logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 012

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 012', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 012 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 05 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. C p ch t nào sau ñây không x y ra ph n ng? A. Fe2+ và Cr2+ B. Fe3+ và Cu C. Mg và Ni2+ D. Zn và Cr3+ 2. Cho 5,6 g b t Fe ph n ng hoàn toàn v i dung d ch H2SO4 ñ m ñ c, nóng ngư i ta thu ñư c 9,6g s n ph m kh ch a lưu huỳnh. S n ph m ch a lưu huỳnh là: A. H2S B. SO2 C. S D. Fe2(SO4)3 3. Khi ñ v t b ng thép b ăn mòn ñi n hóa trong không khí m, nh n ñ nh nào sau ñây không ñúng ? A. c c dương x y ra quá trình kh : 2H+ + 2e → H2 B. c c dương x y ra quá trình kh : O2 + 2H2O → 4OH– C. c c âm x y ra quá trình oxi hóa : Fe → Fe2+ + 2e D. c c âm x y ra quá trình oxi hóa : Fe → Fe3+ + 3e 4. Cho 0,1 mol Fe ph n ng hoàn toàn v i dung d ch HNO3 dư ngư i ta thu ñư c mu i. Bi t s mol Fe ph n ng g n b ng 27,78% s mol HNO3. V y th tích khí thoát ra ñktc là: A. 0,672 L B. 0,84 L C. 6,72 L D. 2,24 L 5. Cho khí H2 qua ng s ch a a gam Fe2O3 ñun nóng, sau m t th i gian thu ñư c 5,200g h n h p X g m 4 ch t r n. Hòa tan h t h n h p X b ng HNO3 ñ c nóng thu ñư c 0,785 mol khí NO2. V y a là: A. 11,480g B. 24,040g C. 17,760g. D. 8,340g 6. Al có th ph n ng v i t t c các ch t trong dãy nào sau ñây ñi u ki n thích h p ? A. CuO, Cr2O3, dung d ch K2SO4 B. dung d ch CuSO4, dung d ch CaCl2, CO C. dung d ch FeCl2, FeO, dung d ch SrCl2 D. Ca(OH)2, CuSO4, Cr2O3 7. Hòa tan hoàn toàn h n h p 3 kim lo i : K, Sr, Ba vào nư c ta ñư c 0,448 lít khí (ñktc) và dung d ch X. Th tích dung d ch HCl 0,5M c n dùng ñ trung hòa dung d ch X là : A. 80 ml. B. 40 ml. C. 20 ml. D. 125 ml. 8. Có bao nhiêu ch t t o k t t a v i khí H2S trong các ch t sau: FeCl2 , FeCl3 , ZnCl2, CuSO4? A. 1 B. 2 C.3 D. 4 9. Ph n ng nào sau ñây x y ra ñư c ñi u ki n thích h p ? A. 2Fe + 3S (dư) → Fe2S3 B. 2FeCl3 + 3H2S → Fe2S3 + 6HCl C. Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2 D. 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O 10. Cho 3,36 gam b t Mg vào dung d ch ch a h n h p g m CuCl2 0,12 mol và FeCl3 0,02 mol. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn ñư c ch t r n A. Kh i lư ng ch t r n A là : A. 8,24 g. B. 8,16 g. C. 8,46 g. D. 7,92g 11. Fe có l n Al, Be, Cr2O3 d ng b t. ð tinh ch Fe, ta có th dùng : A. Dung d ch H2SO4 loãng B. Dung d ch Ba(OH)2 C. Dung d ch FeCl2 D. HNO3 ñ c ngu i. 12. Dãy các ch t nào sau ñây ñ u ph n ng ñư c v i dung d ch NH3 ? A. dung d ch FeCl3, dung d ch HCOOH, dung d ch BaCl2 B. khí clo, khí oxi, khí sunfurơ C. AgCl, CuO, Zn(OH)2 D. CuSO4, Be(OH)2, Al(OH)3 13. Thí nghi m nào sau ñây không t o ra H2SO4 A. S c khí SO2 vào dung d ch brom B. ðun nóng lưu huỳnh b t v i H3PO4 ñ c, nóng C. S c khí clo vào dung d ch H2S D. Pha loãng oleum b ng nư c 14. Cho 1 ml dung d ch brom màu vàng vào ng nghi m, thêm vào 1 ml benzen r i l c th t kĩ. Sau ñó ñ yên ta ñư c 2 l p ch t l ng không tan vào nhau. Quan sát 2 l p ch t l ng ta th y : A. L p trên có màu vàng, l p dư i không màu. B. L p dư i có màu vàng, l p trên không màu. B. C 2 l p ñ u không màu. D. C 2 l p ñ u có màu vàng nhưng nh t hơn. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 15. Có bao nhiêu ch t thu c lo i aren trong các ch t sau ? C2H5 CH=CH2 CH2 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 16. Phát bi u nào sau ñây không ñúng ? A. nhi t ñ thư ng glucozơ, fructozơ, saccarozơ ñ u hoà tan Cu(OH)2 t o dung d ch xanh lam B. Glucozơ, fructozơ ñ u tác d ng v i H2 (xúc tác Ni, t) cho poliancol C. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ ñ u tham gia ph n ng tráng gương D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ ñ u b oxi hoá b i Cu(OH)2 khi ñun nóng cho k t t a ñ g ch 17. Cho xenlulozơ ph n ng hoàn toàn v i anhiñric axetic thì s n ph m t o thành g m 6,6 g CH3COOH và 11,1 g h n h p X g m xelulozơ triaxetat và xenlulozơ ñiaxetat. Thành ph n ph n trăm v kh i lư ng c a xenlulozơ triaxetat trong h n h p X là : A. 77,84%. B. 22,16%. C. 75%. D. 25% 18. S ñ ng phân c u t o c a amin b c nh t ng v i công th c phân t C4H11N là : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 19. Hi n tư ng nào sau ñây không ñúng ? A. Protein ñ u d tan trong nư c t o thành dung d ch keo B. L p váng n i lên khi n u th t cá là hi n tư ng ñông t protein C. Lòng tr ng tr ng g p Cu(OH)2 t o thành màu tím D. Lòng tr ng tr ng g p HNO3 t o thành h p ch t có màu vàng. 20. Có bao nhiêu ch t trong dãy : CH3NH2, CH3CH(NH2)COOH, HI, C2H5OH, Na2CO3, CH3NH3Cl ph n ng v i axit 2-aminopropanñioic ? B. 3 B. 4 C. 5 D. 6 21. Dãy chuy n hóa nào sau ñây không ñúng ? A. CH4→C2H2→C4H4→C4H6→Cao su buna B. CH4→C2H2→CH3CHO→C2H5OH→C4H6→Cao su buna C. CH4→C2H2→C2H3OH→C2H5OH→C4H6→Cao su buna D. CH4→C2H2→C2H6→C2H5Cl→C2H5OH→C4H6→Cao su buna 22. T ch t ñ u là ñá vôi và các nguyên li u vô cơ khác có th ñi u ch PVC v i s phương trình hóa h c t i thi u là : A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 23. ð t cháy h t h n h p A g m 0,1 mol etilenglicol (etylen glicol) và 0,2 mol ancol X thu ñư c 35,2 gam CO2. N u cho h n h p A tác d ng h t v i natri thì thu ñư c 0,4 mol H2. V y X là : A. CH3CH2CH2OH B. C H 2 CH2 CH2 OH OH CH2 CH CH2 CH2 CH CH CH2 C. OH OH D. OH OH OH OH OH 24. Trong các ch t sau : HCHO, CH3Cl, CO, CH3COOCH3, CH3ONa, CH3OCH3, CH2Cl2 có bao nhiêu ch t t o ra metanol b ng 1 ph n ng ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 25. Cho 12 g h n h p anñehit fomic và metyl fomiat có kh i lư ng b ng nhau tác d ng v i m t lư ng th a dung d ch AgNO3/NH3 . Kh i lư ng Ag sinh ra là : A. 108,0 g B. 64,8 g C. 86,4 g D. 43,2 g 26. Phát bi u nào sau ñây không ñúng v dãy ñ ng ñ ng axit ankanoic ? A. M ch C càng dài nhi t ñ sôi các axit càng tăng B. Kh i lư ng phân t càng l n ñ m nh tính axit càng gi m http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí C. M ch C càng dài các axit càng khó tan trong nư c [H 3O + ][ROO − ] D. Công th c tính h ng s ñi n li axit là : Ka = [RCOOH][H 2 O] 27. Có bao nhiêu ñ ng phân c u t o thu c lo i anñehit thơm ng v i công th c phân t C8H8O ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 28. Cho các ch t ph n ng v i nhau theo t l mol 1 : 1 trong sơ ñ chuy n hóa sau : + NaOH + NaOH A  B  CH4 → → Công th c không phù h p v i ch t A là : A. CH3OOCCH3. B. CH3COOH. C. CH3COONH4. D. HCOOCH3 29. Cân b ng hóa h c c a ph n ng este hóa gi a ancol và axit h u cơ s d ch chuy n theo chi u thu n khi : A. pha loãng h n h p b ng nư c. B. thêm dung d ch NaOH vào h n h p. C. chưng c t ñ tách este ra kh i h n h p. D. ñun nóng h n h p. 30. Sơ ñ ph n ng nào sau ñây không t o ra HBr ? A. PBr3 + H2O→ B. Zn3P2 + H2O → PH3 + Zn(OH)2 ánhsáng B. NaBr (r n) + H2SO4 ñ c → D. C6H5-CH3 + Br2   → o-BrC6H4-CH3  + HBr 31. ð nh n bi t hai bình khí CO2 và SO2, cách nào sau ñây không ñúng ? A. Th i t t ñ n dư m i khí vào dung d ch Ca(OH)2 B. Cho m i khí vào dung d ch KMnO4 C. Cho m i khí vào dung d ch Br2 D. Cho m i khí vào dung d ch H2S 32. Các dung d ch (dung môi là nư c) trong dãy nào sau ñây ñ u có th làm quỳ tím hóa xanh ? A. AlCl3, NH4Cl, C2H5ONa B. NH4Cl, C2H5ONa, Mg(OH)2 C. NaF, C6H5ONa, Na2CO3 D. Na3PO4, NH3, BaI2 33. Ph n ng nào sau ñây không ñúng ? A. CaCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + 2HCl B. CuCl2 + H2S → CuS + 2HCl C. NaHSO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + NaHCO3 D. BaSO3 + 2HCl → BaCl2 + SO2 + H2O 34. Nh n xét nào ñúng khi ñi n phân dung d ch ch a h n h p HCl và H2SO4? A. pH dung d ch gi m d n trong su t quá trình ñi n phân. B. pH dung d ch tăng lên ñ n giá tr nh t ñ nh r i không thay ñ i n a. C. pH dung d ch gi m xu ng ñ n giá tr nh t ñ nh r i tăng lên D. pH dung d ch tăng d n ñ n giá tr nh t ñ nh r i gi m xu ng 35. Th y phân hoàn toàn h p ch t 13,75 g PCl3 thu ñư c dung d ch X ch a h n h p 2 axit. Th tích dung d ch NaOH 0,1M ñ trung hòa dung d ch X là : A. 300 ml B. 400 ml C. 500 ml D. 600 ml 36. Các h p ch t trong dãy nào sau ñây ñ u có tính axit ? A. AlCl3, Ca(HCO3)2, NaHSO4 B. H2SO4, Na2HPO3, CH3COOH. C. HClO, CO2, C6H5ONa D. NH4Cl, SO2, Na2ZnO2 (hay Na2[Zn(OH)4] ) 37. Dãy nào sau ñây g m các ch t ñ u tác d ng ñư c v i rư u (ancol) etylic ñi u ki n thích h p ? A. CuO, CH3COOH, NaOH. B. Ca, CaO, CH3COOH. C. CuO, CH3OH, HCl. D. CuSO4, CH3COOH, HCl. 38. Phương pháp nh n bi t nào không ñúng ? A. ð phân bi t ñư c rư u (ancol) isopropylic và n- propylic ta oxi hóa nh m i ch t r i cho tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 . B. ð phân bi t metanol, metanal, axetilen ta cho các ch t ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3 C. ð phân bi t benzen và toluen ta dùng dung d ch brom. D. ð phân bi t axit metanoic và axit etanoic ta cho ph n ng v i Cu(OH)2/NaOH 39. Chuy n hóa hoàn toàn 4,6 g h n h p ch a cùng s mol 2 ankanol b c nh t thành ankanal c n dùng 0,1 mol CuO. Cho toàn b ankanal thu ñư c cho ph n ng tráng gương thu ñư c 0,3 mol Ag. Hai ankanol ñó là : A. CH3OH và C2H5OH. B. CH3OH và C3H7OH. C. C2H5OH và C3H7OH. D. C2H5OH và C4H9OH. http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí Tính ch t nào sau ñây không ñúng v i ch t NH3 CH COOH A. Ph n ng v i NaOH và HCl B. Ph n ng v i ancol C. Ph n ng v i NaOH, không ph n ng v i HCl D. Cho ph n ng trùng ngưng COO 40. Nh n xét nào dư i ñây không ñúng ? A. Phenol cho ph n ng th d hơn toluen. B. Toluen cho ph n ng th d hơn benzen C. Benzen cho ph n ng th d hơn anilin D. Anilin cho ph n ng th d hơn axit benzoic 42. Khi cho các ch t sau ph n ng v i clo có xúc tác b t s t, chi u mũi tên ch v trí nguyên t clo g n vào ñ t o s n ph m chính. Hình v nào dư i ñây không ñúng? A. (I) B. (I), (II) CH2CH3 CH3 OCH3 COOH C. (III) NO2 D. (III), (IV) (I) (II) (III) (IV) 43. ð t cháy a gam h n h p 3 kim lo i Mg, Zn, Cu thu ñư c 34,5 gam h n h p r n X g m 4 oxit kim lo i. ð hòa tan h t h n h p X c n dùng v a ñ dung d ch ch a 0,8 mol HCl. V y giá tr c a a là: A. 28,1g B. 21,7g C. 31,3g D. 24,9g 44. Hai ñ ng phân X và Y có công th c phân t C3H8O2. Tính ch t c a X và Y th hi n trong b ng sau: dung d ch NaOH Na AgNO3/NH3 X có ph n ng có ph n ng không ph n ng Y có ph n ng không ph n ng có ph n ng Công th c c u t o c a X và Y l n lư t là: A. CH3CH2COOH và HCOOCH2CH3 B. CH3CH2COOH và HOCH2CH2CHO C. CH3COOCH3 và HOCH2CH2CHO D. CH3COOCH3 và HCOOCH2CH3 PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. Ph n ng nào dư i ñây ñư c dùng ñ s n xu t axeton trong công nghi p ? t A. (CH3COO)2Ca  CH3COCH3 + CaCO3 → t B. CH3CHOHCH3 + CuO  CH3COCH3 + Cu + H2O → 2 1.O kk, 2.H SO 2 4→ C. C6H5CH(CH3)2  C6H5OH + CH3COCH3 t D. CH3CCl2CH3 + 2KOH  CH3COCH3 + 2KCl + 2H2O → 46. ði n phân dung d ch CuSO4 v i anot b ng ñ ng, cư ng ñ dòng là 5 A, trong th i gian 9650 giây. ði u nào sau ñây ñúng ? A. Kh i lư ng ñ ng thu ñư c catot là 16 g. B. Kh i lư ng khí oxi thu ñư c anot là 4 g. C. N ng ñ CuSO4 gi m d n trong quá trình ñi n phân. D. Phương trình ñi n phân là : 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2 47. Cho các ph n ng sau: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇆ 2SO3 (k) có h ng s cân b ng K1 SO2 (k) + ½ O2 (k) ⇆ SO3 (k) có h ng s cân b ng K2 2SO3 (k) ⇆ 2SO2 (k) + O2 (k) có h ng s cân b ng K3 M i liên h gi a các h ng s cân b ng nào sau ñây không ñúng? 1 A. K12 = K 2 B. K1 = C. K 2 = 1 D. K3 = 1 K3 1 K22 K3 2 48. So sánh pin ñi n hóa và ăn mòn kim lo i, ñi u nào sau ñây không ñúng ? http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. Tên các ñi n c c gi ng nhau : catot là c c âm và anot là c c dương B. Pin ñi n hóa phát sinh dòng ñi n, ăn mòn kim lo i không phát sinh dòng ñi n. C. Kim lo i có tính kh m nh hơn luôn là c c âm D. Ch t có tính kh m nh hơn b ăn mòn 49. Cho Ka c a NH4+ b ng 5,56.10–10. V y n ng ñ mol H+ trong dung d ch NH4Cl 0,1M là : A. ≈ 0,1M. B. 0,556.10-10 M. C. ≈ 0,746.10-5 M. D. ≈ 1,34.10-9 M. 50. Dãy các kim lo i nào sau ñây ñ u có 1 electron hóa tr ? A. K, Al, Cr, Cu. B. Cr, Cu, Sc, Ga. C. Li, Na, K, Ag. D. Cr, Cu, Sc, Ag. Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. ð ch ng ăn mòn kim lo i, phương pháp nào sau ñây không ñúng ? A. V tàu bi n b ng s t ñư c g n m t lá Sn ñ làm v t hi sinh. B. M crom các ñ v t b ng s t. C. Ph m t l p nh a lên các ñ v t b ng s t. C. Bôi d u m lên b m t kim lo i 52. S hóa ch t t i thi u c n dùng ñ nh n bi t 4 l m t nhãn ch a các dung d ch: NaOH, H2SO4, HCl, NaCl là: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 53. Trong các kim lo i : Fe, Zn, Pb, Mn, Mg, Sr, Cr. S lư ng kim lo i có th ñi u ch b ng phương pháp nhi t nhôm là : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 54. N u ch xét s n ph m chính thì sơ ñ chuy n hóa nào sau ñây KHÔNG ñúng ? 2  −H O 2  +H O A. CH3CHOHCH3 → CH3CH=CH2 → CH3CH2CH2OH 2  −H O 2  +H O B. CH3CH2CH2OH → CH3CH=CH2 → CH3CHOHCH3 2  −H O + HCl + NaOH C. CH3CH2CH2OH → CH3CH=CH2  CH3CHClCH3  CH3CHOHCH → → 3 + HCl + NaOH D. CH3CH2CH2OH  CH3CH2CH2Cl  CH3CH2CHOH → → 55. Các ch t trong dãy nào sau ñây ñ u t o k t t a v i dung d ch AgNO3/NH3 ? A. vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, anñehit axetic B. glucozơ, metyl fomiat, ñimetylaxetilen, anñehit axetic C. vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, axit propionic D. vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, ñimetylaxetilen 56. Cho 0,10 mol Fe và 0,10 mol FeO ph n ng v i dung d ch ch a 0,15 mol AgNO3. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thì kh i lư ng ch t r n thu ñư c là : A. 21,6 g B. 23,4 g C. 24,8 g D.26,0g
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net