logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 005

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 005', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 005 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 05 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Ph n ng sau ñây t x y ra : Zn + 2Cr3+ → Zn2+ + 2Cr2+ . Ph n ng này cho th y : A. Zn có tính kh m nh hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi hóa m nh hơn Zn2+. B. Zn có tính kh y u hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi hóa y u hơn Zn2+. C. Zn có tính oxi hóa m nh hơn Cr2+ và Cr3+ có tính kh m nh hơn Zn2+. D. Zn có tính oxi hóa y u hơn Cr2+ và Cr3+ có tính kh y u hơn Zn2+. 2. Kim lo i nào dư i ñây không ph n ng v i nư c ñi u ki n thư ng ? A. Na. B. Ba. C. Ca. D. Al. 3. Hòa tan hoàn toàn 0,81 g kim lo i M (hóa tr n) vào dung d ch H2SO4 ñ c, nóng thu ñư c 1,008 lít (ñktc) khí SO2. Kim lo i M là : A. Be. B. Al. C. Mn. D. Ag. 4. Cho a mol CO2 h p th hoàn toàn vào dung d ch ch a 2a mol NaOH. Dung d ch thu ñư c có giá tr pH : A. b ng 0. B. l n hơn 7. C. nh hơn 7. D. b ng 7. 5. Mô t nào dư i ñây không phù h p các nguyên t phân nhóm A nhóm II ? A. C u hình electron hóa tr là ns2. B. Tinh th các kim lo i ki m th ñ u có c u trúc l c phương. C. G m các nguyên t Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. D. M c oxi hóa ñ c trưng trong các h p ch t là +2. 6. Cho 0,2 mol Na cháy h t trong O2 dư thu ñư c s n ph m r n A. Hòa tan h t A trong nư c thu ñư c 0,025 mol O2. Kh i lư ng c a A b ng : A. 3,9 gam. B. 6,2 gam. C. 7,0 gam. D. 7,8 gam. 7. Ph n ng nào sau ñây không x y ra ? A. CaSO4 + Na2CO3 B. Ca(OH)2 + MgCl2 C. CaCO3 + Na2SO4 D. CaSO4 + BaCl2 8. Thêm NaOH vào dung d ch h n h p ch a 0,01 mol HCl và 0,01 mol AlCl3. S mol NaOH t i thi u ñã dùng ñ k t t a thu ñư c là l n nh t và nh nh t l n lư t b ng : A. 0,01 mol và 0,02 mol. B. 0,02 mol và 0,03 mol.C. 0,03 mol và 0,04 mol.D. 0,04 mol và 0,05 mol. 9. Phương trình hoá h c nào sau ñây ñã ñư c vi t không ñúng ? A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4 B. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 C. 2Fe + 3I2 → 2FeI3 D. Fe + S → FeS 10. Cho 0,02 mol b t s t vào dung d ch ch a 0,07 mol AgNO3. Khi ph n ng hoàn toàn thì kh i lư ng ch t r n thu ñư c b ng : A. 1,12 gam. B. 4,32 gam. C. 6,48 gam. D. 7,56 gam. 11. Tính kh i lư ng k t t a S thu ñư c khi th i 3,36 L (ñktc) khí H2S qua dung d ch ch a 0,2 mol FeCl3. Bi t ph n ng x y ra hoàn toàn. A. 3,2 gam B. 4,8 gam C. 6,4 gam D. 9,6 gam 12. Trong dãy nào dư i ñây, các ch t ñã không ñư c x p theo tr t t tăng d n ñ m nh tính axit t trái sang ph i ? A. HClO, HClO2, HClO3, HClO4 B. HI, HBr, HCl, HF C. H3PO4, H2SO4, HClO4 D. NH3, H2O, HF 13. S n ph m ph n ng nhi t phân nào dư i ñây là không ñúng ? A. NH4Cl t NH3 + HCl → B. NH4HCO3 t → NH3 + H2O + CO2 t C. NH4NO3  → NH3 + HNO3 D. NH4NO2 t → N2 + 2H2O 14. Th tích c a m gam O2 g p 2,25 l n th tích hơi c a m gam hiñrocacbon A cùng ñi u ki n. ðiclo hoá A thu ñư c 2 s n ph m là ñ ng phân. Tên c a A là : 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. neopentan B. isobutan C. propan D. isopentan 15. Ph n ng nào dư i ñây không t o thành etylbenzen ? A. toluen + CH3CH3  3 → AlCl B. benzen + CH3–CH2Cl AlCl3 →   H 2 , Ni / t AlCl C. stiren + H2    →  D. benzen + CH2=CH2  3 →  16. Cacbohiñrat (gluxit, saccarit) nhìn chung là : A. h p ch t ña ch c, có công th c chung là Cn(H2O)m. B. h p ch t t p ch c, ña s có công th c chung là Cn(H2O)m. C. h p ch t ch a nhi u nhóm hiñroxyl và nhóm cacboxyl. D. h p ch t ch có ngu n g c t th c v t. 17. Thu c th duy nh t nào dư i ñây có th phân bi t b n dung d ch m t nhãn ch a glucozơ, glixerin (glixerol), fomanñehit, etanol ? A. Cu(OH)2 trong ki m nóng B. Dung d ch AgNO3/NH3 C. Na kim lo i D. Nư c brom 18. H n h p m gam glucozơ và fructozơ tác d ng v i lư ng dư AgNO3/NH3 t o ra 4,32 gam Ag. Cũng m gam h n h p này tác d ng v a h t v i 0,80 gam Br2 trong dung d ch. S mol glucozơ và fructozơ trong h n h p này l n lư t b ng : A. 0,005 mol và 0,015 mol. B. 0,01 mol và 0,01 mol. C.0,005 mol và 0,035 mol. D. 0,02 mol và 0,02 mol. 19. Cho lư ng dư anilin ph n ng hoàn toàn v i dung d ch loãng ch a 0,05 mol H2SO4, lư ng mu i thu ñư c b ng : A. 7,1 gam B. 14,2 gam C. 19,1 gam D. 28,4 gam 20. Cho 0,1 mol A (α-amino axit d ng H2NRCOOH) ph n ng h t v i dung d ch NaOH t o 11,1 gam mu i khan. A là : A. alanin B. glixin C. phenylalanin D. valin 21. Tên g i cho peptit H NCH CONHCHCONHCH COOH 2 2 2 là : CH3 A. glixinalaninglyxin B. alanylglyxylalanin C. glixylalanylglyxin D. alanylglyxylglyxyl 22. Trong ph n ng v i các ch t ho c c p ch t dư i ñây, ph n ng nào gi nguyên m ch polime ? 300o C 150o C A. nilon-6,6 + H2O → B. cao su buna + HCl C. polistiren  → D. resol → 23. Trư ng h p nào dư i ñây có s tương ng gi a lo i v t li u polime và tính ñ c trưng v c u t o ho c tính ch t c a nó ? A. Ch t d o ; S i dài, m nh và b n B. Cao su ; Tính ñàn h i C. Tơ Có kh năng k t dính D. Keo dán ; Tính d o 24. Pha 74,88 gam rư u (ancol) etylic (d = 0,78 g/mL) vào 4 mL H2O. ð rư u c a dung d ch thu ñư c b ng : A. 20o. B. 24o. C. 75o D. 96o. hs 35% hs 80% hs 60% hs80% 25. G  C6H12O6  C2H5OH  C4H6  Cao su buna → → → → Kh i lư ng g c n ñ s n xu t 1 t n cao su là : A. ≈ 24,8 t n. B. ≈ 22,3 t n C. ≈ 12,4 t n. D. ≈ 1,0 t n. 26. Cho dãy chuy n hoá ñi u ch sau : Br / Fe 2 NaOH / t , p HCl Toluen   → B    → C  → D. Ch t D là :    A. Benzyl clorua B. m-metylphenol C. o-cresol và p-cresol D. o-clotoluen và p- clotoluen 27. Ch t nào dư i ñây ñã ñư c g i ñúng tên b ng c hai lo i danh pháp ? công th c tên g i A. CH3-CH=O anñehit axetic (metanal) B. CH2=CH-CH=O anñehit acrylic (propanal) C. CH3-CH(CH3)-CH=O anñehit isobutiric (metylpropanal) D. O=HC-CH=O anñehit malonic (etanñial) 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 28. Cho 1,78 gam h n h p fomanñehit và axetanñehit ph n ng hoàn toàn v i lư ng dư Cu(OH)2 trong NaOH nóng, thu ñư c 11,52 gam k t t a. Kh i lư ng fomanñehit trong h n h p b ng : A. 0,45 gam. B. 0,60 gam. C. 0,88 gam. D. 0,90 gam. 29. X ch a m t lo i nhóm ñ nh ch c, có công th c C8H14O4. Th y phân X trong NaOH thu ñư c m t mu i và hai ancol A, B. Phân t B có s nguyên t C nhi u g p ñôi A ; ñun nóng v i H2SO4 ñ c, A cho m t olefin và B cho hai olefin ñ ng phân. C u t o c a X là : A. C2H5OOC–COOCH(CH3)CH2CH3 B. C2H5OOC–[CH2]3–COOCH3 C. CH3CH(CH3)2OOC–COOCH2CH3 D. CH3CH2OOC[CH2]2COOCH2CH3 30. Phương trình hoá h c nào dư i ñây ñư c vi t ñúng ? as A. CH3COOH + Cl2 CH3COCl + HOCl 1:1 B. CH2=CHCOOH + Br2 BrCH=CHCOOH + HBr KMnO4 C. CH2=CHCOOH H2C CH COOH H2O OH OH COOH COOH NO2 H2SO4 D. + HONO2 + H2O 31. S d ng hóa ch t nào dư i ñây ñ phân bi t d u m ñ ng th c v t và d u m bôi trơn máy ? A. nư c nguyên ch t B. benzen nguyên ch t C. dung d ch NaOH nóng D. dung d ch NaCl nóng 32. Th tích khí (ñktc) sinh ra khi nung nóng h n h p mu i ch a 0,2 mol (NH4)2SO4 và 0,2 mol NaNO2 là : A. 1,12 L. B. 2,24 L. C. 4,48 L. D. 8,96 L. 33. Cho phương trình ñi n li c a nư c : 2H2O H3O+ + OH– . Theo thuy t proton c a Brösted thì nư c là m t : A. axit. B. bazơ. C. ch t lư ng tính. D. ch t trung tính. 34. A là h n h p kim lo i Ba và Al. Hòa tan m gam A vào lư ng dư nư c th y thoát ra 8,96 L khí H2 (ñktc). Cũng hòa tan m gam này vào dung d ch NaOH thì thu ñư c 12,32 L khí H2 (ñktc). Kh i lư ng m b ng : A. 13,70 gam. B. 21,80 gam. C. 58,85 gam. D. 57,50 gam. 35. ðun nóng 0,3 mol b t Fe v i 0,2 mol b t S ñ n ph n ng hoàn toàn ñư c h n h p A. Hòa tan h t A b ng dung d ch HCl dư thu ñư c khí D. T kh i hơi c a D so v i không khí b ng : A. 0,8046. B. 0,7586. C. 0,4368. D. 1,1724. 36. Trong s các khí Cl2, HCl, CH3NH2, O2 thì có bao nhiêu khí t o “khói tr ng” khi ti p xúc v i khí NH3 ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 37. ð tinh ch khí CO2 có l n t p ch t là khí SO2, nên th i h n h p hai khí này qua bình ch a : A. dung d ch nư c vôi trong. B. dung d ch axit sunfuric. C. dung d ch nư c brom. D. dung d ch xút. 38. Khi ñ t cháy hoàn toàn m t lư ng h p ch t h u cơ X c n 0,8 gam O2, ngư i ta thu ñư c 1,1g CO2; 0,45g H2O và không có s n ph m nào khác. Hàm lư ng % các nguyên t trong phân t X b ng : %mC %mH %mO %mC %mH %mO A. 3,33 43,34 53,33 B. 40,00 6,67 53,33 C. 3,33 1,88 94.79 D. 40,00 1,88 58,12 39. Trư ng h p nào dư i ñây ñã vi t ñúng công th c chung c a hiñrocacbon : hidrocacbon Công th c hidrocacbon Công th c A. anken CnH2n −2 B. Ankatrien CnH2n −4 C. ankin CnH2n D. aren C H n 2n −6 40. Cho các ch t : 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí X. CH3 CH CH CH3 Y. CH3 CH3 Br CH3 Z. CH3 CH C CH3 T. CH3 Cl CH3 Các ch t có ñ ng phân hình h c là : A. X và Y. B. Y và Z. C. Z và T. D. T và X. 41. A là dung d ch h n h p ch a CH2(COOH)2, có n ng ñ mol aM và CH2=CHCOOH có n ng ñ mol bM. Trung hòa 100 mL A c n 250 mL dung d ch NaOH 1M. M t khác, 100 mL dung d ch A cũng làm m t màu v a h t dung d ch Br2, ch a 24 gam Br2. Các giá tr a, b l n lư t b ng; a (M) b (M) a (M) b (M) a (M) b (M) a (M) b (M) A. 0,5 1,5 B. 1,0 1,0 C. 1,0 1,5 D. 2,0 1,0 42. Cho dãy chuy n hóa ñi u ch axit axetic : Y + O 2, 180 oC, 70atm + O2 + O2, men X CH 3COOH Z Mn 2+, t + H2SO4 T Phát bi u nào dư i ñây là ñúng ? A. X là CH3COONa B. Y là CH3CH2CH2CH3 C. Z là CH3CH2OH D. T là CH3CHO 43. Khi cho các ch t : axit axetic, etilenglicol (etylen glicol), glixerin (glixerol) và glucozơ l n lư t tác d ng v i Cu(OH)2, thì ch t hòa tan Cu(OH)2 t o dung d ch có màu xanh nh t là : A. axit axetic. B. etilenglicol (etylen glicol). C. glixerin (glixerol) D. glucozơ. 44. Cho m gam Fe tác d ng v i dung d ch H2SO4 loãng t o 1,792 L khí (ñktc). N u cũng cho m gam Fe tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng thì th tích khí N2O duy nh t (ñktc) sinh ra là : A. 0,03 mol. B. 0,06 mol. C. 0,18 mol. D. 0,30 mol . PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. Th i khí NH3 dư qua 1 gam CrO3 ñ t nóng ñ n ph n ng hoàn toàn thì thu ñư c lư ng ch t r n b ng : A. 0,52 gam. B. 0,68 gam. C. 0,76 gam. D. 1,52 gam. 46. Cho Cu l n lư t tác d ng h t v i m i ch t oxi hóa dư i ñây có cùng s mol. Trư ng h p nào thu ñư c s mol h p ch t Cu(II) nh nh t ? A. Cu + O2 t → B. Cu + Cl2 t → C. Cu + H2SO4 ñ c t → D. Cu + HNO3 ñ c t → 47. Hòa tan 12 gam m t m u qu ng ch a Au vào h n h p cư ng th y có dư. Khi ph n ng hoàn toàn th y ñã có 0,0015 mol HCl tham gia ph n ng. Ph n trăm kh i lư ng Au trong m u qu ng trên b ng : A. 0,41%. B. 0,82% . C. 1,23%. D. 1,64%. 48. Xét các ph n ng : 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí t0 t0 (X) ZnCO3.ZnS + 3/2O2  2ZnO + CO2 + SO2 → (Y) ZnO + CO  Zn + CO2 → t0 ®p (Z) ZnO + H2SO4  ZnSO4 + H2 → (T) ZnSO4 + H2O  Zn + 1/2O2 + H2SO4 → Quá trình ñi u ch Zn t qu ng ZnCO3.ZnS b ng phương pháp ñi n luy n ñã không dùng ph n ng : A. X. B. Y. C. Z. D. T. 49. ð phân bi t ba dung d ch m t nhãn ch a H2NCH2COOH, CH3[CH2]3NH2 và CH3CH2COOH, b ng m t thu c th duy nh t thì nên dùng : A. Na. B. quỳ tím. C. NaHCO3. D. NaNO2/HCl. 50. Ch dùng quỳ tím (và các các m u th ñã nh n bi t ñư c) thì nh n ra ñư c bao nhiêu dung d ch, trong s 4 dung d ch m t nhãn : BaCl2, NaOH, AlNH4(SO4)2, KHSO4 ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 45. Nung ñ n hoàn toàn 0,05 mol FeCO3 trong bình kín ch a 0,01 mol O2 thu ñư c ch t r n A. ð hòa tan h t A b ng dung d ch HNO3 (ñ c nóng), thì s mol HNO3 t i thi u c n dùng là : A. 0,14 mol. B. 0,15 mol. C. 0,16 mol. D. 0,18 mol. 46. So sánh bán kính nguyên t (hay ion) nào dư i ñây là không ñúng ? A. rP > rCl B. rSe > rO C. rAl > rAl3 + D. rK + > rCl − 47. L n lư t nhúng b n thanh kim lo i Zn, Fe, Ni và Ag vào dung d ch Cu(NO3)2. Sau m t th i gian l y các thanh kim lo i ra. Nh n xét nào dư i ñây KHÔNG ñúng ? A. Kh i lư ng thanh Zn gi m ñi. B. Kh i lư ng thanh Fe tăng lên. C. Kh i lư ng thanh Ni tăng lên. D. Kh i lư ng thanh Ag gi m ñi. 48. Hiñrocacbon nào dư i ñây không th làm nh t màu dung d ch brom ? A. Etilen B. Xiclopropan C. Xiclohexan D. Stiren 49. M t hiñrocacbon thơm X có công th c C9H12. Oxi hóa mãnh li t X t o axit có công th c C8H6O4. ðun nóng v i brom có m t b t s t, X cho hai s n ph m monobrom. X là : A. 1,2,3-trimetylbenzen. B. p-etylmetylbenzen C. m-etylmetylbenzen D. isopropylbenzen 50. Th i 0,4 mol khí etilen qua dung d ch ch a 0,2 mol KMnO4 trong môi trư ng trung tính, kh i lư ng etilenglicol thu ñư c b ng : A. 6,2 gam B. 12,4 gam C. 18,6 gam D. 24,8 gam 5
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net