logo

Đắc nhân tâm


Là một cuốn sách dạy làm người rất hay trong mọi thời đại. Cuốn sách chính là bí quyết của những người thành công. Tôi hi vọng những ai đọc cuốn sách này sẽ rút ra bài học riêng cho chính bản thân mình. Chúc các bạn thành công! Phần Một Muốn Lấy Mật Đừng Phá Tổ Ong Ngày 7 tháng 5 năm 1931, mƣời ngàn ngƣời ở châu thành Nữu Ƣớc đƣợc mục Kích một cuộc săn ngƣời sôi nổi chƣa từng thấy. Một trăm năm mƣơi lính Công an bao vây một căn phố để bắt tên tƣớng cƣớp Crowley, biệt danh Là "Hai Súng" vì lúc nào y cũng mang hai cây súng ở trong mình. Họ leo Lên mái nhà bắn xuống, đặt súng liên thinh trên nóc những nhà chung Quanh, dùng hơi cay và trong hơn một tiếng đồng hồ cả một khu mỹ lệ Nhất của Nữu Ƣớc vang lên tiếng súng và tiếng "lạch tạch" của liên Thinh. Crowley núp sau chiếc ghế bành đệm bông, bắn lại lính không ngừng. Khi bắt đƣợc y rồi, viên giám đốc Công an tuyên bố: "Nó vào hạng tội Nhân nguy hiểm nhất. Nó muốn giết ngƣời là giết, không vì một lý do Gì hết". Nhƣng còn chính tội nhân, Crowley, Y tự xét y ra sao? Muốn biết, bạn hãy đọc hàng sau này mà y vừa chống Cự với lính vừa viết để lại cho đời: "Dƣới lớp áo này, trái tim ta Đập, chán ngán nhƣng thƣơng ngƣời không dám làm hại một ai hết". Không muốn làm hại ai hết! Vậy mà trƣớc đó mấy ngày, khi một ngƣời Lính Công an lại gần y để hỏi giấy phép lái xe hơi, thì y xả ngay một Loạt súng, giết ngƣời đó tức thì. Một kẻ sát nhân không gớm máu nhƣ Vậy mà còn tự khoe: "Trái tim thƣơng ngƣời, không muốn làm hại ai hết!". Trƣớc khi ngồi lên ghế điện để chịu tử hình tại khám Sing Sing, y còn Than: "Tôi chỉ tự vệ mà ngƣời ta xử tôi nhƣ vậy đó". Nghĩa là trong thâm tâm, y nhất định không chịu nhận y có tội. Bạn sẽ nói: "Thì chỉ có nó nghĩ thế, chứ còn ai lạ đời nhƣ vậy nữa". Không đâu, thƣa bạn: kẻ thù số một của nƣớc Mỹ, Al Capone, tên đầu Đảng ăn cƣớp đã làm cho châu thành Chicago kinh khủng, cũng nói: "Ta Đã dùng những năm tƣơi đẹp nhất trong đời để mua vui cho thiên hạ, vậy Mà phần thƣởng chỉ là bị chửi, và bị săn bắt nhƣ một con thú dữ". Mà cả Dutch Schultz, một trong những tên cƣớp lợi hại nhất ở Nữu Ƣớc Cũng tuyên bố với một ký giả rằng y là ân nhân của thiên hạ. Viên giám đốc khám Sing Sing, ông Lawes, viết: "Ở Sing Sing, những tội Nhân đều tự cho họ cũng có tâm trạng thông thƣờng không khác đời Chi hết. Cũng lý luận giảng giải tại sao chúng bắt buộc phải cạy tủ Sắt hoặc bóp cò... và tuyên bố rằng bỏ tù chúng thật là bất công". Nếu ba tên cƣớp đó và cả bọn khốn nạn đƣơng nằm trong khám, tự cho Mình vô tội nhƣ vậy thì những ngƣời mà chúng ta gặp mỗi ngày ở ngoài Đƣờng, cả các bạn nữa, cả tôi nữa, chúng ta ra sao? Cho nên ông John Wanamaker, một thƣơng gia lớn có lần đã tự thú: "Từ Ba mƣơi năm nay, tôi đã hiểu rằng: sự chỉ trích chẳng ích lợi gì hết". Ông đã sớm hiểu bài học đó. Riêng tôi, tôi đã phải phấn đấu trong Một phần ba thế kỷ trƣớc khi thấy ló ra ánh sáng của chân lý này: "Dù ngƣời ta có lỗi nặng đến đâu, thì trong một trăm lần, tới chín Mƣơi chín lần ngƣời ta tự cho là vô tội". Chỉ trích đã vô ích mà còn nguy hiểm, vì làm thƣơng tổn lòng tự ái của Ngƣời và gây ra oán thù. Hơn nữa, kẻ bị ta chỉ trích tự nhiên sẽ hằn Học chỉ trích lại ta, nhƣ ông tổng trƣởng Bộ Nội vụ Albert Fall, vì ăn Hối lộ một trăm ngàn đồng mà dùng gƣơm súng đ àn áp kẻ bị ức hiếp, Sau vỡ lở, bị ngồi khám, làm cho dƣ luận toàn quốc oán hờn Chính phủ, Đảng Cộng hòa suýt đổ, Tổng Thống Harding bị giày vò, lo lắng đến đỗi ít năm sau thì chết. Vậy mà khi ngƣời ta trách y đã lợi dụng lòng tin Cậy của bạn là ông Harding và phản ông, thì vợ y nhảy chồm chồm lên, Khóc sƣớt mƣớt vặn tay bứt tóc, rủa đời, la lớn: "Không! không! chồng Tôi không phản ai hết. Cả một tòa nhà đầy vàng cũng không quyến rũ Đƣợc chồng tôi. Chồng tôi đã bị ngƣời ta phản". Tâm trạng con ngƣời nhƣ vậy đó. Kẻ làm quấy oán trách đủ mọi ngƣời, Mà chẳng bao giờ oán trách mình cả. Bạn cũng nhƣ vậy và tôi cũng nhƣ Vậy. Cho nên từ nay, mỗi lần muốn chỉ trích ai, ta nên nhớ hai tƣớng Cƣớp Capone và Crowley, nhớ Bộ trƣởng Bộ nội vụ Fall. Ta nên hiểu rằng Những lời chỉ trích ta thốt ra, cũng nhƣ con chim bồ câu, bao giờ nó cũng Trở về chỗ cũ. Kẻ bị ta chỉ trích chắc chắn sẽ tìm hết lý lẽ để tự Bào chữa và trở lại buộc tội ta. Và hiểu vậy nên ông Abraham Lincoln đã để lại cái danh là có tài dẫn Đạo quần chúng bực nhất trong lịch sử loài ngƣời. Hồi thiếu thời ông Nhiệt liệt chỉ trích bất cứ ai, thậm chí tới viết những thơ phúng thích Để chế giễu ngƣời ta rồi đem liệng cùng đƣờng cho thiên hạ đọc cƣời Chơi. Một lần cũng vì thói đó, suýt gây nên một cuộc đấu gƣơm. Từ Đó chẳng những ông không bao giờ nhạo báng, mỉa mai ai nữa, mà còn Khoan dung dễ dãi với mọi ngƣời. Châm ngôn của ông là: "Đừng xét ngƣời, Nếu ta không muốn ngƣời xét lại ta". Trong thời Nam Bắc chiến tranh, có một lần bại quân phƣơng Nam, ban đêm Chạy tới một con sông, vì mƣa bão mà nƣớc dâng cao không thể nào qua Nổi. Ông đánh dây thép, rồi muốn chắc chắn hơn, lại sai ngƣời mang Hiệu lệnh cho đại tƣớng Meade cầm đầu quân phƣơng Bắc bảo phải lập Tức tấn công quân Phƣơng Nam do tƣớng Lee cầm đầu. Nhƣng Meade vì ngần Ngừ, trễ nải đã làm ngƣợc hẳn lệnh ông và để cho quân Phƣơng Nam thừa Lúc mực nƣớc xuống, qua sông mà thoát đƣợc, lỡ mất cơ hội độc nhất, Vì chỉ một trận đó có thể chấm dứt cuộc Nam Bắc tƣơng tàn. Ông Lincoln giận lắm, la: "Trời cao đất dày, nhƣ vậy là nghĩa lý gì?" . Rồi ông than với con rằng: "Quân Địch ở trong tay ta mà để cho nó thoát! Trong tình thế đó bất cứ ai cầm Quân cũng có thể đánh bại tƣớng Lee. Mà nếu cha có mặt tại đó, chắc Chắn đã thắng trận rồi!". Đoạn ông hậm hực viết bức thƣ này: Đại tƣớng thân mến, Tôi không tin rằng ông nhận chân đƣợc sự đại Tƣớng Lee trốn thoát tai hại là dƣờng nào! Quân đội y ở trong tay ta, Và vì y đã bại nhiều phen, nếu đánh ngay lúc đó thì chí một trận thì Chiến tranh đã kết liễu. Nay thì nó sẽ kéo dài ra không biết đến bao Giờ. Thứ hai trƣớc, ông đã không thắng nổi Lee, bây giờ y đã qua sông, Mà lực lƣợng của ông chỉ có thể bằng hai phần ba hôm đó thì làm sao Thắng nổi y đƣợc nữa? ... Dịp may ngàn Năm một thuở của ông đã qua rồi và không ai thấu nổi nỗi buồn khổ Của tôi!... Nhƣng bức thƣ đó, bức thƣ Trách nhẹ nhàng có vậy, ông viết rồi mà không gởi. Sau khi ông chết, Ngƣời ta tìm thấy trong giấy tờ của ông. Vậy có lẽ ông đã tự nghĩ: "Hãy khoan, đợi một chút... đừng hấp tấp. Ta ngồi yên ổn trong tòa Bạch Ốc này mà ra lệnh thì thật dễ. Nhƣng Nếu ta đã có mặt tại bãi chiến trƣờng, nếu nhƣ ông Meade từ mấy tuần Nay, ta đã thấy máu chảy, đã nghe tiếng rên la của lính bị thƣơng hoặc Hấp hối, thì có lẽ ta cũng không hăng hái tấn công kẻ địch lắm. Vả Lại, nếu ta có tính rụt rè của Meade thì ta cũng hành động y nhƣ ông Ta. Thôi, việc đã vậy rồi, nói cũng vô ích. Gởi bức thƣ này đi, dù Ta có hả giận chút đỉnh, nhƣng Meade sẽ trách lại ta, sinh ra oán giận, Mất lòng tự tin của ông ta đi, và biết đâu ông chẳng từ chức nữa". Là vì ông đã kinh nghiệm rằng những lời nghiêm trách không có ích lợi Gì cả. Theo Theodore Roosevelt kể lại Rằng hồi ông còn làm Tổng Thống, mỗi lần gặp điều khó xử, thƣờng Ngả lƣng vào ghế, nhìn lên tấm hình của Lincoln treo trên tƣờng và tự Hỏi: "Lincoln ở địa vị mình, sẽ xử trí ra sao? giải quyết ra sao?" . Chúng ta cũng vậy, lần sau có muốn "xài" ai, hãy rút tấm giấy năm mỹ Kim ở trong túi ra mà ngắm hình Lincoln trên đó và tự hỏi rằng: "Ở Vào địa vị ta, Lincoln xử trí ra sao?" và muốn sửa đổi ngƣời, ta hãy sửa Đổi ta trƣớc đã. Nhƣ vậy có lợi hơn và... ít nguy hiểm hơn". Khổng Tử nói: "Khi bực cửa nhà ta dơ thì đừng chê nóc nhà bên sao đầy Tuyết". Hồi nhỏ tôi tự phụ lắm. Một Lần nhận đƣợc bức thƣ có thêm mấy chữ này: "Thƣ này đọc cho ngƣời Ta viết, mà không coi lại". Tôi thích hàng chữ đó lắm vì tôi thấy nó Cho ta có vẻ quan trọng và bề bộn công việc. Rồi một hôm, muốn lên Mặt với một tiểu thuyết gia, tôi viết thƣ cho ông ta và cũng thêm hàng Chữ ấy. Tiểu thuyết gia đó gởi trả bức thƣ và thêm vào: "Chỉ có sự Ngu xuẩn của ông mới ví đƣợc với sự thô lỗ của ông thôi". Nói cho đúng, tôi đã vô lễ và những lời chỉ trích đó không phải là Không đáng. Nhƣng vì tôi chỉ là một thằng ngƣời, nên tôi thấy nhục Lắm và thâm oán tiểu thuyết gia đó đến nỗi mƣời năm sau, khi hay tin ông ta chết tôi đã chẳng tiếc một ngƣời có tài mà chỉ nhớ tới sự ông đã làm thƣơng tổn lòng tự ái của tôi. Vậy bạn muốn ngƣời ta oán tới chết, thì hãy dùng những lời chỉ trích Cay độc. Còn không thì nên nhớ rằng loài ngƣời không phải luôn có Lý trí đâu. Họ hành động suy nghĩ theo tình cảm, thành kiến, lòng kiêu Căng và hợm hĩnh của họ. Sự chỉ trích ví nhƣ một mồi lửa, mà lòng kiêu Căng của con ngƣời là một kho thuốc súng, gặp nhau tức bùng nổ, gieo Tai hại vô cùng. Benjamin Franklin hồi Nhỏ vụng xử bao nhiêu thì sau này lại giỏi về khoa tâm lý và dụng Nhân bấy nhiêu cho nên đƣợc bổ làm sứ thần Huê Kỳ tại Pháp. Bí quyết Của sự thành công đó là ông không bao giờ chỉ trích ai hết và chỉ thành Thực ca tụng đức tính của ngƣời thôi. Chỉ trích oán trách ngƣời, buộc lỗi cho ngƣời thì kẻ điên nào cũng biết. Nhƣng hiểu ngƣời và tha thứ cho ngƣời thì phải có tâm hồn cao cả và Sức tự chủ mạnh mẽ mới đƣợc. Carlyle Nói: "Muốn xét độ lƣợng của ai chỉ cần xem cách xử sự của ngƣời đó Với kẻ dƣới". Vậy đáng lẽ buộc tội, chỉ trích ai thì ta phải rán hiểu Họ, tìm nguyên nhân những hành vi của họ. Đó là nguồn gốc của cảm Tình, khoan dung và hòa hảo. Đức Thƣợng Đế kia mà còn đợi khi ngƣời ta chết rồi mới xét công và tội. Tại Sao ngƣời phàm nhƣ chúng ta lại nghiêm khắc hơn Ngài? Phần Hai Một Bí Quyết Quan Trọng Trong Phép Xử Thế Muốn Dẫn dụ ai làm việc theo ý ta, chỉ có cách là làm cho ngƣời ấy phát Khởi cái ý muốn làm việc đó. Xin Các bạn nhớ kỹ điều ấy. Xin các bạn Nhớ rằng không có một cách thứ hai nào nữa. Đã đành, bạn có thể chĩa súng sáu vào bụng một ngƣời qua đƣờng mà Bắt ngƣời đó phải cởi đồng hồ ra đƣa cho bạn. Bạn cũng có thể bắt Một ngƣời làm công phải chăm chỉ làm việc cho tới khi bạn quay lƣng Đi, bằng cách dọa tống cổ hắn ra cửa. Cầm chiếc roi mây, bạn có thể bắt con nít vâng lời đƣợc. Nhƣng những Cách tàn bạo đó có những phản ứng tai hại lắm. Muốn cảm động ai và Dẫn dụ ngƣời đó hành động, chỉ có một cách là ngƣời ta muốn gì, cho Ngƣời ta cái đó. Mà chúng ta muốn Những gì? Ít lắm, nhƣng khi chúng ta đã muốn thì chúng ta nằng nặc đòi Cho kỳ đƣợc. Những cái chúng ta muốn là: 1. Sức khỏe và sanh mạng. 2. Ăn. 3. Ngủ. 4. Tiền của. 5. Để tiếng lại đời sau. 6. Thỏa nhục Dục. 7. Con cái chúng ta đƣợc mọi sự đầy Đủ. 8. Đƣợc ngƣời khác coi ta là quan trọng. Freud, nhà bác học Đức trứ danh về bệnh thần kinh nói rằng hai thì dục Căm bản của nhân loại là tình dục và thị dục huyễn ngã. Triết gia John Dewey nói: thị hiếu mạnh nhất của nhân loại là thị dục Huyễn ngã. Xin các bạn nhớ kỹ bốn chữ: "Thị dục huyễn ngã". Nghĩa nó Vô cùng và bạn sẽ gặp nó trong cuốn sách này. Bảy thị dục khác đều dễ thỏa mãn, duy có thị dục đó ít khi đƣợc thỏa Lắm, tuy nó cũng khẩn cấp nhƣ ăn và ngủ. Abraham Lincoln nói: "Ai cũng muốn đƣợc ngƣời ta khen mình". Chúng ta đều Thèm khát những lời khen chân thành mà than ôi! ít khi ngƣời ta cho ta Cái đó. Nhƣng kẻ nào đã học đƣợc Cái bí quyết làm thỏa mãn lòng đói khát lời khen đó, nó tuy kín đáo Mà dày vò ngƣời ta, đâm rễ trong lòng ngƣời ta, thì kẻ ấy "nắm đƣợc Mọi ngƣời trong tay mình" và đƣợc mọi ngƣời tôn trọng sùng bái, nghe Lời, "khi chết đi, kẻ đào huyệt chôn ngƣời đó cũng còn phải khóc nữa". Loài vật không có dục vọng ấy. Nghiêm quân của tôi khéo nuôi heo Và bò, kỳ đấu xảo canh nông nào ông cũng đƣợc giải thƣởng. Ở nhà, ông ghim hết thảy bằng cấp đó lên trên một tấm lụa trắng, khách khứa Lại ông mở ra khoe. Heo thản nhiên đối với những giải thƣởng ấy, còn ông thì khoái lắm, vì những giải thƣởng đó cho ông ái cảm tƣởng rằng ông rất quan trọng. Nếu các bậc tiền Nhân không có thị dục trở nên quan trọng đó, thì văn minh không có Và chúng ta cũng chỉ nhƣ loài vật thôi. Nhờ nhu cầu đó mà một thầy lý quèn, trong một tiệm tạp hóa, học lực Dở dang, mua những sách luật rách nát về mải miết học để rồi trở Nên một vĩ nhân: Lincoln. Các văn hào, thi hào viết đƣợc những cuốn Sách bất hủ, các ông "vua" dầu lửa, xe hơi... trở nên triệu phú đều Nhờ thị dục đó cả. Gia đình ít ngƣời Mà cất ngôi nhà cực rộng lớn, mua chiếc xe hơi kiểu mới nhất, sắm Bộ đồ cho hợp thời trang, khoe sự học hành tấn tới của mình: cũng đều Do thị dục đó hết. Cũng chỉ vì muốn thỏa lòng ao ƣớc trở nên một danh Nhân, mà biết bao thanh niên Mỹ thành tƣớng cƣớp lợi hại, những tay Sát nhân không gớm máu, cho đến nỗi chúng bị bắt rồi thì đòi cho đƣợc Đọc ngay những tờ báo đê tiện trong đó ngƣời ta tả chúng nhƣ những Vị anh hùng. Đƣợc coi hình chúng trên mặt báo bên cạnh hình những danh Nhân thế giới, chúng quên cái ghế điện nó đợi chúng. Muốn biết tính tình, tƣ cách một ngƣời ra sao, ta chỉ cần xét ngƣời đó Dùng những phƣơng tiện nào để thỏa mãn thị dục huyễn ngã. Rockfeller thỏa mãn nó bằng cách cất ở Bắc Kinh một nhà thƣơng tối Tân để săm sóc hàng triệu ngƣời nghèo, mà ông chƣa từng và sẽ chẳng Bao giờ thấy mặt. Dillinger thỏa mãn nó bằng cách giết ngƣời, ăn cƣớp Các ngân hàng. Bị lính công an săn bắt, nó trốn vào một trại ruộng Mà tự xƣng với ngƣời trong trại: "Dillinger là ta đây!". Nó tự đắc đƣợc Cái danh là "kẻ thù số một của quần chúng". Nhiều vĩ nhân trong thế giới cũng mắc cái tật tự khoe mình là quan trọng. George Washington bắt mỗi ngƣời phải xƣng tụng ông là: "Huê Kỳ Tổng Thống Đại nhân". Kha Luân Bố đòi cho đƣợc cái danh là "Đề Đốc Đại Tây Dƣơng và Phó Vƣơng Ấn Độ". Catherin, Nữ hoàng nƣớc Nga, không chịu Đọc những thƣ mà ngoài không đề: "Hoàng Đế ngự lãm". Bà Tổng Thống Lincoln, một hôm, dữ nhƣ cọp cái, quay lại mắng bà Grant giữa dinh Bạch Ốc: "Sao? Tôi chƣa mời mà bà cả gan dám đối tọa với tôi sao?" Các nhà triệu phú của ta sở dĩ bỏ tiền ra cho Đề đốc Byrd thám hiểm Nam Cực vì Đề đốc hứa sẽ lấy tên họ đặt tên cho những ngọn núi quanh Năm tuyết phủ ở miền ấy. Thi hào Victor Hugo chỉ cầu sao cho ngƣời ta Lấy tên ông đặt tên cho kinh đô nƣớc Pháp. Và thi hào Anh Shakespeare Tuy đã đƣợc cả nƣớc Anh tôn sùng mà còn mua tƣớc vị để thêm danh giá Cho gia đình. Có kẻ làm bộ đau, bắt ngƣời ta săn sóc mình, chiều chuộng Mình để đƣợc thấy mình là quan trọng. Nhƣ một cô nọ, hết hy vọng kiếm Chồng đƣợc, đƣơng khỏe mạnh hóa ra tật nguyền, nằm hoài ở giƣờng bắt Mẹ già săn sóc trong mƣời năm, lên thang xuống thang để hầu hạ cơm Nƣớc. Bà mẹ kiệt sức, chết. Trong vài tuần lễ cô ả ủ rũ, một hôm Bỗng đứng phắt ngay dậy, trang điểm rồi đi lại nhƣ hồi trƣớc. Đem giải phẫu bộ óc thì nửa số ngƣời điên cũng bình thƣờng nhƣ óc chúng Ta. Một vị bác học trứ danh nhận thấy rằng phần nhiều những ngƣời đó Chỉ muốn tìm trong tƣởng tƣợng, sự thỏa mãn của lòng tự phụ mà hóa Điên. Trong đời thực tế, họ tầm thƣờng Bao nhiêu, tự thấy mình hèn hạ bao nhiêu, thì trong thế giới tƣởng tƣợng Của họ, họ càng thấy oai quyền và danh vọng của họ lớn lao bấy nhiêu. Những kẻ đó sƣớng hơn chúng ta nhiều lắm. Họ đã kiếm đƣợc trong thế Giới thần tiên của họ cách thỏa mãn lòng khao khát danh vọng của họ. Họ đã ký một tấm chi phiếu một triệu đồng, hoặc viết một bức thƣ Tiến dẫn ta với hoàng đế Ba Tƣ rồi hãnh diện đƣa cho ta. Đã có những ngƣời khát khao danh vọng mà hóa điên nhƣ vậy, thì sự biết Khen tài năng của những ngƣời ở chung quanh ta tất phải là một phép Mầu nhiệm vô cùng. Tôi mới biết có Một ngƣời mỗi năm lãnh lƣơng một triệu đồng. Mà ông chủ ngƣời đó Lại có tiếng là keo cú nữa. Ngƣời Đó là Charls Schwab, ngƣời tin cẩn của ông vua thiếc Andrew Carnegie. Mà Charles Chwab có thiên tài không? Không. Biết rõ về dã kim thuật hơn Các viên kỹ sƣ khác không? Tuyệt nhiên không. Chính ông thú với tôi Rằng nhiều viên cộng sự với ông giỏi về kỹ thuật hơn ông nhiều lắm. Nhƣng ông có một tài hiếm có: tài chỉ huy, dẫn đạo. Ông biết cho ngƣời Ta cái mà ngƣời ta khát khao nhất: lời khen và lời khuyến khích. Bí quyết của ông đây. Tôi xin chép đúng lời ông và mong rằng những Lời vàng ngọc đó đƣợc khắc lên bảng đồng, treo trong mỗi nhà, mỗi Trƣờng học, mỗi cửa hàng, mỗi công sở. Học thuộc câu đó càng ích Lợi cả ngàn lần hơn thuộc những công thức hóa học hay là mực trung Bình mƣa mỗi năm ở Guatemala. Schwab Nói: Cái vốn quý nhất của tôi là Năng lực khêu gợi đƣợc lòng hăng hái của mọi ngƣời. Chỉ có khuyến Khích và khen ngợi mới làm phát sinh và tăng gia những tài năng mới Nhất của ngƣời ta mà thôi. Những lời Chỉ trích của ngƣời trên là một cách tai hại nhất để diệt cao vọng Của kẻ làm công. Tôi không bao giờ rầy ai hết. Tôi tin rằng tốt hơn Nên khuyến khích ngƣời ta và cho ngƣời ta một lý tƣởng để nói tới. Cho nên tôi luôn luôn saÜn sàng khen ngợi một cách thật thà. Tôi không Tiếc lời khen và rất dè dặt trong lời chê". Schwab nói vậy mà chúng ta hành động ra sao?Hoàn toàn trái ngƣợc. Có Điều chi không vừa ý là chúng ta nổi cơn lôi đình lên, còn nếu vừa ý ta ƣ? Ta làm thinh. Mà ông chủ của ông là ông Andrew Carnegie sở dĩ thành công kỳ dị nhƣ vậy cũng nhờ tài Biết khen ngƣời đó. Ông ca tụng những ngƣời giúp việc ông trƣớc mặt Họ. Ông ca tụng họ vắng mặt. Ông còn tìm đƣợc cách ca tụng họ sau Khi ông chết nữa. Ông nghĩ ra câu này và bắt ngƣời ta khắc lên mộ Chí của ông: "Đây là nơi nghỉ ngàn thu của một ngƣời biết cách thâu Dụng những ngƣời thông minh hơn mình". Nhà triệu phú Rockefeller cũng không có bí quyết chi khác. Khi một hội Viên của công ty ông đầu tƣ một cách tai hại ở Nam Mỹ làm cho công Ty lỗ một triệu đồng Mỹ kim, ông chẳng những không phiền hà mà còn Khen bạn tài tình vãn cứu đƣợc sáu mƣơi phần trăm số vốn bỏ ra, mà Chỉ còn lỗ có bốn mƣơi phần trăm thôi. Ziegfield, nhà dàn cảnh tài nhất của Nữu Ƣớc, đã nổi danh chỉ vì khéo Khoe trƣơng nét tuyệt mỹ của những cô đào phụ. Ông thƣờng nói bất Kỳ một ngƣời con gái nào, dù xấu đến nỗi "chẳng ai ngó tới hai lần", ông cũng tạo thành một ngôi sao rực rỡ trên sân khấu, chỉ vì ông khéo Tô điểm cho họ có một sức quyến rũ vô cùng huyền bí. Ông khen họ Đẹp, rồi họ tự thấy họ đẹp, sửa soạn cho đẹp thêm. Ông lại có óc Thực tế nữa: ông tăng lƣơng cho họ từ 30 mỹ kim lên một trăm bảy mƣơi Lăm mỹ kim, để họ có đủ tiền mà trang sức. Ông lại có những cử chỉ Phong nhã, lịch sự. Lần đầu tiên diễn vở nhạc kịch: "Ziegfield Follies", ông đánh dây thép chúc mừng khi đƣợc kết quả rực rỡ và lại tặng Mỗi cô đào phụ mặt bó hồng nữa. Hồi mà phong trào nhịn ăn cho bớt mập đang cuồng nhiệt, có lần tôi Cũng đua đòi và nhịn ăn trong sáu ngày sáu đêm. Không khó chịu chi hết. Tới ngày thứ sáu tôi thấy ít đói hơn ngày thứ nhì. Ấy vậy mà nếu ta để cho ngƣời nhà nhịn ăn trong sáu ngày thì ta đã Tự cho là có tội nặng, nhƣng bắt họ nhịn những lời khen và khuyến khích Của ta sáu ngày, sáu tuần, có khi sáu mƣơi năm thì ta không ân hận Chút nào. Mà xét ra, sự khen ngợi và khuyến khích cũng khẩn thiếtt Nhƣ đói cần ăn vậy. Một kép hát có danh nói: "Không có gì cần thiết Cho tôi bằng những tràng vỗ tay để nuôi lòng tự ái của tôi". Chúng Ta nuôi cơ thể của con ta, của bạn bè khách khứa, của ngƣời làm công Cho ta, mà ít khi ta cho họ thức ăn cần thiết cho lòng tự trọng của Họ. Chúng ta đãi họ thịt cá để bồi bổ sức khỏe, mà quên không tặng Họ những lời ca tụng nó vang trong óc rất lâu nhƣ những điệu nhạc tuyệt Thú. Tôi biết các bạn đọc tới đây Sẽ nói: "Phải! Ai lạ gì cái thuyết mật ngọt chết ruồi! Nịnh hót cho Ngƣời ta lên mây xanh chớ gì! Nhƣng ông ơi! Ngƣời thông minh họ không Cắn câu đâu!". Đã đành những lời Nịnh hót vụng về rỗng tuếch, vụ lợi, ở ngoài môi, chỉ lừa đƣợc những Ngƣời ngu thôi. Nó phải thất bại và thƣờng thƣờng nó thất bại. Nhƣng Nói cho đúng, ta phải nhận rằng thế gian này có nhiều ngƣời ƣa phỉnh Tới nỗi không phân biệt nỗi chân giả, câu nào họ cũng "khoái đƣợc" Hết, cũng nhƣ những kẻ đói quá rồi nhai cả cỏ, nuốt cả trùng... Chẳng hạn nhƣ hai anh em Mdivani, tự xƣng là Hoàng thân tuy không có lấy Một giọt máu vua chúa trong huyết quản. Tại sao anh em y đã chiếm nổi Giải quán quân trong đám đa thê? Họ đã làm tan nát nhiều trái tim đàn Bà, cƣới đƣợc những ngôi sao màn bạc "có danh nhất, và đẹp nhất, những ả danh ca cả thế giới ngƣỡng mộ, và những thiếu phụ quý phái có bạc Triệu? Họ làm cách nào? Một nữ ký giả của tuần báo Mỹ bàn về họ Nói rằng: "Đối với đại chúng, cái đa duyên của hai anh em Mdivani là Một trong những điều khó hiểu nhất từ cổ chí kim". Nhƣng một đào hát Danh tiếng hiểu thấu tâm lý phái mạnh, cho rằng sức quyến rủ mà không Một ngƣời đàn bà nào chống lại nổi của anh em nhà đó, chỉ ở chỗ nghệ Thuật phỉnh nịnh của họ tuyệt luân, nhất là ở trong thời đại vật chất Trơ trẽn mà nghệ thuật đó cơ hồ đã gần tuyệt. Cả đến Nữ hoàng Victoria nƣớc Anh cũng ƣa nịnh lắm. Và Thủ tƣớng Disraeli Thú rằng ông thƣờng dùng khoa đó trong suốt thời kỳ ông cầm quyền. Có khi ông nịnh Nữ hoàng mà không cần giữ ý tứ gì hết, nhƣ ông thợ Hồ đắp từng bay hồ lên tƣờng. Tuy ông nói vậy, nhƣng ta đừng quên trong Sử Anh quốc. Disraeli là một chính trị gia khôn ngoan, mánh lới xuất chúng, Không ai bì kịp, đáng bực thầy trong nghệ thuật đó, bạn và tôi không Bắt chƣớc đƣợc đâu. Cho nên đối với ông, chánh sách đó thành công, nhƣng thói thƣờng sự nịnh hót rốt cuộc Bao giờ cũng hại nhiều hơn lợi cho kẻ nịnh. Nó chỉ là một sự giả dối Và, cũng nhƣ in giấy bạc giả, thế nào cũng có phen bị bại lộ. Vậy thì lời khen tặng và lời nịnh hót khác nhau ở đâu? Chính ở chỗ một đàng thành thật tự đáy lòng phát ra và hoàn toàn Không vụ lợi, còn một đàng chỉ ở đầu lƣỡi, giả dối để kiếm lợi. Lời khen tặng, ai cũng hài lòng. Lời phỉnh nịnh ai cũng khinh bỉ. Dƣới một pho tƣợng đồng cổ hìng dung Obregon, ngƣời ta có khắc câu này Mà hồi sanh tiền đại tƣớng thƣờng nói: "Ta chớ nên sợ kẻ thù công Kích ta, mà rất nên ghê sợ những ngƣời bạn nịnh ta". Không! Trăm lần không! Tôi không khuyên bạn nịnh hót. Trái hẳn lại! Tôi muốn chỉ bạn một lối xử thế mới kia! Xin bạn cho phép tôi nhắc lại "Tôi muốn chỉ bạn một lối xử thế mới". Anh hoàng George sai khắc trong ngự tiền văn phòng của Ngài sáu câu Châm ngôn, trong đó có câu này: "Các ông dạy cho tôi đừng nịnh hót mà càng đừng nghe những lời nịnh hót Đê tiện". Triết gia Emerson lại nói: "Ngôn ngữ không dấu nổi bản tính". Nghĩa là: dù miệng lƣỡi khôn khéo Tới bực nào, bạn vẫn không giấu đƣợc bản tính của bạn. Nếu có một tài nịnh là đủ rồi, thì quá dễ, và chúng ta đều thành Những nhà ngoại giao đại tài cả. Đáng Lẻ chỉ nghĩ tới mình thôi, chúng ta nên rán để ý tới ngƣời khác, tìm Những tánh tốt của họ. Và lúc đó chúng ta sẽ có thể thành thật khen Họ mà không cần phải dùng những lời tán dƣơng giả dối để đến nỗi Chƣa kịp hở môi, chúng ta đã bị lột mặt nạ. Emerson lại còn nói: "Bất kỳ ngƣời nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, Đáng cho tôi học". Điều đó đúng với Emerson thì đối với bạn và tôi, Còn đúng cả ngàn lần nữa. Đừng nghĩ tới ta nữa, tới tài năng, nguyện Vọng của ta mà nghĩ tới đức tính của ngƣời. Và đả đảo cái thói nịnh đi. Lời khen thành thật và nhân từ phải tự Thâm tâm ta phát ra! Đừng tiếc những lời cảm ơn và khuyến khích! Và Những lời nói đó, ít lâu sau ta có thể quên đi, nhƣng những ngƣời đƣợc Khen tặng sẽ hoan hỉ và luôn luôn nhắc nhở tới. Phần Ba Hãy Khêu Gợi Ở Người Cái Ý Tự Muốn Làm Công Việc Mà Chính Ta Đề Nghị Với Họ Tôi Thì tôi ƣa trái cây. Nhƣng không hiểu vì một lẽ bí mật gì, loài cá không ƣa trái cây nhƣ tôi mà lại ƣa trùng. Vì vậy khi đi câu, tôi không nghĩ Đến cái tôi thích mà chỉ nghĩ đến cái mà cá thích thôi. Tôi không trái Cây vào lƣỡi câu để nhử chúng, mà móc vào đó một con trùng hay một Con cào cào, rồi đƣa đi đƣa lại trƣớc miệng cá và hỏi nói: "Cá có Thèm không?" . Tại sao ta không dùng Chiến thuật đó với ngƣời? Khi ngƣời ta hỏi ông Thủ tƣớng Lloyd George Tại sao ông nắm đƣợc quyền hành lâu mà ông khác thì bị lật đổ, bị Bỏ rơi, ông đáp: "Tôi luôn luôn rán kiếm mồi hợp sở thích của cá". Tại sao cứ luôn luôn nói tới cái mà chúng ta muốn? Thực là vô ích, Ngây thơ và vô lý. Đã đành, cái gì ta thích thì ta để ý tới luôn, nhƣng Chỉ có một mình ta để ý tới nó. Vì những ngƣơì khác họ cũng chỉ nghĩ Tới cái họ thích thôi, không cần biết ta thích cái gì. Cho nên chỉ một cách dẫn dụ ngƣời khác theo mình là lựa cách nói sao Cho lời yêu cầu của mình hạp với sở thích của họ và chỉ cho họ cách Đạt đƣợc sở thích đó. Xin bạn nhớ Kỹ điều đó. Nếu bạn muốn cấm con bạn hút thuốc chẳng hạn, đừng thuyết Giáo với nó, đừng bảo nó: "Ba muốn thế này. Ba muốn thế khác". Trái Lại nên chứng minh cho nó thấy rằng chất độc trong thuốc làm hại bộ Thần kinh và nều nó không bỏ thuốc đi, thì có lẽ tới kỳ thi thể thao Sau nó sẽ thua anh em mất. Phƣơng pháp đó luôn luôn công hiệu, dù là áp dụng với con nít hay với bò con, với đƣời ƣơi. Một hôm, hai cha con Triết gia R. W. Emerson muốn dụ một con bê vào chuồng. Nhƣng họ mắc phải Cái lỗi thông thƣờng là chỉ nghĩ tới cái họ muốn. Cho nên cha kéo, Con đẩy. Tai hại thay! Con bê cũng nhƣ họ. Chỉ nghĩ tới cái nó muốn thôi; Chân nó bám vào đất, cứng ngắc, không chịu rời đồng cỏ. Ngƣời ở gái Thấy tình cảnh đo, chị không biết nghệ thuật viết sách và viết tùy Bút, nhƣng ít nhất trong trƣờng hợp này, chị cũng có nhiều lƣơng tri hơn Triết gia Emerson. Chị nhữ con bê, đƣa ngón tay vào mõm con vật, nhƣ mẹ Cho con bú, và con vật ngoan ngoãn đi theo ngón tay chị vào chuồng. Ngay từ hồisơ sinh, bất kỳ hành động gì của ta cũng vì lợi hết. Ta cho Một hội thiện năm trăm đồng ƣ? Có chắc là hoàn toàn không Vị lợi không? Không. Bởi ta coi nhƣ vậy là để đƣợc tiếng hảo tâm, để Thỏa lòng ƣa làm một việc nhân từ, đẹp đẽ và cao cả và để phƣớc Về sau. Vì thánh kinh có nói rằng: "Con bố thí tức là cho Cha vậy". Hoặc Vì không từ chối đƣợc, vì sợ mắc cỡ... hay vì muốn làm vui lòng một Bạn thân, một thân chủ. Dù sao đi nữa cũng có một điều chắc chắn Là ta đã cho vì ta muốn thỏa mãn một thị dục. Trong cuốn thuật dẫn dụ Cách cƣ xử của loài ngƣời, Giáo sƣ Harry A. Overstreet viết: "Hành động Do những thị dục căn bản của ta mà phát sanh. Để tặng những ai muốn Dẫn dụ ngƣời khác trong việc làm ăn, trong chính trị cũng nhƣ trong trƣờng Học hay gia đình, chỉ có lời khuyên này là hơn cả: Trƣớc hết, phải gợi Trong lòng ngƣời một ý muốn nhiệt liệt nghe theo ta". Làm đƣợc nhƣ vậy Thì cả thế giới giúp ta thành công và suốt đời, chẳng bao giờ ta bị Thất bại và cô độc. Andrew Carnegie, Hồi nhỏ chỉ đƣợc học có bốn năm, nhƣng vì sớm hiểu bí quyết đó, nên Hồi kiếm ăn mỗi giờ công có bốn xu, mà tới sau này tính ra ông Đã quyên vào những việc từ thiện tới ba trăm sáu mƣơi lăm triệu đồng. Ông có hai đứa cháu làm cho mẹ lo lắng nhiều lắm vì đi học xa mà không Bao giờ viết thƣ về nhà. Ông có cách không buộc trả lời mà chúng Trả lời lập tức. Ông viết một bức thơ ngọt ngào lắm rồi tái bút: "Gởi cho mỗi cháu 5$". Nhƣng ông làm bộ quên không gởi tiền. Tức thì Thƣ có hồi âm liền, trong đó hai cháu cám ơn "Chú Andrew thân mến" và... Và gì nữa, chắc các bạn đã đoán đƣợc. Vậy ngày mai, nếu ta muốn cho ai làm một việc gì, ta hãy thong thả suy Nghĩ và tự hỏi: Làm sao dẫn dụ cho ông ấy muốn làm việc mình cầu ông ấy đây? Nhƣ vậy khỏi phải chạy lại Nhà ngƣời ta để rồi chỉ nói về dự định của mình, mà luống công vô ích. Mỗi năm một lần, tôi mƣớn một Phòng khiêu vũ tại một khách sạn lớn ở Nữu Ƣớc để diễn thuyết. Có lần tới kỳ diễn thuyết, ngƣời ta thình lình cho tôi hay rằng tiền Mƣớn phòng tăng lên gấp ba giá cũ. Khi đó tôi đã quảng cáo, in vé Xếp dọn đâu vào đó rồi. Tất nhiên là tôi không muốn trả giá đó. Làm sao bây giờ? Đi kêu ca với ngƣời quản lý khách sạn đó ƣ? Đem cái Thắc mắc của mình tỏ với ngƣời ta ƣ? Ích lợi gì đâu? Ngƣời đó cũng Nhƣ tôi, chỉ quan tâm tới điều họ muốn thôi. Tôi suy nghĩ và hai ngày Sau tôi lại tìm ngƣời đó, và nói: "Nhận đƣợc thƣ ông, tôi hơi ngạc nhiên. Nhƣng tôi không trách ông đâu. Ở vào địa vị ông, có lẽ tôi cũng hành động nhƣ ông. Bổn phận của ông quản lý khách sạn này là thâu cho đƣợc nhiều lợi. Nếu ông kkông Làm nhƣ vậy thì ngƣời ta sẽ mời ông ra và nhƣ vậy là đáng lắm... Nhƣng Nếu ông quyết giữ cái giá đó thì xin ông lấy một mảnh giấy và chúng Ta cùng xét xem lợi và hại ra sao". Rồi tôi gạch một dọc chia tờ giấy ra là hai, một bên để "Lợi" một Bên để "Hại". Trong cột "Lợi", tôi Biên mấy chữ này: "Phòng khiêu vũ sẽ trống" và tôi bàn miệng thêm: "Nhƣ vậy, ông có thể cho mƣớn để khiêu vũ hay hội họp. Lời lắm, vì Khi đó giá mƣớn sẽ cao hơn nhiều, phải không, ông? Nếu tôi chiếm phòng ấy trong ba tuần, chắc chắn là thiệt cho ông số lời ấy". Bây giờ chúng Ta xét tới "Hại", trƣớc hết đáng lẽ tăng số lời lên đƣợc, ông sẽ Không thu đƣợc một đồng nào hết, vì tôi không đủ sức trả giá ông Định, sẽ đi mƣớn nơi khác để diễn thuyết. "Vả lại còn mất cái lợi này nữa. Tôi diễn thuyết, sẽ có nhiều thính Giả thƣợng lƣu, có học, giàu có và danh tiếng tới nghe. Thực là một Sự quảng cáo cực tốt cho ông. Ông cứ bỏ 5.000$ quảng cáo trên báo, Không chắc đã quyến rủ đƣợc một số thính giả nhƣ vậy tới khách sạn ông. Cái đó cũng đáng kể, phải không ông?" . Vừa nói tôi vừa viết hai điều hại đó trong cột "Hại", rồi đƣa tờ giấy Cho ông ta và nói: "Xin ông cân nhắc kỹ lƣỡng lợi và hại đi, rồi cho Tôi biết quyết định ra sao". Hôm sau, Tôi nhận đƣợc một bức thƣ cho hay rằng tiền mƣớn đáng lẽ tăng lên 300 phần trăm thì chỉ tăng lên năm mƣơi phần trăm thôi. Xin các bạn để ý rằng tôi không hề xin giảm giá nhé. Trong suốt câu Chuyện tôi chỉ nói tới điều mà ông ta quan tâm tới, tôi chỉ tìm kiếm Và bày tỏ cho ông ta cách đạt đƣợc ý muốn đó thôi. Nếu tôi theo sự xúc động tự nhiên trong lòng mà chạy tới kiếm ông Ta, la lên: "Cái gì lạ lùng vậy? Tự nhiên ông tăng tiền mƣớn lên ba Trăm phần trăm khi ông biết chắc rằng tôi đã quảng cáo rồi, đã in Vé rồi? Ba trăm phần trăm! Kỳ cục không? Điên rồi mà! Không khi nào Tôi chịu giá đó đâu!". Và chuyện sẽ Xảy ra sao? Chắc chắn là chúng tôi sẽ cãi nhau và các bạn biết cãi Nhau thƣờng thƣờng kết quả ra sao. Dù tôi phải làm cho ông ta phải tự Nhận rằng ông có lỗi đi nữa thì lòng tự ái của ông ta cũng không Chịu thua và chấp nhận lời tôi yêu cầu. Henry Ford nói: "Bí quyết thành công, nếu có, là biết tự đặt mình vào Địa vị ngƣời và suy xét vừa theo lập trƣờng của ngƣời vừa theo lập trƣờng Của mình". Trong nghệ thuật dùng ngƣời, Chƣa có lời khuyên nào chí lý bằng lời đó, cho nên tôi muốn nhắc lại: "Bí quyết thành công là biết tự đặt mình vào địa vị ngƣời và suy xét Vừa theo lập trƣờng của ngƣời, vừa theo lập trƣờng của mình". Chân lý Đó giản dị minh bạch làm sao! Đáng lẽ ai cũng biết ngay. Thế mà trong Một trăm ngƣời, thì có tới chín mƣơi ngƣời không biết đến, trong chín Mƣơi chín trƣờng hợp. Bạn muốn có một Thí dụ ƣ? Thì ngày mai tới sở, bạn cứ xem xét những thƣ bạn nhận đƣợc, Sẽ thấy sự thiếu lƣơng tri đó. Đây là một bức thƣ chép nguyên văn, Nói cho đúng hơn, là một tờ châu tri, của ông giám đốc một hãng quan Trọng chuyên môn quảng cáo bằng vô tuyến điện gởi cho mỗi ông quản Lý các sở vô tuyến điện trong nƣớc. Gởi ông John Blank ở Blankville Ông Blank thân mến, Công ty Megavox chúng tôi muốn giữ vững ƣu thế vẫn có từ trƣớc tới Nay trong địa hạt quảng cáo bằng vô tuyến điện. Tôi không cần biết điều ông muốn. Tôi đƣơng lo lắng việc của tôi đây. Ngân hàng không chịu cho tôi cố nhà của tôi thêm một hạn nữa... Sâu ăn hết bông hồng của tôi... hôm qua chứng khoán xuống giá... tôi lỡ Xe điện sáng nay... chiều qua ngƣời ta không mời tôi dự tiệc... y sĩ Bảo tôi bị động mạch, bị bệnh thần kinh viêm. Tôi đƣơng quạu đây thì Đọc nhằm bức thƣ của một kẻ tự thị chỉ nói đến dự định của y, ý muốn Của y thôi! Cha chả là ngu! Vậy mà làm nghề quảng cáo chứ!. Việc quảng cáo của Quốc gia, nhờ công ty chúng tôi truyền thanh đã Mở đƣờng cho lối quảng cáo mới đó. Và những chƣơng trình phát thanh Của chúng tôi từ hồi đó tới nay đã cho chúng tôi một địa vị cao hơn Những hãng khác. À, phải! Hãng ông Giàu nhất, mạnh nhất. Rồi sao? Cái đó liên can gì tới tôi đâu? Ông
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net