thu c th Ship, không tác d ng v i Cu(OH)2. Khi lo i h t nư c c a dung d ch, X s i b t khí khi ti p xúc v i Na. Sau khi ph n ng v i I2/NaOH cho k t t a vàng sáng. X có th là : A. CH3–CH2OH. B. CH3–CHO. C. CH3–COOH. D. CH2OH–CH2OH. 50. Nhóm ch a nh ng khí th i ñ u có th x lí b ng Ca(OH)2 dư là : A. NO2, CO2, NH3, Cl2. B. CO2, SO2, H2S, Cl2. C. CO2, C2H2, H2S, Cl2. D. HCl, CO2, C2H4, SO2 Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. ð có th ti n hành ñi n phân nóng ch y Al2O3 nhi t ñ th p hơn 2050oC, ngư i ta hòa tan Al2O3 trong ..............nóng ch y. A. h n h p KCl, NaCl B. NaAlF6 C. SiO2 và Fe2O3 D. H n h p KCl, MgCl2 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 52. Cho 30 gam h n h p Al, Al2O3 tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu ñư c 0,6 mol khí. Thành ph n % v kh i lư ng c a Al trong h n h p ban ñ u là : A. 63%. A. 54%. B. 81%. D. 36% . 53. Cu tan trong dung d ch FeCl3 t o mu i CuCl2 và FeCl2. K t lu n nào sau ñây là ñúng v i 2 c p oxi hóa-kh Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+ ? A. Tính oxi hóa c a Fe3+ < tính oxi hóa c a Cu2+. B. Tính kh c a Cu < tính kh c a Fe2+. B. Tính oxi hóa c a Cu2+ < tính oxi hóa c a Fe3+. D. Không có cơ s ñ so sánh tính kh c a Fe2+ và Cu. 54. M t hiñrocacbon X tác d ng v i dung d ch AgNO3/ NH3, khi tác d ng v i hiñro v i t l mol 1 : 3 t o ñư c ankan tương ng. X là ch t nào trong các ch t sau ? A. butin-1 B. butin-2 C. vinylaxetilen D. butañien-1,3. 55. ð phân bi t các ch t l ng benzen, stiren, toluen b ng m t thu c th , ngư i ta thư ng dùng : A. nư c brom. B. dung d ch thu c tím. C. Br2 l ng D. Cl2 56. X là hiñrocacbon có 4 ñ ng phân cis, trans. X là hiñrocacbon nào trong s các hiñrocacbon sau ? A. CH3–CH=CH–CH=CH–CH2–CH3 B. CH2=CH–CH=CH–CH3 B. CH3–CH=CH–CH=CH–CH3 D. CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2 5
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net