logo

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - Ngành: Tiếng Anh - Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân

Đào tạo cử nhân ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được nhu cầu xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VẠN XUÂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Tiếng Anh Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Tiếng Anh Loại hình đào tạo: Chính quy 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO *Môc tiªu chung : Đào tạo cử nhân ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng Tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập. Môc tiªu cô thÓ: Về kiến thức: - Cung cấp kiến thức chung về chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức đại cương nền cho cử nhân khoa học tiếng Anh. - Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh - Mỹ. - Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác biên – phiên dịch , các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kimh doanh, kinh tế và xã hội v.v. - Trang bị kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ Anh (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) và văn hoá, văn học, văn minh các nước nói tiếng Anh chính như Anh, Mỹ, Úc, New Zealand … - Kiến thức về kỹ thuật phiên dịch và biên dịch. Về kỹ năng: - RÌn luyÖn vμ ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng giao tiÕp tiÕng Anh ë møc ®é t−¬ng ®èi thμnh th¹o trong c¸c t×nh huèng giao tiÕp x· héi vμ chuyªn m«n th«ng th−êng; - Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiép tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá – văn minh của các nước Cộng đồng Anh ngữ. - Sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) tương đương với trình độ C1 của Hội đồng châu Âu (hoặc trình độ 4 của ALTE) để phục vụ mục đích nghề nghiệp. Về năng lực: - Phát hiện và giải quyết vấn đề; hợp tác; khả năng thuyết trình, chia sẻ. - Năng lực quản lý để sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc độc lập. Về thái độ: - Cử nhân phiên dịch tiếng Anh có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và cộng đồng. Về khả năng công tác: - Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể sử dụng vốn làm phiên, biên dịch viên trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội . 2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm 3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA HỌC: - Tổng số khối lượng kiến thức toàn khoá học: 152 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). Trong đó: - Kiến thức giáo dục đại cương: 46 tín chỉ - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở của khối ngành, của ngành và kiến thức chuyên ngành): 96 tín chỉ - Thực tập cuối khoá, làm đồ án hoặc khoá luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ 4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp THPT, THBT hoặc tương đương 5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP: Sinh viên được đào tạo theo loại hình chính quy áp dụng Quy định đào tạo do nhà trường xây dựng, dựa trên Quy chế số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo. Chương trình đào tạo thực hiện trong 4 năm gồm 8 học kỳ trong đó có 7 học kỳ tích lũy kiến thức tại trường. Học kỳ 8 chủ yếu là thực tập cuối khóa, viết luận văn tốt nghiệp. Kết thúc khóa học sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo quy chế 43/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo và quy định của trường về đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 6. THANG ĐIỂM: 10 bậc 7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 7.1. Kiến thức giáo dục đại cương 7.1.1. Lý luận Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 TC 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 5 2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 7.1.2. Ngoại ngữ 14 TC 1 Tiếng Pháp 14 7.1.3. Tin học – Khoa học tự nhiên – Môi trường - Bắt buộc 9 TC 1 Tin học cơ sở 3 2 Thống kê xã hội học 2 3 Môi trường và con người 2 4 Logic học đại cương 2 7.1.4. Khoa học xã hội và nhân văn 13 TC - Bắt buộc 1 Tiếng Việt 2 2 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 3 Ngôn ngữ học đối chiếu 2 4 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1 5 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 6 Địa lý đại cương 2 - Tự chọn (chọn 1 trong 2 môn) 1 Kỹ năng tư duy có phê phán 2 2 Kỹ thuật tốc ký 2 7.1.5. Giáo dục thể chất 1 Giáo dục thể chất 3 7.1.6. Giáo dục Quốc phòng 1 Giáo dục quốc phòng 165 tiết 7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 7.2.1. Kiến thức ngành 7.2.1.1. Kiến thức chung của ngành - Khối kiến thức ngôn ngữ 8 TC - Bắt buộc 1 Ngữ âm – Âm vị học 2 2 Ngữ nghĩa học 2 3 Ngữ pháp 2 - Tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần sau) 1 Ngôn ngữ xã hội học 2 2 Ngôn ngữ học tâm lý 2 - Khối kiến thức văn hoá – văn học 6 TC 1 Văn học Anh - Mỹ 1 2 2 Văn hoá Anh 2 3 Văn hoá Mỹ 2 - Khối kiến thức tiếng 40 TC 1 Nghe - Nói 1 4 2 Đọc - Viết 1 3 3 Nghe - Nói 2 4 4 Đọc - Viết 2 3 5 Nghe - Nói 3 4 6 Đọc - Viết 3 3 7 Nghe - Nói 4 4 8 Đọc - Viết 4 3 9 Nghe - Nói 5 4 10 Đọc - Viết 5 3 11 Nghe - Nói 6 3 12 Đọc - Viết 6 3 7.2.1.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành - Bắt buộc 32 TC 1 Tiếng Anh kinh tế 2 2 Tiếng Anh tài chính - ngân hàng 2 3 Văn học Anh - Mỹ 2 2 4 Đất nước học 1 2 5 Lý thuyết dịch 1 2 6 Biên dịch 1 2 7 Phiên dịch 1 2 8 Thực hành dịch 1 2 9 Biên dịch 2 3 10 Phiên dịch 2 3 11 Lý thuyết dịch 2 2 12 Thực hành dịch 2 2 13 Phiên dịch nâng cao 3 14 Biên dịch nâng cao 3 - Tự chọn (chọn 2 trong 5 học phần sau) 1 Giao thoa văn hoá 1 2 Văn học Anh - Mỹ 3 2 3 Đất nước học 2 4 Giao thoa văn hoá 2 5 Ngữ pháp tiếng Anh thực hành tổng hợp - Tự chọn (chọn 1 trong 4 học phần sau) 1 Phân tích diễn ngôn 2 Ngữ pháp chức năng 2 3 Công nghệ và dịch thuật 4 Dụng học tiếng Anh - Tự chọn (chọn 2 trong 8 học phần sau) 1 Tăng cường diễn đạt nói tiếng Anh 2 Tăng cường diễn đạt viết tiếng Anh 3 Tiếng Anh Hành chính-Văn phòng 4 Tiếng Anh du lịch-khách sạn 5 Tiếng Anh quản lý 2 6 Tiếng Anh thư tín thương mại 7 Tiếng Anh công nghệ thông tin 8 Tiếng Anh điện tử viễn thông 7.2.2. Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận 10 TC 1 Thực tập - thực tế 3 2 Khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp) 7
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net