logo

Đề tài: Xác định mối quan hệ giữa một số thông số đánh giá chất lượng nước mặt và mức độ đa dạng động vật phù du ở hồ Bẩy Mẫu

Trong những năm gần đây, với tốc độ đô thị hóa, Hà Nội đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề về môi trường. Sự suy giảm nước mặt trong thành phố bao gồm ô nhiễm sông, hồ, ao...đòi hỏi phải có sự quan tâm nhiều hơn đến công tác quan trắc và quản lý chất lượng nước mặt.Tuy nhiên hầu hết việc quan trắc ở Việt Nam hiện nay vẫn thực hiện qua phân tích các thông số thủy sinh...
Sinh viên thực hiện: Đỗ Thủy Nguyên Giáo viên hướng dẫn: TS. Trịnh Quang Huy 1. Tính cấp thiết của đề  tài  Trong  những  năm  gần  đây,  với  tốc  độ  đô  thị  hóa  và  hiện  đại  hóa  nhanh chóng, Hà Nội  đang phải  đối  mặt  với  hàng  loạt  các  vấn  đề  về  môi  trường.  Sự  suy  giảm  nước  mặt  trong  thành  phố  bao  gồm  ô  nhiễm  sông,  hồ,  ao…  đòi  hỏi  phải  có  sự  quan  tâm  nhiều  hơn  đến  công  tác  quan  trắc  và  quản  lý  chất  lượng  nước mặt.   Tuy nhiên, hầu hết việc quan trắc  nước  mặt  ở  Việt  Nam  hiện  nay  vẫn  thường  được  thực  hiện  qua  phân  tích các thông số thủy hóa mà hầu  như  ít  đề  cập  đến  việc  sử  dụng  các  thông  số  thủy  sinh,  trong  khi,  giải  pháp  sử  dụng  các  thông  số  thủy  sinh  như  là  một  chỉ  thị  ô  nhiễm  từ  lâu  đã  được  nghiên  cứu  và  đưa  vào  áp  dụng  trong  thực  tiễn  ở  nhiều  nơi  trên  thế  giới,   Bên  cạnh  đó,  những  dữ  liệu  có  được  từ  việc  phân  tích,  đánh  giá  môi  trường  trong  mối  quan  hệ  với  các chỉ tiêu thuỷ sinh và thuỷ hoá  trong  thời  gian  dài  sẽ  là  cơ  sở  cho  việc  mô  hình  hoá  những  diễn  biến tính chất nước trong hệ sinh  thái  hồ  và  giúp  ích  cho  việc  đưa  ra  các  định hướng,  giải  pháp  nhằm  bảo  vệ  môi  trường  nước  mặt  trong  hiện tại và tương lai lâu dài “Xác định mối quan hệ giữa một  số thông số đánh giá chất lượng  nước mặt và mức độ đa dạng động  vật phù du ở hồ Bẩy Mẫu ” 2. Mục đích và của nghiên  c ứu  Đánh  giá  chất  lượng  nước  hồ  Bẩy  Mẫu  thông  qua  một  số  thông  số  thuỷ hoá   Xác định các loại động vật phù du  và mức độ đa dạng của chúng trong  hồ  về  số  lượng  và  thành  phần  loài.  Xác  định mối quan hệ giữa tính  đa  dạng  về  số  lượng  và  thành  phần  loài  của  động  vật  phù  du  với  các  thông  số  thủy  hoá  của  hồ  đã  được  PHẦN I NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  NGHIÊN CỨU Hồ Bẩy Mẫu   Diện tích: 21 ha   Sức chứa: 500,000 m3 nước.   Chức  năng:  Chứa  nước  mưa,  xử  lý  nước thải, cải thiện  điều kiện vi  khí hậu  Hồ  tiếp  giáp  với  các  khu  dân  cư  thuộc  2  quận  Đống  Đa,  Hai  Bà  Trưng  hàng  ngày  phải  tiếp  nhận  nước  thải  từ  các  hộ  dân  cư  xung  quanh,  nước  thải  từ  các  nhà  máy  và các loại nước thải bệnh viện   Đánh giá hiện trạng nước hồ  Bẩy Mẫu qua một số các thông số  thủy hóa  Số lượng và thành phần loài  động vật phù du trong hồ Bẩy  Mẫu  Mối quan hệ giữa các thông số  thủy hóa và thông số về động  vật phù du trong hồ Bẩy Mẫu Lấy mẫu Hình 1. Sơ đồ các điểm lấy mẫu Phân tích Phân tích và xử lý số liệu  Các  số  liệu  được  thu  thập,  xử  lý  và minh hoạ bằng phần mềm Excel.  PHẦN II. KẾT QUẢ Hình 2. Sự biến đổi các thông số thủy hóa qua các  Hình 3. Sự biến đổi các thông số thủy hóa tại các điểm  Hình 4. Mật độ và thành phần các nhóm động vật phù  du
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net