logo

Chương trình tập huấn: Chương 2. Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Định luật 1 Menden: Khi lai hai cơ thể bố mẹ t/c khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì cơ thể lai F1 chỉ biểu hiện tính trạng của 1 bên bố hoặc mẹ.
Së Gi¸o dôc vμ §μo t¹o Qu¶ng Ninh Ch−¬ng tr×nh tËp huÊn Thay s¸ch gi¸o khoa m«n sinh häc líp 12 N¨m häc: 2008 - 2009 Nh÷ng kiÕn thøc cÇn lμm râ. I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN SGK Sinh học 12 mới khác SGK cũ ở 3 vấn đề: -Số lượng quy luật. -Bản chất quy luật. -Cách trình bày quy luật. I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN 1- Số lượng quy luật SGK mới SGK cũ *Trình bày thành 3 định *Trình bày thành 2 quy luật: luật: - Định luật 1 Menden ( định luật đồng tính) . - Quy luật phân li -Định luật 2 Menden ( định luật phân tính). -Định luật 3 Menden - Quy luật phân ly độc ( định luật phân ly độc lập. lập). I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân ly Menđen là: A- Bố mẹ phải thuần chủng về cặp tính trạng đem lai. B- Tính trạng trội phải trội hoàn toàn. C- Số lượng cá thể phân tích phải lớn. phân D- Quá trình giảm phân diễn ra bình thường.. thường E- Tất cả các phương án trên. I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN 2- Bản chất quy luật SGK cũ SGK mới *Phát biểu định luật 1,2: *Phát biểu quy luật phân li: - Định luật 1 Menden: Khi lai hai cơ thể bố mẹ t/c khác - Mỗi tính trạng nhau về 1 cặp tính trạng được quy định bởi tương phản thì cơ thể lai F1 1 cặp Alen. Do sự chỉ biểu hiện tính trạng của 1 phân li đồng đều bên bố hoặc mẹ. của cặp alen trong - Định luật 2 Menden: Khi cho giảm phân nên mỗi các cơ thể lai F1 tự thụ phấn giao tử chỉ chứa 1 thì F2 phân tính theo tỉ lệ 3 trội alen của cặp. : 1 lặn. I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN 2- Bản chất quy luật SGK cũ SGK mới *Phát biểu định luật 3 *Phát biểu quy luật phân li Menđen: độc lập của Menđen: - Khi lai hai cơ thể t/c - Các cặp gen phân li khác nhau về hai hay độc lập với nhau nhiều cặp tính trạng trong quá trình hình tương phản thì sự di thành giao tử. truyền của tính trạng này không phụ thuộc vào sự di truyền của tính trạng kia. I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân ly độc lập Menđen là: A- Bố mẹ phải thuần chủng về cặp tính trạng đem lai. B- Tính trạng trội phải trội hoàn toàn và số lượng cá thể phân tích phải lớn. gen uy C- Các cặp gen quy định các cặp tính trạng phảiinằm ttrêncác cặp NST ttươngđồng khác phả nằm rên các cặp NST ương đồng khác nhau. nhau. D- Các cặp gen phải tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng. E- Tất cả các phương án trên. I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN 3- Cách trình bày SGK 12 Ban cơ bản tập trung giới thiệu phương pháp nghiên cứu khoa học của Menđen. Đặc biệt là việc tích hợp kiến thức toán xác suất vào việc giải thích các kết quả lai. I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN MEN§EN LμM THÝ NGHIÖM X I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN KÕt qu¶ thÝ nghiÖm: -1/3 sè c©y hoa đỏ F2 tù thô phÊn Cho c¸c cho ra toμn c©y hoa ®á. c©y F2 - 2/3 sè c©y hoa ®á F2 tù thô phÊn cho tû lÖ ph©n ly kiÓu h×nh F3 lμ 3 ®á: 1 tr¾ng. tù thô - TÊt c¶ sè c©y F2 hoa tr¾ng tù thô phÊn cho F3 toμn hoa tr¾ng. phÊn ®Ó t¹o F3 =>Nh− vËy, ®»ng sau tû lÖ 3: 1 ë F2 lμ tû lÖ 1: 2: 1 I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN T¹i sao l¹i cã tû lÖ 1: 2:1 ? I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN Men®en ®−a ra gi¶ thuyÕt - Mçi tÝnh tr¹ng do mét cÆp nh©n tè di truyÒn (alen) quy ®Þnh. - C¸c nh©n tè di truyÒn tån t¹i trong tÕ bμo mét c¸ch riªng biÖt kh«ng hoμ trén vμo nhau. - Khi h×nh thμnh giao tö, mçi giao tö chØ chøa mét trong hai thμnh viªn cña mét cÆp nh©n tè di truyÒn. I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN øng dông x¸c suÊt ®Ó gi¶i thÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm VÝ dô c©y lai hoa ®á F1 cã cÆp gen Aa sÏ t¹o ra 2 lo¹i giao tö, mét chøa alen A vμ mét chøa alen a víi tØ lÖ b»ng nhau. Qua thô tinh t¹o ra c¸c hîp tö nh− sau: Giao tö F1 0,5 A 0,5a 0,25 Aa 0,5 A 0,25 AA 0,25 Aa 0,25 aa 0,5 a I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN KiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt Men®en lμm thÝ nghiÖm lai ph©n tÝch: X I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN ViÖc ¸p dông c¸c quy luËt x¸c suÊt vμo gi¶I c¸c bμi tËp di truyÒn lμ mét nÐt míi cña SGK 12 míi. I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN VÝ dô: bμi tËp 1 (66) BÖnh Pheninketo niÖu ë ng−êi do gen lÆn n»m trªn NST th−êng quy ®Þnh vμ di truyÒn theo quy luËt cña Men®en. Mét ng−êi ®μn «ng cã c« em g¸i bÞ bÖnh lÊy ng−êi vî cã ng−êi anh trai bÞ bÖnh.cÆp vî chång nμy lo sî con m×nh sinh ra sÏ bÞ bÖnh. H·y tÝnh x¸c xuÊt ®Ó cÆp vî chång nμy sinh ®øa con ®Çu lßng bÞ bÖnh? BiÕt ngoμi ng−êi em chång vμ anh vî bÞ bÖnh ra c¶ bªn vî vμ bªn chång kh«ng cßn ai bÞ bÖnh. I- CÁC QUY LUẬT MENĐEN Gi¶i: - V× ng−êi em chång vμ anh vî ®Òu m¾c bÖnh KiÓu gen cña bè mÑ vî vμ bè mẹ chång ®Òu dÞ hîp (Aa). -X¸c xuÊt ®Ó ng−êi chång vμ ng−êi vî cã kiÓu gen Aa ®Òu lμ 2/3. -X¸c xuÊt sinh con ®Çu lßng bÞ bÖnh lμ 1/4. VËy x¸c xuÊt ®Ó cÆp vî chång nμy sinh con ®Çu lßng bÞ bÖnh lμ: 2/3 x 2/3 x 1/4= 1/9 Nh÷ng kiÕn thøc cÇn lμm râ. II- TƯƠNG TÁC GEN -Với kiến thức học BÀI TẬP TÌNH HUỐNG ở bài trước, HS sẽ Ở cây đậu thơm trả lời ngay TLKH ở F2 là: 3 đỏ : 1 trắng. X -GV: Đưa ra kết quả thực tế thu được TLKH ở F2 là: 9 đỏ: 7 trắng. Mâu thuẫn Tình huống có ? vấn đề II- TƯƠNG TÁC GEN -Về mặt sinh hoá, người ta giải thích tỉ lệ 9 đỏ : 7 trắng như sau: Gen B Gen A Enzim B Enzim A Chất A Chất B Sp P ( trắng) ( trắng) (Đỏ) - Gen a, b không tổng hợp được 2 loại Enzim trên. (?) Tại sao kiểu gen A- B-: màu đỏ; A-bb, aaB-, aabb: trắng?
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net