logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 010

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 010 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 05 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) Ph n chung cho t t c các thí sinh 1. Dãy ch g m các nguyên t kim lo i chuy n ti p là : A. Ca, Sc, Fe, Ge. B. Zn, Mn, Cu, Sc. B. C. Ca, Sc, Fe, Zn. D. Sn; Cu, Pb, Ag. 2. Dãy g m các kim lo i mà nguyên t c a chúng ñ u có 2 electron hóa tr là : A. Ca, Ti, Cr, Zn. B. Mg, Zn, Sc, Ga. B. C. Fe, Zn, Pb, Cu. D. Zn, Sr, Cd, Hg. 3. Cho Ba vào các dung d ch sau : NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3, MgCl2. S dung d ch t o ra k t t a là : A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 4. Hòa tan h t 4,7 g h n h p X ch a 1 kim lo i ki m và 1 kim lo i ki m th trong 4 kim lo i sau : Na, K, Ca, Ba vào nư c ta ñư c 3,36 lít khí (ñktc). X ph i ch a : A. Na. B. Li. C. Ca. D. Ba. 5. Cho Fe3O4 vào dung d ch ch a h n h p HCl và H2SO4 loãng dư, s ch t có trong dung d ch thu ñư c sau khi ph n ng k t thúc là : A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 6. ð t cháy hoàn toàn 26,8 g h n h p 3 kim lo i Fe, Al, Cu thu ñư c 41,4 g h n h p 3 oxit. Th tích dung d ch H2SO4 1M c n dùng ñ hòa tan v a ñ h n h p oxit trên là A. 1,8250 lít. B. 0,9125 lít. C. 3,6500 lít. D. 2,7375 lít. 7. Hi n tư ng x y ra khi cho t t bari kim lo i ñ n dư vào dung d ch MgCl2 là : A. có khí thoát ra và có k t t a keo tr ng không tan. B. có khí thoát ra t o dung d ch trong su t. C. có Mg kim lo i t o thành bám vào m u bari và khí bay ra. D. có khí thoát ra, t o k t t a keo tr ng sau ñó k t t a tan. 8. Hoà tan hoàn toàn 4,11 gam m t kim lo i M vào nư c thu ñư c 0,672 L khí ñktc. V y M là A. Na . B. K. C. Ba . D. Ca. 9. ði n phân nóng ch y mu i clorua kim lo i thu ñư c 0,672 lít khí (ñktc) anot và 0,72 gam kim lo i. V y kim lo i là : A. Li. B. Ca. C. Mg. D. Rb. 10. Thí nghi m nào sau ñây sau khi hoàn thành có k t t a ? A. Cho dung d ch AlCl3 dư vào dung d ch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4] B. Cho Al kim lo i vào dung d ch NH4HCO3 C. Zn vào dung d ch KOH D. Cho dung d ch Ba(OH)2 vào dung d ch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]) 11. Dung d ch ch a mu i X không làm quỳ tím hóa ñ ; dung d ch ch a mu i Y làm quỳ tím hóa ñ . Tr n chung hai dung d ch trên t o k t t a và có khí bay ra. V y X và Y có th là c p ch t nào trong các c p ch t dư i ñây ? A. Na2SO4 và Ba(HCO3)2 B. Ba(HCO3)2 và KHSO4 C. Ba(NO3)2 và (NH4)2CO3 D. Ba(HSO4)2 và K2CO3 12. Cho 0,08 mol dung d ch KOH vào dung d ch ch a 0,06 mol H3PO4. Sau ph n ng, dung d ch có các ch t : A. KH2PO4 và K2HPO4 B. KH2PO4 và K3PO4 B. C. K2HPO4 và K3PO4 D. K3PO4 và KOH 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 13. Có bao nhiêu ñ ng phân c u t o c a xicloankan có công th c phân t C5H10 làm m t màu dung d ch brom A. 0 B. 2 C. 3 D. 4 14. Ch xét s n ph m chính thì phương trình hoá h c nào sau ñây ñúng ? Fe A. Cl2 Cl HCl CH3 CH2Cl B. Fe Cl2 + HCl Cl Cl Cl C. Cl2 Fe + HCl NO2 Cl NO2 Fe Cl2 + HCl D. + H2O, H+, to Cu(OH)2 15. Cho dãy chuy n hóa : A B dung dÞch xanh lam A có th là nh ng ch t nào trong dãy sau ñây ? A. Glucozơ, saccarozơ, mantozơ. B. Fructozơ, saccarozơ, xenlulozơ. C. Saccarozơ, mantozơ, tinh b t. D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ. 16. Ti n hành th y phân m gam b t g o ch a 80% tinh b t, r i l y toàn b dung d ch thu ñư c th c hi n ph n ng tráng gương thì ñư c 5,4 gam b c kim lo i. Bi t hi u su t toàn b quá trình là 50%. V y giá tr c a m là : A. 1,620 gam. B. 10,125 gam. C. 6,480 gam. D. 2,531 gam. 17. Dãy nào sau ñây g m các ch t ñ u có th ph n ng v i Cu(OH)2 ñi u ki n thích h p ? A. Axit axetic, saccarozơ, anñehit fomic, mantozơ. B. Glucozơ, h tinh b t, anñehit fomic, mantozơ. C. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, xenlulozơ. D. Axit fomic, h tinh b t, glucozơ, saccarozơ. 18. Cho 20 g h n h p 3 aminoaxit no, ñơn ch c, m ch h là ñ ng ñ ng k ti p tác d ng v a ñ v i dung d ch HCl 1M. Cô c n dung d ch thu ñư c 31,68 g h n h p mu i. V y th tích HCl ñã dùng : A. 0,32 lít B. 0,33 lít C. 0,032 lít D. 0,033 lít 19. Ch t nào sau ñây không ph n ng v i dung d ch brom ? CH3 NH2 OH CH=CH2 A. B. CH3 C. Cl D. 20. Phương pháp ñi u ch polime nào sau ñây ñúng ? A. Trùng ngưng caprolactam t o ra tơ nilon-6. B. ð ng trùng h p axit terephtalic và etilenglicol (etylen glicol) ñ ñư c poli(etylen terephtalat) C. ð ng trùng h p butañien-1,3 (buta-1,3-ñien) và vinyl xianua ñ ñư c cao su buna-N D. Trùng h p ancol vinylic ñ ñư c poli(vinyl ancol) 21. Ph n ng polime hóa nào sau ñây không ñúng ? CH2 CH2 C=O A. n CH2 NH [CH2 ] 5 CO CH2 CH NH n B. n CH2 CH2 CH2 CH2 O n O 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí C. n CH =CH CH=CH + nCH=CH2 CH2 CH=CH CH2 CH CH2 2 2 n D. n NH2[CH2]5COOH NH2 [CH2]5 CO n OH 22. S ñ ng phân c u t o c a các rư u (ancol) m ch h b n có công th c phân t C4H8O là : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 23. Theo sơ ñ : X Z . C2H5OH Y T V i m i mũi tên là m t ph n ng, thì X, Y, Z, T là : A. Etilen, axetilen, glucozơ, etyl clorua. B. Etilen, natri etylat, glucozơ, etyl axetat. B. Anñehit axetic, vinyl axetat, etyl clorua. D. Etilenglicol , natri etylat, glucozơ, anñehit axetic. 24. Phương trình nào sau ñây không ñúng (–C6H5 là g c phenyl) ? A. C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3 B. C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + NaCH3COO C. C6H5OH + CH3COOH → C6H5OOCCH3 + H2O D. C6H5OH + 3Br2 → 2,4,6-Br3C6H2OH + 3HBr 25. Trong ñi u ki n thích h p, s n ph m chính c a ph n ng nào sau ñây không ph i anñehit ? A. CH3-C≡CH + H2O → B. C6H5CH2OH + CuO → C. CH3OH + O2 → D. CH4 + O2 → 26. Cho 20,16 g h n h p 2 axit no ñơn ch c tác d ng v a ñ v i dung d ch Na2CO3 thì thu ñư c V L khí CO2 (ño ñktc) và dung d ch mu i. Cô c n dung d ch thì thu ñư c 28,96g mu i. Giá tr c a V là : A. 1,12 lít B. 8,96 lít C. 2,24 lít D. 5,60 lít 27. Các ch t trong dãy ch t nào sau ñây ñ u tham gia ph n ng tráng gương ? A. Axit fomic; metyl fomiat; benzanñehit B. ðimetyl xeton; metanal; mantozơ. C. Saccarozơ; anñehit fomic; metyl fomiat D. Metanol; metyl fomiat; glucozơ 28. Ph n ng nào sau ñây t o ra este? t, xt t, xt A. CH3COOH + CH2=CHOH  → B. CH3COOH + C6H5OH  → t, xt t, xt C. CH3COOH + CH≡CH  → D. [C6H7O2(OH)3] + CH3COOH  → 29. H p ch t nào sau ñây không tham gia ph n ng tráng gương ? A. HCOONa B. HCOOCH3 C. CH2(CHO)2 D. CH≡CH 30. Th i t t cho ñ n dư khí NH3 vào dung d ch X thì có hi n tư ng : lúc ñ u xu t hi n k t t a sau ñó k t t a tan. V y dung d ch X ch a h n h p : A. Cu(NO3)2 và AgNO3. B. Al(NO3)3 và AgNO3. C. Al2(SO4)3 và ZnSO4. D. AlCl3 và BeCl2. 31. Dãy các nguyên t ñư c x p theo chi u tăng d n ñ âm ñi n là : A. K, Na, Mg, Al. B. K, Mg, Na, Al. C. Al, Na, Mg, K. D. Al, Mg, Na, K. 32. Có bao nhiêu nguyên t mà nguyên t có l p ngoài cùng là l p th tư và l p này ch ch a 1 electron ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 33. Ch t nào sau ñây có th tan trong dung d ch NH3 nhi t ñ phòng ? A. CuO B. AgCl C. Al(OH)3 D. Ag 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 34. H n h p nào sau ñây tan h t trong lư ng dư nư c ? A. 1,15 g Na và 5,40 g Al B. 3,90 g K và 8,10 g Al C. 6,85 g Ba và 5,4 g Al D. 1,40 g Li và 5,40 g Al 35. Hai dung d ch ch a hai ch t ñi n li AB và CD (A và C ñ u có s oxi hóa +1) có cùng n ng ñ . M t ch t ñi n li m nh, m t ch t ñi n li y u. Phương pháp nào sau ñây có th phân bi t ñư c chúng ? A. Dùng gi y quỳ tím. B. Dùng máy ño pH. C. Dùng d ng c ño ñ d n ñi n. D. ði n phân t ng dung d ch. 36. Hòa tan hoàn toàn 11g h n h p g m Fe và m t kim lo i M có hóa tr không ñ i b ng dung d ch HCl thu ñư c 0,4 mol khí H2. Còn khi hòa tan 11g h n h p trên b ng dung d ch HNO3 loãng, dư thì thu ñư c 0,3 mol khí NO (s n ph m kh duy nh t). Kim lo i M là : A. Cu B. Cr C. Mn D. Al 37. Dùng hóa ch t nào sau ñây không th phân bi t ñư c 3 ch t r n : Na2CO3, NaHCO3, CaCO3 ? A. Nư c, nư c vôi trong. B. Dung d ch HCl. C. Nư c, dung d ch CaCl2 D. Nư c, dung d ch MgSO4 38. Ch xét s n ph m chính thì dãy chuy n hóa nào sau ñây ñúng ? A. C6H6 → C6H5Cl → C6H5ONa → C6H5OH → Ba(C6H5O)2 B. C6H6 → C6H5Cl → o-NO2C6H4Cl → m-NO2C6H4OH C. C6H6 → C6H5NO2 → m-NO2C6H4Cl → m-NO2C6H4ONa D. C6H6 → C6H5NO2 → o-NO2C6H4NO2 → o-NH2C6H4NH2 39. Các ch t ñư c x p theo chi u tăng d n v nhi t ñ sôi là : A. C3H7COOH; CH3COOC2H5; C3H7OH B. CH3COOC2H5; C3H7OH; C3H7COOH C. CH3COOC2H5; C3H7COOH; C3H7OH D. C3H7OH ; C3H7COOH ; CH3COOC2H5; 40. ð t cháy hoàn toàn este X thu ñư c s mol CO2 b ng s mol H2O. V y X là : A. este ñơn ch c, có 1 vòng no B. este ñơn ch c no, m ch h . C. este hai ch c no, m ch h . D. este ñơn ch c, m ch h , có m t n i ñôi. 41. H p ch t thơm A có công th c phân t C8H8O2 khi ph n ng v i dung d ch NaOH thu ñư c 2 mu i. V y A có bao nhiêu ñ ng phân c u t o phù h p v i gi thi t trên ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 42. ð t cháy hoàn toàn 6g h p ch t h u cơ ñơn ch c no A ta ñư c 0,2 mol khí CO2 và 0,2 mol H2O. V y A là A. C2H4O2 hay CH2O. B. C2H4O2 hay C4H8O2 . C. C2H4O2 hay C3H6O3. D. CH2O hay C4H8O2. 43. C p ch t nào sau ñây khi ph n ng t o ra phenol ? t, p A. C6H5Cl + NaOH → B. C6H5ONa + NaHSO4 → C. C6H5OOCCH3 + KOH→ D. C6H5ONa + NaHCO3 → 44. Có các c p ch t sau: Cu và dung d ch FeCl3; H2S và dung d ch CuSO4; H2S và dung d ch FeCl3; dung d ch AgNO3 và dung d ch FeCl3. S c p ch t x y ra ph n ng ñi u ki n thư ng là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. N ng ñ mol H+ trong dung d ch NaCH3COO 0,1M (Kb c a CH3COO– là 5,71.10-10) là : A. 0,00M B. 0,571.10-10 M C. ≈ 0,756.10-5 M D. ≈ 1,323.10-9 M 46. Crom không ph n ng v i H2O ñi u ki n thư ng do : A. l p oxit ph bên ngoài B. th ñi n c c chu n âm C. th ñi n c c chu n dương D. có m ng tinh th l c phương 47. Cho Cu vào dung d ch có ch a ion NO3- trong môi trư ng axít t o thành dung d ch ion Cu2+, còn ion Cu2+ tác d ng v i I- t o thành Cu+. Tính oxi hóa trong môi trư ng axít c a các ion ñư c s p x p theo chi u gi m d n là: A. NO3- > Cu2+ > I- B. Cu2+ > NO3- > I- C. NO3 - > I- > Cu2+ D. Cu2+ > I- > NO3- 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 48. Nh n xét nào sau ñây luôn ñúng v các kim lo i nhóm B? A. Có t 3 l p electron tr lên B. Có s electron hóa tr là 1 hay 2 C. Có electron ngoài cùng thu c phân l p s D. Có 2 electron l p ngoài cùng 49. ði u ch Cu b ng cách kh 8 g CuO b ng khí CO nhi t ñ cao thu ñư c 5,84 g ch t r n. Hi u su t quá trình ñi u ch là : A. 90% B. 80% C. 73% D. 91,25% 50. Theo ph n ng : K[Cr(OH)4] + H2O2 + KOH → K2CrO4 + H2O Lư ng H2O2 và KOH tương ng ñư c s d ng ñ oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol K[Cr(OH)4] thành K2CrO4 l n lư t là : A. 0,15 mol và 0,1 mol. B. 0,3 mol và 0,1 mol. C. 0,3 mol và 0,2 mol. D. 0,3 mol và 0,4 mol. Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. Hòa tan h t 0,02 mol Al và 0,03 mol Cu vào dung d ch HNO3 r i cô c n và ñun ñ n kh i lư ng không ñ i thì thu ñư c ch t r n n ng : A. 3,42 g B. 2,94 g C. 9,9 g D. 7,98 g 52. ði m gi ng nhau gi a s ñi n phân và s ñi n li là : A. ñ u là quá trình oxi hóa – kh . B. ñ u có m t các ion. C. ñ u nh vào dòng ñi n 1 chi u. D. ñ u ph i có dung môi. 53. Cho 5,6 g Fe vào 250 mL dung d ch AgNO3 1M thì ñư c dung d ch A. N ng ñ mol các ch t trong dung d ch A là : A. 0,20M và 0,20M. B. 0,40M và 0,20M. C. ≈ 0,33M. D. 0,40M. 54. Công th c chung các ch t ñ ng ñ ng c a xiclobuten là A. C4nH6n B. CnHn+2 C. CnH2n-2 D. C2nH3n 55. ð t cháy hoàn toàn 0,1mol khí C2H4 r i d n toàn b s n ph m vào dung d ch ch a 0,15mol Ca(OH)2. Kh i lư ng dung d ch sau ph n ng thay ñ i như th nào ? A. Tăng 12,4 g B. Gi m 10 g C. Tăng 2,4 g D. Gi m 1,2 g 56. Công th c c u t o nào sau ñây không phù h p v i ch t có công th c phân t là C6H10 ? CH3 CH3 A. B. C. D. CH3 CH3 CH3 5
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net