logo

CNH-HDH va yeu cau phat trien nang luc sang tao cua con nguoi

Tham khảo bài viết 'cnh-hdh va yeu cau phat trien nang luc sang tao cua con nguoi', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
MUÏC LUÏC Baûng keâ chöõ vieát taét :...............: 2 Môû ñaàu :..................................................................:3 Chöông I: Coâng Nghieäp Hoaù . Hieän Ñaïi Hoaù ñaát  nöôùc :.......................................................................:4 1. Tìm hieåu veà Coâng Nghieäp Hoaù , Hieän Ñaïi Hoaù ñaát nöôùc :.......................................................................:4 1.1. Khaùi Nieäm :.................................................:4 1.2. Ñaëc ñieåm :...................................................:4 1.3. Moät soá noäi dung cô baûn cuûa Coâng Nghieäp Hoaù , Hieän Ñaïi Hoaù :............................................:4 1.3.1. Chuyeån ñoåi cô caáu Kinh Teá theo höôùng Hieän Ñaïi hoaù hôïp lyù vaø hieäu quaû cao hôn :.............:5 1.3.2. Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc :...................:5 1.3.3. Ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa . 2. Moät soá ñoøi hoûi , yeâu caàu trong quaù trinh Coâng Nghieäp Hoaù , Hieän Ñaïi Hoaù ñaát nöôùc :...........:5 2.1. Thöïc trang veà ñaát nöôùc :..........................:6 2.2 .Nhöõng yeâu caàu ñoøi hoûi trong töøng lónh vöïc : :7 Chöông II: Yeâu caàu veà naêng löïc saùng taïo cuûa  con ngöôøi :..............................................................:9 1. Tìm hieåu veà söï saùng taïo :...............................:9 1.1. Quan nieäm cuûa Chuû Nghóa Duy Taâm :. . .:9 1.2. Trieát hoïc Maùcxít :.......................................:9 2. Nhöõng nhaân toá aûnh höôûng söï saùng taïo cuûa con ngöôøi :....................................................................:10 2.1. Nhaân toá thaãm myõ – xaõ hoäi :..............:10 2.2. Nhaân toá thaãm myõ – töï nhieân :............:11 Keát luaän :...........................................................:14 Danh muïc taøi lieäu tham khaûo :...................:15 Baûng keâ chöõ vieát taét  - Chính trò : CT 1 - Nhaø xuaát baûn : NXB -Coâng nghieäp hoaù : CNH - Hieän ñaïi hoaù : HÑH - Kinh teá : KT Môû ñaàu CNH , HÑH ñang ñöôïc taát caû caùc Quoác Gia quan taâm , laø xu theá mang tinh tat61 yeáu toaøn caàu . Ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån thì ñeå ñaåy nhanh quaù trình taêng tröôûng Kinh Teá vaø phaùt trieån xaõ hoäi . Ñoái vôùi caùc nöôùc chaäm vaø ñang phaùt trieån thì CNH , HÑH laø con ñöôøng taát yeáu ñeå thoaùt khoûi ngheøo nan , laïc haäu , töøng böôùc hoäi nhaäp vaøo tröôøng Quoác Teá . Nhöng CNH , HÑH ñaát nöôùc cuõng phaûi ñi ñoâi vôùi vieäc phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi, vaø ñaát nöôùc ta ñang trong tieán trình CNH , HÑH thì yeâu caàu veà phaøt trieån 2 con ngöôùi laø raát quan troïng . Vaø nhöõng ñoøi hoûi veà phaùt trieån söï saùng taïo con ngöôøi trong quaù trinh CNH , HÑH luoân ñi ñoâi vôùi nhau . Chöông I: COÂNG NGHIEÄP HOAÙ , HIEÄN ÑAÏI   HOAÙ ÑAÁT NÖÔÙC . 1 . Tìm hieåu veà coâng nghieäp hoaù , hieän ñaïi  hoaù daát nöôùc . 1.1. Khaùi nieäm . Ñaûng ta xaùc ñònh CNH , HÑH laø quaù trình chuyeån ñoåi caên baûn toaøn dieän caùc hoaït ñoäng saûn xuaát , kinh doanh , dòch vuï vaø quaûn lyù kinh teá - xaõ hoäi , töø söû duïng söùc lao ñoäng thuû coâng chuyeån sang söû duïng moät caùch phoå bieán söùc lao ñoäng cuøng vôùi coâng ngheä ,vaø phöông tieän, phöông phaùp tieân tieán hieän ñaïi döïa treân söï phaùt trieån cuûa coâng nghieäp vaø tieán boä 3 khoa hoïc-coâng ngheä taïo ra naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi cao . 1.2. Ñaëc ñieåm . Do nhöõng bieán ñoåi cuûa neàn kinh teá theá giôùi vaø ñieàu kieän cuï theå cuûa ñaát nöôùc. CNH, HÑH ôû nöôùc ta hieän nay coù nhöõng ñaëc ñieån chuû yeáu : • Thöù nhaát : CNH phaûi gaén lieàn vôùi HÑH . • Thöù hai : CNH nhaèm muïc tieâu ñoäc laäp daân toäc vaø CNXH . • Thöù ba : CNH trong ñieàu kieän cô cheá thò tröôøng coù söï ñieàu tieát cuûa nha ønöôùc . • Thöù tö : CNH, HÑH trong neàn kinh teá môû cöûa phaùt trieån caùc quan heä kinh teá vôùi nöôùc ngoaøi. 1.3. Moät soá noäi dung cô baûn cuûa coâng nghieäp  hoaù , hieän ñaïi hoaù . 1.3.1. Chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá thoe höôùng  hieän ñaïi hoaù hôïp lyù vaø hieäu quaû cao . Cô caáu KT laø moái quan heä höõu cô giöõa caùc ngaønh KT , caùc vuøng KT , caùc TPKT , … . Cô caáu KT hôïp lyù laø ñieàu kieän ñeå neàn KT taêng tröôûng phaùt trieån . Cô caáu KT hôïp lyù thì ñaùp öùng ñöôïc caùc nhu caàu : • Noâng nghieäp giaûm daàn veà tæ troïng , taêng daàn veà coâng nghieäp , xaây döïng vaø dòch vuï . • Trình ñoä kyõ thuaät cuûa neàn KT tieán boä phuø hôïp vôùi söï tieán boä khoa hoïc vaø coâng ngheä treân Theá Giôùi . • Khai thaùc toái ña tieàm naêng cuûa ñaát nöôùc , caùc ngaønh , ñòa phöông … • Taïo döïng “cô caáu môû” . 4 1.3.2. Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc . Bao goàm nhöõng ngöôøi coù ñöùc coù taøi , ham hoïc hoûi , thoâng minh , saùng taïo , laøm vieäc queân mình vì neàn ñoäc laäp , phoàn vinh cuûa Toå Quoác , coù kieán thöùc , thaønh thaïo veà nghieäp vuï. Ñaàu tö cho giaùo duïc , ñaøo taïo , ñi ñoâi vieäc ñoù phaûi boá trí vaø söû duïng toát nguoàn nhaân löïc ñaõ ñöôïc choïn , phaùt huy ñaày ñuû khaû naêng hoïc hoûi , tìm toøi , daëc bieät laø söï saùng taïo cuûa con ngöôøi . Ñeå ñoùng goùp xöùng ñaùng vaøo söï ngieäp CNH , HÑH thì ñaëc bieät coi troïng vieäc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc . 1.3.3. Ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa . CNH , HÑH ôû nöôùc ta nhaèm muïc tieâu xaây döïng CNXH : cuûng coá , hoaøn thieän , thieát laäp quan heä saûn xuaát phuø hôïp ñònh höôùng XHCN . Laø giaûi phaùp khaéc phuïc nhöõng nghòch lyù cuûa CNH ,HÑH . Xaùc laäp cheá ñoä coâng höõu veà tö lieäu saûn xuaát . Quan heä saûn xuaát ñöôïc caûi bieán daàn töù thaáp ñeán cao theo trình ñoä phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát . Tuy nhieân , sau khi nhöõng quan nieäm giaùo ñieàu veà CNXH vaø cuøng vôùi noù , heä thoáng CNXH ñaõ suïp ñoå tröôùc thöû thaùch khaéc nghieät cuûa lòch söû , thì vôùi chuùng ta ñònh höôùng CNXH trôû thaønh moät vaán ñeà môùi meû , khoâng tieàn leä . Ñieàu ñoù ñoøi hoûi ôû daân toäc Vieät Nam nhöõng noå löïc , tìm toøi , saùng taïo raát lôùn caû veá maët lyù luaän cuõng nhö veà thöïc tieãn . 5 2. Moät soá ñoøi hoûi , yeâu caàu trong quaù trình  Coâng nghieäp hoaù , Hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc . 2.1. Thöïc traïng ñaát nöôùc . Laø moät nöôùc ngheøo , treân thöïc teá hieän nay chuùng ta khoâng theå nhaäp khaåu ñöôïc nhöïng daây chuyeàn coâng ngheä tieân tieán , nhöõng coâng ngheä cao , coâng ngheä saïch maø thöôøng chæ nhaäp ñöôïc caùc thieát bò trung bình thaäm chí laïc haäu . Ñieàu ñoù khoâng ít gaây khoù khaên nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc ñoái vôùi taêng tröôûng KT , baûo veä moâi tröôøng vaø söùc khoeû con ngöôøi . Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy, chuùng ta phaûi coù nhöõng tìm toøi noå löïc saùng taïo treân nhieàu phöông dieän : huy doäng voán ñeán tính toaùn hieäu quaû kinh teá – xaõ hoäi , tieáp caän coâng ngheä ñaûm baûo caân ñoái giöûa taêng tröôûng KT vaø tieán boä xaõ hoäi , giöõa ñaåy maïnh saûn xuaát vaø caân baèng sinh thaùi . Laø nöôùc khoâng coù tieàn ñeà khoa hoc töï nhieân vaø kyû thuaät truyeàn thoáng nhö nöôùc ta thì vieäc ñaåy maïnh saùng taïo coâng ngheä môùi khoâng phaûi laø moät ñieàu ñôn giaûn . Ñoùn daàu tìm toøi saùng taïo coâng ngheä môùi trong nhöõng lónh vöïc maø ñaát nöôùc coù lôïi theá chính laø taïo ra khaû naêng caïnh tranh bình ñaúng treân thò tröôøng Quoác Teá . bôûi vaäy , khi daát nöôùc ñaõ chuyeån sang thôøi kyø ñaåy maïnh CNH , HÑH thì vaán ñeà phaùt huy saùng taïo trong lónh vöïc khoa hoc – coâng ngheä thay vì chæ chuù yù ñeán nhaäp khaåu coâng ngheä ñaõ trôû thaønh vaán ñeà caáp thieát . 6 2.2. Nhöõng yeâu caàu , ñoøi hoûi trong töøng lónh  vöïc . Khoâng chæ giôùi haïn trong lónh vöïc saûn xuaát , nhaèm taêng naêng suaùt lao ñoäng , taêng saûn phaåm xaõ hoäi , maø coøn ñöôïc môû roäng ra taát caû caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi , taïo ra hieäu quaû cao . CNH , HÑH cuõng laøm thay ñoåi ñôøi soáng vaät chaát , tinh thaàn , laøm hình thaønh nhöõng giaù trò chuaån möïc môùi . Ñaàu tieân laø ñoåi môùi veà coâng ngheä , theo ñaùnh giaù cuûa boä khoa hoïc – coâng nghe . Vieät Nam ñang ôû trình ñoä laïc haäu so vôùi caùc nöôùc tieân tieán nhaát Theá Giôùi khoaûng 100 naêm , so vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån thì trung bình khoaûng laø 2 ñeán 3 theá heä , hoaëc 4 ñeán 5 theá heä tuyø töøng lónh vöïc cuï theå . Do ñoù ñaây laø vaán deà trôû neân raát caùp baùch vaø noå löïc raát lôùn . Khoâng chæ yeâu caáu phaùt huy saùng taïo trong lónh vöïc coâng ngheä maø coøn lieân quan ñeán chính nhöõng yeâu caàu saùng taïo trong quaûn lyù san xuaát . Tuyø nhöõng trình ñoä khaùc nhau maø coù nhöõng phöông phaùp , phöông tieän khaùc nhau . Ñoàng thôøi , caùc thaønh töïu khao hoïc – coâng ngheä khi ñöôïc aùp duïng vaøo caùc lónh vöïc khaùc nhau cuûa hoaït ñoäng xaõ hoäi cuõng keùo theo nhöõng yeâu caàu môùi ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng ñoù . Söï nghieäp CNH , HÑH ñöôïc thöïc hieän trong cô cheá thò tröôøng neân nhöõng yeâu caàu veá saùng taïo caøng trôû neân caáp thieát hôn . Cô cheá thò tröôøng taïo ra nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi cho söï phaùt trieån kinh teá , naêng löïc saùng taïo cuûa con ngöôøi , cuõng doàng thôøi ñaåy nhanh söï phaân cöïc giaøu ngheøo , baát bình ñaúng xaõ hoäi 7 , söï leäch pha giöõa kinh teá vaø ñaïo ñöùc , caùc naêng löïc thöïc tieãn vaø söï phaùt trieån tinh thaàn nhaân caùch con ngöôøi … Ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa maø daân toäc ta löïa choïn chính la giaûi phaùp khaéc phuïc nhöõng nghòch lyù cuûa CNH , HÑH neân ñoøi hoûi daân toäc Vieät Nam nhöõng noå löïc tìm toøi saùng taïo raát lôùn caû veà maët lyù luaän cuõng nhö veá thöïc tieãn , vaø ñaûng ñaõ khaúng ñònh raèng CNH , HÑH ñaát nöôùc laø söï nhieäp cuûa toaøn daân . Chöông II: YEÂU CAÀU VEÀ NAÊNG LÖÏC   SAÙNG TAÏO CUÛA CON NGÖÔØI . 1. Tìm hieåu veà söï saùng taïo . 1.1. Quan nieäm cuûa Chuû Nghóa Duy Taâm . Theo nhöõng nhaø duy taâm khaùch quan : saùng taïo laø söï theå hieän cuûa yù nieäm thì veà nguyeân taéc nhöõng ñieàu kieän xaõ hoäi , nhöõng quan heä xaõ hoäi khoâng coù quan heä baûn chaát vôùi saùng taïo vaø khaû naêng saùng taïo cuûa con ngöôøi . Theo nhöõng nhaø duy taâm ñaët ñoái laäp caù nhaân vôùi xaõ hoäi : saùng taïo chæ laø bieåu hieän Theá Giôùi taâm linh cuûa caù theå hoaëc chæ laø söï thaêng hoa trong naêng löïc tình duïc … vai troø tích cöïc cuûa nhöõng nhaân 8 toá xaõ hoäi ñoái vôùi saùng taïo ñaõ hoaøn toaøn bò phuû nhaän . 1.2. Trieát hoïc maùcxit. Vôùi vieäc vaïch ra baûn chaát xaõ hoäi cuûa con ngöôøi, tính quy ñònh xaõ hoäi ñoái vôùi hoaït ñoäng soáng cuûa caù nhaân, laàn ñaàu tieân, trieát hoïc maùcxit coù ñöôïc quan nieäm veà tính quy ñònh cuûa caùc ñieàu kieän xaõ hoäi hay moâi tröôøng xaõ hoäi ñoái vôùi hoaït ñoäng saùng taïo cuûa con ngöôøi. Trong thôøi kyø coøn toàn taïi cheá ñoä boùc loät ,noù laøm kìm haõm moïi moái quan heä ,cuõng nhö nhuõng hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi thì hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi cuõng khoâng boäc loä hoaëc boäc loä khoâng ñaày ñuû nhaân toá saùng taïo. Saùng taïo phuïc vuï cho söï phaùt trieån con ngöôøi,tieáp boä xaõ hoäi thì hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi trôû neân xa laï vôùi chính hoaït ñoäng phong phuù cuûa con ngöôøi nhö tinh thaàn ,khaùt voïng,… seõ daàn daàn maát ñi hay bò boùp meùo. Cantô theo caùch rieâng cuûa mìnhñaõ caûm nhaän söï thieáu huït nhaân toá thaåm mó . oâng ñoàng nhaát moät caùch laãn loän lao ñoäng vôùi tính caùch laø lao ñoäng saùng taïo vôùi lao ñoäng bò thoaùi hoùa .Vôùi oâng lónh vöïc duy nhaát saùng taïo laø ngheä thuaät , nôi hoaït ñoäng thaåm mó cuûa con ngöôøi hoaøn toaøn mang tính caùch cuûa troø chôi. Heâghen laø nhaø trieát hoïc ñaàu tieân chæ ra raèng chuû nghóa tö baûn laø thuø ñòch vôùi hoaït ñoäng saùng taïo ngheä thuaät. Trieát hoïc maùcxit ñaët ra nhieäm vuï ñaáu tranh cho thaéng lôïi XHCN khoâng chæ vöôït qua moät xaõ hoäi loãi 9 thôøi-xaõ hoäi tö baûn chuû nghóa ,maø ñoàng thôøi giaûi phoùng söùc saùng taïo cuûa con ngöôøi khoûi nhöõng ñieàu kieän thieáu nhaân toá thaåm mó . 2. Nhöõng nhaân toá thaåm mó aûnh höôûng söï saùng  taïo con ngöôøi . 2.1. Nhaân toá thaåm mó – xaõ hoäi. Nhaân toá thaåm mó – xaõ hoäi cuûa moâi tröôøng saùng taïo coù quan heä maät thieát vôùi haøng loaït caùc khoa hoïc veà quaûn lyù ,saùng taïo,myõ hoïc … maø chuùng chæ ra nhöõng giaûi phaùp xaây döïng xaây döïng caùc moái quan heä toát ñeïp giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi . Khía caïnh thaåm mó - xaõ hoäi cuûa moâi tröôøng saùng taïo ôû caáp ñoä chung hôn ,coù lieân quan ñeán baûn thaân cheá ñoä xaõ hoäi,lieân qua ñeán cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng cuûa caùc daân toäc ,giai caáp giaûi phoùng ,quaûn lí xaõ hoäi ôû taàm vó moâ.Nöôùc ta hieän xaõ hoäi phaùt trieån theo ñònh höôùng XHCN cuõng chính laø söï khaéc phuïc nghòch lí cuûa söï phaùt trieån moät beân laø taêng tröôûng kinh teá, tieán boä coâng ngheä vôùi moät beân laø söï xuoáng caáp veà maët thaåm mó ñaïo ñöùc cuûa caùc quan heä ngöôøi . Moâi tröôøng xaõ hoäi ñöôïc thaåm mó hoaù ñoù seõ kích thích toá cho söï phaùt huy naêng löïc saùng taïo cuûa con ngöôøi . 2.2. Nhaân toá thaåm mó –töï nhieân . Khía caïnh thaåm mó töï nhieân cuûa moâi tröôøng saùng taïo chuû yeáu bao goàm nhöøng thuoäc tính töï nhieân cuûa moâi tröôøng ñöôïc cuoán vaøo quan heä thaåm mó cuûa con ngöôøi trong quùa trình lao ñoäng saùng taïo cuûa hoï. 10 Moái quan heä thaåm mó cuûa con ngöôøi vôùi töï nhieân ñaõ coù lòch söû laâu ñôøi nhö chính lòch söï con ngöôùi . Nhöng aûnh höôûng leân söï theå hieän vaø phaùt huy naêng löïc saùng taïo cuûa con ngöôøi thì môùi ñöôïc tính ñeán moät caùch coù yù thöùc töø vaøi theá kyû gaàn ñaây vôùi söï xuaát hieän cuûa taâm lí hoïc lao ñoäng , myõ hoïc saûn xuaát , myõ thuaät coâng ngheä … Tröôùc, söï saùng taïo cuûa nhöõng ngaønh ngheà naøo thì noù thieân veà ngaønh ngheà ñoù , neân khi lao ñoäng ñôn giaûn thì chöa coù söï phaân bieät ñaùng keå . Neân söï taùc ñoäng thaåm myõ cuûa moãi tröôøng töï nhieân leân hoaït ñoäng saùng taïo vaø hieäu quaû cuûa noù laø coù nhöng chöa roõ reät . Cuøng vôùi tieán boä khoa hoïc – coâng ngheä , tính chaát cuûa lao ñoäng saûn xuaát ngaøy caøng phöùc taïp . Ngöôøi lao ñoäng tieán haønh caùc hoaït ñoäng saùng taïo khoâng phaûi trong nhöõng ñieàu kieän gaàn vôùi töï nhieân nhö tröôùc nöõa :maø laø maùy moùc , nhaø cöûa , thieát bò … nhöõng nhaân toá môùi trong moâi tröôøng laäp töùc taùc ñoäng leân hoaït ñoäng saùng taïo vaø naêng löïc saùng taïo cuûa con ngöôøi . Tích cöïc hay tieâu cöïc tuyø thuoäc vaøo hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi coù hôïp lyù vaø boäc loä ñöôïc khía caïnh thaåm myõ hay khoâng . • Ngaøy nay, ngöôøi ta nhaän ra raèng nhöõng maøu saéc vaø aùnh saùng thích hôïp , moät khoâng gian lao ñoäng ñöôïc thaåm mó hoaù bôûi caùc coâng trình kieán truùc haáp daãn veà maët thaåm mó , hôïp lyù veà maët thöïc tieãn , coâng cuï lao ñoäng thuaän tieän vaø ñeïp … coù theå khaéc phuïc ñöôïc nhöõng aûûõnh höôûng cuûa 11 quaù trình lao ñoäng :nhö meät moûi , keùo daøi höng phaán , naäng cao thò löïc , … laøm taêng khaû naêng saùng taïo cuûa con ngöôøi . Taùc ñoäng toát ñeán tim maïch , laøm quaù trình lao ñoäng trôû neân nhòp nhaøng , thuaàn thuïc , kheùo leùo do ñoù tieát kieäm naêng löôïng , taïo naêng suaát vaø hieäu quaû cao . • Ngöôïc laïi laøm cho lao ñoäng cuûa con ngöôøi trôû neân caêng thaúng , söùc saùng taïo vaø hieäu quaû giaûm ñi ñaùng keå . Do ñoù phaûi coù nhöõng giaûi phaùp toái öu ñeå khieán caùc naêng löïc saùng taïo ñöôïc boäc loä vaø phaùt huy toái ña . Ñoàng thôøi cuõng xuaát hieän haøng loaït caùc khoa hoïc lieân quan vôùi nhau , döïa vaøo nhau , hoå trôû laãn nhau . • Coâng thaùi hoïc nghieân cöùu veà kyõ thuaät , coâng ngheä , sinh lyù , taâm lyù , veä sinh coâng nghieäp , xaâu döïng nhöõng nhu caà veà coâng ngheä saûn xuaát , khai thaùc vaø keát hôïp ñöôïc tính hôïp lyù vaø veû ñeïp thaãm myõ . • Myõ hoïc saûn xuaát xaây döïng caùc nguyeân taéc toå chöùc saûn xuaát nhaèm taïo ra nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát veà maët moâi tröôøng giuùp cho vieäc duy trì söùc khoeû , tinh thaàn saûng khoaùi, goùp phaàn duy trì caûm höùng vaø taêng cöôøng ñoä saùng taïo. 12 KEÁT LUAÄN Nöôùc ta ñang trong giai ñoaïn CNH , HÑH ñaát nöôùc , maëc duø coøn gaëp nhieàu khoù khaên nhöng vai troø cuûa con ngöôøi raát quan troïng . Söï saùng taïo cuuûa con ngöôøi trong lao ñoängsaûn xuaát seõ laøm taêng naêng suaát , khaû naêng hoaøn thieän veà saûn xuaát … giuùp cho vieäc CNH , HÑH ñaát nöôùc phaùt trieån ngaøy caøng nhanh choùng . Nhöng trong vieäc phaùt huy vai troø saùng taïo cuûa con ngöôùi chuùng ta cuõng phaûi chuù yù ñeán söùc khoûe tinh thaàn , …. Ñeå con ngöôøi ngaøy caøng phaùt huy vai troø 13 saùng taïo , thuùc ñaåy CNH , HÑH ñaát nöôùc ñöa nöôùc ta thoaùt khoûi tình traïng chaäm phaùt trieån , ngheøo ñoùi. DANH  MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO  - GS.TS. Phaïm Quang Phan , PGS.TS. Vuõ Anh Tuaán , TS. Toâ Ñöùc Haïnh ,( Ñoàng chuû bieân ) , (2005) , Höôùng daãn moân hoïc KT – TC Maùc – Leânin , NXB Thoáng Keâ . - TS. Nguyeãn Ngoïc Thu , TS, Buøi Baù Linh , TS. Leâ Thanh Sinh ( Ñoàng chuû bieân ) , ( 2004 ) , Trieát hoïc vôùi cuoäc soáng , NXB CT Quoác Gia . - Giaùo trình Trieát hoïc Maùc – Leânin , NXB CT Quoác Gia . - Vaên kieän Ñaïi Hoäi Ñaïi Bieåu toaøn quoác laàn thöù IX , NXB CT Quoác Gia . 14 15
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net