logo

ĐỀ THI TOÁN RỜI RẠC Kỳ II 2006 - 2007


ĐỀ THI TOÁN RỜI RẠC Kỳ II 2006 - 2007 Câu 1: Định nghia đồ thị phăng + tô mau đồ thị ̃ ̉ ̀ Câu 2: Phat biêu KQ (ko CM) cua số đương đi độ dai r nôi 2 đinh ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ cua 1 đơn đồ thị và điêu kiên cân và đủ để 1 đồ thị ko phăng (dl ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ Kuratowski) Câu 3: Phát biểu + Chứng minh công thức Euler về môi quan hệ ́ số miên, số đinh, số canh trong 1 biểu diễn phăng cua 1 đơn đồ ̀ ̉ ̣ ̉ ̉ thị phăng , liên thông. ̉ Câu 4: Áp dụng thuât toan dijkstra tìm đương đi ngắn nhất. ̣ ́ Câu 5 là cho biêu thức hâu tố *2+3-|5yx-*+(| là dâu mui tên cua mũ ́ ̣ ́ ̃ ̉ y) a.Xac đinh bt đó b.Viêt bt dươi dang tiên tố ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ Câu 6: Dung ký thuât quay lui hay tim 1 tâp con A cua tâp hơp ̀ ̣ ̃ ̀ ̣ ̉ ̣ X={35;25;18;15;9;5;3} sao cho tông cac số trong tâp A đung = 42 ̉ ́ ̣ ́ Câu 7: là cho ham Boole F cua 3 biên x,y,z có tinh chât sau vơi ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ moi x,y,z F(x ngang,y,z)= F(x,y ngang,z)= F(x,y,z ngang)= F((x,y,z)ngang) Biêt F(0,0,0 = 1) lâp bang giá trị cua F, sau đó khai ́ ̣ ̉ ̉ triên tông cac tich và khai triên tich cac tông cua F. ̉ ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̉
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net