logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 006

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 006', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 006 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 05 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Phát bi u nào dư i ñây là không ñúng ? A. H p kim là ch t r n thu ñư c sau khi nung nóng ch y m t h n h p nhi u kim lo i khác nhau ho c h n h p kim lo i và phi kim. B. H p kim thư ng ñư c c u t o b i ba lo i tinh th là tinh th h n h p, tinh th dung d ch r n và tinh th h p ch t hóa h c. C. Liên k t kim lo i hay g p trong h p kim tinh th h n h p hay dung d ch r n, còn liên k t c ng hóa tr hay g p trong tinh th h p ch t hóa h c. D. So v i kim lo i ban ñ u, h p kim thư ng d n ñi n và nhi t t t hơn; d o hơn và có nhi t ñ nóng ch y cao hơn. 2. Kim lo i nào dư i ñây có th tan trong dung d ch HCl (khi không có m t không khí) ? A. Sn B. Cu C. Ag D. Hg 3. Nhúng thanh Al trong dung d ch ch a 0,09 mol Cu(NO3)2 m t th i gian (kim lo i ñ ng sinh ra bám h t lên thanh nhôm). Khi s mol Cu(NO3)2 còn l i 0,03 mol thì thanh Al có kh i lư ng : A. gi m ñi 1,08 gam. B. tăng lên 1,38 gam. C. tăng lên 2,76 gam. D. tăng lên 3,84 gam. 4. Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung d ch NaOH có pH = 12 và ñun sôi, sau ñó làm ngu i, thêm vào m t ít phenolphtalein, dung d ch thu ñư c : A. có màu xanh . B. có màu h ng. C. có màu tr ng. D. không màu. 5. Khi so sánh v i kim lo i ki m cùng chu kì, nh n xét nào v kim lo i ki m th dư i ñây là ñúng ? A. ð c ng l n hơn B. Năng lư ng ion hóa th nh t (I1) th p hơn C. Kh i lư ng riêng nh hơn (nh hơn) D. Nhi t ñ nóng ch y và nhi t ñ sôi th p hơn 6. Th i V lít (ñktc) khí CO2 vào 300 mL dung d ch Ca(OH)2 0,02M thì thu ñư c 0,2 gam k t t a. Giá tr c a V là : A. 44,8 mL ho c 89,6 ml. B. 224 ml. C. 44,8 ml ho c 224 ml. D. 44,8 ml. 7. Mô t nào dư i ñây v tính ch t v t lí c a nhôm là không ñúng ? A. Màu tr ng b c B. Là kim lo i nh C. M m, d kéo s i và dát m ng D. D n ñi n và nhi t t t hơn Ag kim lo i 8. Thêm HCl vào dung d ch ch a 0,1 mol natri hidroxit và 0,1 mol natri aluminat. Khi k t t a thu ñư c là 0,08 mol thì s mol HCl ñã dùng là : A. 0,08 mol ho c 0,16 mol B. 0,16 mol C. 0,26 mol D. 0,18 mol ho c 0,26 mol 9. ð 28 gam b t s t ngoài không khí m t th i gian th y kh i lư ng tăng lên thành 34,4 gam. Tính % s t ñã b oxi hóa, gi thi t s n ph m oxi hóa ch là oxit s t t . A. 48,8% B. 60,0% C. 81,4% D. 99,9% 10. Trư ng h p nào dư i ñây không có s phù h p gi a tên qu ng s t và công th c h p ch t s t chính có trong qu ng ? A. Hematit nâu ch a Fe2O3 B. Manhetit ch a Fe3O4 C. Xiñerit ch a FeCO3 D. Pirit ch a FeS2 11. Thêm dung d ch NaOH dư vào dung d ch ch a 0,015 mol FeCl2 trong không khí. Khi các ph n ng x y ra hoàn toàn thì kh i lư ng k t t a thu ñư c b ng : A. 1,095 gam. B. 1,350 gam. C. 1,605 gam. D. 13,05 gam. 12. Dư i ñây là hình v minh h a quá trình ñi u ch và thu khí Cl2 trong phòng thí nghi m : 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí Phát bi u nào sau ñây là không ñúng ? A. Ph n ng x y ra : 4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O B. Bình ch a dung d ch NaCl ñư c s d ng ñ l c b i trong không khí. C. Bình ch a H2SO4 ñ c h p th hơi nư c. D. Bông t m dung d ch NaOH ngăn khí Cl2 thoát ra ngoài. 13. Ph n ng nào dư i ñây t o s n ph m là hai khí ? A. C + HNO3 (ñ c) t → B. P + HNO3 (ñ c) t→ t C. S + HNO3 (ñ c)  → D. I2 + HNO3 (ñ c) t → 14. Cho ankan A tác d ng v i brom có ñun nóng, ch thu ñư c 12,08 gam m t d n xu t monobrom duy nh t. ð trung hòa h t HBr sinh ra c n v a ñúng 80ml dung d ch NaOH 1M. A có tên g i : A. pentan B. 2-metylbutan C. 2,2-ñimetylpropan D. 2,2,3,3-tetrametylbutan 15. Th c hi n hai dãy chuy n hoá dư i ñây : C6H6    → ? Br2 /→ A HNO3 / H 2SO 4  Fe C6H6 CH 3/  3 → ? Br2 /→ B  Cl AlCl   Fe Bi t r ng các ph n ng x y ra v i t l mol 1 :1. Tên g i c a các s n ph m A, B thu ñư c l n lư t là : A. (A) m-bromnitrobenzen; (B) o-bromtoluen và p-bromtoluen B. (A) o-bromnitrobenzen và o-bromnitrobenzen; (B) m-bromtoluen C. (A) m-bromnitrobenzen : (B) m-bromtoluen D. (A) p-bromnitrobenzen; (B) o-bromtoluen và p-bromtoluen 16. Phát bi u nào dư i ñây ch−a chính xác ? A. Không th th y phân monosaccarit. B. Th y phân ñisaccarit sinh ra hai phân t monosaccarit. C. Th y phân polisaccarit ch t o nhi u phân t monosaccarit. D. Tinh b t, mantozơ và glucozơ l n lư t là poli-, ñi- và monosaccarit. 17. ng d ng nào dư i ñây không ph i là ng d ng c a glucozơ ? A. Tráng gương, tráng phích B. Nguyên li u s n xu t ancol etylic C. Nguyên li u s n xu t ch t d o PVC D. Làm th c ph m dinh dư ng và thu c tăng l c 18. Cho 6,84 gam h n h p saccarozơ và mantozơ tác d ng v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3 thu ñư c 1,08 gam Ag kim lo i. S mol saccarozơ và mantozơ trong h n h p l n lư t b ng : A. 0,005 mol và 0,015 mol B. 0,010 mol và 0,010 mol C. 0,015 mol và 0,005 mol D. 0 mol và 0,020 mol 19. Các hi n tư ng nào sau ñây ñư c mô t không chính xác ? A. Nhúng quỳ tím vào dung d ch etyl amin th y quỳ tím chuy n màu xanh. B. Ph n ng gi a khí metylamin và khí hiñro clorua làm xu t hi n "khói tr ng". C. Nh vài gi t nư c brom vào ng nghi m ñ ng dung d ch anilin th y có k t t a tr ng. D. Thêm vài gi t phenolphtalein vào dung d ch ñimetylamin xu t hi n màu xanh. 20. Cho α-amino axit m ch th ng A có công th c H2NR(COOH)2 ph n ng h t v i 0,1 mol NaOH t o 9,55 gam mu i. A là : A. axit 2-aminopropanñioic. B. axit 2-aminobutanñioic. C. axit 2-aminopentanñioic. D. axit 2-aminohexanñioic. 21. Trong các protein dư i ñây, protein nào tan trong nư c ? 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. Hemoglobin B. Keratin C. Fibroin D. Mizoin 22. Khi clo hóa nh a PVC ta thu ñư c m t lo i tơ clorin ch a 66,17% clo. H i trung bình 1 phân t clo tác d ng v i bao nhiêu m t xích PVC ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 23. Polime nào dư i ñây cón có tên g i “tơ nitron” hay “olon”, ñư c dùng d t v i may qu n áo m ? A. Polimetacrylat B. Poliacrilonitrin C. Poli(vinyl clorua) D. Poliphenolfomanñehit 24. S ñ ng phân ancol ng v i công th c phân t C3H8O, C4H10O l n lư t b ng : A. 2, 4 B. 1, 3 C. 2, 3 D. 1, 4 25. Ch t nào sau ñây không nên s d ng ñ làm khan ancol etylic ? A. CaO B. C2H5ONa C. H2SO4 ñ c D. Mg(ClO4)2 26. ð phân bi t phenol, anilin, benzen, stiren ngư i ta l n lư t s d ng các thu c th : A. quỳ tím, dung d ch brom. B. dung d ch NaOH, dung d ch brom. C. dung d ch brom, quỳ tím. D. dung d ch HCl, quỳ tím. 27. Anñehit fomic và anñehit axetic tan t t trong nư c là vì các ch t này : A. ph n ng ñư c v i nư c t o s n ph m là nh ng ch t d tan trong nư c. B. là nh ng phân t có c u t o không phân c c. C. ñ u có c u trúc hình h c phân t c ng k nh. D. có kh năng t o liên k t hiñro v i nư c, qua nguyên t hiñro linh ñ ng c a m i phân t . 28. Trư ng h p nào dư i ñây có s tương ng gi a ch t và ng d ng ch y u c a nó ? ch t ng d ng ch t ng d ng A. metanol s n xu t poliphenolfomanñehit B. etanal s n xu t anñehit fomic C. metanal s n xu t axit axetic D. propanon làm dung môi 29. Ch t nào dư i ñây không th dùng ñ ñi u ch tr c ti p axit axetic ? A. CH3CH2OH B. CH3CHO C. CH3CH2CH2CH3 D. CH ≡ CH 30. Ch t A có công th c phân t C4H7ClO2. Cho A tác d ng v i dung d ch NaOH nóng t o mu i h u cơ, etilenglicol (etylen glicol) và natri clorua. C u t o c a A là : A. ClCH2COOCH2CH3 B. CH3COOCHCl-CH3 C. CH3COOCH2CH2Cl D. ClCH2CH2COOCH3 31. Xét c u t o : CH3[CH2]4CH=CHCH2CH=CH[CH2]7COOH Tương ng v i c u t o này có bao nhiêu d ng ñ ng phân hình h c ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 32. Khi l y cùng s mol các ch t KClO3, KMnO4, CaOCl2 và HNO3 ñem nhi t phân ñ ñi u ch khí O2, thì ch t sinh ra lư ng O2 l n nh t là : A. KClO3 B. KMnO4 C. CaOCl2 D. HNO3 33. Dung d ch CH3COOH 0,1M có ñ ñi n li α = 1,34%. Giá tr pH c a dung d ch này b ng : A. 0,9. B. 1,0. C. 1,9. D. 2,9. 34. A là h n h p kim lo i Fe và Cu. Hòa tan m gam A vào dung d ch HCl dư (không có không khí) thu ñư c 3,36 L khí (ñktc). Cũng hòa tan m gam này vào dung d ch HNO3 ñ c, nóng dư, thu ñư c 15,456 L khí màu nâu ñ (ñktc). Kh i lư ng m b ng : A. 16,08 gam. B. 20,88 gam. C. 42,96 gam. D. 90,32 gam. 35. Hòa tan 3,8 gam h n h p C và S trong dung d ch HNO3 ñ c nóng, dư thu ñư c 19,04 L h n h p hai khí (ñktc). Kh i lư ng C trong h n h p ban ñ u b ng : t t t t A. 0,12 gam  → B. 0,60 gam  → C. 0,90 gam  → D. 1,20 gam  → 36. ð phân bi t khí SO2 và khí H2S, thì nên s d ng thu c th nào dư i ñây ? A. dung d ch KMnO4 B. dung d ch Br2 C. dung d ch CuCl2 D. dung d ch NaOH 37. Hòa tan h t h n h p hai kim lo i A, B trong dung d ch HCl dư, thêm ti p vào ñó lư ng dư dung d ch NaOH. L c tách k t t a, nhi t phân k t t a, r i kh ch t r n thu ñư c b ng CO thì thu ñư c kim lo i A. Th i khí CO2 vào dung d ch nư c l c, tách k t t a, nung ñ n kh i lư ng không ñ i, r i ñem ñi n phân nóng ch y ch t r n, thu ñư c kim lo i B. A, B có th là c p kim lo i nào dư i ñây ? 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. Mg và Al B. Mg và Zn C. Fe và Al D. Fe và Zn 38. Trư ng h p nào dư i ñây có s phù h p gi a t kh i hơi (d) và phân t kh i (M) ? d M d M A. d X / H 2 = 36 M X = 18 B. d Z / N 2 = 2,1428 M Z = 30 C. d Y / O 2 = 2,1875 M Y = 35 D. d T / kk = 2,1379 M T = 62 39. Công th c cho dãy ñ ng ñ ng nào dư i ñây KHÔNG ñúng ? h p ch t m ch h công th c A. ancol no, ñơn ch c CnH2n+1OH B. anñehit chưa no (1 liên k t ñôi), ñơn ch c CnH2nCHO C. axit cacboxylic no, hai ch c CnH2n(COOH)2 D. amin no, ñơn ch c, b c nh t CnH2n+1NH2 40. Oxi hóa 0,045 mol rư u (ancol) i-propylic (thành xeton tương ng) b ng dung d ch K2Cr2O7 trong H2SO4. Khi ph n ng x y ra hoàn toàn, s mol K2Cr2O7 ñã ph n ng b ng : A. 0,015 mol. B. 0,030 mol. C. 0,045 mol. D. 0,135 mol. 41. Cho 7,2 gam axit cacboxylic ñơn ch c A tác d ng v i lư ng dư dung d ch Na2CO3 thu ñư c 1,12 L CO2 (ñktc). Axit A là : A. HCOOH. B. CH3COOH. C. CH3CH2COOH. D. CH2=CHCOOH. 42. ð phân bi t b n bình khí m t nhãn ch a CH4, N2, H2 và CO ngư i ta cho các m u th l n lư t qua CuO ñ t nóng, CuSO4 khan và bình ch a dung d ch Ca(OH)2. Sau thí nghi m th y m u (1) ch làm CuSO4 ñ i qua màu xanh; m u (2) ch t o k t t a tr ng bình ch a nư c vôi; m u (3) t o hi n tư ng c hai bình này, còn m u (4) không t o hi n tư ng gì. Các m u (1), (2), (3) và (4) l n lư t là : (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) A. CH4 N2 H2 CO C. H2 CO CH4 N2 B. CO CH4 N2 H2 D. N2 H2 CO CH4 43. Ch t nào dư i ñây không t o k t t a tr ng b c khi tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 ? A. axetilen B. glucozơ C. axit fomic D. anñehit axetic 44. Phát bi u nào dư i ñây không ñúng ? A. Bán kính nguyên t Fe nh hơn bán kính ion Fe2+. B. M c oxi hóa ñ c trưng c a Fe trong h p ch t là +2 và +3. C. C u hình electron c a ion Fe2+ là [Ar] 3d6. D. Ion Fe3+ có ch a 5 electron ñ c thân. PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. Hi n tư ng nào dư i ñây ñã ñư c mô t không ñúng ? A. Thêm dư NaOH vào dung d ch K2Cr2O7 thì dung d ch chuy n t màu vàng thành màu da cam. B. Thêm dư NaOH và Cl2 vào dung d ch CrCl2 thì dung d ch t màu xanh chuy n thành màu vàng. C. Thêm t t dung d ch NaOH vào dung d ch CrCl3 th y xu t hi n k t t a l c xám và k t t a này tan l i trong NaOH dư. D. Thêm t t dung d ch HCl vào dung d ch Na[Cr(OH)4] th y xu t hi n k t t a l c xám, sau ñó tan l i. 46. Trong không khí m, kim lo i ñ ng b bao ph b i l p màng : A. CuO (màu ñen). B. CuS (màu ñen). C. CuCl2 (màu xanh). D. CuCO3.Cu(OH)2 (màu xanh). 47. Hòa tan h t m gam h n h p Ag-Fe trong dung d ch H2SO4 (ñ c, nóng, dư) sinh ra 0,25 mol khí, còn n u hòa tan m gam h n h p này trong dung d ch H2SO4 loãng dư thì sinh ra 0,1 mol khí. Kh i lư ng m b ng : A. 16,4 gam. B. 21,8 gam. C. 27,2 gam. D. 38,0 gam. 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 48. Hòa tan m gam h n h p Zn và Fe trong dung d ch H2SO4 loãng dư, th y thoát ra 4,48 l khí (ñktc). N u hòa tan m gam h n h p này trong dung d ch NaOH dư, thì khi ph n ng hoàn toàn ñã có 0,10 mol NaOH ph n ng. Giá tr m b ng : A. 11,65 gam. B. 12,10 gam. C. 12,55 gam. D. 13,00 gam. 49. ð phân bi t dung d ch C6H5ONa và các ch t l ng C2H5OH, C6H6, C6H5NH2, m t h c sinh ñã l n lư t thêm dung d ch HCl vào m u th c a các ch t này. K t lu n nào dư i ñây không ñúng ? A. M u th có v n ñ c màu tr ng là natri phenolat. B. M u th t o dung d ch ñ ng nh t là ancol etylic. C. M u th hình thành hi n tư ng phân l p là benzen. D. M u th t o dung d ch ñ ng nh t ngay l p t c là anilin. 50. ð phân bi t axeton và anñehit propionic thì không nên dùng thu c th : A. dung d ch AgNO3/NH3. B. dung d ch Br2. C. Cu(OH)2 trong NaOH. D. dung d ch NaHSO3. Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. ð t hoàn toàn m gam b t nhôm trong lư ng S dư, r i hòa tan h t s n ph m thu ñư c vào nư c thì thoát ra 6,72 lít khí (ñktc). Tính m. A. 2,70 gam B. 4,05 gam C. 5,40 gam D. 8,10 gam 52. Th c t , ph n ng ñi n phân nóng ch y ñi u ch kim lo i, nên áp d ng cho ch t nào trong s các ch t dư i ñây ? A. CaCl2 B. Mg(OH)2 C. AlCl3 D. CuSO4 53. G i X là nhóm kim lo i tác d ng ñư c v i dung d ch HCl và Y là nhóm kim lo i tác d ng ñư c v i dung d ch Fe(NO3)2. Hãy cho bi t nhóm kim lo i X, Y nào dư i ñây phù h p v i quy ư c trên ? X Y X Y A. Fe, Pb Mg, Zn B. Sn, Ni Al, Mg C. Mg, Zn Sn, Ni D. Mg, Ag Zn, Cu 54. Phát bi u nào dư i ñây không ñúng ? A. Ankan khá trơ v m t hóa h c do phân t ch ch a liên k t xichma (σ) b n. B. Hiñrocacbon chưa no ho t ñ ng hóa h c m nh do các phân t lo i này có ch a liên k t pi (π) kém b n. C. Khác v i hiñrocacbon chưa no, nguyên t cacbon trong các phân t ankan ñã bão hòa liên k t, nên ankan không tham gia ph n ng c ng. D. Do phân t có ch a liên k t pi (π) kém b n, nên nhìn chung các aren d tham gia ph n ng c ng hơn ph n ng th . 55. Dư i ñây là các dãy chuy n hóa ñi u ch : 2 + Br / Fe 2 2 4 + HONO / H SO (X) benzen  X1 → m-bromnitrobenzen → + Cr O / Al O 2 3 2 3→ 4 2 4 + KMnO / H SO (Y) n-hexan  Y1 → axit benzoic 2 + CH = CH , AlCl 2 3→ + ZnO,600o C (Z) benzen  Z1  stiren → + KMnO / H SO 4 2 4 + HONO / H SO 2 2 4 (T) toluen → T1 → axit o-nitrobenzoic Dãy ñư c vi t hoàn toàn ñúng là A. X B. Y C. Z D. T 56. Ti n hành ph n ng tách nư c t rư u CH3CH2CH(OH)CH3 thì s n ph m chính thu ñư c là : A. CH3–CH=CH–CH3 B. CH2=CH–CH2–CH3 C. (CH3)2C=CH2 D. CH3–CH=CH2 5
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net