logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 008

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 008 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 05 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. ði u ki n nào dư i ñây không thu c nh ng ñi u ki n c n và ñ ñ x y ra ăn mòn ñi n hóa ? A. Các ñi n c c là các ch t khác nhau B. Các ñi n c c ph i ti p xúc v i nhau C. Các ñi n c c cùng ti p xúc v i m t dung d ch ñi n li D. Các ñi n c c ñóng vai trò ch t oxi hóa và ch t kh c a pin ñi n 2. Mô t phù h p v i thí nghi m nhúng thanh Cu (dư) vào dung d ch FeCl3 là : A. b m t thanh kim lo i ñ ng có màu tr ng hơi xám. B. dung d ch t màu vàng nâu chuy n d n qua màu xanh. C. dung d ch có màu vàng nâu. D. kh i lư ng thanh ñ ng kim lo i tăng lên. 3. Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam b t Mg vào dung d ch h n h p ch a 0,1 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol AgNO3. Khi ph n ng x y ra hoàn toàn thì kh i lư ng ch t r n thu ñư c b ng : A. 6,4 gam. B. 10,8 gam. C. 14,0 gam. D. 17,2 gam. 4. Ph n ng gi a c p ch t nào dư i ñây không th t o ra hai mu i ? A. CO2 + dung d ch NaOH dư. B. NO2 + dung d ch NaOH dư. B. Fe3O4 + dung d ch HCl dư. D. dung d ch Ca(HCO3)2 + dung d ch NaOH dư. 5. Kim lo i Be không tác d ng v i ch t nào dư i ñây ? A. O2. B. H2O. C. Dung d ch NaOH. D. Dung d ch HCl. 6. S c 2,24 lít CO2 (ñktc) vào dung d ch h n h p ch a 0,05 mol Ca(OH)2 và 0,2 mol KOH. Kh i lư ng k t t a thu ñư c sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn là : A. 5,00 gam. B. 30,0 gam. C. 10,0 gam. D. 0,00 gam. 7. Hòa tan h t m gam h n h p Al và Fe trong lư ng dư dung d ch H2SO4 loãng thoát ra 0,4 mol khí, còn trong lư ng dư dung d ch NaOH thì thu ñư c 0,3 mol khí. Kh i lư ng m b ng : A. 11,00 gam. B. 12,28 gam. C. 13,70 gam. D. 19,50 gam. 8. Hòa tan h t 7,3 gam h n h p Na, Al (d ng b t) cho vào nư c thu ñư c 0,250 mol H2. S mol Na trong h n h p b ng : A. 0,125 mol. B. 0,200 mol. C. 0,250 mol. D. 0,500 mol. 9. Hòa tan h t cùng m t lư ng Fe trong dung d ch H2SO4 loãng (1) và H2SO4 ñ c, nóng (2) thì th tích khí sinh ra trong cùng ñi u ki n là : A. (1) b ng (2) B. (1) g p ñôi (2) C. (2) g p rư i (1) D. (2) g p ba (1) 10. Nh n xét v tính ch t hóa h c c a các h p ch t Fe(II) nào dư i ñây là ñúng ? H p ch t Tính axit - bazơ Tính oxi hóa - kh A. FeO Axit V a oxi hóa v a kh B. Fe(OH)2 Bazơ Ch có tính kh C. FeCl2 Axit V a oxi hóa v a kh D. FeSO4 Trung tính V a oxi hóa v a kh 11. Thêm dung d ch NaOH dư vào dung d ch ch a 0,3 mol Fe(NO3)3. L c k t t a, ñem nung ñ n kh i lư ng không ñ i thì kh i lư ng ch t r n thu ñư c b ng : A. 24,0 gam. B. 32,1 gam. C. 48,0 gam. D. 96,0 gam. 12. Nh n xét nào dư i ñây v O2 là hoàn toàn ñúng ? A. O2 là phân t có hai nguyên t liên k t v i nhau b ng liên k t ba. B. O2 là ch t khí không màu, không mùi, và tan t t trong nư c. C. O2 là nguyên t phi kim có tính oxi hóa và m c ñ ho t ñ ng trung bình. D. O2 ñư c ñi u ch trong phòng thí nghi m t KMnO4, KClO3, H2O2, ... 13. Bi n pháp nào dư i ñây làm tăng hi u su t quá trình t ng h p NH3 ? 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí N2 (k) + 3H2 (k) ⇄ 2NH3 (k) ∆H = – 92 kJ (t a nhi t) A. Dùng nhi t ñ th p (có xúc tác) và áp su t cao B. Tăng áp su t và tăng nhi t ñ C. Tăng nhi t ñ và gi m áp su t D. Dùng nhi t ñ th p (có xúc tác) và áp su t th p. 14. Hình v bi u di n chính xác nh t c u trúc không gian m ch cacbon c a phân t hexan là : CH2 CH2 CH3 A. CH3 CH2 CH2 B. CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 C. CH2 CH2 CH3 D. CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 15. Ch t nào dư i ñây không th s d ng ñ tr c ti p t ng h p cao su ? A. clopren B. ñivinyl C. isopren D. butan 16. Th c nghi m nào sau ñây không tương ng v i c u trúc c a glucozơ ? A. Kh hoàn hoàn t o n-hexan. B. Tác d ng v i AgNO3/NH3 t o k t t a Ag. C. Tác d ng v i Cu(OH)2 t o dung d ch màu xanh lam. D. Tác d ng (CH3CO)2O t o este tetraaxetat. 17. ðun nóng dung d ch có 8,55 gam cacbohiñrat A v i lư ng nh HCl. Cho s n ph m thu ñư c tác d ng v i lư ng dư AgNO3/NH3 hình thành 10,8 gam Ag k t t a. A có th là : A. glucozơ. B. fructozơ. C. saccarozơ. D. xenlulozơ. 18. Tính ch t nào dư i ñây mà saccarozơ và mantozơ KHÔNG ñ ng th i có ñư c: A. Tính ch t c a ancol ña ch c B. Tính ch t c a anñehit. C. Kh năng b th y phân D. Tính tan t t trong nư c 19. Phát bi u nào sau ñây không ñúng ? A. Amin ñư c c u thành b ng cách thay th H c a amoniac b ng m t hay nhi u g c hiñrocacbon. B. Amin có th ñư c phân lo i d a trên b c c a amin. B c c a amin là b c c a nguyên t cacbon liên k t v i nhóm amin. C. Tùy thu c c u trúc c a g c hiñrocacbon có th phân bi t amin thành amin no, chưa no và thơm. D. Amin có t hai nguyên t cacbon trong phân t b t ñ u xu t hi n hi n tư ng ñ ng phân. 20. Ph n ng ñi u ch amin nào dư i ñây không h p lí ? A. CH3I + NH3 → CH3NH2 + HI B. 2C2H5I + NH3 → (C2H5)2NH + 2HI C. C6H5NO2 + 3H2 → C6H5NH2 + 2H2O D. C6H5CN + 4H Fe / HCl → C6H5CH2NH2  21. Th y phân peptit : (CH2)2COOH CH3 CH COOH H2N CH2 C N CH C N O H O H S n ph m nào dư i ñây là không th có ? A. Ala B. Gli-Ala C. Ala-Glu D. Glu-Gli 22. ði n t thích h p vào các ch tr ng trong ñ nh nghĩa v polime : "Polime là nh ng h p ch t có phân t kh i .....(1)....., do nhi u ñơn v nh g i là .....(2)..... liên k t v i nhau t o nên”. A. (1) trung bình và (2) monome B. (1) r t l n và (2) m t xích B. (1) r t l n và (2) monome D. (1) trung bình và (2) m t xích 23. Theo ngu n g c, lo i tơ nào dư i ñây cùng lo i v i len ? A. bông B. capron C. visco D. xenlulozơ axetat 24. Dư i ñây là m t s mô t quá trình chuy n hóa, t c u trúc không b n thành c u trúc b n : H CH3 CH3 X CH2 CH OH CH3 C Y CH2 C CH3 C O OH O 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí OH OH CH3 CH3 Z CH3 CH CH2 CH OH T CH3 C CH3 C OH OH O Quá trình nào không ñúng ? A. X B. Y C. Z D. T 25. Trong dung d ch rư u (ancol) etylic có các ki u liên k t H dư i ñây : (X) O H ... O H (Y) O H ... O H H H C2H5 C2H5 (Z) O H ... O H (T) O H ... O H H C2H5 C2H5 H Ki u liên k t H b n nh t là : A. X. B. Y. C. Z. D. T. 26. H p ch t A tác d ng v i Na nhưng không ph n ng v i NaOH, A là ch t nào trong s các ch t cho dư i ñây ? A. C6H5CH2OH B. p-CH3C6H4OH C. HOCH2C6H4OH D. C6H5-O-CH3 27. Xitral (trong tinh d u x ) có tên g i h th ng là 3,7-ñimetylocta-2,6-ñienal. Công th c c u t o c a ch t này là : H H A. CH3CH C [CH2]2 CH C C B. CH3 C CH [CH2] 2 C CH C CH3 CH3 O O CH3 CH3 C. CH3 C CH [CH2]2 C CH CH2OH D. CH3CH C [CH2]2 CH CHCH2CHO CH3 CH3 CH3 CH3 28. Trong s các ch t : rư u (ancol) n-propylic, anñehit axetic, axit propionic và axit butiric, thì ch t tan trong nư c kém nh t là : A. Rư u (ancol) n-propylic. B. anñehit axetic. C. axit propionic. D. axit butiric. 29. ð phân bi t axit fomic và axit acrylic, thì c n ph i dùng thu c th : A. dung d ch Br2. B. dung d ch AgNO3 trong NH3. C. quỳ tím m. D. dung d ch NaHCO3. 30. Este A là d n xu t c a benzen có công th c phân t là C9H8O2; A tác d ng v i xút cho m t mu i và m t anñehit, các mu i ñ u có kh i lư ng phân t l n hơn kh i lư ng phân t c a natri axetat. Công th c c u t o c a A là : A. HCOOC6H4CH=CH2. B. CH2=CHCOOC6H5. C. HCOOCH=CHC6H5. D. C6H5COOCH=CH2. 31. Kh i lư ng hiñro c n ñ hiñro hóa hoàn toàn 8,840 gam glixerin (glixerol) trioleat là : A. 0,020 gam. B. 0,060 gam. C. 0,165 gam. D. 26,52 gam. 32. Khi nhi t phân ( nhi t ñ cao) l n lư t các mu i NH4NO2, NH4NO3, (NH4)2CO3 và (NH4)2Cr2O7, thì mu i t o s n ph m hoàn toàn khác v i s n ph m sinh ra t các mu i còn l i là : A. NH4NO2. B. NH4NO3. C. (NH4)2CO3. D. (NH4)2Cr2O7. 33. Tr n 40 mL dung d ch HCl a(M) v i 60 mL dung d ch NaOH 0,15 M, thì dung d ch thu ñư c có pH = 2. N ng ñ a b ng : A. 0,15 M. B. 0,20 M. C. 0,25 M. D. 2,00 M. 34. Hòa tan m t h n h p ch a 0,1 mol Mg và 0,1 mol Al vào dung d ch h n h p ch a 0,1 mol Cu(NO3)2 và 0,35 mol AgNO3. Khi ph n ng x y ra hoàn toàn thì kh i lư ng ch t r n thu ñư c b ng : A. 21,6 gam. B. 37,8 gam. C. 42,6 gam. D. 44,2 gam. 35. Ch hóa 6,3 g h n h p c a lưu huỳnh và photpho v i m t lư ng dư axit nitric ñ c khi ñun nóng, thu ñư c 24,64 L khí màu nâu (ñktc). Ph n trăm kh i lư ng c a lưu huỳnh trong h n h p ban ñ u b ng : A. 50,8%. B. 49,2%. C. 25,4%. D. 17,5%. 36. ð phân bi t các dung d ch Na2SO3 và Na2SO4, nên dùng thu c th : 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. dung d ch I2 . B. dung d ch Pb(NO3)2. C. dung d ch Ba(OH)2. D. dung d ch SrCl2. 37. M t h c sinh ñã ñ ngh hai gi i pháp tinh ch Al2O3 t qu ng boxit ch a Al2O3.2H2O và các t p ch t Fe2O3 và SiO2 như sau : Cách 1 : Hòa tan boxit trong dung d ch NaOH ñ c nóng và l c tách ph n không tan. Th i khí CO2 dư vào dung d ch nư c l c pha loãng, l c tách k t t a. Nhi t phân hoàn toàn k t t a thu ñư c Al2O3 tinh khi t. Cách 2 : Hòa tan boxit trong dung d ch HCl dư và l c tách ph n không tan. Thêm NaOH dư vào dung d ch nư c l c, r i l c b k t t a. Th i khí CO2 dư vào dung d ch nư c l c này, r i tách k t t a m i thu ñư c. Nhi t phân hoàn toàn k t t a thu ñư c Al2O3 tinh khi t. Theo nh n xét c a em thì : A. cách 1 ñúng. B. cách 2 ñúng. C. cách 1 và 2 ñ u ñúng. D. cách 1 và 2 ñ u sai. 38. Công th c phân t ch t h u cơ nào dư i ñây là có t n t i ? A. C3H10O. B. C4H9O2. C. C3H9N. D. C5H12N. 39. S ñ ng phân c u t o có cùng công th c phân t C4H8 là : A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 40. Xét ph n ng : CH3COOH + C2H5OH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O Trong s các ch t có m t ph n ng này, thì ch t có nhi t ñ sôi th p nh t là : A. CH3COOH. B. C2H5OH. C. CH3COOC2H5. D. H2O. 41. H n h p A g m CH3COOH và CH3COOR (R là g c hiñrocacbon). Cho m gam A tác d ng v i lư ng dư dung d ch NaHCO3 t o thành 3,36 L khí CO2 (ñktc). Cùng lư ng A trên ph n ng v a ñ v i 100 mL dung d ch NaOH 2,5M, t o ra 6 gam ROH. ROH là : A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C4H9OH. 42. ð phân bi t hai bình khí SO2 và C2H4 nên s d ng thu c th nào dư i ñây ? A. dung d ch KMnO4 B. dung d ch Br2 C. gi y quỳ m D. dung d ch NaCl 43. ð phân bi t d u m ñ ng - th c v t và "d u m " bôi trơn máy, nên dùng thu c th là : A. dung d ch NaOH nóng B. nư c nguyên ch t C. dung d ch NaCl D. Cu(OH)2 44. Có các bi n ñ i hóa h c x y ra trong s g s t c a m t h p kim Fe-C : (1) Fe → Fe2+ + 2e (2) O2 + 2H2O + 4e → 4OH– (6) 2Fe + 3/2O2 + nH2O → Fe2O3.nH2O (3) 2H+ + 2e → H2 (4) Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2 (5) 2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O → 2Fe(OH)3 Bi n ñ i nào ñã x y ra trên c c dương cacbon ? A. (1) B. (2) và (3) C. (4) và (5) D. (6) PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. Tính kh i lư ng b t nhôm c n dùng ñ có th ñi u ch ñư c 78 gam crom b ng phương pháp nhi t nhôm. A. 20,250 gam B. 35,695 gam C. 40,500 gam D. 81,000 gam 46. ðun nóng 24 gam h n h p có 20% Cu và 80% CuO trong axit sunfuric ñ c. Lư ng axit H2SO4 ñã tham gia ph n ng b ng : A. 0,315 mol. B. 0,390 mol. C. 0,555 mol. D. 0,630 mol. 47. Vàng thu ñư c khi tách b ng phương pháp xianua có l n k m. ð tách Au ra kh i Zn ngư i ta dùng : A. dung d ch NaCl. B. nư c nguyên ch t. C. h n h p cư ng th y. D. dung d ch H2SO4 loãng . 48. Ch dùng m t thu c th ñ phân bi t các ch t : axit propionic, glixerol, ancol n-propylic, glucozơ và anñehit axetic, thì thu c th nên dùng là : A. dung d ch Br2. B. dung d ch KMnO4. C. Cu(OH)2/NaOH nóng. D. dung d ch AgNO3/NH3. 49. L n lư t thêm năm m u kim lo i chưa xác ñ nh (m i m u là m t trong các kim lo i : Ba, Mg, Fe, Ag và Al) vào dung d ch H2SO4 loãng. K t lu n nào sau ñây không ñúng ? 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. Nh n ra ñư c Ba, nh hi n tư ng m u th này tan và s i b t khí. B. Nh n ra ñư c Ag, vì m u th này không tan C. Các m u th Mg, Fe và Al cho hi n tư ng gi ng nhau. D. N u thêm Ba vào dung d ch mu i thu ñư c c a các m u th Mg, Fe, Al thì phân bi t ñư c các m u th này. 50. T ch t nào dư i ñây không th tr c ti p ñi u ch axeton ? A. ancol i-propylic B. cumen C. metylaxetilen D. anñehit propionic Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. Phương trình hoá h c nào sau ñây ñã ñư c vi t không ñúng ? t t A. 3Fe + 2O2  Fe3O4 → B. 2Fe + 3Cl2  2FeCl3 → t t C. 2Fe + 3I2  2FeI2 → D. 2Fe + 3S  Fe2S3 → 52. Trư ng h p nào dư i ñây có s tương ng gi a tính ch t và ng d ng c a nhôm d a trên tính ch t ñó : tính ch t v t lí ng d ng A. ñ c tính nh v t li u ch t o máy bay, tên l a, tàu vũ tr B. màu tr ng b c, ñ p ch t o các thi t b trao ñ i nhi t, d ng c ñun n u C. d n ñi n t t làm khung c a và trang trí n i th t D. d n nhi t t t t o h n h p tecmit hàn g n ñư ng ray 53. Cho các ph n ng : (1) Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ (2) Fe2+ + 2Ag+ → Fe3+ + 2Ag 3+ 3+ (3) Fe + 2Fe → 3Fe (4) Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+ Ph n ng nào cho th y tính oxi hóa c a Fe3+ m nh hơn Fe2+ ? A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) 54. Trong s các ch t : benzen, pentan, propin, ñivinyl, xiclohexan có bao nhiêu ch t làm m t màu dung d ch brom ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 55. N u phân bi t các hiñrocacbon thơm : benzen, toluen và stiren ch b ng m t thu c th , thì nên ch n thu c th nào dư i ñây ? A. dung d ch KMnO4 B. dung d ch Br2 C. dung d ch HCl D. dung d ch NaOH 56. H p ch t X có công th c C6H10. Khi cho X tác d ng v i dung d ch KMnO4 trong môi trư ng trung tính t o rư u (ancol) hai ch c, còn trong môi trư ng axit thì t o axit añipic HOOC[CH2]4COOH. C u t o c a X là A. xiclopenten B. xiclohexen C. hexa-1,5-ñien D. 1,2- ñimetylxiclobut-1-en 5
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net