logo

Đề thi thử Môn Những NLCB của CNM-L F2


Đề thi thử Môn Những NLCB của CNM-L F2 Thời gian làm bài: 60 phút A. Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất cho những câu hỏi dưới đây (3điểm). Câu 1: Hàng hoá là: a. Sản phẩm của lao động để thỏa mãn nhu cầu của con người b. Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu của con người thông qua mua bán c. Sản phẩm ở trên thị trường d. Sản phẩm sản xuất ra để đem bán Câu 2: Lượng giá trị của 1 đơn vị hàng hoá thay đổi : a. Tỷ lệ nghịch với thời gian lao động xã hội cần thiết và năng suất lao động. b. Tỷ lệ thuận với thời gian lao động xã hội cần thiết . c. Tỷ lệ nghịch với năng suất lao động. d. Cả b, và c. Câu 3: Khi tăng năng suất lao động thì: a. Số lượng hàng hoá làm ra trong một đơn vị thời gian tăng. b. Tổng giá trị của hàng hoá không thay đổi . c. Giá trị một đơn vị hàng hoá giảm xuống . d. Cả a, b, c. Câu 4: Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá là: a. Lao động tư nhân và lao động xã hội. b. Lao động giản đơn và lao động phức tạp. c. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng. d. Lao động quá khứ và lao động sống. Câu 5: Giá cả của hàng hoá được quyết định bởi: a. Giá trị của hàng hoá. b. Cung cầu và cạnh tranh. c. Giá trị của tiền tệ trong lưu thông. d. Cả a, b và c. Câu 6: Giá trị của hàng hoá được quyết định bởi: a. Sự khan hiếm của hàng hoá. b. Sự hao phí sức lao động của con ngưòi. c. Lao động trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá . d. Công dụng của hàng hoá. Câu 7: Khi cường độ lao động tăng lên thì: a. Số lượng hàng hoá làm ra trong một đơn vị thời gian tăng lên. b. Số lượng lao động hao phí trong thời gian đó không thay đổi. c. Giá trị một đơn vị hàng hoá giảm đi. d. Cả a, b,và c. Câu 8: Chọn phương án đúng trong các phương án sau đây: a. Lao động cụ thể được thực hiện trước lao động trừu tượng. b. Lao động cụ thể tạo ra tính hữu ích của sản phẩm. c. Lao động trừu tượng chỉ có ở người có trình độ cao, còn người có trình độ thấp chỉ có lao động cụ thể. d. Cả a, b, c đều đúng. Câu 9: Giá cả hàng hoá là: a. Giá trị của hàng hoá. b. Quan hệ về lượng giữa hàng và tiền. c. Tổng của chi phí sản xuất và lợi nhuận. d. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá Câu 10: Giá trị sử dụng là gì: a. Là công dụng của vật có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người. b. Là tính hữu ích của vật. c. Là thuộc tính tư nhiên của vật . d. Cả a, b và c. B. Điền từ thích hợp vào chỗ trống (3điểm) 1. Tư bản là……mang lại……………….cho nhà tư bản bằng cách………. 2. Sức lao động là………tồn tại trong cơ thể sống, được người đó……mỗi khi sản xuất ra……….. 3. Tư bản bất biến là bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thức…...khi tham gia vào quá trình sản xuất thì giá trị của nó……………….. 4. Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được bằng cách………vượt quá…………….trong điều kiện……………….. 5. Tư bản tài chính là ………….giữa……………….và……………. C. Tự luận (4điểm) Trình bày những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net