logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 004

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 004', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 004 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 06 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Phương trình hoá h c nào dư i ñây không ñúng ? Bi t tr t t dãy ñi n hóa : Mg2 + Fe2 + Cu 2 + Fe3 + Ag + Mg Fe Fe2+ Cu Ag 3+ 2+ 2+ 2+ A. 3Cu + 2Fe → 3Cu + 2Fe B. Mg + Fe → Mg + Fe C. Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag D. Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ 2. Cho ph n ng : Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + 3/2H2 Ch t tham gia ph n ng ñóng vai trò ch t oxi hóa trong ph n ng này là : A. Al B. H2O C. NaOH D. NaAlO2 3. Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam kim lo i M (hóa tr n) vào dung d ch HNO3 v a ñ thu ñư c 1,792 L (ñktc) khí NO. Kim lo i M là : A. lưu huỳnh (S) B. s t (Fe) C. ñ ng (Cu) D. k m (Zn) 4. Xét bi u ñ quan h gi a năng lư ng ion hóa th nh t và s ñi n tích h t nhân. Kí t ñ i di n cho các nguyên t kim lo i ki m là : A. W. B. X. C. Y. D. Z. 5. Tính th tích dung d ch NaOH 0,1M t i thi u c n cho vào dung d ch h n h p ch a 0,01 mol HCl và 0,02 mol CuCl2 ñ lư ng k t t a thu ñư c là c c ñ i. A. 200 mL B. 300 mL C. 400 mL D. 500 mL 6. Dãy nào dư i ñây ch g m các ch t tan t t trong nư c ? A. BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 B. BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 C. BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 D. Be(OH)2, Mg(OH)2, Ca(OH)2 7. Mô t ng d ng c a Mg nào dư i ñây không ñúng ? A. Dùng ch t o dây d n ñi n. B. Dùng ñ t o ch t chi u sáng. C. Dùng trong các quá trình t ng h p h u cơ. D. Dùng ñ ch t o h p kim nh , c n cho công nghi p s n xu t máy bay, tên l a, ôtô. 8. Hòa tan 0,24 mol FeCl3 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào 0,4 mol dung d ch H2SO4 ñư c dung d ch A. Thêm 2,6 mol NaOH nguyên ch t vào dung d ch A th y xu t hi n k t t a B. Kh i lư ng c a B là : A. 15,60 gam. B. 25,68 gam. C. 41,28 gam. D. 50,64 gam. 9. Tính ch t v t lí nào dư i ñây không ph i là tính ch t c a Fe kim lo i ? A. Kim lo i n ng, khó nóng ch y B. Màu vàng nâu, c ng và giòn C. D n ñi n và nhi t t t D. Có tính nhi m t 10. Cho 0,2 mol Fe vào dung d ch h n h p ch a 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,2 mol AgNO3. Khi ph n ng hoaàntoàn, s mol Fe(NO3)3 trong dung d ch b ng : A. 0,3 mol B. 0,5 mol C. 0,2 mol D. 0,0 mol 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 11. Tính lư ng I2 hình thành khi cho dung d ch ch a 0,2 mol FeCl3 ph n ng hoàn toàn v i dung d ch ch a 0,3 mol KI. A. 0,10 mol B. 0,15 mol C. 0,20 mol D. 0,40 mol 12. Iot có tính ch t g n gi ng nh t v i nguyên t nào dư i ñây ? A. Mangan (Mn) B. Clo (Cl) C. Telu (Te) D. Xenon (Xe) 13. Công th c c u t o c a ñơn ch t và h p ch t ch a nguyên t nitơ nào dư i ñây không ñúng ? H + B. NH4 H N H A. N2 N N H O O O C. N2O5 N O N D. HNO3 H O N O O O 14. Crăckinh m t ankan A, ngư i ta thu ñư c h n h p s n ph m g m : metan, etan, propan, etilen, propilen và butilen. A là : A. propan B. butan C. pentan D. hexan 15. Cho isopren ph n ng v i Br2 theo t l mol 1 : 1. S s n ph m thu c lo i d n xu t ñibrom thu ñư c (không xét ñ ng phân hình h c) là : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 16. ð phân bi t glucozơ và fructozơ thì nên ch n thu c th nào dư i ñây ? A. Cu(OH)2 trong môi trư ng ki m nóng B. Dung d ch AgNO3 trong NH3 C. Dung d ch brom D. Cu(OH)2 17. Phát bi u nào dư i ñây v ng d ng c a xenlulozơ là không ñúng ? A. Xenlulozơ dùng làm v t li u xây d ng, ñ dùng gia ñình, s n xu t gi y, ... B. Xenlulozơ dùng làm m t s tơ t nhiên và nhân t o. C. Xenlulozơ dùng làm nguyên li u s n xu t ancol etylic. D. Xenlulozơ dùng làm th c ph m cho con ngư i. 18. Tinh b t có kh i lư ng phân t kho ng 200.000 ñ n 1.000.000 ñvC. V y s m t xích trong phân t tinh b t là kho ng : A. t 2000 ñ n 6000 B. t 600 ñ n 2000 C. t 1000 ñ n 5500 D. t 1000 ñ n 6000 19. Ph n ng nào dư i ñây không th hi n tính bazơ c a amin ? A. CH3NH2 + H2O → CH3NH3+ + OH– B. C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl 3+ C. Fe + 3CH3NH2+ 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3+ D. CH3NH2 + HNO2 → CH3OH + N2 + H2O 20. Tên g i c a amino axit nào dư i ñây là ñúng ? B. CH3 CH COOH (anilin) A. H2N–CH2–COOH (glixerin hay glixerol) NH2 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí C. CH2 CH COOH (phenylalanin) NH2 D. HOOC [CH2]2 CH COOH (axit glutaric) NH2 21. Phát bi u nào sau ñây không ñúng ? A. Nh ng h p ch t hình thành b ng cách ngưng t hai hay nhi u α-amino axit ñư c g i là peptit. B. Phân t có hai nhóm -CO-NH- ñư c g i là ñipeptit, ba nhóm thì ñư c g i là tripeptit. C. Các peptit có t 10 ñ n 50 ñơn v amino axit c u thành ñư c g i là polipeptit. D. Trong m i phân t peptit, các amino axit ñư c s p x p theo m t th t xác ñ nh. 22. Ph n ng nào dư i ñây là ph n ng nào làm gi m m ch polime ? t t A. poli(vinyl clorua) + Cl2  → B. cao su thiên nhiên + HCl  → OH − ,t H + ,t C. poli(vinyl axetat) + H2O → D. amilozơ + H2O  →  23. Lo i cao su nào dư i ñây là k t qu c a ph n ng ñ ng trùng h p ? A. Cao su buna B. Cao su buna-N C. Cao su isopren. D. Cao su clopren 24. Có các ch t : CH4, CH3Cl, HCHO và CH3CHO. Ch t KHÔNG th tr c ti p ñi u ch metanol là : A. CH4 B. CH3Cl C. CH3CHO D. HCHO 25. Dư i ñây là gi n ñ nhi t ñ sôi c a b n h p ch t h u cơ là C2H5Cl, C2H5OH, CH3COOH và CH3COOC2H5. NhiÖt ®é s«i ( C) o T(118,2) Z(78,3) Y(77,1) X(13) Hîp chÊt h÷u c¬ Kí t nào ñ i di n cho rư u (ancol) etylic (CH3CH2OH) ? A. X B. Y C. Z D. T Cl , Fe 2 2NaOH;t,p cao 2 H O + CO 26. Cho dãy chuy n hóa : benzen  A  B  C + D → → → Các ch t C và D l n lư t là : (C) (D) (C) (D) A. C6H5OH Na2CO3 B. C6H5CH2OH NaCl C. C6H5COOH H2O D. C6H5OH NaHCO3 27. Có bao nhiêu anñehit có cùng công th c phân t C5H10O ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 28. Cho m gam h n h p etanal và propanal ph n ng hoàn toàn v i lư ng dư dung d ch AgNO3 trong NH3, thu ñư c 43,2 gam k t t a và 17,5 gam mu i c a hai axit h u cơ. Kh i lư ng m b ng : A. 9,5 gam. B. 10,2 gam. C. 10,9 gam. D. 19,0 gam. 29. ðun nóng 18 gam axit axetic v i 9,2 gam rư u (ancol) etylic có m t H2SO4 ñ c xúc tác. Sau ph n ng thu ñư c 12,32 gam. Hi u su t c a ph n ng b ng : A. 35,00% B. 46,67% C. 70,00% D. 93,33% 30. Cho công th c ch t A là C3H5Br3. Khi A tác d ng v i dung d ch NaOH dư t o m t h p ch t t p ch c c a rư u (ancol) b c hai và anñehit. CTCT c a A là : A. CH2Br–CH2–CHBr2 B. CH3–CHBr–CHBr2 C. CH3–CBr2–CH2Br D. CH3–CH2–CBr3 31. Phát bi u nào dư i ñây không ñúng ? A. M ñ ng v t ch y u c u thành t các axit béo, no, t n t i tr ng thái r n B. D u th c v t ch y u ch a các axit béo không no, t n t i tr ng thái l ng C. Hiñro hóa d u th c v t l ng s t o thành các m ñ ng v t r n D. Ch t béo nh hơn nư c và không tan trong nư c 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 32. ðun sôi b n dung d ch, m i dung d ch ch a 1 mol m i ch t sau : Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, NaHCO3 và NH4HCO3. Khi ph n ng x y ra hoàn toàn, trư ng h p nào kh i lư ng dung d ch gi m nhi u nh t ? (Gi s nư c bay hơi không ñáng k .) A. dung d ch Mg(HCO3)2 B. dung d ch Ca(HCO3)2 C. dung d ch NaHCO3 D. dung d ch NH4HCO3 − 33. Phương trình ion thu g n c a ph n ng nào dư i ñây không có d ng: HCO3 + H+ → H2O + CO2 ? A. NH4HCO3 + HClO4 B. NaHCO3 + HF C. KHCO3 + NH4HSO4. D. Ca(HCO3)2 + HCl 34. Hòa tan m gam b t Al vào lư ng dư dung d ch h n h p c a NaOH và NaNO3, th y xu t hi n 6,72 L (ñktc) h n h p khí NH3 và H2 v i s mol b ng nhau. Kh i lư ng m b ng : A. 6,75 gam. B. 7,59 gam. C. 8,10 gam. D. 13,50 gam. 35. Cho các ph n ng : A+ H2 → B A + H2O + SO2 → B + ... as A + H2O → B + C C → B + ... Ch t A phù h p v i các ph n ng trên là : A. Si B. P C. S D. Cl2 36. Có năm bình khí m t nhãn, ch a riêng bi t các khí SO2, SO3, N2, CH3NH2 và NH3. N u ch dùng quỳ tím m có th nh n ra bình ch a khí : A. SO2 B. SO3 C. N2 D. NH3 37. Trong phòng thí nghi m thư ng ñi u ch CO2 t CaCO3 và dung d ch HCl, do ñó CO2 b l n m t ít hơi nư c và khí hiñro clorua. ð có CO2 tinh khi t nên cho h n khí này l n lư t qua các bình ch a : A. P2O5 khan và dung d ch NaCl. B. CuSO4 khan và dung d ch NaCl. C. dung d ch NaHCO3 và CaO khan. D. dung d ch NaHCO3 và dung d ch H2SO4 ñ c. 38. C p ch t nào dư i ñây là ñ ng ñ ng c a nhau ? A. Ancol metylic (CH4O) và ancol butylic (C4H10O) B. Ancol etylic (C2H6O) và etylen glicol (C2H6O2) C. Phenol (C6H6O) và ancol benzylic (C7H8O) D. Ancol etylic (C2H6O) và ancol anylic (C3H6O) 39. Oxi hóa hoàn toàn 0,42 g h p ch t h u cơ X ch thu ñư c khí CO2 và hơi H2O. Khi d n toàn b lư ng khí này vào bình ch a nư c vôi trong l y dư thì th y kh i lư ng bình tăng thêm 1,86g ñ ng th i xu t hi n 3 g k t t a. Hàm lư ng ph n trăm các nguyên t trong phân t X b ng : %mC %mH %mO %mC %mH %mO A. 85,71 7,14 7,15 B. 85,71 14,29 0,00 C. 78,56 14,29 7,15 D. 92,86 7,14 0,00 40. S ñ ng phân c u t o m ch h , b n, c a ancol có cùng công th c phân t C3H6O b ng : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 41. Ph n ng c a anñehit v i phenol t o poli(phenolfomanñehit). C u t o nào dư i ñây là m t m t xích c a polime này (d ng m ch th ng) ? OH OH OH OH CH2 CH2 CH2O CH2O (X) (Y) (Z) (T) A. (X) B.(Y) C. (Z) D. (T) 42. Cho dãy chuy n hóa ñi u ch anñehit axetic : 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí Y + O2, CuCl2, PdCl2, t + H2O + O2, Pt, t X CH3CHO Z HgSO4 + NaOH T Phát bi u nào dư i ñây là ñúng ? A. X là CH≡CH B. Y là CH2=CHCl C. Z là CH2=CH2 D. T là CH3CH2OH 43. Ch t nào dư i ñây không làm nh t màu dung d ch nư c Br2 ? A. xiclo propan B. axit acrylic C. anñehit axetic D. etylbenzen 44. Xementit ph n ng v i dung d ch HNO3 (ñ c, nóng), theo phương trình : Fe3C + HNO3 → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + H2O S mol HNO3 c n ñ hòa tan hoàn toàn 0,01 mol Fe3C là : A. 0,01 mol. B. 0,09 mol. C. 0,16 mol. D. 0,22 mol. PH N RI£NG (thÝ sinh chØ ®−îc l m mét trong hai phÇn: phÇn I hoÆc phÇn II) PhÇn I: d nh cho thÝ sinh ch−¬ng tr×nh kh«ng ph©n ban (6 c©u- tõ c©u 45 ®Õn c©u 50) 45. Hi n tư ng nào dư i ñây ñã ñư c mô t kh«ng ñúng ? A. Th i khí NH3 qua CrO3 ñun nóng th y ch t r n chuy n t màu ñ sang màu l c th m. B. ðun nóng S v i K2Cr2O7 th y ch t r n chuy n t màu da cam sang màu l c th m. C. Nung Cr(OH)2 trong không khí th y ch t r n chuy n t màu vàng nâu sang màu ñen. D. ð t CrO trong không khí th y ch t r n chuy n t màu ñen sang màu l c th m 46. Ph n ng nào dư i ñây là kh«ng ñúng ? A. Cu + Cl2 t CuCl2 → B. Cu + 1/2O2 + 2HCl  CuCl2 + H2O → C. Cu + H2SO4  CuSO4 + H2 → D. Cu + 2FeCl3  CuCl2 + 2FeCl2 → 47. Hòa tan h t 35,4 gam h n h p kim lo i Ag và Cu trong dung d ch HNO3 loãng dư thu ñư c 5,6 L khí duy nh t không màu (hóa nâu trong không khí). Kh i lư ng Ag trong h n h p b ng : A. 16,2 gam. B. 19,2 gam. C. 32,4 gam. D. 35,4 gam. 48. Ph n l n k m ñư c dùng cho ng d ng : A. b o v b m t các v t làm b ng s t thép, ch ng ăn mòn. B. ch t o các h p kim có ñ b n cao, ch ng ăn mòn. C. ch t o các pin ñi n hóa (như pin Zn-Mn ñư c dùng ph bi n hi n nay). D. ch t o dây d n ñi n và các thi t b ñi n khác. 49. N u ch dùng hai thu c th ñ phân bi t b n dung d ch m t nhãn sau ñây : NH4Cl, NH4HCO3, NaNO3 và NaNO2, thì kh«ng nên dùng (theo tr t t ) : A. dung d ch HCl, dung d ch NaOH. B. dung d ch NaOH, dung d ch HCl. C. dung d ch HCl, dung d ch AgNO3. D. dung d ch NaOH, dung d ch AgNO3. 50. Cho dãy chuy n hóa : + H2, Ni, t axeton X Ch t X là : + CuO, t A. propilen B. ancol i-propylic C. anñehit propionic D. axit propionic PhÇn II: d nh cho thÝ sinh ch−¬ng tr×nh ph©n ban (6 c©u-tõ c©u 51 ®Õn c©u 56) 51. Nhi t phân hoàn toàn m i mu i nitrat dư i ñây trong các bình kín riêng bi t, không ch a không khí. Sau ñó thêm dung d ch HNO3 ñ c nóng vào s n ph m thu ñư c. Trư ng h p mu i nào có thoát khí màu nâu ñ ? A. Fe(NO3)2 B. Fe(OH)2 C. FeSO4 D. Fe2(SO4)3 52. So sánh năng lư ng ion hóa (I) nào dư i ñây là kh«ng ñúng ? A. I1 (Na) < I1 (Li) B. I1 (Na) < I1 (Mg) C. I1 (Mg) < I1 (Al) D. I1 (Na) < I2 (Na) 53. Cho dãy ñi n hóa : 5 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí Zn 2 + Fe2 + Cu 2 + Fe3 + Ag + Zn Fe Cu 2+ Ag Fe Kim lo i nào kh«ng ph n ng v i dung d ch Fe(NO3)3 ? A. Zn B. Fe C. Cu D. Ag 54. ð oxi hóa hoàn toàn 0,3 mol etilen b ng dung d ch KMnO4 0,2M (trong môi trư ng trung tính), thì th tích dung d ch KMnO4 t i thi u c n dùng là : A. 0,3 L B. 0,5 L C. 0,6 L D. 1,0 L 55. Nitro hóa benzen b ng HNO3 thu ñư c hai ch t h u cơ A, B hơn kém nhau m t nhóm -NO2. ð t cháy hoàn toàn 2,34 g h n h p A và B t o thành CO2, H2O và 255,8 ml N2 (ño 27 oC và 740 mmHg). A và B là: A. nitrobenzen và o-ñinitrobenzen B. nitrobenzen và m-ñinitrobenzen C. m-ñinitrobenzen và 1,3,5-trinitrobenzen D. o-ñinitrobenzen và 1,2,4-trinitrobenzen 56. Oxi hóa anken A b ng dung d ch KMnO4 trong môi trư ng axit sunfuric t o thành m t h n h p ñ ng mol c a axit propionic CH3CH2COOH và axit cacbonic. Công th c c u t o c a A là : A. CH3–CH=CH2 B. CH3-CH=CH–CH3 C. CH2=CH–CH2–CH3 D. (CH3)2C=CH2 6
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net