logo

Chương 8: Cấu hình bộ thí nghiệm vi điều khiển chương trình SPKT-C

Sau khi đã nghiên cứu vi điều khiển ở các chương từ 1 đến 7 thì bạn có thể bắt đầu thực hiện các bài thực hành đối với vi điều khiển để giúp bạn hiểu rõ hơn những gì bạn đã đọc.
Chöông 8 CAÁU HÌNH BOÄ THÍ NGHIEÄM VI ÑIEÀU KHIEÅN CHÖÔNG TRÌNH SPKT-C I. Giôùi thieäu: II. Caáu hình boä thí nghieäm: III. Höôùng daãn söû duïng phaàn meàm SPKT_C: Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C I. GIÔÙI THIEÄU: Sau khi ñaõ nghieân cöùu vi ñieàu khieån ôû caùc chöông töø 1 ñeán 7 thì baïn coù theå baét ñaàu thöïc hieän caùc baøi thöïc haønh ñoái vôùi vi ñieàu khieån ñeå giuùp baïn hieåu roõ hôn nhöõng gì baïn ñaõ ñoïc. Caùc öùng duïng cuûa vi ñieàu khieån raát ña daïng neân trong chöông naøy toâi muoán giôùi thieäu ñeán caùc baïn caùc boä thí nghieäm vi ñieàu khieån töông ñoái ñaày ñuû caùc yeâu caàu phaàn cöùng vaø raát nhieàu chöông trình ñieàu khieån coù theå giuùp baïn thöïc haønh, thí nghieäm vaø coù theå töï nghieân cöùu, töï hoïc. Boä thí nghieäm vi ñieàu khieån do chuùng toâi saûn xuaát coù nhieàu loaïi: Boä thí nghieäm loaïi lôùn vaø boä thí nghieäm loaïi nhoû. Boä thí nghieäm loaïi lôùn hình 8-1 coù caáu hình nhö sau: Boä thí nghieäm söû duïng caùc loaïi vi ñieàu khieån 89C51, 89C52, 89S52, 89S51, 89S8252, 89C1051, 89C2051, 89C4051. Ñaëc bieät laø hoï 89S coù nhieàu tính naêng hay hôn hoï 89C. Caùc modul thí nghieäm goàm coù: Heä thoáng thí nghieäm vi ñieàu khieån duøng boä nhôù noäi coù ñeäm caùc port ngoõ ra. Led ma traän 8x8 hai maøu xanh vaø ñoû. Coù 32 led ñôn 3mm vaø 8 led ñôn 10mm tích cöïc möùc 1. Led 7 ñoaïn goàm 8 Led keát noái theo phöông phaùp queùt. Baøn phím 16 phím toå chöùc theo ma traän. Chuyeån ñoåi tín hieäu töông töï sang soá (ADC) vôùi soá löôïng keânh ngoõ vaøo laø 8. Chuyeån ñoåi tín hieäu soá sang tín hieäu töông töï (DAC). Maïch giao tieáp ñieàu khieån ñoäng cô böôùc. Moät heä thoáng vi ñieàu khieån söû duïng boä nhôù ngoaøi coù giao tieáp vôùi maùy tính qua coång COM, giao tieáp vôùi 2 IC ngoaïi vi 8255 ñeå môû roäng 48 ngoõ vaøo ra, giao tieáp vôùi boä nhôù RAM 62256 coù dung löôïng 32kbyte, vaø 8279 chuyeân duøng, Giao tieáp LCD 16 x2. Trong boä thí nghieäm coù caû boä naïp cho caùc vi ñieàu khieån treân vaø naïp döõ lieäu cho caùc loaïi boä nhôù EPROM hoï 2716, 2732, 2764, 27128, 27256, 27512 vaø boä nhôù EEPROM 2816, 2864. Nguoàn cung caáp cho heä thoáng. Caùp keát noái vôùi coång COM. Caùc bus daây ñeå keát noái ñieàu khieån. Boä thí nghieäm loaïi nhoû hình 8-2 coù caáu hình nhö sau: Boä thí nghieäm söû duïng caùc loaïi vi ñieàu khieån 89S52, 89S51, 89S8252 Caùc modul thí nghieäm goàm coù: Led ma traän 8x8 hai maøu xanh vaø ñoû. Coù 32 led ñôn 3mm tích cöïc möùc 0. Led 7 ñoaïn goàm 8 Led keát noái theo phöông phaùp queùt. Baøn phím 16 phím toå chöùc theo ma traän. Maïch giao tieáp ñieàu khieån ñoäng cô böôùc . Giao tieáp LCD 16 x2. Nguoàn cung caáp cho heä thoáng. Caùp keát noái vôùi coång COM. Caùc bus daây ñeå keát noái ñieàu khieån. 124 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Hình 8-1. Boä thí nghieäm vi ñieàu khieån loaïi lôùn. Hình 8-2. Boä thí nghieäm vi ñieàu khieån loaïi nhoû. 125 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C II. CAÁU HÌNH BOÄ THÍ NGHIEÄM LOAÏI LÔÙN: Boä thí nghieäm lôùn coù theå söû duïng ñöôïc nhieàu loaïi vi ñieàu khieån 89C51, 89C52, 89S51, 89S52, 89S8252, 89C1051, 89C2051 vaø 89C4051. Boä thí nghieäm coù theå naïp chöông trình cho nhieàu loaïi vi ñieàu khieån nhö vöøa neâu ra ôû treân. Ñaëc bieät laø vi ñieàu khieån 89S51, 89S52 vaø 89S8252 coù theå naïp chöông trình ngay trong heä thoáng ñang chaïy – ñieàu naøy tieát kieäm cho baïn khoâng phaûi maát nhieàu thôøi gian trong quaù trình gaén IC vaøo bo naïp roài sau khi naïp xong laïi IC gaén vaøo bo chaïy neáu khoâng ñuùng phaûi laøm ñi laøm laïi nhieàu laàn ñoái vôùi hoï 89C – dó nhieân 89C vaãn coù theå laøm ñöôïc nhöng maïch ñieän khaù phöùc taïp. Ñieàu tieän lôïi thöù 2 laø ñoái vôùi 89C baïn thaùo gaén IC treân caùc socket naïp vaø neáu baïn gaén ngöôïc thì coù theå laøm hoûng IC, coøn 89S thì do khoâng caàn thaùo gaén neân ñieàu naøy seõ khoâng xaûy ra. Chöông trình söû duïng cho boä thí nghieäm naøy laø SPKT_C raát deã söû duïng, cho pheùp baïn soaïn thaûo vaø bieân dòch chöông trình moät caùch nhanh choùng, deã daøng tìm ra loãi trong chöông trình. Caùc phaàn tieáp theo seõ trình baøy chi tieát caáu hình boä thí nghieäm, caùch söû duïng chöông trình vaø chöông 9 seõ cung caáp caùc baøi thí nghieäm thöïc haønh coù theå phuïc vuï cho caùc baïn töï thöïc haønh. Tröôùc khi thöïc hieän caùc baøi thöïc haønh thì baïn phaûi tìm hieåu heä thoáng boä thí nghieäm. Boä thí nghieäm goàm 2 heä thoáng: - Heä thoáng I: ñöôïc thieát keá ñeå söû duïng boä nhôù noäi cuûa vi ñieàu khieån - caùc chöông trình ñieàu khieån löu trong boä nhôù noäi. - Heä thoáng II: ñöôïc thieát keá ñeå söû duïng khaû naêng môû roäng boä nhôù ngoaïi vaø giao tieáp vôùi caùc ngoaïi vi. - Caùc öùng duïng giao tieáp vôùi caùc heä thoáng I vaø II. Sau ñaây seõ trình baøy caùc maïch ñieän cuûa taát caû caùc heä thoáng vaø trình töï ñieàu khieån. Heä thoáng vi ñieàu khieån duøng boä nhôù trong. Phaàn 1: Vi ñieàu khieån 89C51 coù 4 port (töø port 0 ñeán port 3) ñöôïc giao tieáp vôùi 4 IC ñeäm 74245 hai chieàu coù ñieàu khieån chieàu baèng 4 switch. Ngoõ vaøo / ra cuûa caùc IC ñeäm ñöôïc noái vôùi caùc pinheader. Sô ñoà nguyeân lyù nhö hình 8-3 vaø hình boá trí linh kieän trong boä thí nghieäp nhö hình 8-4. Trong hình 8-3 coù 1 socket ñeå gaén vi ñieàu khieån vaøo thöïc hieän caùc thí nghieäm, chieàu gaén IC vaøo gioáng nhö hình treân. Coù 6 jumper [JP] ñeå giao tieáp tín hieäu, 4 JP cho 4 port 0, 1, 2,3 ñaõ qua 4 IC ñeäm 74245 vaø hai JP keát noái vôùi port1 vaø port3 – chöa qua ñeäm duøng ñeå keát noái vôùi caùc thieát bò vaøo ra [IO] tuøy yù. 4 IC ñeäm 2 chieàu chæ coù theå hoaït ñoäng 1 trong 2 chieàu baèng caùch chuyeån 4 SW1, 2, 3, 4 trong SW11 töông öùng vôùi 4 port 0, 1, 2, 3. SW ôû vò trí ON thì tín hieäu töø vi ñieàu khieån ñöa ñeán IC – ñeäm – ñöa ra ngoaøi. SW ôû vò trí OFF thì tín hieäu töø beân ngoaøi ñöa ñeán IC – ñeäm – ñöa vaøo vi ñieàu khieån. Nuùt nhaán reset R1 ñeå reset vi ñieàu khieån baét ñaàu thöïc hieän laïi töø ñaàu. Contact ON/OFF duøng ñeå taét môû nguoàn cung caáp cho heä thoáng. Tröôùc khi gaén IC vaøo hoaëc laáy IC ra khoûi ñeá caøi thì neân taét nguoàn. 126 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Hình 8-3. Sô ñoà maïch cuûa heä thoáng. Switch ôû möùc OFF thì 74245 ñoùng vai troø laø xuaát döõ lieäu: coù nghóa laø döõ lieäu töø vi ñieàu khieån gôûi ra caùc port seõ qua caùc IC ñeäm ra ngoaøi. Ñeå taêng tính tích cöïc vaøo ra ñoäc laäp cuûa caùc port moät caùch töï ñoäng ta noái caùc port 1 vaø port 3 ra thaúng caùc pinheader. Hình 8-4. Hình chuïp cuûa heä thoáng 1 – söû duïng boä nhôù noäi. 127 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C ÖÙng duïng 1: ÖÙng duïng giao tieáp vôùi Led ñôn Moät trong nhöõng öùng duïng ñôn giaûn ñeå söû duïng 4 port cuûa vi ñieàu khieån xuaát döõ lieäu laøm quen vôùi laäp trình ta coù moät heä thoáng 32 led ñôn coù keát noái vôùi 4 pinheader 8 chaân. Khi muoán duøng port 1 ñeå ñieàu khieån 8 led thì chæ caàn duøng moät bus daây 8 sôïi keát noái 2 pinheader 8 chaân töø heä thoáng vi ñieàu khieån ñeán heä thoáng led ñôn. Sô ñoà maïch cuûa 32 led ñôn nhö hình 8-5 vaø sô ñoà boá trí linh kieän nhö hình 8-6: Hình 8-5. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa 32 led. Hình 8-6. Sô ñoà linh kieän treân boä thí nghieäm cuûa 32 led ñôn. 4 pinheader duøng ñeå keát noái vôùi 32 led, ngoõ vaøo möùc 1 thì led saùng , möùc 0 led taét. Chöùc naêng cuûa khoái hieån thò led ñôn duøng ñeå keát noái vôùi 4 port cuûa vi ñieàu khieån thöïc hieän caùc chöông trình ñieàu khieån led laøm quen vôùi laäp trình vi ñieàu khieån. ÖÙùng duïng giao tieáp vôùi 8 Led 7 ñoaïn vaø baøn phím. ÖÙng duïng 2 : 128 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Hình 8-7. Sô ñoà giao tieáp vôùi led 7 ñoaïn vaø baøn phím. 129 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Hình 8-8. Sô ñoà linh kieän treân boä thí nghieäm cuûa 8 led 7 ñoaïn. Trong caùc öùng duïng ñieàu khieån, nhieàu thoâng tin ñöôïc nhaäp töø baøn phím cuõng nhö caùc thoâng tin hieån thò treân caùc led 7 ñoaïn ví duï nhö thieát laäp nhieät ñoä khoáng cheá vaø ño nhieät ñoä cuûa moät heä thoáng. Ñeå laøm quen vôùi caùch thöùc giao tieáp ñieàu khieån led vaø baøn phím thì trong heä thoáng naøy coù xaây döïng maïch ñieän giao tieáp vôùi 8 led 7 ñoaïn loaïi anode chung theo phöông phaùp queùt vaø baøn phím coù 16 phím theo daïng ma traän. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa led 7 ñoaïn vaø ma traän phím nhö hình 8-5 vaø hình 8-6. Ñeå ñieàu khieån 8 led 7 ñoaïn phaûi duøng 16 ñöôøng ñieàu khieån: 8 ñöôøng ñieàu khieån 7 ñoaïn vaø daáu chaám thaäp phaân, 8 ñöôøng ñieàu khieån ñoùng ngaét 8 transistor. Taïi moãi moät thôøi ñieåm ta chæ cho 1 tranistor daãn vaø 7 transistor coøn laïi taét, döõ lieäu gôûi ra seõ saùng treân led töông öùng vôùi transistor daãn. Sau ñoù cho 1 transistor khaùc daãn vaø gôûi döõ lieäu hieån thò cho led ñoù, quaù trình ñieàu khieån naøy dieãn ra laàn löôït cho ñeán khi heát 8 led. Vôùi toác ñoä gôûi döõ lieäu nhanh vaø do maét ta coù löu aûnh neân ta nhìn thaáy 8 led saùng cuøng 1 luùc. Maõ queùt: möùc logic 0 thì transistor daãn, möùc logic 1 thì transistor ngaét. MAÕ HEX Maõ queùt ñieàu khieån caùc transistor FE 1 1 1 1 1 1 1 0 Transistor 1 ON FD 1 1 1 1 1 1 0 1 Transistor 2 ON FB 1 1 1 1 1 0 1 1 Transistor 3 ON F7 1 1 1 1 0 1 1 1 Transistor 4 ON EF 1 1 1 0 1 1 1 1 Transistor 5 ON DF 1 1 0 1 1 1 1 1 Transistor 6 ON BF 1 0 1 1 1 1 1 1 Transistor 7 ON 7F 0 1 1 1 1 1 1 1 Transistor 8 ON Maõ 7 ñoaïn: trong heä thoáng söû duïng led 7 ñoaïn loaïi Anode chung neân möùc logic 0 thì led saùng vaø möùc logic 1 thì led taét. Soá hex dp g f e d c b a Maõ soá hex 0 1 1 0 0 0 0 0 0 C0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 F9 2 1 0 1 0 0 1 0 0 A4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 B0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 99 5 1 0 0 1 0 0 1 0 92 6 1 0 0 0 0 0 1 0 82 7 1 1 1 1 1 0 0 0 F1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 80 9 1 0 0 1 0 0 0 0 90 A 1 0 0 0 1 0 0 0 88 B 1 0 0 0 0 0 1 1 83 130 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C C 1 1 0 0 0 0 1 0 C2 D 1 0 1 0 0 0 0 1 A1 E 1 0 0 0 0 1 1 0 86 F 1 0 0 0 1 1 1 0 8E Caùc maõ khaùc baïn coù theå töï thieát laäp. Caùc transistor vaø caùc ñieän trôû gaén beân döôùi bo maïch neân baïn seõ khoâng nhìn thaáy trong hình. Vôùi baøn phím ta söû duïng 1 port naøo ñoù tuøy yù chaúng haïn nhö port 1. Ñeå ñieàu khieån queùt phím thì ta xuaát 1 döõ lieäu 4 bit: trong ñoù coù 1 bit ôû möùc thaáp vaø 3 bit ôû möùc cao ra 4 ñöôøng ñieàu khieån queùt cuûa baøn phím. Sau ñoù ta kieåm tra möùc logic cuûa 4 ngoõ nhaäp ñeå xem coù phím naøo nhaán hay khoâng: Neáu coù phím nhaán thì 4 bit nhaäp seõ coù 1 bit ôû möùc loigc 0 vaø tieán haønh thieát laäp maõ phím. Neáu khoâng coù phím nhaán thì 4 bit nhaäp seõ ôû möùc logic 1 – khi ñoù ta chuyeån möùc logic 0 sang bit queùt keá ñeå doø tìm phím khaùc. Vôùi led 7 ñoaïn thì coù theå cho pheùp hieån thò chöõ vaø soá - khi ñoù coù raát nhieàu chöông trình öùng duïng coù theå thöïc hieän ñöôïc treân heä thoáng naøy nhö chöông trình ñeám saûn phaåm, chöông trình ñeám taàn soá, chöông trình ñoàng hoà soá, chöông trình ñoàng hoà theå thao … ÖÙùng duïng giao tieáp tröïc tieáp vôùi 2 Led 7 ñoaïn. ÖÙng duïng 3 : ÔÛ treân ñaõ trình baøy giao tieáp vôùi 8 led 7 ñoaïn theo phöông phaùp queùt tuy nhieân coù nhieàu öùng duïng trong thöïc teá ta chæ söû duïng 1 moät 2 led thì neáu söû duïng heä thoáng treân khaù phöùc taïp vaø ñoái vôùi ngöôøi baét ñaàu nghieân cöùu vi ñieàu khieån thì vieäc vieát chöông trình seõ khaù phöùc taïp neân trong heä thoáng thí nghieäm naøy coù thieát keá theâm phaàn giao tieáp vôùi 2 led 7 ñoaïn loaïi anode chung ñeå tieän cho vieäc söû duïng. Neân nhôù raèng neáu söû duïng nhieàu led thì phöông phaù queùt ôû treân laø toái öu. Sô ñoà maïch giao tieáp cuûa 2 led ñaõ qua ñieän trôû haïn doøng vaø coù 2 pinheader ñeå nhaän tín hieäu nhö hình 8-9. Hình 8-9. Sô ñoà linh kieän treân boä thí nghieäm cuûa 2 led 7 ñoaïn. ÖÙng duïng 4 : ÖÙùng duïng giao tieáp vôùi led ma traän Led 8x8 131 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Moät trong nhöõng öùng duïng phoå bieán trong quaûng caùo laø thoâng tin ñöôïc hieån thò treân led ma traän, ñeå giuùp ngöôøi hoïc hieåu ñöôïc nguyeân lyù ñieàu khieån led ma traän nhö theá naøo thì trong heä thoáng coù thieát keá giao tieáp vôùi 1 led ma traän 8x8 hai maøu xanh vaø ñoû. Sô ñoà nguyeân lyù trình baøy ôû hình 8- 10. Hình 8-10. Sô ñoà giao tieáp vôùi ma traän led 8x8. Caùc haøng vaø coät ñöôïc ñöa qua IC ñeäm 2803. Led ma traän coù 2 maøu xanh vaø ñoû coù 8 ñöôøng ñieàu khieån haøng, 8 ñöôøng ñieàu khieån coät maøu xanh vaø 8 ñöôøng ñieàu khieån coät maøu ñoû – toång coäng laø 24 ñöôøng ñöôïc keát noái vôùi 3 pinheader. Khi muoán ñieàu khieån led ma traän ví duï ta duøng heä thoáng vi ñieàu khieån thì trình töï keát noái maïch nhö sau: duøng moät port naøo ñoù tuøy yù nhö port 3 ñieàu khieån haøng, duøng port 2 hoaëc port 0 ñeå ñieàu khieån coät xanh hoaëc coät ñoû neáu muoán hieån thò 1 maøu, coøn muoán hieån thò 2 maøu thì ta duøng caû 2 port. Vôùi phaàn cöùng ñaõ thieát keá ôû treân söû duïng led ma traän 8x8 coù 2 maøu xanh vaø ñoû, ñeå ñieàu khieån led ma traän saùng ta tieán haønh gôûi döõ lieäu ra haøng vaø maõ queùt ra coät. Trong 4 port cuûa heä thoáng 1 ta söû duïng port 3 laøm port ñieàu khieån haøng vaø port 2 ñieàu khieån coät xanh hoaëc ñoû. Sô ñoà cuûa ma traän led 8x8 trong boä thí nghieäm nhö hình 8-11. 132 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Hình 8-11. Sô ñoà boá trí linh kieän cuûa maïch ñieàu khieån led ma traän. Pinheader ñieàu khieån haøng beân traùi vaø 2 pinheader ñieàu khieån coät xanh vaø ñoû beân döôùi. ÖÙng duïng 5 : ÖÙùng duïng giao tieáp vôùi ADC 0809 vaø DAC0808. Heä thoáng ADC: treân boä thí nghieäm coù thieát keá maïch giao tieáp vôùi moät IC ADC 0809. Sô ñoà nguyeân lyù nhö hình 8-12 vaø sô ñoà boá trí linh kieän treân heä thoáng nhö hình 8-13. 133 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Hình 8-12. Sô ñoà giao tieáp ADC 0809. Trong sô ñoà treân söû duïng ADC0809 coù theå chuyeån ñoåi 8 keânh döõ lieäu ngoõ vaøo töông töï. Caùc ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån bao goàm: 8 ñöôøng döõ lieäu soá truyeàn taûi keát quaû chuyeån ñoåi töø töông töï sang soá: D7- D0 – tín hieäu ra. - 3 ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån choïn keânh: CBA – tín hieäu vaøo. - 2 ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån baét ñaàu quaù trình chuyeån ñoåi Start, ALE – tín hieäu vaøo. - 1 ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån EOC baùo cho bieát quaù trình chuyeån ñoåi keát thuùc hay chöa – tín - hieäu ra. Taàn soá xung clock ñeå ADC chuyeån ñoåi ñöôïc cung caáp töø maïch dao ñoäng RC coù taàn soá ñöôïc thieát keá khoaûng 500KHz theo soå tay tra cöùu IC. Khi söû duïng giao tieáp vôùi ADC baèng vi ñieàu khieån thì phaûi söû duïng port 1 vaø port 3 chöa ñeäm ñeå giao tieáp: port 1 chöa ñeäm ñeå nhaän döõ lieäu vaøo vaø port 3 chöa ñeäm ñeå vöøa xuaát tín hieäu ñieàu khieån vöøa nhaän tín hieäu baùo keát thuùc. Trong sô ñoà nguyeân lyù ñeå thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi thì ngoõ vaøo coù giaû laäp tín hieäu analog baèng 8 bieán trôû cho 8 keânh, ñoàng thôøi 8 switch [SW ADC] phaûi ôû vò trí ON ñeå ñöa tín hieäu vaøo maïch ADC. Khi muoán giao tieáp vôùi nguoàn tín hieäu töông töï töø beân ngoaøi thì chuyeån SW ADC veà vò trí OFF ñeå hôû maïch, caùc nguoàn tín hieäu töø beân ngoaøi coù theå ñöa ñeán JP ñôn naèm caïnh bieán trôû. Trong JP naøy coù caû nguoàn vaø mass 0V. Bieán trôû VR3 duøng ñeå chænh ñoä phaân giaûi Step Size cho khoái ADC. 134 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Hình 8-13. Sô ñoà linh kieän treân boä thí nghieäm cuûa ADC 0809 – 8 keânh. Caùc thí nghieäm söû duïng heä thoáng I ñieàu khieån quaù trình chuyeån ñoåi ADC 0809, phaûi söû duïng 2 port ñeå giao tieáp: duøng port 1 nhaäp döõ lieäu töø ADC vaøo; duøng port 3 ñieàu khieån choïn keânh, Start, ALE cuûa ADC. Keát quaû chuyeån ñoåi ñoïc veà löu vaøo boä nhôù trong vi ñieàu khieån caàn phaûi hieån thò ra led ñeå thaáy neân phaûi giao tieáp vôùi led 7 ñoaïn ta duøng port 0 ñieàu khieån caùc ñoaïn a, b, c, d, e, f, g vaø port 2 ñieàu khieån queùt 8 led. ÖÙng duïng 6 : ÖÙùng duïng giao tieáp vôùi DAC0808. Sô ñoà nguyeân lyù cuûa heä thoáng DAC nhö hình 8-14 vaø sô ñoà boá trí linh kieän nhö hình 8-15. Trong sô ñoà söû duïng DAC0808 coù chöùc naêng chuyeån ñoåi tín hieäu soá 8 bit sang tín hieäu töông töï, 8 ñöôøng D7 – D0 duøng ñeå nhaän döõ lieäu soá töø heä thoáng ñieàu khieån. Ngoõ ra cuûa DAC 0808 laø tín hieäu töông töï ñöôïc ñöa qua IC khueách ñaïi ñeäm 741, sau ñoù ñöa ñeán JP out [ choát treân laø tín hieäu ra, choát döôùi laø 0V]. Ñoä phaân giaûi cuûa DAC 0808 ñöôïc ñieàu chænh baèng bieán trôû. Hình 8-14. Sô ñoà giao tieáp DAC 0808. 135 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Hình 8-15. Sô ñoà linh kieän DAC 0808. Pinheader 8 chaân ñeå nhaän tín hieäu soá vaøo vaø pinheader 2 chaân ñeå xuaát tín hieäu töông töï ra. ÖÙùng duïng giao tieáp tröïc tieáp ñoäng cô böôùc coâng suaát nhoû. ÖÙng duïng 7 : Coù nhieàu loaïi ñoäng cô böôùc nhöng trong heä thoáng naøy chæ söû duïng ñoäng cô böôùc loaïi nhoû, maïch ñieän giao tieáp ñeå ñieàu khieån ñoäng cô böôùc söû duïng IC giao tieáp 2803 vaø coù theå giao tieáp vôùi 2 ñoäng cô böôùc. Ñoäng cô 7 böôùc söû duïng laø loaïi coù 4 cuoän daây – coù 5 ñaàu daây ra hoaëc 6 ñaàu daây ra. Neáu laø loaïi 5 ñaàu thì coù 1 ñaàu daây chung vaø 4 ñaàu daây coøn laïi seõ nhaän tín hieäu ñieàu khieån, coøn loaïi 6 ñaàu daây ra thì trong ñoù seõ coù 2 ñaàu daây chung neân noái laïi thaønh 1 ñaàu daây chung. Sô ñoà boá trí linh kieän cuûa IC 2803 ñeå giao tieáp vôùi ñoäng cô böôùc nhö hình 8-16. Hình 8-16. Sô ñoà linh kieän cuûa IC 2803 giao tieáp vôùi ñoäng cô böôùc. Maõ ñieàu khieån ñoäng cô böôùc haõy xem trong chöông trình ñieàu khieån. giao tieáp vôùi heä thoáng 8 led ñôn. ÖÙng duïng 8: Ngoaøi 32 led ñôn ñaõ trình baøy thì boä thí nghieäm coøn giao tieáp vôùi 8 led ñôn loaïi 10 ly nhö hình 8-17 ñeå laøm sinh ñoäng theâm caùc öùng duïng nhö heä thoáng ñieàu khieån ñeøn giao thoâng. 136 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Hình 8-17. Giao tieáp vôùi 8 led 10 ly. Phaàn 2 :Heä thoáng vi ñieàu khieån duøng boä nhôù ngoaøi – heä thoáng II. Ñoái vôùi caùc öùng duïng nhoû – ñôn giaûn thì chæ söû duïng 1 Vi ñieàu khieån 89C51 coù theå ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu ñieàu khieån, nhöng neáu soá löôïng ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån vaøo ra nhieàu hôn 4 port vaø dung löôïng chöông trình lôùn hôn thì 1 vi ñieàu khieån khoâng ñaùp öùng ñöôïc. Khi ñoù phaûi söû duïng boä nhôù beân ngoaøi ñeå taêng dung löôïng boä nhôù lôùn hôn vaø môû roäng giao tieáp nhieàu ñöôøng vaøo ra hôn. Caáu truùc heä thoáng II nhö hình 8-18. Hình 8-16. Heä thoáng II giao tieáp vôùi boä nhôù ngoaøi. Moät vaán ñeà caàn phaûi quan taâm hôn nöõa laø khi söû duïng boä nhôù beân trong moãi laàn thay ñoåi chöông trình thì phaûi xoùa vaø naïp laïi, ñoái vôùi heä thoáng söû duïng boä nhôù beân ngoaøi thì ta coù theå naïp chöông trình vaøo boä nhôù RAM chaïy thöû vaø hieäu chænh cho ñeán khi hoaøn chænh raát tieän duïng cho vieäc nghieân cöùu vaø thöïc haønh, thí nghieäm. Trong heä thoáng coù söû duïng 2 IC nhôù Eprom 2746 coù dung löôïng toång coäng laø 16 kByte chieám vuøng nhôù coù ñòa chæ: - Töø 0000H - 1FFFH cho eprom 1: löu tröõ chöông trình heä thoáng vaø neáu söû duïng caùc vi ñieàu khieån theá heä môùi sau naøy thì coù theå söû duïng boä nhôù noäi beân trong ñeå löu chöông trình vaø Eprom naøy seõ khoâng coù trong heä thoáng. - Töø 2000H - 3FFFH cho eprom 2: ôû daïng ñeá caám ñeå löu tröõ caùc chöông trình öùng duïng hoaëc sao cheùp eprom. 137 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Boä nhôù RAM söû duïng RAM 62256 coù dung löôïng 32Kbyte chieám ñòa chæ töø 8000H ñeán FFFFH. Vuøng nhôù naøy duøng ñeå löu tröõ döõ lieäu cho vi ñieàu khieån xöû lyù hoaëc löu tröõ chöông trình töø maùy tính gôûi xuoáng ñeå chaïy thöû. Heä thoáng giao tieáp baøn phím 24 phím daïng ma traän do IC 8279 phuï traùch. Ñòa chæ cuûa IC 8279 ñöôïc thieát keá trong baûn ñoà nhôù laø 4020H vaø 4021H. Ñòa chæ 4020H laø ñòa chæ ñeå ñoïc maõ phím. - Ñòa chæ 4021H laø ñòa chæ duøng ñeå gôûi töø ñieàu khieån. - Heä thoáng söû duïng LCD ñeå hieån thò thoâng tin vaø phuïc vuï cho laäp trình baèng tay nhaäp maõ leänh döôùi daïng soá hex hoaëc hieån thò caùc thoâng tin lieân quan ñeán laäp trình baèng maùy tính. Ñeå môû roäng theâm soá löôïng tín hieäu ñieàu khieån trong heä thoáng coù giao tieáp vôùi 2 IC 8255 keát quaû ñöôïc 48 ñöôøng ñieàu khieån IO. IC 8255 – 1 giao tieáp vôùi heä thoáng taïi ñòa chæ 4000H – 4003H. Trong ñoù: Ñòa chæ 4000H duøng ñeå truy xuaát portA. - Ñòa chæ 4001H duøng ñeå truy xuaát portB. - Ñòa chæ 4002H duøng ñeå truy xuaát portC. - Ñòa chæ 4003H duøng ñeå truy xuaát thanh ghi ñieàu khieån. - IC naøy ñaõ söû duïng port a vaø 3 bit thaáp cuûa port C ñeå ñieàu khieån LCD. - Chuù yù khoâng neân söû duïng caùc ñöôøng ñieàu khieån cuûa port C vì ñaõ phuïc vuï cho ñieàu khieån LCD. IC 8255 – 2 giao tieáp vôùi heä thoáng taïi ñòa chæ 4010H – 4013H. Trong ñoù: Ñòa chæ 4010H duøng ñeå truy xuaát portA. - Ñòa chæ 4011H duøng ñeå truy xuaát portB. - Ñòa chæ 4012H duøng ñeå truy xuaát portC. - Ñòa chæ 4013H duøng ñeå truy xuaát thanh ghi ñieàu khieån. - Toång coäng coù 6 port – 48 ñöôøng ñieàu khieån ñöôïc keát noái vôùi 6 pinheader. Trong heä thoáng coù thieát keá maïch naïp boä nhôù EPROM, boä nhôù beân trong vi ñieàu khieån hoï MCS-51, 52 thoâng qua IC ñieàu khieån 8255-3, IC naøy ñöôïc thieát keá taïi ñòa chæ 6000H ñeán 6003H, chæ phuïc vuï cho vieäc naïp boä nhôù khoâng ñöôïc söû duïng cho caùc chöùc naêng khaùc. Treân boä thí nghieäm coù 2 ñeá naïp: ñeá 40 chaân duøng ñeå naïp boä nhôù cuûa vi ñieàu khieån. Ñeá 28 chaân duøng ñeå naïp boä nhôù EPROM töø 2732 ñeán 27512. Ñeå naïp boä nhôù cuûa vi ñieàu khieån loaïi 20 chaân 89Cx051 ta söû duïng ñeá 40 chaân gaén IC vaøo baét ñaàu töø chaân soá 1. Sô ñoà caùc ñeá naïp chöông trình cho vi ñieàu khieån vaø boä nhôù nhö hình 8-17. 138 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Hình 8-17. Sô ñoà 2 socket naïp chöông trình vaø döõ lieäu cho vi ñieàu khieån vaø boä nhôù. Khi naïp chöông trình cho vi ñieàu khieån 40 chaân thì haõy gaén vaøo ñeá 40 chaân vôùi chieàu nhö trong hình 8-18. Khi muoán naïp vi ñieàu khieån 20 chaân thì haõy gaén vaøo ñeá 40 chaân baét ñaàu töø treân xuoáng nhö hình 8-19. Khi muoán naïp cho boä nhôù Eprom thì gaén IC nhôù nhö trong hình 8-20. Hình 8-18. Gaén vi ñieàu khieån 89C51 hoaëc 89C52 hoaëc 89S51hoaëc 89S52 vaøo ñeå naïp chöông trình. 139 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Hình 8-19. Gaén vi ñieàu khieån 89C1051 hoaëc89C2051 hoaëc 89C4051 vaøo ñeå naïp chöông trình. Hình 8-20. Gaén boä nhôù hoï 27 hoaëc 28 vaøo ñeå naïp. 140 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Hình 8-21. Boä thí nghieäm giao tieáp vôùi maùy tính baèng coång COM. Caùc ñeá 40 chaân taàn soá söû duïng cao neân nhanh hö vaø heä thoáng ñaõ thieát keá coù theå thay theá deã daøng. Trong heä thoáng coù giao tieáp noái tieáp vôùi maùy tính thoâng qua coång COM, vi maïch chuyeån ñoåi möùc logic duøng MAX 232 nhö hình 8-21. Chöông trình heä thoáng ñieàu khieån ñöôïc löu trong boä nhôù EPROM. III. CAÁU HÌNH BOÄ THÍ NGHIEÄM LOAÏI NHOÛ: Boä thí nghieäm nhoû chæ söû duïng ñöôïc nhieàu loaïi vi ñieàu khieån 89S51, 89S52, 89S8252. Boä thí nghieäm coù theå naïp chöông trình cho caùc loaïi vi ñieàu khieån nhö vöøa neâu ra ôû treân vaø coù theå naïp chöông trình ngay trong heä thoáng ñang chaïy ISP, tieän lôïi cuûa kieåu ISP chæ coù ñoái vôùi vi ñieàu khieån hoï 89S. Caáu hình cuûa boä thí nghieäm loaïi nhoû laø ruùt goïn cuûa boä thí nghieäm lôùn vaø caùc öùng duïng coù ñaëc tính gioáng nhö heä thoáng boä thí nghieäm lôùn goàm: 32 led ñôn, 8 led 7 ñoaïn, 16 phím ma traän, led ma traän 8x8 hai maøu xanh ñoû, LCD 16x2, vaø giao tieáp vôùi IC 2803 ñeå ñieàu khieån ñoäng cô böôùc loaïi nhoû. 32 led ñôn tích cöïc möùc 0, heä thoáng khoâng duøng IC ñeäm. IV. HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PHAÀM MEÀM SPKT_C: 1. Caøi ñaët chöông trình: Caùc thieát bò cuûa chuùng toâi laø caùc boä naïp hay caùc boä thí nghieäm ñeàu söû duïng chung 1 chöông trình ñieàu khieån SPKT_C vôùi caùc version ñaõ ñöôïc caäp nhaät ngaøy caøng nhieàu tính naêng môùi. Chöông trình ñieàu khieån boä naïp khoâng caàn caøi ñaët, baïn chæ caàn copy taát caû caùc chöông trình coù trong ñóa CD vaøo thö muïc ñóa C hoaëc ñóa naøo tuøy yù trong maùy tính cuûa baïn. Khi ghi döõ lieäu leân CD thì thuoäc tính caùc file döõ lieäu laø “read only”, neáu baïn cheùp baèng phaàn meàm Windows commander thì caùc thuoäc tính naøy töï ñoäng chuyeån sang thuoäc tính “archive” vaø baïn khoâng phaûi thöïc hieän theâm thao taùc naøo nöõa. 141 Lyù thuyeát & thöïc haønh. Chöông 8.Caáu hình boä thí nghieäm & chöông trình SPKT_C Nhöng neáu baïn copy baèng caùc chöông trình khaùc thì thuoäc tính naøy vaãn coøn vaø baïn phaûi töï boû baèng caùch thöïc hieän theo trình töï nhö sau: Böôùc 1: vaøo “My computer” choïn oå ñóa vaø thö muïc löu caùc files ñaõ copy töø ñóa CD sang. Thö muïc naøy ñöôïc choïn baèng caùch troû chuoät ñeán vaø baám nuùt traùi chuoät, thö muïc ñöôïc choïn seõ ôû traïng thaùi tích cöïc. Böôùc 2: sau khi choïn xong haõy baám nuùt phaûi chuoät thì 1 menu con xuaát hieän. Baïn haõy choïn leänh “properties” ôû beân döôùi vaø 1 menu môùi seõ xuaát hieän. Phía beân döôùi coù 3 oâ ñeå choïn thuoäc tính laø - oâ “read only”. - oâ “hidden” - oâ “archive” Baïn haõy choïn oâ “archive” vaø choïn “apply” vaø nhaán ok laø xong. Sau khi baïn boû xong baïn coù theå kieåm tra laïi baèng caùch vaøo thö muïc vaø choïn moät taäp tin naøo ñoù vaø xem thuoäc tính cuûa noù khi ñoù noù seõ ôû traïng thaùi “archive”. Chuù yù baïn chæ thao taùc ñöôïc chöông trình khi baïn ñaõ boû heát caùc thuoäc tính naøy. Neáu chöa boû thì khi baïn truy xuaát caùc chöông trình thì seõ coù thoâng baùo khoâng cho pheùp truy xuaát “files not access” vaø boä naïp seõ bò treo vì noù khoâng coøn ôû traïng thaùi saún saøng nöõa vaø baïn phaûi reset laïi boä naïp baèng caùch nhaán nuùt reset hoaëc taét vaø môû laïi nguoàn cung caáp cho boä naïp. Böôùc 3: Haõy taïo moät thö muïc “C:\tam” treân ñóa C cuûa maùy tính. 2. Caùch söû duïng chöông trình: Sau khi copy xong baïn neân taïo moät bieåu töôïng cho chöông trình ñeå truy xuaát nhanh. Kích vaøo bieåu töôïng ñeå chaïy chöông trình. (neáu baïn chöa bieát taïo bieåu töôïng thì haõy xem saùch höôùng daãn söû duïng windows hoaëc hoûi ngöôøi naøo bieát chæ cho baïn söû duïng hoaëc xem phaàn höôùng daãn phía cuoái taøi lieäu naøy). Trong chöông trình ñieàu khieån naøy cho pheùp caùc baïn soaïn thaûo chöông trình cho vi ñieàu khieån khieån vaø cho pheùp bieân dòch vaø kieåm tra loãi raát deã söû duïng. Sau ñaây laø trình töï höôùng daãn söû duïng phaàn meàm ñieàu khieån vaø soaïn thaûo chöông trình. Sau khi cho chöông trình chaïy thì maøn hình cuûa chöông trình nhö hình 8-22: 142 Lyù thuyeát & thöïc haønh.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net