logo

Đáp án và hướng dẫn giải đề 011 Môn hóa

Tham khảo tài liệu 'đáp án và hướng dẫn giải đề 011 môn hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ðÁP ÁN VÀ HƯ NG D N GI I ð 011 PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 3. Ch n A. Sau khi ph n ng hoàn toàn thu ñư c hai kim lo i → Cu và Ag → còn Cu ch t o ra Fe2+. Fe – 2e → Fe2+ Cu –2e → Cu2+ Ag+ + 1e → Ag a 2a b 2b 0,4 0,4 0,4 ⇒ mAg = 43,2 (g) ⇒ mCu = 49,6– 43,2= 6,4 (g) → nCu dư = 0,1 mol Theo ðLBT electron : 2a + 2b = 0,4 (1) và 56a + 64(b + 0,1) = 18,4 (2) Gi i h : a=b = 0,1 mol → m Fe = 5,6g và mCu = 18,4 – 5,6 = 12,8 (g) 5. Ch n A . B sai vì Cr ch ph n ng v i NaOH nóng. C sai vì Fe không ph n ng v i NaOH. D sai vì Mg và Pb không ph n ng v i dung d ch NaOH loãng ngu i. o  ,t 6. Ch n A. 0,05 mol FeSO4 → 0,05 mol Fe(OH)2 + O2→ 0,025 mol Fe2O3 ⇒ m= 0,025. 160 = 4,00 (g) 15. Ch n D CH3 CH3 CH3 CH2CH2CH3 CH C2H5 CH3 C2H5 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 H3C C 2H5 CH3 CH3 CH3 CH3 24. Ch n D. s mol Na = 2 s mol H2 = 0,2.2 = 0,4 (mol) → mNa = 9,2 g Theo ðLBTKL: m hh + mNa = mmu i + m H ⇒ m mu i = 15,4 + 9,2 – 0,2.2 = 24,2 (g) 2 31. Ch n C. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 +2 Ag 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NaCl + 2NO + 4H2O 3Cu + 8NaHSO4 + 2NaNO3 → 3CuSO4 +5Na2SO4 + 2NO + 4H2O N u vi t phương trình ion thu g n thì nhanh hơn 33. Ch n D. 0,01 mol Fe2O3 sau nhi u ph n ng l i t o ra 0,01 mol Fe2O3 0,02 mol Fe sau nhi u ph n ng l i t o ra 0,02 mol FeO ⇒ kh i lư ng h n h p = 0,01. 160 + 0,02. 72 = 3,04 (g) 34. Ch n D. A. SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4 B. Br2 + H2O → HBr + HBrO C. PBr3 + H2O → HBr + H3PO3 D. 2NaBr (r n) + 2H2SO4 (ñ c, nóng) → Br2 + SO2 + Na2SO4 + 2H2O 35. D ñúng. Vì các nguyên t có electron cu i cùng n m phân l p (n-1)dx ph i có l p ngoài cùng là ns1 hay ns2 nên ñ u là các kim lo i 43. Ch n C A. s mol H2O = 0,5 mol sai vì n u là ph n ng ete hóa thì s mol H2O < 0,5 mol B. s mol h n h p anken = 1,0 mol sai vì n u ch t o ra anken thì s mol anken = 0,5 mol C. s mol H2O ≤ 0,5 mol. ðúng vì n u t o ete thì s mol H2O < 0,5 mol, còn n u ch sinh ra anken thì s mol anken = 0,5 mol D. 0,5 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 47. A. T axetilen b ng 1 ph n ng không th t o ra CH3COOH B. (CH3CO)2O + H2O → 2CH3COOH C. CH3OH + CO→ CH3COOH D. 2CH3CH2CH2CH3 + 5O2 →4CH3COOH + 2H2O ðÁP ÁN ð 011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B A A A A D A A C A D A A D D B D B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B A D C B A B D C C C D D D A C D D C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 B B C B C A A D C A C A C A B C 2
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net