logo

Câu hỏi ôn tập môn Triết học


Chương VII: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Câu 1. C.Mác và Ph.Ăngghen đã dựa vào những phát kiến nào để xây dựng luận chứng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ? → CN duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư. Câu 2. Xét về phương thức lao động, giai cấp công nhân mang thuộc tính cơ bản nào? → Là những tập đoàn nhiều lao động ,trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính CN ngày càng hiện đại có trình độ sản xuất hoá cao. Câu 3. Xét trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa giai cấp công nhân là: → G/c đại biểu cho lực lượng tiến tiến ,cho phưognt hức sản xuất hiện đại . Câu 4. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ? → - Lãnh đạo nhân dân đấu tranh xoá bỏ chế độ TBCN ,xoá bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột và xây dựng xã hội mới : XHCN và CSCN. - Để hoàn thành sứ mệnh lĩch sử của mình,phải tập hợp được các tầng lớp nhân dân,lao động ,ti6n1 hành đấu tranh xoá bỏ xã hội cũ ,xây dựng xã hội mới. Câu 5. Theo Lênin, quy luật hình thành và phát triển Đảng cộng sản của giai cấp công nhân ? → -Những cơn đau đẻ kéo dài -Giai đoạn đầu của XH-CSCN -Giai đoạn cao của XH-CSCN Câu 6. Quy luật hình thành và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam ? -Chính đảng của GCCN là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác với phong trào CN -Dưới sự lãnh đạo của ĐCS,GCCN chuyển từ đấu tranh tự phát →tự giác. ĐCSVN : + CN Mác Lênin + Phong trào công nhân + Phong trào yêu nước Câu 7. Thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì? * Mác Ănghen: -Giai đoạn thấp -Giai đoạn cao Giữa XHTBCN và XHCSCN là thời kì cải biến CM…đó là thời kì “ Quá độ chính trị “ chuyên chính của GCVS *Theo Lênin : 1/ Những cơn đau đẻ kéo dài 2/ GĐ Đầu của XHCSCN 3/ GĐ cao của XHCSCN Câu 8. Theo Lênin, sự ra đời của hình thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa cộng sản sẽ diễn ở những nước nào ? Câu 9. Câu nói: “Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử của giai cấp vô sản là người xây dựng CNXH” là của ai? → V.I Lênin Câu 10. Câu nói: “Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy - đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại” là của ai? → Ph. Ănghen Câu 11. Giai cấp công nhân là giai cấp triệt để cách mạng, vì sao? -Đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến gắn liền với những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại. -Là gia cấp được trang bị bởi một lý luận khoa học ,CM và luôn đi đầu trong mọi phong trào CM theo mục tiêu xoá bỏ XH cũ lạc hậu ,xây dựng xã hội mới tiến bộ → tập hợp được đông đảo các giai cấp ,tầng lớp khác vào trong CM. Câu 12. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của ai? Câu 13. Điền vào chỗ trống: “Vấn đề ………… nhất định là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng”. Câu 14. Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa? → Do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá với tính châấ tư nhân tư bản CN về tư liệu sản xuất dưới CNTB. Câu 15. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng hiện nay được thông qua tại Đại hội nào của Đảng Cộng sản Việt Nam ? Câu 16: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta nêu ra ở Đại hội nào? Câu 17: Những đặc điểm chính trị của giai cấp công nhân? - GCCN là GC tiên phong CM và có tinh thần CM triệt để - GCCn có ý thức tổ chức ,kỉ luật cao - GCCn có bản chất quốc tế. Câu 18. Cách mạng xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên nổ ra và thắng lợi ở đâu? Câu 19. Hình thức đầu tiên của chuyên chính vô sản ? → Liên minh công nông Câu 20. Cách mạng dân chủ tư sản và cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới khác nhau ở điểm nào? Câu 21. Cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp nào lãnh đạo? → GCCN ( vừa là GC lãnh đạo vừa là động lực chủ yếu),Nhân dân (động lực to lớn). Câu 22. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới? → Lênin Câu 23. Cách mạng XHCN theo nghĩa hẹp là gì? → Là cuộc CM chính trị . được thể hiện bằng việc GCCN và NDLĐ giành chính quyền ,thành lập nhà nước chuyên chính vô sản –Nhà nước của GCCN và NDLĐ. Câu 24. Mục tiêu cuối cùng của cách mạng XHCN là gì? Câu 25. Mục tiêu giai đoạn đầu của cách mạng XHCN là gì? → GCCN phải đoàn kết với những người lao động khác thể hiện lật đổ các quyền của gia cấp thống trị ,giai cấp bóc lột. Câu 26. Tiến trình của cách mạng xã hội chủ nghĩa có mấy giai đoạn? →2 Câu 27. Nội dung cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực kinh tế? → Phải thay đổi vị trí vai trò của người lao động với tư liệu sản xuất chủ yếu ,thay thế chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư lie7ụ sản xuất bằng chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa với những hình thức thích hợp,thực hiện những biện pháp cần thiết gắn người lao động với tư liệu sản xuất. Câu 28. Nội dung cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng? → Trên cơ sở kế thừa một cách có chọn lọc và nâng cao các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc ,tiếp thu các giá trị văn hoá tiên tiến của thời đại ,thực hiện việc giải phóng người lao động về mặt tinh thần thong qua xây dựng từng bước thế giới quan và nhân sinh quan cho người lao động ,hình thành những con người mới ,XHCN giàu long yêu nước ,thương dân có bản lĩnh chính trị ,nhân văn ,nhân đạo ,có hiểu biết ,có khả năng giải quyết một cách đúng đắn mối quan hệ cá nhân ,gia đình và xã hội, Câu 29. Điều kiện chủ quan có vai trò quyết định nhất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa? → Phải bảo đảm vai trò lãnh đạo của gia cấp công nhân. Câu 30. Điền vào chỗ trống: Đảng Cộng sản có những lợi ích …… với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. → Cơ bản thống nhất Câu 31. "Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người" là của ai? → “ Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản” (1848) C.Mac Câu 32. Theo Mác và Ăngghen, sự ra đời của hình thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa cộng sản sẽ diễn ở những nước nào ? Câu 33. Nội dung cơ bản của liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta bao gồm… -Liên minh về chính trị -Liên minh về kinh tế -Nội dung về văn hoá xã hội Câu 34. Có mấy hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội? → 2 . Đó là :Trực tiếp và Gián tiếp Câu 35. Điền vào chỗ trống: Giai cấp công nhân là …….. của Đảng Cộng sản, là nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng Cộng sản. → Cơ sở giai cấp. Câu 36. Hãy điền vào chỗ trống: “Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là sản phẩm của bản thân.….” (Mác và Ăngghen) → Nền đại CN Câu 37. Điền vào chỗ trống: “Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thì chỉ có ……… là giai cấp thật sự cách mạng” (C.Mác và Ph.Ăng ghen). → Giai cấp vô sản Câu 38. Nhà nước pháp quyền XHCN quản lý mọi mặt của đời sống XH chủ yếu bằng gì? → Pháp luật Câu 39. Cơ cấu xã hội nào có vai trò quan trọng nhất ? → Cơ cấu Xã hội –giai cấp Câu 40. Trong quá trình xây dựng CNXH, liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức dưới góc độ nào giữ vai trò quyết định? → Về kinh tế Chương VIII: NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Câu 1. Phạm trù dân chủ xuất hiện khi nào? → Ngay từ XH Công xã Nguyên Thuỷ (sơ khai ,chất phác) Câu 2. Dân chủ là gì? -Là sp tiến háo của lao động ,là nhu cầu khách quan của con gnười -Dân chủ với tư cách là một phạm trù chính trị gắn với một kiểu nhà nước và một giai cấp cầm quyền. -Dân chủ phản ánh trình độ phát triển cá nhân và cộng đồng xã hội trong quá trình giả phóng xã hội chống áp bức,bóc lột,nô dịch để tiến tới tự do và bình đẳng. Câu 3. So với các nền dân chủ trước đây, dân chủ xã hội chủ nghĩa có điểm khác biệt cơ bản nào? * DCCNXH -Nền dân chủ cho NDLĐ phục vụ đa số -Mang bản chất của GCCN -Do ĐCS lãnh đạo ( Nhất nguyên về chính trị) -Thực hiện thong qua nhà nước XHCN -Công hữu hoá các TLSX * Trước đây -Nền dân chủ TS phục vụ tiểu số 0-Mang bản chất gia cấp TS -Đảng của GCTS lãnh đạo (Đa đãng về chính trị) -Thực hiện thong qua nhà nước pháp quyền,tư sản -Chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX áp bức bóc lột. Câu 4. Bản chất kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở nào ? → Dựa trên chế độ công hữu về TLSX Câu 5. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính … sâu sắc. → Dân tộc Câu 6. Chức năng nào sau đây là chức năng cơ bản, chủ yếu của nhà nước xã hội chủ nghĩa ? → Chức năng tổ chức và xây dựng phải là chức nănmg chủ yếu của nhà nước XHCN Câu 7. Đặc trưng cơ bản của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa → Là hệ tư tưởng của GCCN là nội dung cốt lõi giữ vai trò chủ đạo quyết định phương hướng phát triển của nền văn hoá XHCN. Câu 8. Xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa bao gồm những nội dung cơ bản nào? - Nâng cao trình độ dân trí ,hình thành đội ngũ trí thức của XH mới - Xây dựng con người mới phát trriển toàn diện - Xây dựng lối sống XHCN - Xây dựng gia đình văn hoá XHCN. Câu 9. Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa có đặc trưng gì? Hệ tư tưởng của GCCN là một nội dung cốt lõi giữ vai trò chủ đạo ,quyết định phương hướng phát triển của nền văn hoá XHCN -Nền văn hoá mang tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc -Hình thành,phát triển một cách tự giác ,dưới sự lãnh đạo của GCCN thong qua ĐCS và quản lí của Nhà Nước. Câu 10. Quan hệ nào được coi là quan hệ cơ bản nhất trong gia đình? → Cha mẹ - Con cái Câu 11. Khái niệm nào trong số các khái niệm dưới đây được dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định được hình thành trong lịch sử trong một lãnh thổ nhất định, có chung mối liên hệ về kinh tế, ngôn ngữ và một nền văn hoá? → Dân tộc là toàn bộ nhân dân của quốc gia đó -Quốc gia dân tộc Câu 12. Nội dung Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin? 3 nội dung - Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng - Các dân tộc có quyền tự quyết - Đoàn kết công nhân tất cả các dân tộc Câu 13. Trong Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin, nội dung nào được xem quyền thiêng liêng của các dân tộc? - Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng Câu 14. Trong Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin, nội dung nào được xem quyền làm chủ của các dân tộc? - Các dân tộc có quyền tự quyết Câu 15. Trong Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin, nội dung nào thể hiện bản chất quốc tế của giai cấp công nhân, phong trào công nhân ? - Đoàn kết công nhân tất cả các dân tộc Chương IX: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG Câu 1. Thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghlên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới bắt đầu từ... → CMT10 Nga Câu 2. Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu ? - CNXH hiện thực đã tạm thời lâm vào thoái trào - Các nước XHCN đã tiến hành cải cách , đổi mới và tiếp tục phát triển Câu 3. Công cuộc đổi mới trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam có nội dung cơ bản nào? - Đã từ bỏ mô hình kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang thoe định hướng XHCN - Với những đặc trưng: Đa dạng hoá hình thức sỡ hữu ,trong đó công hữu là nền tảng - Kinh tế nhà nước là chủ đạo,doanh nghiệp cổ phần trở thành hình thức tổ chức kinh tế phổ biến Câu 4. Mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới ra đời ở đâu? → Liên Xô Câu 5. Mô hình đầu tiên của chủ nghĩa xã hội ra đời trong bối cảnh hết sức đặc biệt nào? → Từ sau CMT10 → chiến tranh TG thứ 2 ,Liên Xô là nước xã hội duy nhất .DK xây dựng một chế độ mới cực kì khó khăn và phức tạp : nền kinh tế vốn lạc hậu ,bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ nhất ,sau đó là nội chiến ,tiếp đó là cjiến tranh can thiệp của 14 nước đế quốc và bị bao vây cấm vận về kinh tế. Câu 6. Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ra đời trong khoảng thời gian nào? → Sau chiến tranh TG thứ 2,1960 Câu 7. Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga được đề ra vào năm nào? → 3/1921 Câu 8. Công cuộc đổi mới ở nước ta được đánh đấu từ kỳ Đại hội nào? → Quốc Hội kháo VII ( 1981-1987) Câu 9. Những biểu hiện nào cho thấy những yếu tố nào của xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện trong lòng xã hội tư bản? → Các yếu tố XHCN đã xuất hiện trong lòng XHTB : Tính chấtXH sở hữu ngày càng gia tăng ,sự điều tiết của Nhà Nước đối với thị trường ,tính nhân dân và xã hội của Nhà Nước tăng lên ,phúc lợi XH được giải quyết tốt hơn. Câu 10. Công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc và công cuộc đổi mới ở Việt Nam có những nét tương đồng nào? - Đã từ bỏ mô hình kinh tế kế hoạch tập trung - Đa dạng hoá hình thức sỡ hữu - Kinh tế nhà nước là chủ đạo - Đa dạng hoá hình thức phân phối ,xem trọng phân phối theo lao động, đảm bảo quyền kinh doanh bình đẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp,không phân biệt đối xử ,giá cả ,tỉ giá ,lãi suất do thị trường xác định có sự điểu tiết của Nhà Nước ,phát triển đồng bộ các loại thị trường từ hàng háo → dịch vụ ,thị trường chứng khoán ,thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội rộng lớn ,xoá đói giảm nghèo giữ gìn môi trường. Câu 11. Công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc về kinh tế có nội dung cơ bản nào? - Đã từ bỏ mô hình kinh tế kế hoạch tập trung chuyển sang kinh tế thị trường XHCN - Với những đặc trưng : Đa dạng hoá hình thức sở hữu ,trong đ1o quốc hữu giữ vai trò chủ thể - Kinh tế nhà nước là chủ đạo ,sở hữu cổ phần được xem là hình thức chủ yếu của chế độ công hữu .
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net