logo

Đề thi tiếng Trung năm 2003-2004

Tài liệu tham khảo thi tiếng Trung Quốc năm học 2003-2004 ( Đề chính thức).
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Kú thi tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng ---------------------------- N¨m häc 2003 – 2004 Th− viÖn CLB Gia s− Ams --------------------------- GSABook §Ò chÝnh thøc www.giasuams.org M«n thi: TiÕng Trung Quèc 106/11 Lª Thanh NghÞ §T: 04.8684441 – 04.9152590 Thêi gian lµm bµi: 90 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò. I. Dïng tõ ng÷ trong ngoÆc ®iÒn vµo vÞ trÝ thÝch hîp duy nhÊt trong c©u (trong bµi lµm chØ cÇn viÕt ra ch÷ c¸i ë vÞ trÝ ®−îc lùa chän) (1.5 ®iÓm) 1.他 A 这几天 B 好象 C 有点儿 D 高兴。(不) 2.你 A 的鞋 B 放在 C 他的椅子上 D ? (怎么) 3.小张告诉 A 明天 B 去 C 老师家 D 作客。(我) 4.小王,A 你 B 把我的书 C 拿来 D 吗?(能) 5.你 A 常常 B 写 C 信 D 吗?(给他) II. Chän tõ ®óng duy nhÊt ®iÒn vµo chç trèng (trong bµi lµm chØ cÇn viÕt ra ch÷ c¸i t−¬ng øng víi tõ ®−îc lùa chän) (2 ®iÓm) 1.这_____鞋是我在百货大楼买的。 A.二 B.两 C.双 D.俩 2.明天下______课,我们就去看电影吧。 A.了 B.着 C.过 D.得 3.大卫没有什么______的爱好。 A.相当 B.特别 C.非常 D.一定 4.你______常给父母写信,不然他们不放心。 A.要 B.可以 C.能 D.会 5.他唱歌唱得_____教师还好。 A.比较 B.跟 C.比 D.不如 III.S¾p xÕp c¸c tõ ng÷ sau ®©y thµnh c©u hoµn chØnh (1 ®iÓm) 1.放/很多/书/着/书架上。 2.买/画儿/两/书店/我/去/想/张。 3.比赛/去/跟/足球/老师/一起/看/高开。 4.我们/电影/看的/那个/有意思/昨天/很。 IV. §æi nh÷ng c©u sau ®©y sang c©u ch÷ “把”(1 ®iÓm) 1.我的车叫王兰开去了。 2.你能搬走这个大箱子吗? V. §Æt c©u víi c¸c tõ ng÷, cÊu tróc sau (mçi lo¹i ®Æt 1 c©u) (1.5 ®iÓm) 1.不如 2.不是……,而是…… 3.如果……,就…… VI. DÞch c¸c c©u d−íi ®©y sang tiÕng Trung Quèc (3 ®iÓm) 1. Ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 1954 ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ngµy lÔ kû niÖm quan träng cña nh©n d©n ViÖt Nam. 2. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· cèng hiÕn c¶ ®êi m×nh cho sù nghiÖp c¸ch m¹ng ViÖt Nam. 3. Ngoµi viÖc häc tiÕng Anh ra, häc sinh Trung häc phæ th«ng cßn cã thÓ häc tiÕng Nga, tiÕng Trung Quèc vµ tiÕng Ph¸p. ---------HÕt--------- Hä vµ tªn thÝ sinh:....................................... Sè b¸o danh:............................................. Ch÷ ký cña Gi¸m thÞ 1:.............................Ch÷ ký cña Gi¸m thÞ 2:..............................
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net