logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 001

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 001', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 001 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 06 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Nh ng nhóm nguyên t nào dư i ñây ngoài nguyên t kim lo i còn có nguyên t phi kim ? A. Phân nhóm chính (PNC) nhóm IA (tr hiñro) và PNC nhóm II (IIA) B. PNC nhóm III (IIIA) ñ n PNC nhóm VIII (VIIIA) C. Phân nhóm ph (PNP) nhóm I (IB) ñ n PNP nhóm VIII (VIIIB) D. H lantan và h actini 2. Tính ch t v t lí nào dư i ñây c a kim lo i KHÔNG ph i do các electron t do trong kim lo i gây ra ? A. Ánh kim B. Tính d o C. Tính c ng D. Tính d n ñi n và d n nhi t 3. L n lư t cho t ng kim lo i Mg, Al, Fe và Cu (có s mol b ng nhau), tác d ng v i lư ng dư dung d ch HCl. Khi ph n ng hoàn toàn thì th tích H2 (trong cùng ñi u ki n) thoát ra nhi u nh t là t kim lo i : A. Mg B. Al C. Fe D. Cu 4. Hòa tan hoàn toàn m gam Na kim lo i vào 100 ml dung d ch HCl 1M thu ñư c dung d ch A. Trung hòa dung d ch A c n 100 mL dung d ch H2SO4 1M. Tính m. A. 2,3 gam B. 4,6 gam C. 6,9 gam D. 9,2 gam 5. Thêm t t t ng gi t dung d ch ch a 0,05 mol HCl vào dung d ch ch a 0,06 mol Na2CO3. Th tích khí CO2 (ñktc) thu ñư c b ng : A. 0,000 lít. B. 0,560 lít. C. 1,120 lít. D. 1,344 lít. 6. Hòa tan h t 7,6 gam h n h p hai kim lo i ki m th thu c hai chu kì liên ti p b ng dung d ch HCl dư thì thu ñư c 5,6 lít khí (ñktc). Hai kim lo i này là : A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Ca và Sr. D. Sr và Ba. 7. Nư c c ng không gây ra tác h i nào dư i ñây ? A. Gây ng ñ c nư c u ng. B. Làm m t tính t y r a c a xà phòng, làm hư h i qu n áo. C. Làm h ng các dung d ch pha ch , làm th c ph m lâu chín và gi m mùi v th c ph m. D. Gây hao t n nhiên li u và không an toàn cho các n i hơi, làm t c các ñư ng ng d n nư c. 8. Cho 0,8 mol nhôm tác d ng v i dung d ch HNO3 thu ñư c 0,3 mol khí X (không có s n ph m kh nào khác). Khí X là : A. NO2. B. NO. C. N2O. D. N2. 9. Hòa tan 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nư c ñư c dung d ch A. Thêm ñ n h t dung d ch ch a 0,2 mol Ba(OH)2 vào dung d ch A thì lư ng k t t a thu ñư c b ng : A. 7,8 gam. B. 46,6 gam. C. 54,4 gam. D. 62,2 gam. 10. Cho 0,015 mol b t Fe vào dung d ch ch a 0,04 mol HNO3 th y thoát ra khí NO duy nh t. Khi ph n ng hoàn toàn thì kh i lư ng mu i thu ñư c b ng : A. 2,42 gam. B. 2,70 gam. C. 3,63 gam. D. 5,12 gam. 11. Ph n ng nào dư i ñây KHÔNG th t o s n ph m là FeO ? A. Fe(OH)2 t → B. FeCO3 t → 500−600 o C B. C. Fe(NO3)2 t → D. CO + Fe2O3 → 12. Phát bi u nào dư i ñây là ñúng (gi thi t các ph n ng ñ u hoàn toàn) ? A. 0,1 mol Cl2 tác d ng v i dung d ch NaOH dư t o 0,2 mol NaClO 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí B. 0,3 mol Cl2 tác d ng v i dung d ch KOH dư (70oC) t o 0,1 mol KClO3 C. 0,1 mol Cl2 tác d ng v i dung d ch SO2 dư t o 0,2 mol H2SO4 D. 0,1 mol Cl2 tác d ng v i dung d ch Na2SO3 dư t o 0,2 mol Na2SO4 13. Ti n hành thí nghi m như hình v bên : Sau m t th i gian thì ng nghi m ch a dung d ch Cu(NO3)2 quan sát th y : A. không có hi n tư ng gì x y ra. B. có xu t hi n k t t a màu ñen. C. có xu t hi n k t t a màu tr ng. D. có s i b t khí màu vàng l c, mùi h c. 14. Th i 0,4 mol khí etilen qua dung d ch ch a 0,2 mol KMnO4 trong môi trư ng trung tính, kh i lư ng etylen glicol (etilenglicol) thu ñư c b ng : A. 6,2 gam. B. 12,4 gam. C. 18,6 gam. D. 24,8 gam. 15. Tên g i nào dư i ñây là ñúng cho h p ch t sau? A. buten-3 (but-3-en) CH 2 = CH − CH 2 − CH − CH3 B. penten-3 (pent-3-en) | C. 4-metylpenten-1 (4-metylpent-1-en) CH3 D. 2-metylpenten-3 (2-metylpent-3-en) 16. Tính lư ng k t t a ñ ng(I) oxit t o thành khi ñun nóng dung d ch h n h p ch a 9,00 gam glucozơ và lư ng dư ñ ng(II) hiñroxit trong môi trư ng ki m. A. 1,44 gam B. 3,60 gam C. 7,20 gam D. 14,4 gam 17. Nh n xét nào sau ñây không ñúng ? A. Ru t bánh mì ng t hơn v bánh. B. Khi ăn cơm, n u nhai kĩ s th y v ng t. C. Nh dung d ch iot lên mi ng chu i xanh th y xu t hi n màu xanh. D. Nư c ép chu i chín cho ph n ng tráng b c. 18. ði m gi ng nhau gi a ph n ng th y phân tinh b t và th y phân xenlulozơ là : A. s n ph m cu i cùng thu ñư c. B. lo i enzim làm xúc tác. C. s n ph m trung gian c a quá trình th y phân. D. lư ng nư c tham gia ph n ng th y phân. 19. Amin nào dư i ñây có b n ñ ng phân c u t o ? A. C2H7N B. C3H9N C. C4H11N D. C5H13N 20. 0,01 mol aminoaxit A ph n ng v a ñ v i 0,02 mol HCl ho c 0,01 mol NaOH. Công th c c a A có d ng : A. H2NRCOOH. B. (H2N)2RCOOH. C. H2NR(COOH)2. D. (H2N)2R(COOH)2. 21. S n ph m và tên g i c a các ch t trong ph n ng polime hóa nào dư i ñây là hoàn toàn ñúng ? A. n H2N[CH2]5COOH HN[CH2]5CO + nH2O n axit ω-aminocaproic T¬ nilon-7 B. n H2N[CH2]5COOH HN[CH2]6CO + nH2O n axit ω-aminoenantoic T¬ enan CH2 CH2 C O C. n CH2 HN[CH2]5CO + nH2O n CH2 CH2 NH T¬ capron caprolactam D. n H2N[CH2]6COOH HN[CH2]6CO + nH2O n axit 7-aminoheptanoic T¬ nilon-7 22. Polime nào dư i ñây có c u t o không ñi u hòa ? 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí H H H H | | | | A. −CH − C − CH − C − CH − C − CH − C − 2 2 2 2 | | | | CH3 CH3 CH3 CH3 H H H H | | | | B. −CH − C − C − CH − CH − C − C − CH − 2 2 2 2 | | | | Cl Cl Cl Cl H H | | C. −CH − C = C − CH − CH − C = C − CH − 2 2 2 2 | | Cl Cl H H H H | | | | D. − CH 2 − C − CH 2 − C − CH 2 − C − CH 2 − C − | | | | OOCCH3 OOCCH3 OOCCH3 OOCCH3 23. Theo ngu n g c, lo i tơ nào dư i ñây cùng lo i v i len ? A. bông B. capron C. visco D. xenlulozơ axetat 24. Tên g i nào dư i ñây KHÔNG ñúng v i h p ch t (CH3)2CHCH2CH2OH ? A. 3-metylbutanol-1 (hay 3-metylbutan-1-ol) B. 2-metylbutanol-4 ( hay 2-metylbutan-4-ol) C. ancol i-pentylic D. ancol i-amylic 25. Có các h p ch t h u cơ : (X) CH3CH(OH)CH2CH3 (Y) CH3CH2OH (Z) (CH3)3COH (T) CH3CH(OH)CH3 Ch t ñehiñrat hóa t o thành ba olefin ñ ng phân là : A. X B. Y và Z C. T D. không có 26. Cho 0,01 mol phenol tác d ng v i lư ng dư dung d ch h n h p HNO3 ñ c và H2SO4 ñ c. Phát bi u nào dư i ñây KHÔNG ñúng ? A. Axit sunfuric ñ c ñóng vai trò xúc tác cho ph n ng nitro hóa phenol. B. S n ph m thu ñư c có tên g i 2,4,6-trinitrophenol. C. Lư ng HNO3 ñã tham gia ph n ng là 0,03 mol. D. Kh i lư ng axit picric hình thành b ng 6,87 gam. 27. Có các anñehit : (X) HCH=O (Y) CH CH=O 3 (Z) CH2=CH-CH=O (T) OHC-CH2-CHO Các ch t thu c lo i anñehit m ch h , no, ñơn ch c là : A. (X) và (Y). B. (Y). C. (Z). D. (Z) và (T). 28. Phương trình hoá h c nào dư i ñây ñư c vi t KHÔNG ñúng ? H A. CH3 C + HOH CH3 CH OH O OH H B. CH3 C + HOCH3 CH3 CH OCH3 O OH H C. CH3 C + HCN CH3 CH CN O OH 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí H D. CH3 C + HSO3Na CH3 CH OSO2Na O OH 29. ð trung hòa 28,8 gam h n h p g m axit axetic, rư u n-propilic và p-cresol c n 150 mL dung d ch NaOH 2 M. Hòa tan 28,8 gam h n h p trên trong n-hexan r i cho Na dư vào thì thu ñư c 4,48 L khí hiñro (ñktc). Lư ng axit axetic trong h n h p b ng : A. 0,1 mol. B. 0,2 mol. C. 0,3 mol. D. 0,4 mol. 30. Th y phân este X trong môi trư ng axit thu ñư c hai ch t h u cơ A và B. Oxi hóa A t o s n ph m là ch t B. Ch t X không th là : A. etyl axetat B. vinyl axetat C. etilenglicol oxalat D. isopropyl propionat 31. Cho dãy chuy n hóa ñi u ch : + O2, Mn2+ A B + O2, Pt H2SO4 CH3CH2CH2OH X o H2SO4, 180 C D E + HOH, H + Ch t X là : A. CH3CH2CH(OH)CH(CH3)2 B. n-C3H7OC3H7-i C. CH3CH2COOCH(CH3)2 D. C2H5COOC3H7- n 32. Nung ñ n hoàn toàn 0,05 mol FeCO3 trong bình kín ch a 0,01 mol O2 thu ñư c ch t r n A. ð hòa tan h t A b ng dung d ch HNO3 ñ c, nóng thì s mol HNO3 t i thi u c n dùng là : A. 0,14 mol. B. 0,15 mol. C.0,16 mol. D. 0,18 mol. 33. Hòa tan hoàn toàn h n h p g m Na2O, BaCl2, NaHCO3, NH4Cl có s mol m i ch t b ng nhau vào nư c r i ñun nóng nh . Sau khi k t thúc thí nghi m ñư c dung d ch A. Dung d ch A ch a : A. NaCl. B. Na2CO3 và NaOH. C. BaCl2, NaHCO3 và NaOH. D. NaOH, BaCl2, NaHCO3 và NH4Cl. 34. Cho 1,2 gam Mg vào 100 mL dung d ch h n h p g m HCl 1,5M và NaNO3 0,5M. Sau ph n ng ch thu ñư c V lít khí d ng ñơn ch t (không có s n ph m kh nào khác). Th tích V (ñktc) b ng : A. 0,224 lít. B. 0,560 lít. C. 1,120 lít. D. 5,600 lít. 35. Hòa tan h t h n h p ch a 10 gam CaCO3 và 17,4 gam FeCO3 b ng dung d ch HNO3 loãng, nóng. S mol HNO3 ñã tham gia ph n ng b ng : A. 0,2 mol. B. 0,5 mol C. 0,7 mol D. 0,8 mol 36. ð phân bi t ba bình khí m t nhãn l n lư t ch a các khí N2, O2 và O3, m t h c sinh ñã dùng các thu c th (có tr t t ) theo b n cách dư i ñây. Cách nào là KHÔNG ñúng ? A. lá Ag nóng, que ñóm. B. que ñóm, lá Ag nóng. C. dung d ch KI/ h tinh b t, que ñóm. D. dung d ch KI/ h tinh b t, lá Ag nóng. 37. Có m t m u NH3 b l n hơi nư c. ð có NH3 khan, thì ch t làm khan nên dùng là : A. Na. B. CaO. C. P2O5. D. H2SO4 ñ c. 38. Có b n h p ch t X, Y, Z và T. Ngư i ta cho m u th c a m i ch t này l n lư t qua CuO ñ t nóng, CuSO4 khan và bình ch a dung d ch Ca(OH)2. Sau thí nghi m th y m u X ch làm CuSO4 ñ i qua màu xanh ; m u Y ch t o k t t a tr ng bình ch a nư c vôi ; m u Z t o hi n tư ng c hai bình này, còn m u T không t o hi n tư ng gì. K t lu n ñúng cho phép phân tích này là : A. X ch ch a nguyên t cacbon. B. Y ch ch a nguyên t hiñro C. Z là m t hiñrocacbon. D. T là ch t vô cơ. 39. Ch t Z ch a C, H và O. Kh i lư ng m i nguyên t ( ng v i m gam ch t Z) và phân t kh i b ng : mC mH mO MZ 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 2,88 0,48 3,84 60 Công th c phân t c a Z là : A. CH2O. B. C3H8O. C. C2H4O2. D. C2H6O2. 40. Công th c phân t nào dư i ñây có nhi u ñ ng phân c u t o nh t ? A. C4H10 B. C4H9Cl C. C4H10O D. C4H11N 41. Hiñro hóa anñehit acrilic b ng lư ng dư H2 (xúc tác Ni, t) thì s n ph m là : A. CH2=CH–CH2–OH B. CH3–CH2–CH2–OH C. CH3–CH2–CH=O D. CH3–CO–CH3 42. Cho dãy chuy n hóa : CH3COONa T + NaOH, CaO, t H2SO, 180oC 1500oC + H2 M N Pd/PbCO O 3 + H2O + H2O + KOH/C2H5OH, t X Y Z Phát bi u nào sau ñây là ñúng ? A. X là CaC2 B. Y là CH3CH2OH C. Z là CH3CH2Cl D. T là Al4C3 43. Thêm dung d ch HCl (có ZnCl2 xúc tác) l n lư t vào ba m u th ch a rư u (ancol) etylic, ancol i- propylic và ancol t-butylic. K t lu n nào sau ñây KHÔNG ñúng ? A. M u th v n ñ c ngay l p t c là rư u (ancol) etylic. B. M u th có s phân l p ngay l p t c là rư u (ancol) t-butylic. C. M u th có s v n ñ c sau năm phút là rư u (ancol)l i-propylic. D. Kh năng ph n ng c a rư u (ancol) b c 3 cao hơn b c 2, cao hơn b c 1. 44. Trong s các kim lo i Mg, Al, Fe và Cr, thì kim lo i có kh năng ph n ng v i dung d ch HNO3 (ñ c, ngu i) và H2SO4 (ñ c, ngu i) là : A. Mg. B. Al. C. Fe. D. Cr. PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. Lư ng H2O2 và KOH tương ng ñư c s d ng ñ oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol KCr(OH)4 thành K2CrO4 là : A. 0,015 mol và 0,01 mol B. 0,030 mol và 0,04 mol C. 0,015 mol và 0,04 mol D. 0,030 mol và 0,04 mol 46. Nhúng thanh Cu vào dung d ch ch a 0,02 mol Fe(NO3)3. Khi Fe(NO3)3 ph n ng h t thì kh i lư ng thanh Cu : A. không ñ i. B. gi m 0,64 gam. C. gi m 1,92 gam. D. gi m 0,80 gam. 47. Xét ph n ng hòa tan vàng b ng xianua (ph n ng chưa ñư c cân b ng) : Au + O2 + H2O + NaCN → Na[Au(CN)2] + NaOH Khi lư ng vàng b hòa tan là 1,97 gam thì lư ng NaCN ñã dùng là : A. 0,01 mol. B. 0,02 mol. C. 0,03 mol. D. 0,04 mol. 48. Cho bi t các giá tr th ñi n c c chu n : Mg2 + Fe2 + Cu 2 + Fe3 + Ag + Fe Cu Ag Mg Fe 2 + o E (V) – 2,37 – 0,44 + 0,34 + 0,77 + 0,80 Dãy nào dư i ñây g m các kim lo i khi ph n ng v i dung d ch Fe(NO3)3, thì ch có th kh Fe3+ thành Fe2+ ? 5 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. Mg và Fe. B. Fe và Cu. C. Cu và Ag. D. Ag và Mg. 49. Xét các ch t rư u (ancol) etylic, rư u (ancol) i-propylic, rư u (ancol) n-propylic, anñehit axetic, anñehit propionic, axeton. S ch t t o k t t a vàng ioñofom khi tác d ng v i I2/NaOH là : A. 2 ch t. B. 3 ch t. C. 4 ch t. D. 5 ch t. 50. ð phân bi t các dung d ch BaCl2 và CaCl2, t t nh t nên dùng thu c th : A. Na2CO3. B. Na2SO4. C. (NH4)2C2O4. D. K2CrO4. Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. Hòa tan 16,4 gam h n h p Fe và FeO trong lư ng dư dung d ch HNO3 ch t o s n ph m kh là 0,15 mol NO. S mol m i ch t trong h n h p l n lư t b ng : Fe FeO A. 0,100 mol 0,150 mol B. 0,150 mol 0,110 mol C. 0,225 mol 0,053 mol D. 0,020 mol 0,030 mol 52. Thêm 2,16 gam Al vào dung d ch HNO3 r t loãng, v a ñ thì thu ñư c dung d ch A và không th y khí thoát ra. Thêm dung d ch NaOH dư vào dung d ch A ñ n khi k t t a v a tan h t thì s mol NaOH ñã dùng là : A. 0,16 mol B. 0,19 mol C. 0,32 mol D. 0,35 mol Mg 2 + Al3 + Cu 2 + Ag + 53. Cho tr t t dãy ñi n hóa : Mg Al Cu Ag Khi cho h n h p kim lo i Mg, Al vào dung d ch h n h p ch a các mu i AgNO3 và Cu(NO3)2, thì ph n ng oxi hóa – kh x y ra ñ u tiên s là : A. Mg + 2Ag+ → Mg2+ + 2Ag B. Mg + Cu2+ → Mg2+ + Cu 2+ 3+ C. 2Al + 3Cu → 2Al + 3Cu D. Al + 3Ag+ → Al3+ + 3Ag 54. Dãy nào dư i ñây ch g m các ch t có kh năng tham gia ph n ng trùng h p? A. stiren, clobenzen B. etyl clorua, butañien-1,3 B. 1,1,2,2-tetrafloeten, propilen D. 1,2-ñiclopropan, vinylaxetilen 55. Kh i lư ng dung d ch HNO3 65% c n s d ng ñ ñi u ch 1 t n TNT, v i hi u su t 80% là : A. 0,53 t n B. 0,83 t n C. 1,04 t n D. 1,60 t n 56. Cơ ch nào dư i ñây mô+ t ñúng ph n ng gi a propilen và axit clohiñric t o s n ph m chính? − A. CH3CH=CH2 +H → CH3CH2CH2+ +Cl → CH3CH2CH2Cl   + − B. CH3CH=CH2 +H → CH3+CHCH3 +Cl → CH3CHClCH3   − + C. CH3CH=CH2 +Cl → CH3CHClCH2- +H → CH3CHClCH3   − + D. CH3CH=CH2 +Cl → CH3-CHCH2Cl +H → CH3CH2CH2Cl   6
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net