logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 011

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 011', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 011 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 05 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Tính kh c a các kim lo i : Al, Mg, Fe, Cu, Ag, Zn ñư c x p tăng d n theo dãy : A. Al < Mg < Fe < Zn < Cu < Ag. B. Ag < Cu < Fe < Zn < Al < Mg. C. Cu < Ag < Fe < Al < Zn < Mg. D. Mg < Al < Zn < Fe < Cu < Ag. 2. Cho CO dư ph n ng v i h n h p g m : MgO, Al2O3, Fe3O4, CuO nhi t ñ cao. Sau ph n ng ch t r n thu ñư c g m : A. MgO, Al2O3, FeO, Cu. B. MgO, Al2O3, Fe, Cu. C. MgO, Al, Fe, Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu. 3. Cho h n h p 18,4g b t s t và ñ ng vào dung d ch ch a 0,4 mol AgNO3, sau khi ph n ng hoàn toàn thu ñư c 49,6g hai kim lo i. V y kh i lư ng s t và ñ ng trong h n h p ñ u l n lư t là : A. 5,6 g và 12,8 g. B. 5,6 g và 9,6 g. C. 11,2 g và 3,2 g. D. 11,2 g và 6,4 g. 4. Cho h n h p b t g m 2,7g Al và 11,2g Fe vào dung d ch ch a 0,6 mol AgNO3. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn ñư c ch t r n A. Kh i lư ng ch t r n A là : A. 67,6 g B. 70,4 g C. 64,8 g D. 67,5 g 5. Các kim lo i trong dãy nào sau ñây ñ u ph n ng ñư c v i dung d ch NaOH loãng, ngu i ? B. Zn, Be, Ba, Al. B. Zn, Al, Cr, Be C. Li, Be, Fe, Ca D. Mg, Zn, Na, Pb. 6. Cho dung d ch ch a 0,05 mol FeSO4 ph n ng v i dung d ch NaOH dư. Sau ph n ng l c l y k t t a r i ñem nung trong không khí ñ n khi kh i lư ng không ñ i. Kh i lư ng ch t r n thu ñư c sau khi nung là : A. 4,00 gam. B. 5,35 gam. C. 4,50 gam. D. 3,60 gam. 7. Phương pháp nào sau ñây không th lo i b ñ ng th i c ñ c ng t m th i l n ñ c ng vĩnh c u c a nư c A. Chưng c t B. Dùng Na2CO3 C. Dùng Na3PO4 D. Dùng HCl trư c và Na2SO4 sau 8. Nhi t ñ nóng ch y và kh i lư ng riêng c a các kim lo i PNC nhóm II (nhóm IIA) không tuân theo m t quy lu t nh t ñ nh là do các kim lo i ki m th : A. có ki u m ng tinh th khác nhau. B. có bán kính nguyên t khác nhau. C. có năng lư ng ion hóa khác nhau. D. tính kh khác nhau 9. Nư c c ng không gây ra tác h i nào dư i ñây ? A. Làm hao t n ch t gi t r a t ng h p. B. Làm gi m mùi v th c ph m. C. Làm gi m ñ an toàn các n i hơi. D. Làm t c các ng d n nư c trong các ñ ng cơ hơi nư c . 10. Cho 4,5 gam kim lo i X tác d ng h t v i dung d ch HNO3, thu ñư c 0,0625 mol khí N2O (s n ph m kh duy nh t). V y X là A. Zn B. Fe C. Al D. Mg 11. H n h p nào sau ñây không tan h t trong nư c nhưng tan hoàn toàn trong nư c có hòa tan CO2 A. MgSO3, BaCO3, CaO B. MgCO3, CaCO3, Al(OH)3 C. Al2O3, CaCO3, CaO D. CaSO4, Ca(OH)2, MgCO3 12. Tùy theo nhi t ñ , ñơn ch t lưu huỳnh có th t n t i d ng nào sau ñây ? A. Ch có S và S8 B. Ch có S2 và S8 C. Ch có S8 và Sn D. C 4 d ng : S ; S2 ; S8 ; Sn 13. Ph n ng nào sau ñây không ñúng ? A. 2FeCl3 + 3H2S→ Fe2S3 + 6HCl B. Al2S3 + 6H2O →2Al(OH)3 + 3H2S B. Zn3P2 + 6H2O → 3Zn(OH)2 + 2PH3 D. AlN + 3H2O → Al(OH)3 + NH3 14. Cho 4 ch t sau ñây : http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí CH3 CH3 CH3 S ch t có th làm m t màu dung d ch brom là : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 15. C9H12 có th có bao nhiêu ñ ng phân thơm ? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 16. Glucozơ hòa tan ñư c Cu(OH)2 vì : A. glucozơ có tính axit y u. B. glucozơ có nhóm –CHO. C. glucozơ có th chuy n hóa t m ch vòng sang m ch h . D. glucozơ có nhi u nhóm –OH k nhau . 17. ng d ng nào sau ñây không ñúng ? A. Trong công nghi p ngư i ta dùng saccarozơ ñ tráng gương B. Dung d ch saccarozơ ñư c truy n vào tĩnh m ch cho ngư i b nh. C. Xenlulozơ dùng ñ s n xu t v i may m c. D. T g ngư i ta s n xu t c n. 18. Ph n ng nào sau ñây không t o ra tơ ? A. Trùng h p caprolactam. B. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic. C. Trùng h p vinyl xianua. D. Trùng h p vinyl axetat. 19. B c c a amin là : A. s nguyên t nitơ thay th nguyên t hiñro g c hiñrocacbon. B. s g c hiñrocacbon thay th s nguyên t hiñro trong phân t NH3. C. b c c a nguyên t C g n v i nhóm –NH2. D. s nhóm –NH2 g n vào g c hiñrocacbon. 20. Cho (CH3)2NH vào nư c, l c nh , sau ñó ñ yên thì ñư c A. h n h p ñ c như s a. B. hai l p ch t l ng không tan vào nhau. C. dung d ch trong su t ñ ng nh t. D. các h t k t tinh không màu l ng xu ng ñáy ng nghi m. 21. H p ch t nào sau ñây tham gia ph n ng th y phân trong môi trư ng ki m? A. Poli(vinly axetat) B. Cao su buna-S. C. Nh a PE. D. Poli(metylmetacrilat) 22. Công th c nào sau ñây là c a m t lo i cao su ? Cl A. B. C. D. n CN n n n 23. H p ch t nào sau ñây không th ph n ng v i dung d ch NaOH ñi u ki n thích h p? A. CH2OCH3 B. CH3 C. Cl D. COOCH3 OH 24. Cho 15,4g h n h p g m ancol etylic và etilenglicol (etylen glicol) tác d ng v a ñ v i Na thì thoát ra 4,48 lít khí H2 (ñktc) và dung d ch mu i. Cô c n dung d ch mu i ta ñư c ch t r n có kh i lư ng là : A. 22,2 g B. 24,4 g C. 15,2 g D. 24,2 g 25. S ancol b c hai trong các ancol có công th c phân t C5H12O là : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 26. Cho 1 mol X ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư ta ñư c 2 mol Ag. V y X là : A. OHC–CHO B. HCOONa C. HCHO D. CH2(CHO)2 27. H ng s c a 3 axit (Ka) ñư c x p theo tr t t sau 25oC:1,75.10-3; 17,72.10-5; 1,33.10-5. V y tr t t c a dãy axit tương ng v i 3 h ng s trên là : http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH B. CH3CH2COOH, HCOOH, CH3COOH C. CH3COOH, HCOOH, CH3CH2COOH D. CH3CH2COOH, CH3COOH, HCOOH 2 t,H O 28. Cho ph n ng : NH4OOCCH2CHBrCH2COOH + NaOH → X (s n ph m h u cơ) +.... V y  X là : A. NaOOCCH2CHBrCH2COONa B. NaOOCCH2CHOHCH2COONa C. NH4OOCCH2CH=CHCOOH D. NaOOCCH2CH=CHCOONa 29. Thu phân este A có công th c phân t C4H6O2 t o s n ph m có kh năng tham gia ph n ng tráng gương. A có công th c c u t o nào trong nh ng công th c c u t o dư i ñây ? A. CH3COOCH=CH2 hay CH2=CHCOOCH3 B. HCOOCH2CH=CH2 hay CH2=CHCOOCH3 C. HCOOCH=CHCH3 hay CH2=CHCOOCH3 D. CH3COOCH=CH2 ho c HCOOCH=CHCH3 30. T ng s ñ ng phân c u t o ch c axit và este c a h p ch t có công th c phân t C3H6O2 là : A. 1. B. 2. C. 3 D. 4. 31. Cho các dung d ch sau: dung d ch HCl, dung d ch Ca(NO3)2, dung d ch FeCl3, dung d ch AgNO3, dung d ch ch a h n h p HCl và NaNO3, dung d ch ch a h n h p NaHSO4 và NaNO3. S dung d ch có th tác d ng v i ñ ng kim lo i là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 32. Cho 1,21g h n h p Zn và Fe tác d ng v i bình ch a dung d ch ch a 0,01 mol H2SO4 loãng. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn kh i lư ng bình thay ñ i là: A. tăng 1,01g B. gi m 1,01g C. tăng 1,19g D. gi m 1,19g 33. Hòa tan h n h p g m 0,01 mol Fe2O3 và 0,02 mol Fe b ng dung d ch HCl dư thu ñư c dung d ch X. Cho dung d ch X tác d ng v i dung d ch NaOH dư, l c l y k t t a và nung trong chân không ñ n kh i lư ng không ñ i thì ñư c m gam ch t r n. V y m có giá tr là : A. 3,20g B. 3,92 g C. 4,00 g D. 3,04 g 34. Ph n ng nào sau ñây không t o ra HBr ? A. SO2 + Br2 + H2O → B. Br2 + H2O → C. PBr3 + H2O → D. NaBr (r n) + H2SO4 (ñ c, nóng) → 35. Nh n ñ nh nào sau ñây ñúng? A. Các nguyên t có phân l p ngoài cùng ng v i ns2 (n ≥ 2) ñ u là các kim lo i B. Các nguyên t các kim lo i ñ u có phân l p ngoài cùng là ns1 hay ns2 (n ≥ 2) C. Các nguyên t kim lo i không n m các PNC c a nhóm VI, VII (c a nhóm VIA, VIIA). D. Các nguyên t có electron cu i cùng n m phân l p (n-1)dx ñ u là các kim lo i. 36. Th i t t ñ n dư khí X vào dung d ch Ba(OH)2 th y có k t t a, sau ñó k t t a tan. V y X có th là: A. CO2 hay SO2 B. CO2 hay H2S C. SO2 hay NO2 D. CO2 hay NO2 37. Công th c nào sau ñây không ñúng ? A. B. H O O C. O D. O P O P O S S H O N O O H O O O O O 38. Nh n ñ nh nào sau ñây không ñúng ? A. Liên k t kim lo i gi ng liên k t c ng hóa tr ñi m : dùng chung các electron hóa tr . B. Liên k t kim lo i gi ng liên k t ion ñi m : ñư c hình thành do l c hút tĩnh ñi n. C. Liên k t ion gi ng liên k t c ng hóa tr ñi m : ñư c hình thành do l c hút tĩnh ñi n. D. Liên k t kim lo i gi ng liên k t ion ñi m : ñư c hình thành do l c hút tĩnh ñi n gi a các ion. 39. H p ch t nào sau ñây ch có th là ancol ? A. C2H6O B. C3H6O C. C3H8O D. CH4O 40. Cho h p ch t h u cơ A (ch a C, H, O) có t kh i hơi so v i nitơ là 2 tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 thu ñư c mu i c a m t axit h u cơ ñơn ch c. V y công th c c u t o c a A là : A. CH3CH2CH=O B. HCOOCH=CH2 C. CH2=CHCH=O D. OHC-CHO http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 41. Ph n ng nào sau ñây không x y ra ? A. C2H5OH + HBr →C2H5Br + H2O C. C2H5OH + NaOH → C2H5ONa + H2O B. C2H5OH + CH3OH → C2H5OCH3 + H2O D. 2C2H5OH → (C2H5)2O+ H2O 42. Trong các ch t sau: etylamin, ancol etylic, anñehit axetic, ñimetyl ete. Ch t có nhi t ñ sôi cao nh t là: A. etylamin B. rư u (ancol) etylic C. anñehit axetic D. ñimetyl ete 43. Khi th c hi n ph n ng tách nư c hoàn toàn 0,5 mol h n h p C2H5OH và C3H7OH b ng H2SO4 ñ c nóng. S n ph m t o thành luôn có: A. s mol H2O = 0,5 mol B. s mol h n h p anken = 1,0 mol C. s mol H2O ≤ 0,5 mol D. s mol h n h p ete + s mol nư c = 1,0 mol 44. ð ñi u ch glixerin (hay glixerol), dãy chuy n hóa nào sau ñây ñúng ? A. CH2=CH–CH3 → CH2Br–CHBr–CH3 → CH2Br–CHBr–CH2Cl →CH2OH–CHOH–CH2OH B. CH2=CH–CH3 → CH2=CH–CH2Cl → CH2Cl–CHOH–CH2Cl → CH2OH–CHOH–CH2OH C. CH2=CH–CH3 → CH3–CHOH–CH3 → CH2Cl–CHOH–CH2Cl → CH2OH–CHOH–CH2OH D. CH2=CH–CH3 → CH3–CH2–CH3 → CH2Cl–CHCl–CH2Cl → CH2OH–CHOH–CH2OH PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. Phát bi u nào sau ñây ñúng ? A. Xenlulozơ là polime ñư c t o thành b i các liên k t β (1,6) glicozit. B. Amilozơ là polime ñư c t o thành b i các liên k t α (1,6) glicozit. C. Amilopectin là polime ñư c t o thành b i các liên k t β (1,4) và α (1,6) glicozit . D. Amilozơ là polime ñư c t o thành b i các liên k t β (1,4) và α (1,6) glicozit. 46. Khi cô c n dung d ch ch a h n h p g m : 0,200 mol Na+ ; 0,100 mol Mg2+; x mol Cl– và y mol SO42– thì thu ñư c 23,7 g mu i. V y tr s c a x, y l n lư t là : A. 0,200 và 0,100. B. 0,100 và 0,150. C. 0,050 và 0, 175. D. 0,300 và 0,050. 47. Ch t nào sau ñây không th t o ra axit axetic b ng 1 ph n ng? A. Axetilen B. Anhiñric axetic C. Ancol metylic D. Butan 48. Bi t Kb c a CH3COO– là 5,71.10–10. V y n ng ñ mol H+ trong dung d ch NaCH3COO 0,100M là : A. 0,000M B. 0,571.10–10 M C. ≈ 0,756.10–5 M D. ≈ 1,323.10–9 M 49. Nh n xét nào sau ñây không ñúng ? A. ði n c c c a pin ñi n hóa trái d u v i ñi n c c c a bình ñi n phân. B. ði n phân dung d ch CuSO4 v i anot b ng ñ ng thì n ng ñ Cu2+ không ñ i. C. Các electron di chuy n có hư ng trong c u mu i. D. ð ño th ñi n c c chu n c a kim lo i, ñi n c c chu n hiñro luôn ñ t bên trái vôn k . 50. Tính ch t hóa h c c a các ch t trong b ng sau là : Ch t Tính kh Tính oxi hóa Tính bazơ Tính axit A. CrO có có có không B. Cr2O3 không có có có C. CrO không có có không D. Cr2O3 có có có không Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. M t kim lo i X tác d ng v i Cl2 ñư c mu i B. Cho X tác d ng v i axit HCl ta ñư c mu i C. Cho X tác d ng v i dung d ch mu i B ta ñư c mu i C. V y X là : A. Al. B. Zn. C. Fe. D. Mg. 52. Cho ankan A ph n ng th v i Br2 có chi u sáng ngư i ta thu ñư c h n h p khí g m m t d n xu t mono brom và HBr có t kh i hơi so v i không khí b ng 4. V y A là http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. etan B. propan C. butan D. pentan 53. Hòa tan hoàn toàn m t oxit kim lo i b ng dung d ch H2SO4 ñ c, nóng thu ñư c 2,24 lít khí SO2 (ñktc) và 120g mu i khan. Công th c c a oxit kim lo i là : A. Al2O3 B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. CuO 54. Ph n ng nào sau ñây c a benzen là ñúng ? Ni,t Ni,t A. C6H6 + 3H2  C6H12 → B. C6H6 + 4H2  C6H14 → ¸nh s¸ng ¸nh s¸ng C. C6H6 + Cl2  C6H5Cl + HCl → D. C6H6 + Cl2  C6H6Cl2→ 55. Có bao nhiêu rư u (ancol) ng v i công th c C3H8Ox v i x ≤ 3 có th hòa tan ñư c Cu(OH)2 ? A. 1 B. 2 C. 3 D.4 56. Nh n ñ nh nào sau ñây không ñúng ? Vì Al(OH)3 là hiñroxit lư ng tính nên có th A. phân li ki u axit hay ki u bazơ. B. như ng hay nh n proton. C. tác d ng v i t t c các axit và bazơ. D. tan trong dung d ch Sr(OH)2.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net