logo

Đáp án và hướng dẫn giải đề 019 Môn hóa

Tham khảo tài liệu 'đáp án và hướng dẫn giải đề 019 môn hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ðÁP ÁN VÀ HƯ NG D N GI I ð 019 PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Chän C. Hçn hîp 2 r−îu t¹o ®−îc 3 ete: R−O−R ; R’−O−R’ v R−O−R’. 2. Chän C. C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH ↓ + 3HBr 0,03 0,03 C% = 0,03 × 94 = 2,82 gam chiÕm 2,82% trong 100 gam dung dÞch 3. Chän C. NH2 l nhãm thÕ lo¹i 1, −u tiªn nhãm thÕ tiÕp theo (Br) v o vÞ trÝ o, p. o t , xt 4. Chän D. CH4 + O2 (KK)  HCH=O + H2O → o t , xt hoÆc 2CH3OH+ O2 (KK)  2HCH=O + 2H2O → 5. Chän C. Khèi l−îng: axit axetic = axit fomic ⇒ sè mol: axit axetic (x) < axit fomic (y) èng nghiÖm 1 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2 x x/2 èng nghiÖm 2 2HCOOH + CaCO3 → (HCOO)2Ca + H2O + CO2 y y/2 ⇒ x/2 < y/2 ⇒ thÓ tÝch CO2 thu ®−îc tõ èng nghiÖm thø 2 nhiÒu h¬n èng nghiÖm 1. 6. Chän A. Lo¹i B, D v× c«ng thøc cã 4 nguyªn tö cacbon. Lo¹i C v× kh«ng cã nhãm -CH=O 7. Chän D. RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH 0,15 0,15 9,7 ⇒ KLPT trung b×nh = R + 44 + R’ = = 64,67 ⇒ ph¶i cã H-COO-CH3 = 60 < 64,67 0,15 lo¹i B, C. Gi÷a A v D th× chän D v× hai este cã gèc r−îu kÕ tiÕp CH3 v C2H5. 8. Chän D. Glyxerin l chÊt láng (1), cã vÞ ngät (3), dÔ tan trong n−íc (4), t¸c dông ®−îc víi Na (5), hãa este víi axit (7) v t¸c dông víi Cu(OH)2 t¹o dung dÞch phøc m u xanh (8) 9. Chän A. V× t¸c dông víi dung dÞch HCl l ph¶n øng thñy ph©n nªn lo¹i A, B. 1 5,4 sè mol monosaccarit dù ph¶n øng tr¸ng Ag = Ag = = 0,025 2 108 × 2 NÕu l xenluloz¬ th× khèi l−îng xenluloz¬ = 0,025 ×(180 - 18) = 4,05 g ≠ 8,55 g vËy lo¹i D v chän C v× 0,025 ×(360 - 18) = 8,55 g 10. Chän C. Tinh bét v xenlulz¬ ®Òu cã c«ng thøc (C6H10O5)n, ®Òu kh«ng tan trong n−íc l¹nh v ®Òu dù ph¶n øng thñy ph©n. 13. Chän C. 2nCH4 → nC2H2 → nCH2=CH-Cl → P.V.C 4,0 Khèi l−îng P.V.C = khèi l−îng CH2=CH-Cl v b»ng = 5,0 tÊn 0,8 22,4 × 2 62,5 Ta cã tû lÖ: = ⇒ V = 3584 m3 V(m ) 5 × 103 3 14. Chän C. Phenol cã tÝnh chÊt axit v cã ph¶n øng thÕ Br v o vßng benzen 16. Chän A. s¶n phÈm chÝnh cña sù thÕ clo v o nguyªn tö H liªn kÕt víi nguyªn tö cacbon bËc cao 18. Chän A. ChÊt khÝ tho¸t ra do kh«ng cã ph¶n øng víi dung dÞch Br2 l CH4 = 1,12 lÝt 1,12 %Vmetan = × 100% = 25% 4,48 19. Chän B. tªn gäi cã sè vÞ trÝ nhãm chøc tõ ®Çu gÇn nhãm chøc nhÊt 20. Chän C. axit CH3COOH yÕu h¬n HCl 21. Chän C. Dïng Pb ®Èy Ag, sau ®ã dïng Fe ®Èy Pb 22. Chän D. Al v Cu kh«ng thÓ cøng h¬n Fe 23. Chän A. ¸p dông biÓu thøc Faraday kim lo¹i tho¸t ra ë catot: 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A× I ×t 64 × 5 × 1 × 3600 m= = = 5,9 gam n× F 2 × 96500 24. Chän A. Ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn l dïng chÊt khö khö oxi cña oxit kim lo¹i ®Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i 27. Chän B. Trong dung dÞch HCl, kim lo¹i Ca t¸c dông víi HCl tr−íc v chØ t¸c dông víi H2O khi hÕt HCl 28. Chän B. Tinh thÓ kim lo¹i nhãm IIA cã ba lo¹i cÊu tróc: lôc ph−¬ng (Be, Mg); lËp ph−¬ng t©m diÖn (Sr, Ca); lËp ph−¬ng t©m khèi (Ba) 29. Chän C. 2Al + 3H2O → Al(OH)3 + 3H2 ↑ (ph¶n øng oxi hãa-khö) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O (ph¶n øng trao ®æi) 31. Chän B. FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 0,015 0,015 ⇒ khèi l−îng kÕt tña Fe(OH)3 = 1,065g 32. Chän C. Lo¹i A v× FeO kh«ng ph¶i l axit. Lo¹i B v× Fe(OH)2 cã thÓ cã tÝnh oxi hãa Lo¹i D v× FeSO4 kh«ng trung tÝnh m cã tÝnh axit trong dung dÞch 33. Chän D. FeCl3 ← Fe → FeCl2 0,2 0,2 0,2 ⇒ khèi l−îng FeCl3 = m1 = 32,5g khèi l−îng FeCl2 = m2 = 25,4g 36. Chän C. 10 electron p thuéc c¸c ph©n líp 2p6 v 3p4. CÊu h×nh e ho n chØnh: 1s22s22p63s23p4 cã tæng sè e = 16 l S 37. Chän C. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑ 2KClO3 → 2KCl + 3O2↑ 2KNO3 → 2KNO2 + O2↑ 2CaOCl2 → 2CaCl2 + O2↑ a a a a Cïng khèi l−îng a sÏ gi¶i phãng sè mol O2 lÇn l−ît b»ng ; ; ; 304 81,67 202 254 38. Chän C. FeS → H2S → PbS 0,1 0,1 ⇒ khèi l−îng kÕt tña = 0,1 × 239 = 23,9g 40. Chän D. sè mol H2 = 0,09 ⇒ sè mol O trong oxit KL = 0,09 hay 1,44 gam khèi l−îng KL trong oxit = 4,8 - 1,44 = 3,36 gam 0,06 × 2 0,12 sè mol KL tÝnh tõ ph¶n øng víi HCl = = (n l hãa trÞ KL) n n 3,36 × n 84 n ⇒ khèi l−îng mol KL = = ⇒ n =2 tháa m n KL = 56 l Fe 0,12 3 42. Chän B. Stiren l m nh¹t m u Br2, phenol t¹o kÕt tña tr¾ng víi Br2, r−îu kh«ng ph¶n øng 43. Chän D. r−îu X t¸ch n−íc t¹o anken M, anken céng HBr t¹o dÉn xuÊt halogen P, thñy ph©n dÉn xuÊt halogen t¹o r−îu X 44. Chän D. D l andehit, E l axit, B l muèi. D v E cã cïng sè nguyªn tö cacbon 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí PH N RIÊNG (thÝ sinh chØ ®−îc l m mét trong hai phÇn: phÇn I hoÆc phÇn II) PhÇn I: d nh cho thÝ sinh ch−¬ng tr×nh kh«ng ph©n ban (6 c©u- tõ c©u 45 ®Õn c©u 50) o 45. Chän B. 2H2S + 3O2  2SO2 + 2H2O t → 2,24 3,36 46. Chän D. 2H2S + SO2 → 2H2O + 2S tû lÖ 2: 1 ®Ó chÊt khÝ → chÊt láng + r¾n 47. Chän A. MnO2 + 4HCl →MnCl2 + Cl2 + 2H2O. Sè mol Cl2 = sè mol MnO2 = 0,2. 48. Chän C. %O = 100 - 54,54 - 9,09 = 36,37% 54,54 36,37 Tû lÖ C : H : O = : 9,09 : = 2 : 4 : 1. ⇒ CT§GN C2H4O. 12 16 X ®¬n chøc, dung dÞch l m ®á quú tÝm nªn X l axit ®¬n chøc (cã 2 nguyªn tö O) ⇒ C4H8O2. 49. Chän B. V× sè mol hçn hîp lu«n b»ng 0,20 mol = 2 lÇn sè mol H2 = 0,30 mol. 50. Chän B. X thuéc lo¹i axit hoÆc este ®¬n chøc. PhÇn II: d nh cho thÝ sinh ch−¬ng tr×nh ph©n ban (6 c©u-tõ c©u 51 ®Õn c©u 56) 51. Chän C. t¸c dông víi Na l r−îu, céng H2 v trïng hîp l r−îu kh«ng no 52. Chän B. Crom cã cÊu tróc tinh thÓ lËp ph−¬ng t©m khèi 53. Chän A. 3Cl2 + 16NaOH + 2CrCl3 → 2Na2CrO4 + 12 NaCl + 8H2O 0,015 0,08 0,01 54. Chän A. Tû lÖ FeO : Fe2O3 = 1:1 ⇒ hçn hîp coi nh− chØ cã Fe3O4 : 2x(mol) Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O v 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 §é t¨ng khèi l−îng = 0,71 gam l l−îng clo kÕt hîp víi FeCl2. ⇒ sè mol Cl2 = 0,01 Theo PTHH: sè mol FeCl2 = Fe3O4 = 0,02 VËy, m = 232 × 0,02 × 2 = 9,28 gam 55. Chän C. Dïng H2O hßa tan chia 4 chÊt th nh hai nhãm: tan l Na2SO4 v Na2CO3. kh«ng tan l CaSO4 v CaCO3. Sôc CO2 v o phÇn chÊt kh«ng tan trong n−íc nhËn ®−îc CaCO3 tan − CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2HCO 3 dïng dung dÞch Ca(HCO3)2 t¹o ra nhËn ®−îc Na2CO3 cã kÕt tña Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaHCO3. 56. Chän A. H + 2  → + CO 3 − ← HCO 3 − 0,05 0,06 d− ⇒ kh«ng cã ph¶n øng t¹o CO2 ðÁP ÁN ð 019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C C D C A D D C C A D C C D A C A B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C D A A A C B B C A B C D D D C C C C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 B B D D B D A C B B C B A A C A 3
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net