logo

Đề thi trắc nghiệm Hoá học


̣ Câu 1: chon câu đung ́ A- Nhiêt chay (thiêu nhiêt) cua môt chât là nhiêt toả ra tư phan ưng đôt chay hoan toan 1 mol chât ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ đó băng oxy để tao ra cac san phâm là CO2 và H2O ơ điêu kiên tiêu chuân (25 C, 1 atm). ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ 0 B- Nhiêt chay (thiêu nhiêt) cua môt chât là nhiêt cân cung câp cho phan ưng đôt chay hoan toan 1 ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̀ mol chât đó băng oxy để tao ra cac san phâm bên ơ điêu kiên tiêu chuân (25 C, 1 atm). ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ 0 C- Nhiêt chay (thiêu nhiêt) cua môt chât là nhiêt toả ra tư phan ưng đôt chay hoan toan 1 mol chât ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ đó băng oxy để tao ra cac san phâm bên ơ điêu kiên tiêu chuân (25 C, 1 atm). ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ 0 D- Nhiêt chay (thiêu nhiêt) cua môt chât là nhiêt toả ra tư phan ưng đôt chay hoan toan 1 mol chât ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ́ đó băng oxy để tao ra cac san phâm CO2 và H2O và cac san phâm chay khac ơ điêu kiên tiêu ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̉ chuân (25 0C, 1 atm). ̣ Câu 2: chon câu đung ́ Cac san phâm chay cua cac nguyên tư cua nguyên tố C, H, S, N đươc qui ươc để xac đinh ́ ̉ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̣ nhiêt chay (thiêu nhiêt) cua cac chât có chưa cac nguyên tư đó như sau. ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ A- C chay tao ra CO2 (l). ́ ̣ B- H chay tao ra H2O(l). ́ ̣ C- S chay tao ra SO2 (l). ́ ̣ D- N chay tao ra N2 (l). ̣ Câu 3: chon câu đung ́ A- Entropy cua cac chât nguyên chât dươi dang tinh thể hoan hao ơ không độ tuyêt đôi băng ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ không. B- Entropy cua cac chât nguyên chât dươi dang tinh thể hoan hao ơ không độ tuyêt đôi luôn lơn ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ hơn không. C- Chât nguyên chât dươi dang tinh thể hoan hao có câu truc răn chăc và cac tiêu phân săp xêp ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̃ hôn đôn.̣ D- Entropy là đai lương nhiêt đông lưc hoc đăc trưng cho mưc độ ôn đinh trât tư cua hệ. ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ Câu 4: chon câu đung ́ Hoả tiên đây phi thuyên con thoi dung nhiên liêu là hôn hơp bôt nhôm và perchlorate amonium ̃ ̉ ̀ ̀ ̣ ̃ ̣ theo tỉ lệ phan ưng: ̉ 3 Al (r) + 3 NH4ClO4 (r) Al2O3 (r) + AlCl3 (r) + 3 NO (k) + 6 H2O (k) ΔH0298 (kJ/mol): - 295,3 - 1675,6 - 705,6 90,25 - 238,92 Lương nhiêt phong thich (kJ) đối vơi môt gam nhôm phan ưng: ̣ ́ ́ ̣ ̉ A- Là 885,87 kJ. B- Là 2657,61 kJ. C- Là 32,81 kJ. D- Là 88,59 kJ. ̣ Câu 5: chon câu đung ́ A- Nhiêt tao thanh cua môt hơp chât là hiêu ưng nhiêt cua phan ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ưng tao thanh 1 mol chât đó tư ̣ ̀ ́ cac hơp chât ưng vơi trang thai tư do bên vưng nhât. ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ B- Nhiêt tao thanh cua môt hơp chât là hiêu ưng nhiêt cua phan ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ưng tao thanh 1 mol chât đó tư ̣ ̀ ́ cac đơn chât tương ưng. ́ ́ C- Nhiêt tao thanh cua môt hơp chât là hiêu ưng nhiêt cua phan ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ưng tao thanh 1 mol chât đó tư ̣ ̀ ́ cac đơn chât ưng vơi trang thai tư do bên vưng nhât. ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ D- Nhiêt tao thanh cua môt hơp chât là hiêu ưng nhiêt cua phan ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ưng tao thanh 1 mol chât đó tư ̣ ̀ ́ cac nguyên tư cua nguyên tố tương ưng có trong hơp chât đo. ́ ̉ ́ ́ Câu 6: chon câu đung̣ ́ A- Hiêu ưng nhiêt cua phan ưng trong điêu kiên đăng ap băng biên thiên nôi năng cua hê. ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ B- Hiêu ưng nhiêt cua môt phan ưng dương, ơ điêu kiên đăng tich thì biên đôi nôi năng cua hệ có ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̉ giá trị dương. C- Hiêu ưng nhiêt cua môt phan ưng dương, ơ điêu kiên đăng tich thì biên đôi nôi năng cua hệ có ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̉ giá trị âm. D- Hiêu ưng nhiêt cua phan ưng trong điêu kiên đăng tich băng biên thiên enthalpy cua hệ. ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̉ ̣ Câu 7: chon câu đung ́ A- Hệ đoan nhiêt là hệ không trao đôi chât không trao đôi năng lương dươi dang công nhưng có ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ thể trao đôi nhiêt vơi môi trương, hệ có thể tich thay đôi. ̉ ̣ ́ ̉ B- Hệ mơ là hệ trao đôi chât vơi môi trương ngoai, nhưng năng lương do hệ nhân hoăc sinh ra ̉ ́ ̀ ̣ ̣ đươc giư lai, hệ có thể tich thay đôi . ̣ ́ ̉ C- Hệ kin là hệ không trao đôi chât, có thể trao đôi năng lương dươi dang nhiêt và công vơi môi ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ trương, hệ có thể tich thay đôi. ́ ̉ D- Hệ cô lâp là hệ không trao đôi chât, không trao đôi năng lương dươi dang nhiêt và công vơi ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ môi trương, hệ có thể tich thay đôi. ́ ̉ Câu 8: chon câu đung ̣ ́ A- Trang thai cua môt hệ đươc xac đinh bơi tâp hơp cac dang khi, long, răn cua cac chât có trong ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ hê, trang thai cua hệ thay đôi khi cac dang khi, long, răn thay đôi. ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ B- Trang thai cua môt hệ đươc xac đinh bơi tâp hơp cac giá trị thông số trang thai, trang thai cua ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ hệ thay đôi khi cac dang khi, long, răn thay đôi. ̉ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ C- Trang thai cua môt hệ đươc xac đinh bơi tâp hơp cac dang khi, long, răn cua cac chât có trong ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ hê, trang thai cua hệ thay đôi khi cac thông số trang thai thay đôi. ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̉ D- Trang thai cua môt hệ đươc xac đinh bơi tâp hơp cac giá trị cua thông số trang thai, trang thai ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ cua hệ thay đôi khi môt trong số cac thông số trang thai thay đôi. ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ Câu 9: chon câu đung Đai lương nao sau đây không phai là ham trang thai: ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ A- Nôi năng U. B- Enthalpy H. C- Công W. D- Entropy S. Câu 10: chon câu đung̣ ́ A- Hiêu ưng nhiêt cua môt phan ưng băng tông nhiêt chay cua cac san phâm trư tông nhiêt chay ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ cua cac chât tham gia phan ưng. ̉ ́ ́ ̉ B- Hiêu ưng nhiêt cua môt phan ưng băng tông năng lương liên kêt cua cac san phâm trư tông ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ năng lương liên kêt cua cac chât tham gia phan ưng. ́ ̉ ́ ́ ̉ C- Hiêu ưng nhiêt cua môt phan ưng không phụ thuôc vao điêu kiên đo và trang thai cac san phâm ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ cung như cac chât tham gia phan ưng. ̃ ́ ́ ̉ D- Hiêu ưng nhiêt phan ưng đươc đo trong điêu kiên đăng tich băng biên thiên nôi năng cua hệ. ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ Câu 11: chon câu đung ́ Khi đôt chay hoan toan 1 gam octan trong bomb nhiêt lương kê, có chưa 1200 g nươc, nhiêt ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ dung cua bomb là 837 J/K. Nhiêt kế cho thây nươc thay đôi nhiêt độ tư 25 đên 33,2 C. Biêt 1 calorie ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ́ 0 ́ = 4,184 J. Kêt quả hiêu ưng nhiêt cua phan ưng đôt chay 1 gam octan băng: ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̀ A- - 48,033 kJ. B- - 5475,76 kJ. C- - 547,576 kJ. D- - 41,170 kJ ̣ ́ Câu 12: chon câu đung Biêu thưc toan hoc nguyên lý thư nhât nhiêt đông lưc hoc la: ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ A- ΔH = ΔU + ΔV. B- U = Q + W. C- dU = δ Q + δ W. D- dQ = δ U + δ W. ̣ ́ Câu 13: chon câu đung Biêu thưc toan hoc nguyên lý thư hai nhiêt đông lưc hoc la: ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ δS A- dQ ≥ T B- ΔS = Q + T. C- ΔS ≤ δ Q / T. δQ D- dS ≥ T ̣ Câu 14: chon câu đung ́ A- Entropy cua nươc hơi nhỏ hơn entropy cua nươc long, nhỏ hơn entropy cua nươc răn. ̉ ̉ ̉ ̉ ́ B- Entropy cua nươc hơi lơn hơn entropy cua nươc long, lơn hơn entropy cua nươc răn. ̉ ̉ ̉ ̉ ́ C- Mưc độ hôn đôn cua cac tiêu phân trong hệ cang nho, giá trị entropy cang lơn. ̃ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ D- Quá trinh tư diên biên entropy cua hệ luôn luôn dương. ̀ ̃ ́ ̉ ̣ ́ Câu 15: chon câu đung A- CH4 (k) + 2 O2 (k) CO2 (k) + 2 H2O (l) có ΔS > 0. B- 2 NH3 (k) + 5/2 O2 (k) 2 NO (k) + 3 H2O (k) có ΔS > 0. C- H2 (k) + 1/2 O2 (k) H2O (l) có ΔS > 0. D- CaO (r) + CO2 (k) CaCO3 (r) có ΔS > 0. ̣ ́ Câu 16: chon câu đung A- Phan ưng tư diên biên khi có ΔH < 0 và ΔS < 0. ̉ ̃ ́ B- Phan ưng tư diên biên khi có ΔH < 0 và ΔS > 0. ̉ ̃ ́ C- Phan ưng tư diên biên khi có ΔH > 0 và ΔS > 0. ̉ ̃ ́ D- Phan ưng tư diên biên khi có ΔH > 0 và ΔS < 0. ̉ ̃ ́ ̣ Câu 17: chon câu đung ́ Môt hệ khí nhân tư môi trương ngoai nhiêt lương 50 kJ, hệ khí gian nơ sinh công 30 kJ chông ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ́ lai ap suât bên ngoai. Vây biên đôi nôi năng cua hệ khí sẽ la: ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ A- 80 kJ. B- 90 kJ. C- 30 kJ. D- 20 kJ. ̣ Câu 18: chon câu đunǵ A- Môt đai lương đươc goi là ham trang thai, nêu biên thiên cua đai lương đó chỉ phụ thuôc vao ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ cach tiên hanh quá trinh thuân nghich hay không thuân nghich cua hê. ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ B- Môt đai lương đươc goi là ham trang thai, nêu biên thiên cua đai lương đó chỉ phụ thuôc vao ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ cach tiên hanh quá trinh mà không phụ thuôc vao trang thai đâu và trang thai cuôi cua hệ. ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̉ C- Môt đai lương đươc goi là ham trang thai, nêu biên thiên cua đai lương đó không phụ thuôc ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ vao cach tiên hanh quá trinh và trang thai đâu và trang thai cuôi cua hê. ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̣ D- Môt đai lương đươc goi là ham trang thai, nêu biên thiên cua đai lương đó không phụ thuôc ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ vao cach tiên hanh quá trinh chỉ phụ thuôc vao trang thai đâu và trang thai cuôi cua hê. ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ́ Câu 19: chon câu đung Cho phan ưng: ̉ 2 H2 (k) + O2 (k) 2 H2O(l) S0298 (J/mol.K) : 130,7 205,3 69,9 ́ ̉ A- Biên thiên entropy tiêu chuân băng ̀ 326,9 J. ́ ̉ B- Biên thiên entropy tiêu chuân băng ̀ 266,1 J. ́ ̉ C- Biên thiên entropy tiêu chuân băng ̀ - 326,9 J. ́ D- Biên thiên entropy tiêu chuân băng̉ ̀ - 266,1 J. ̣ ́ Câu 20: chon câu đung Cho phan ưng: ̉ C6H12O6 (r) + 6 O2 (k) 6 CO2 (k) + 6 H2O(l) 0 S 298 (J/mol.K) : 212,13 205,03 213,64 69,94 ΔH0298 (kJ/mol): - 1274,45 - 393,51 - 285,84 A- ΔG0298 = - 1878,88 kJ. B- ΔG0298 = - 2878,88 kJ. C- ΔG0298 = - 3878,88 kJ. D- ΔG0298 = - 4878,88 kJ. ̣ Câu 21: chon câu sai 2 C (gr) + O2 (k) 2 CO (k) có ΔH0298(a) C (gr) + O2 (k) CO2 (k) có ΔH0298(b) = - 393,5 kJ 2 CO (k) + O2 (k) 2 CO2 (k) có ΔH0298(c) = - 566 kJ 0 A- ΔH 298(a) = - 221 kJ. B- Nhiêt chay cua C (gr) là ΔH0298(b) = - 393,5 kJ. ̣ ́ ̉ C- Nhiêt chay cua CO (k) là ΔH0298(c) = - 283 kJ. ̣ ́ ̉ D- Nhiêt chay cua C (gr) là ΔH0298(a) = - 110,5 kJ. ̣ ́ ̉ ̣ Câu 22: chon câu sai Cho cac phan ưng: ́ ̉ C (gr) + O2 (k) CO2 (k) ΔH0298 = - 393,51 kJ/mol H2 (k) + ½ O2 (k) H2O(k) ΔH0298 = - 241,83 kJ/mol Biêt nhiêt hoá hơi cua nươc băng 44,01 kJ/mol. ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ A- Nhiêt tao thanh chuân cua CO2 (k) băng – 393,51 kJ/mol. ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ B- Nhiêt tao thanh chuân cua H2O (l) băng – 285,84 kJ/mol. ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ C- Nhiêt chay tiêu chuân cua C (gr) băng – 393,51 kJ/mol. ̣ ́ ̉ ̉ D- Nhiêt chay tiêu chuân cua H2 (k) băng – 241,83 kJ/mol.̀ ̣ Câu 23: chon câu sai Cac đai lương sau đây là ham trang thai: ́ ̣ ̀ ̣ ́ A- Thế đăng ap đăng nhiêt G. ̉ ́ ̉ ̣ B- Enthalpy H. C- Entropy S. D- Công W. ̣ Câu 24: chon câu sai Cac biêu thưc sau đây biêu diên môi quan hệ giưa cac đai lương nhiêt đông: ́ ̉ ̉ ̃ ́ ́ ̣ ̣ ̣ A- ΔG = ΔH - TΔS. B- U = H + PV. C- ΔH = QP. D- G = U + PV – TS. ̣ Câu 25: chon câu sai Cho phan ưng: ̉ N2 (k) + 3 H2 (k) 2 NH3(k) ΔH0 = - 92,38 kJ/mol A- Dung ap suât cao và nhiêt độ không cao kem theo chât xuc tac, thu đươc nhiêu amoniac. ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ B- Dung ap suât thâp và nhiêt độ không cao kem theo chât xuc tac, thu đươc nhiêu amoniac. ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ C- Entropy cua hệ phan ưng giam. ̉ ̉ ̉ D- Dung hệ thông lam lanh để ngưng tụ khí amoniac sẽ nâng cao hiêu suât phan ưng tao amoniac. ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ Câu 26: chon câu sai A- Hệ toả nhiêt theo quy ươc Q > 0. ̣ B- Hệ thu nhiêt theo quy ươc Q > 0. ̣ C- Hệ sinh công theo quy ươc W < 0. D- Hệ nhân công theo quy ươc W > 0. ̣ ̣ Câu 27: chon câu sai A- Vơi hệ cô lâp, trong quá trinh thuân nghich (cân băng), entropy cua hệ là không đôi. ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ B- Vơi hệ cô lâp, trong quá trinh không thuân nghich, entropy cua hệ tăng. ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ C- Vơi hệ cô lâp, quá trinh tư diên biên theo chiêu tăng entropy, cho tơi khi entropy đat giá trị cưc ̣ ̀ ̃ ́ ̀ ̣ đai và hệ đat tơi trang thai cân băng. ̣ ̣ ̣ ́ ̀ D- Vơi hệ cô lâp, trong quá trinh thuân nghich (cân băng), entropy cua hệ dương hoăc âm tuỳ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ thuôc vao độ trât tư cua hê. ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ Câu 28: chon câu sai A- Nhiêt phan ưng phai có liên hệ đên năng lương căt đưt liên kêt cũ và năng lương hinh thanh ̣ ̉ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ liên kêt mơi. ́ B- Năng lương liên kêt cua môt phân tư chât là năng lương cân cung câp để phân tich 1 mol chât ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ đó ơ trang thai khí tao ra cac nguyên tư ơ trang thai khi. ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ C- Trong phân tư khí metan, năng lương cân để căt đưt môi liên kêt C-H trươc sau là như nhau . ̀ ́ ̃ ́ D- Vơi phân tư nhiêu nguyên tư, nhiêt đông lưc hoc chỉ giup xac đinh năng lương liên kêt trung ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ binh. ̣ Câu 29: chon câu sai ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ́ Nhiêt tao thanh tiêu chuân ΔH0298 (kJ/mol) cua cac chât sau: 0 A- CO2 (k) ΔH 298 (kJ/mol) < 0 . B- Cl2 (k) ΔH0298 (kJ/mol) = 0. C- O2 (k) ΔH0298 (kJ/mol) = 0. D- Br2 (k) ΔH0298 (kJ/mol) = 0. ̣ Câu 30: chon câu sai A- Nêu hệ đang ơ trang thai cân băng bị thay đôi môt trong cac thông số trang thai, thì cân băng sẽ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ chuyên dich theo chiêu có tac dung chông lai sư thay đôi đo. ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ B- Nêu phan ưng đang ơ trang thai cân băng, khi tăng nhiêt độ cân băng phan ưng sẽ chuyên dich ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ theo chiêu thu nhiêt. ̣ C- Nêu phan ưng đang ơ trang thai cân băng, khi giam nhiêt độ cân băng phan ưng sẽ chuyên dich ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ theo chiêu thu nhiêt.̀ ̣ D- Nêu phan ưng đang ơ trang thai cân băng, khi tăng ap suât cân băng phan ưng sẽ chuyên dich ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ theo chiêu giam thể tich. ̀ ̉ ́ ̣ Câu 31: chon câu sai A- Không thể chế tao đông cơ vinh cưu loai I cai mà sinh công liên tuc mà không cân cung câp ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ ́ thêm năng lương tư bên ngoai. ̀ B- Đôi vơi hệ cô lâp nôi năng cua hệ đươc bao toan. ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̀ C- Nôi năng U là ham trang thai và vi phân cua ham U là vi phân toan phân. ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ D- Công W là ham trang thai nên dW là vi phân toan phân . ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ Câu 32: chon câu sai A- Nhiêt hoá hơi mol cua hoá chât, là nhiêt lương cân cung câp để 1 mol hoá chât tư dang long ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̉ hoá thanh hơi ơ nhiêt độ sôi dươi ap suât 1 atm. ̀ ̣ ́ ́ B- Sư truyên nhiêt tư nguôn nong sang nguôn lanh là tư diên biên và là biên đôi thuân nghich. ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̃ ́ ́ ̉ ̣ ̣ C- Sư đông đăc cua nươc ơ 0 0C, 1atm là môt biên đôi thuân nghich. ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̣ D- Nhiêt nong chay mol cua hoá chât, là nhiêt lương cân cung câp để 1 mol hoá chât tư dang răn ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ hoá thanh long ơ nhiêt độ nong chay ap suât 1 atm. ̀ ̉ ̣ ́ ̉ ́ ́ Câu 33: chon câu sai ̣ A- Biên đôi đăng tich là biên đôi đươc thưc hiên trong điêu kiên thể tich cua hệ không đôi. ́ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉ B- Phan ưng trong binh câu thông ap suât vơi khí quyên, sư biên đôi phan ưng trong điêu kiên nay ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ là đăng ap. ̉ ́ C- Biên đôi đăng nhiêt là biên đôi đươc thưc hiên trong điêu kiên nhiêt độ không đôi. ́ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ D- Biên đôi đoan nhiêt là biên đôi đươc thưc hiên trong điêu kiên có sư trao đôi nhiêt lương giưa ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ hệ vơi môi trương ngoai môt cach gian đoan. ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ Câu 34: chon câu sai Cho 1 mol Iod phan ưng vơi 1 mol hydro theo phan ưng: ̉ ̉ I2 (k) + H2 (k) ́ 2 HI (k) biêt KC = 55,3 A- Nông độ I2 luc cân băng là 0,21 M . ̀ ́ ̀ B- Nông độ HI luc cân băng là 1,58 M. ̀ ́ ̀ C- Nông độ H2 khac nông độ cua I2 luc cân băng. ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ D- Hăng số cân băng có thể đươc xac đinh nêu biêt nông độ cac chât tai trang thai cân băng. ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ Câu 35: chon câu sai CaCO3 (r) CaO (r) + CO2 (k) ΔH > 0 A- Phan ưng thu nhiêt . ̉ ̣ B- Phan ưng tao ra đá vôi toả nhiêt. ̉ ̣ ̣ C- Tăng nhiêt độ và hut khí CO2 ra khoi phan ưng thì sẽ thu đươc nhiêu CaO. ̣ ́ ̉ ̉ ̀ D- Giam nhiêt độ và hut khí CO2 ra khoi phan ưng thì sẽ thu đươc nhiêu CaO. ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̣ Câu 36: chon câu sai A- dU ≤ TdS – PdV + dW’. B- dG ≤ - SdT + VdP + dW’. C- dA ≤ - SdT – PdV. D- dG ≥ - SdT + VdP. Câu 37: chon câu saị Đun nong NO2 0,3 M trong binh kin đên nhiêt độ nao đó cân băng đươc thiêt lâp: ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ 2 NO2 (k) 2 NO (k) + O2 (k) băng thưc nghiêm quang phổ xac đinh đươc nông độ NO2 luc cân băng là 0,06 M ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ A- Nông độ ban đâu cua NO2 là 0,3 M. ̀ ̀ ̉ B- Nông độ luc cân băng cua O2 là 0,12 M. ̀ ́ ̀ ̉ C- Hăng số cân băng KC = 1,06. ̀ ̀ D- Hăng số cân băng KC = 1,92. ̀ ̀ ̣ Câu 38: chon câu sai Công có thể biên hoan toan thanh nhiêt, trai lai nhiêt không thể biên hoan toan thanh công. ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ A- Không thể có quá trinh trong đó nhiêt lây tư môt nguôn đươc chuyên thanh công mà không có ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ sư bổ sung. B- Không thể có đông cơ vinh cưu loai II. ̣ ̃ ̣ C- Nhiêt có thể truyên tư vât nong sang vât lanh. Nhiêt không thể truyên tư vât lanh sang vât nong. ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ Câu 39: chon câu sai Nôi năng U là ham trang thai. ̣ ̀ ̣ ́ A- Nôi năng hệ cô lâp đươc bao toan. ̣ ̣ ̉ ̀ B- Có thể có đông cơ vinh cưu loai I. ̣ ̃ ̣ C- Độ tăng nôi năng cua hệ đung băng tông nhiêt lương và công mà hệ nhân tư môi trương. ̣ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ Câu 40: chon câu sai Quy ươc về dâu cua công W và nhiêt Q như sau: ́ ̉ ̣ A- Công do hệ tac đông lên môi trương có dâu W > 0. ́ ̣ ́ B- Nhiêt do hệ hâp thụ tư môi trương có dâu Q > 0. ̣ ́ ́ C- Công và nhiêt do hệ tac đông lên môi trương có dâu W < 0, Q < 0. ̣ ́ ̣ ́ D- Nhiêt và công do môi trương tac đông lên hệ có dâu Q > 0, W > 0. ̣ ́ ̣ ́
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net