logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 007

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 007 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 06 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Có b n thanh s t ñư c ñ t ti p xúc v i nh ng kim lo i khác nhau và nhúng trong các dung d ch HCl như hình v dư i ñây. Thanh s t b hòa tan ch m nh t s là thanh ñư c ñ t ti p xúc v i : A. Zn. B. Sn. C. Ni. D. Cu. 2. Kim lo i nào sau ñây có th ñ y s t ra kh i dung d ch mu i Fe(NO3)3 ? A. Ni B. Sn C. Zn D. Cu 3. Cho 27,4g bari kim lo i vào dung d ch ch a 0,1 mol CuSO4. Khi ph n ng x y ra hoàn toàn thì kh i lư ng k t t a thu ñư c b ng : A. 9,8 gam. B. 23,3 gam. C. 33,1 gam. D. 46,6 gam. 4. Th tích H2 sinh ra (trong cùng ñi u ki n) khi ñi n phân hai dung d ch ch a cùng m t lư ng NaCl có màng ngăn (1) và không có màng ngăn (2) là : A. b ng nhau. B. (2) g p ñôi (1). C. (1) g p ñôi (2). D. không xác ñ nh. 5. Dung d ch nào dư i ñây không th làm ñ i màu quỳ tím ? A. NaOH B. NaHCO3 C. Na2CO3 D. NH4Cl 6. D n V lít (ñktc) khí CO2 qua dung d ch ch a 0,1 mol Ca(OH)2 thu ñư c 6 gam k t t a. L c b k t t a, l y dung d ch nư c l c ñun nóng l i thu ñư c thêm k t t a. V b ng : A. 3,136 lít. B. 1,344 lít. C. 2,240 lít. D. 3,360 lít. 7. Nh n xét nào dư i ñây là ñúng ? A. Nhôm kim lo i có tính kh m nh hơn so v i kim lo i ki m và kim lo i ki m th cùng chu kì. B. Trong ph n ng c a nhôm v i dung d ch NaOH thì NaOH ñóng vai trò ch t oxi hóa. C. Các v t d ng b ng nhôm không b oxi hóa ti p và không tan trong nư c do ñư c b o v b i l p màng Al2O3. D. Do có tính kh m nh nên nhôm ph n ng v i các axit HCl, HNO3, H2SO4 trong m i ñi u ki n. 8. Xét ph n ng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Lư ng HNO3 c n ñ tác d ng v a ñ v i 0,04 mol Al là : A. 0,150 mol. B. 0,015 mol. C. 0,180 mol. D. 0,040 mol. 9. ð hòa tan cùng m t lư ng Fe, thì s mol HCl (1) và s mol H2SO4 (2) trong dung d ch loãng c n dùng là : A. (1) b ng (2). B. (1) g p ñôi (2). C. (2) g p ñôi (1). D. (1) g p ba (2). 10. Hi n tư ng nào dư i ñây ñư c mô t không ñúng ? A. Thêm NaOH vào dung d ch FeCl3 màu vàng nâu th y xu t hi n k t t a ñ nâu. B. Thêm m t ít b t Fe vào lư ng dư dung d ch AgNO3 th y hình thành dung d ch có màu xanh nh t. C. Thêm Fe(OH)3 màu ñ nâu vào dung d ch H2SO4 th y hình thành dung d ch có màu vàng nâu. D. Thêm Cu vào dung d ch Fe(NO3)3 th y dung d ch chuy n t màu vàng nâu sang màu xanh. 11. Hòa tan 2,16 gam FeO trong lư ng dư dung d ch HNO3 loãng thu ñư c V lít (ñktc) khí NO duy nh t. V b ng : A. 0,224 L. B. 0,336 L. C. 0,448 L. D. 2,240 L. 12. Nh n xét nào dư i ñây là không ñúng ? A. Axit flohiñric ñư c dùng ñ kh c ch lên th y tinh do ph n ng : SiO2 + 4HF → SiH4 + 2F2O 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí as B. AgBr trư c ñây ñư c dùng ñ ch t o phim nh do ph n ng : 2AgBr  2Ag + Br2 → C. Nư c Gia - ven có tính oxi hóa m nh là do t o ñư c HClO theo ph n ng : NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO 2 MnO , t D. KClO3 ñư c dùng ñ ñi u ch O2 trong phòng thí nghi m theo ph n ng : 2KClO3  2KCl + → 3O2 13. Hòa tan 0,3 mol Cu vào lư ng dư dung d ch loãng ch a h n h p g m NaNO3 và H2SO4 thì : A. ph n ng không x y ra. B. ph n ng x y ra t o 0,3 mol NO. C. ph n ng x y ra t o 0,2 mol NO. D. ph n ng x y ra t o 0,6 mol NO2. 14. Trong s n ph m ph n ng monoclo hóa metan, không có ch t sau : A. CH3Cl. B. HCl. C. CH3CH3. D. H2. 15. Quá trình nào dư i ñây ñư c s d ng ñ ñi u ch m t thu c n thông d ng ? HNO / H SO 3 3 CH Cl / AlCl xt, t, p HNO / H SO A. C6H6  A  B B. n-C7H16  A  B 3 2 4 → → → 3 2 4 → xt, t, p Cl ,as,50o C 2 o C,600 C HNO / H SO C. n-C6H14  A → B → D. C2H2  A  B → 3 2 4 → 16. Mô t nào dư i ñây không hoàn toàn ñúng v i glucozơ ? A. Ch t r n, màu tr ng, tan trong nư c và có v ng t. B. Có m t trong h u h t các b ph n c a cây, nh t là trong qu chín. C. Còn có tên g i là ñư ng nho. D. Có 0,1% trong máu ngư i. 17. Saccarozơ và mantozơ s t o s n ph m gi ng nhau khi tham gia ph n ng nào dư i ñây ? A. Th y phân B. ð t cháy hoàn toàn B. Tác d ng v i Cu(OH)2 D. Tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3 18. Cho dãy chuy n hóa : X → tinh b t → glucozơ → Y. Các ch t X, Y l n lư t có th là : X Y X Y A. CO2 C2H5OH B. C2H5OH CH3COOH C. CH3OH CO2 D. CH3CHO C2H5OH 19. Cho m t h n h p A ch a NH3, C6H5NH2 và C6H5OH. A ñư c trung hòa b i 0,02 mol NaOH ho c 0,01 mol HCl. A cũng ph n ng v a ñ v i 0,075 mol Br2 t o k t t a. S mol các ch t NH3, C6H5NH2 và C6H5OH l n lư t b ng: A. 0,01 mol; 0,005 mol và 0,02 mol B. 0,005 mol; 0,005 mol và 0,02 mol C. 0,005 mol; 0,02 mol và 0,005 mol C. 0,01 mol; 0,005 mol và 0,02 mol 20. Cho các dãy chuy n hóa : Glixin + NaOH → A + HCl → X   Glixin + HCl → B + NaOH → Y.   X và Y : A. ñ u là ClH3NCH2COONa. B. l n lư t là ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa. C. l n lư t là ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa. D. l n lư t là ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa. 21. Phát bi u nào dư i ñây v protein là không ñúng ? A. Protein (protit) là nh ng polipeptit cao phân t có kh i lư ng phân t t vài ch c ngàn ñ n vài tri u ñvC. B. Protein (protit) có vai trò là n n t ng v c u trúc và ch c năng c a m i s s ng. C. Protein (protit) ñơn gi n là nh ng protein ñư c t o thành ch t các g c α- và β-amino axit. D. Protein (protit) ph c t p là nh ng protein ñư c t o thành t protein ñơn gi n và lipit, gluxit, axit nucleic,... 22. Cho công th c : NH[CH2]6CO Giá tr n trong công th c này không th g i là : n A. h s polime hóa. B. ñ polime hóa. C. h s trùng h p D. h s trùng ngưng 23. ði n t thích h p vào ch tr ng trong ñ nh nghĩa v v t li u compozit : "V t li u compozit là v t li u h n h p g m ít nh t ... (1)... thành ph n v t li u phân tán vào nhau mà ...(2)... A. (1) hai; (2) không tan vào nhau B. (1) hai; (2) tan vào nhau 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí C. (1) ba; (2) không tan vào nhau D. (1) ba; (2) tan vào nhau 24. Tìm t thích h p cho các kho ng tr ng trong ñ nh nghĩa : “Ancol là nh ng h p ch t h u cơ có nhóm .....(1)..... liên k t tr c ti p v i nguyên t .....(2).....”. (1) (2) (1) (2) A. hiñroxyl cacbon no B. hiñroxyl cacbon chưa no C. cacbonyl cacbon chưa no D. cacboxyl cacbon no 25. Có các h p ch t h u cơ : CH3CH2Cl, CH3OCH3, CH2CH2OH và n-C4H9OH. Ch t tan t t nh t trong nư c là : A. CH3CH2Cl. B. CH3OCH3. C. CH3CH2OH. D. n-C4H9OH. 26. Phân t h p ch t nào dư i ñây có H kém linh ñ ng nh t ? A. H2O B. CH3CH2OH C. C6H5OH D. H2O + CO2 27. Dư i ñây là gi n ñ nhi t ñ sôi c a m t s h p ch t h u cơ : Nhi t ñ s«i ( oC) 100,5 78,3 49 20 etanal propanal etanol m etanoic Nh n ñ nh nào dư i ñây là không ñúng ? A. Nhi t ñ sôi c a propanal l n hơn c a etanal, do kh i lư ng phân t propanal l n hơn etanal. B. Nhi t ñ sôi c a etanol l n hơn c a propanal, do liên k t hiñro liên phân t c a ancol b n hơn liên k t hiñro liên phân t c a anñehit. C. Nhi t ñ sôi c a metanoic l n hơn c a etanol do liên k t hiñro liên phân t c a axit cacboxylic b n hơn liên k t hiñro liên phân t c a ancol. D. Nhìn chung các anñehit ñ u có nhi t ñ sôi th p hơn các ancol và axit cacboxylic có kh i lư ng phân t tương ñương. 28. Trư ng h p nào dư i ñây có s phù h p gi a dãy ñ ng ñ ng và công th c chung c a nó ? ch t công th c chung ch t công th c chung A. ankanoic CnH2n+1COOH hay CxH2xO B. ankanoic CnH2n+1COOH hay CxH2xO C. ankenoic CnH2n-1COOH hay CxH2x-2O2 D. ankenoic CnH2n-1COOH hay CxH2x- 2O2 29. Cho lên men gi m 1 L ancol etylic 8o. Bi t kh i lư ng riêng c a ancol etylic là 8 g/mL, hi u su t ph n ng là 100% và oxi chi m 20% th tích không khí. Th tích không khí (ñktc) c n ñ th c hi n quá trình lên men b ng : A. ≈ 62 L. B. ≈ 312 L. C. ≈ 1560 L. D. ≈ 2434 L. 30. Este X là d n xu t c a benzen có công th c phân t là C9H8O2; X tác d ng v i xút cho hai mu i và nư c, các mu i ñ u có kh i lư ng phân t l n hơn kh i lư ng phân t c a natri axetat. Công th c c u t o c a X là : A. HCOOC6H4CH=CH2. B. CH2=CHCOOC6H5. C. CH3COOC6H4CH=CH2. D. C6H5COOCH=CH2. 31. Xà phòng hóa hoàn toàn m t trieste X b ng dung d ch NaOH thu ñư c 9,2 gam glixerin (glixerol) và 83,4 gam mu i c a m t axit béo no B. Ch t B là : A. axit axetic. B. axit panmitic. C. axit oleic. D. axit stearic. 32. ðun nóng NH3 trong bình kín không có không khí m t th i gian, r i ñưa v nhi t ñ ban ñ u thì th y áp su t trong bình tăng g p 1,5 l n. V y % NH3 ñã b phân h y trong th i gian này b ng : A. 25%. B. 50%. C. 75%. D. 100%. 33. Giá tr pH c a dung d ch CH3COONa 0,1M (có ñ ñi n li α = 1,34%) là : A. 1,9. B. 2,9. C. 12,1. D. 11,1. 34. Hòa tan 11 gam h n h p Al và Fe trong dung d ch H2SO4 loãng thu ñư c 8,96 L khí (ñktc). N u hòa tan 5,5 gam h n h p này trong dung d ch H2SO4 ñ c nóng dư, thì lư ng khí thu ñư c (ñktc) b ng : A. 2,016 L. B. 3,584 L. C. 4,368 L. D. 8,376 L. 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 35. ð t cháy hoàn toàn h n h p ch a 0,1 mol Fe và 0,1 mol FeS th y t o thành m t s n ph m r n duy nh t. S mol O2 ñã s d ng b ng : A. 0,25 mol. B. 0,23 mol. C. 0,20 mol. D. 0,15 mol. 36. Th i m u th ch a duy nh t m t khí X (có th là m t trong b n khí : N2, NH3, CH4 và CO) l n lư t qua CuO ñ t nóng, CuSO4 khan và bình ch a dung d ch Ca(OH)2. Sau thí nghi m th y CuSO4 ñ i qua màu xanh và bình ch a nư c vôi trong không có hi n tư ng gì. X là : A. N2. B. NH3. C. CH4. D. CO. 37. Hòa tan h t h n h p hai kim lo i A, B trong dung d ch HCl dư, thêm ti p vào ñó lư ng dư NH3. L c tách k t t a, nhi t phân k t t a, r i ñi n phân nóng ch y ch t r n, thì thu ñư c kim lo i A. Thêm H2SO4 v a ñ vào dung d ch nư c l c, r i ñi n phân dung d ch thu ñư c, thì sinh ra kim lo i B. A, B có th là c p kim lo i nào dư i ñây ? A. Al và Cu. B. Fe và Zn. C. Fe và Cu. D. Al và Zn. 38. Khi cho bay hơi hoàn toàn 0,6 g ch t X ñi u ki n nhi t ñ và áp su t thích h p ñã thu ñư c m t th tích hơi b ng ñúng th tích hơi c a 0,32 g O2 trong cùng ñi u ki n. Xác ñ nh phân t kh i c a X. A. 30 B. 60 C. 90 D. 120 39. Công th c cho dãy ñ ng ñ ng nào dư i ñây không ñúng ? h p ch t m ch h h p ch t m ch h ancol no, ñơn ch c CnH2n+2 B. axit cacboxylic no, hai CnH2n - 2 A. ch c anñehit chưa no (1 liên CnH2n+2O2 D. amin no, ñơn ch c, b c CnH2n+2N C. k t ñôi), ñơn ch c nh t 40. Hòa tan m gam ancol etylic (D = 0,8 g/mL) vào 108 mL nư c (D = 1 g/mL) t o thành dung d ch A. Cho A tác d ng v i Na dư thu ñư c 85,12 L (ñktc) khí H2. Dung d ch A có ñ rư u b ng : A. 8o B. 41o C. 46o D. 92o 41. Etilenglicol (etylen glicol) hòa tan Cu(OH)2 t o s n ph m có c u t o : H H CH2 O O CH2 CH2 O O CH2 A. Cu B. Cu CH2 O O CH2 CH2 O O CH2 H H H H H H CH2 O O CH2 CH2 O O CH2 D. Cu C. Cu CH2 O O CH2 CH2 O O CH2 H H 42. ð phân bi t ba bình khí m t nhãn ch a CH4, C2H4 và C2H2, KHÔNG nên s d ng các dung d ch thu c th (theo tr t t ) dư i ñây : A. KMnO4, Br2. B. AgNO3/NH3, Br2. C. Br2, AgNO3/NH3. D. AgNO3/NH3, KMnO4. 43. ð phân bi t các ch t anñehit axetic, glixerin (glixerol), glucozơ và axit axetic, ngư i ta thêm Cu(OH)2 trong môi trư ng ki m, sau ñó ñun nóng nh . M t h c sinh ñã d ñoán các hi n tư ng x y ra. D ñoán nào không ñúng ? Công th c Hi n tư ng Công th c Hi n tư ng A. CH3CHO k t t a ñ g ch B. C3H5(OH)3 dung d ch xanh lam ñ m C. C6H12O6 dung d ch xanh lam ñ m, sau D. CH3COOH không hi n tư ng t o k t t a ñ g ch 44. Phương trình hoá h c nào không ñúng ? t A. 2KNO3  2KNO2 + O2 → B. 2Fe ( NO3 )2  2FeO + 4NO2 + O2 → 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí t C. 2AgNO3  2Ag + 2NO2 + O2 → D. t 4Fe ( NO3 )3  2Fe2 O3 + 12NO2 + 3O2 → PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. Hòa tan h t 1,08 gam h n h p Cr và Fe trong dung d ch HCl loãng, nóng thu ñư c 448 mL khí (ñktc). Kh i lư ng crom có trong h n h p là : A. 0,065 gam. B. 0,520 gam. C. 0,560 gam. D. 1,015 gam. 46. Kh i lư ng Cu ñi u ch ñư c t 1 t n pirit ñ ng (ch a 60% CuFeS2, hi u su t quá trình b ng 90%) là : A. 0,54 t n. B. 0,31 t n. C. 0,21 t n. D. 0,19 t n. 47. Ngư i ta có th tách vàng ra kh i qu ng b ng phương pháp tuy n tr ng l c (phương pháp ñãi) vì : A. vàng là kim lo i y u. B. vàng là kim lo i n ng. C. t kh i c a ñ t, ñá, cát l n hơn vàng. D. trong t nhiên ch có vàng t n t i d ng ñơn ch t. 48. Hòa tan h t 0,1 mol Zn vào dung d ch HNO3 thì không th y khí thoát ra. Lư ng HNO3 ñã ph n ng v i lư ng Zn trên b ng : A. 0,025 mol. B. 0,125 mol. C. 0,225 mol. D. 0,250 mol. 49. Ch dùng m t thu c th ñ phân bi t các ch t d ng l ng : phenol, stiren, ancol benzylic, thì thu c th nên dùng là : A. Cu(OH)2. B. Na kim lo i. C. dung d ch Br2. D. dung d ch AgNO3/NH3. 50. Axeton ñư c dùng làm dung môi vì : A. có kh năng hòa tan t t nhi u ch t h u cơ. B. có kh năng hòa tan t t nhi u ch t vô cơ. C. xeton tan t t trong nư c D. axeton ph n ng ñư c v i nư c Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. Hòa tan 0,1 mol phèn s t – amoni (NH4)2SO4. Fe2(SO4)3.24H2O vào nư c ñư c dung d ch A. Cho ñ n dư dung d ch Ba(OH)2 vào dung d ch A thì thu ñư c k t t a B. Kh i lư ng c a B b ng : A. 21,4 gam. B. 69,9 gam. C. 93,2 gam. D. 114,6 gam. 52. Cho 13,5 gam Al tác d ng v a ñ v i dung d ch HNO3, th y thoát ra m t h n h p khí g m NO và N2O có t kh i hơi so v i H2 b ng 19,2. S mol NO có trong h n h p khí b ng : A. 0,05 mol. B. 0,10 mol. C. 0,15 mol. D. 0,20 mol. 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ 53. Cho các ph n ng : (1) Cu + 2Fe → Cu + 2Fe (2) Fe + Cu → Fe + Cu Ph n ng nào cho th y tính kh c a Cu m nh hơn Fe2+ ? A. (1) B. (2) C. c (1) và (2) D. không có ph n ng nào 54. ð t cháy hoàn toàn m gam hiñrocacbon X (là ch t khí ñi u ki n thư ng) thu ñư c m gam H2O. Hiñro hóa X (H2, xúc tác Pd/PbCO3) t o s n ph m có ñ ng phân hình h c. X là : A. CH≡C–CH2–CH3 B. CH3–C≡C–CH3 C. CH2=CH–CH=CH2 D. CH3-C≡C–CH2- CH3 55. ð t cháy hoàn toàn 2,688 L (ñktc) m t ankan và h p th h t s n ph m cháy b ng nư c vôi trong dư th y kh i lư ng bình tăng thêm 31,92 g. Công th c phân t ankan là : A. C2H6 B. C3H8 C. C4H10 D. C5H12 56. C u t o nào dư i ñây phù h p v i d ki n v ch t X, bi t 1 mol X tác d ng v a ñ v i 1 mol brom ho c 4 mol H2 và khi oxi hóa mãnh li t X t o ra axit o-phtalic o-C6H4(COOH)2. CH CH CH3 CH CH2 B. A. C. D. CH CH2 5
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net