logo

Các bài tập luyện tập với MS Project 3

- Sắp xếp resource information + Chuyển sang Resource Sheet View + Nhấp vào Project trên thanh công cụ rồi vào sort và sort by + Chọn group như là cấp độ đầu tiên để sort
CAÙC BAØI TAÄP LUYEÄN TAÄP vôùi MS Project PHAÀN 3: Sorting and Filtering data Taøi lieäu löu haønh noäi boä cuûa Trung taâm CPA – Ñaïi hoïc Môû baùn coâng TP.HCM Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 1 BAØI TAÄP 1: Saép xeáp laïi Resource Information Chuyeån sang Resource Sheet View Nhaáp vaøo Project treân thanh coâng cuï roài vaøo Sort vaø Sort by Choïn Group nhö laø caáp ñoä ñaàu tieân ñeå sort Sau ñoù choïn Name nhö laø caáp ñoä thöù 2 ñeå saép xeáp Aán Sort Ta seõ ñöôïc caùc keát quaû nhö treân caùc hình döôùi ñaây: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 2 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 3 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 4 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 5 BAØI TAÄP 2: Saép xeáp laïi Resource Information vôùi Permanently Renumber Nhaáp vaøo Project treân thanh coâng cuï roài vaøo Sort vaø Sort by Choïn Standard Rate nhö laø caáp ñoä ñaàu tieân ñeå sort Ñaùnh daáuvaøo oâ “Permanently Renumber”. Luùc naøy resource seõ ñöôïc phaân coâng vôùi moät new ID number döïa vaøo thöù töï vöøa môùi saép xeáp Aán Sort Neáu muoán trôû taïi nhö cuõ baïn haõy thöïc hieän nhö böôùc 1 roài choïn Reset Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 6 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 7 BAØI TAÄP 2: Saép xeáp laïi Task Information Chuyeån sang Task Sheet Nhaáp vaøo Project treân thanh coâng cuï roài vaøo Sort vaø Sort by Choïn Duration nhö laø caáp ñoä ñaàu tieân ñeå sort Ñaûm baûo raèng oâ “Permanently Renumber” khoâng ñöôïc ñaùnh daáu Baïn cuõng khoâng ñaùnh daáu vaøo oâ “Keep Outline Structure” Aán Sort Quan saùt treân döõ lieäu ñaõ sort Aán Reset roài aán Sort Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 8 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 9 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 10 BAØI TAÄP 3: Chæ view nhöõng resource thoaõ maõn nhöõng tieâu chuaån naøo ñoù Chuyeån sang Resource Sheet: View / More Views/ Resource Sheet Choïn Group Goõ vaøo External cho Group Name Quan saùt danh saùch ñaõ short Sau ñoù choïn Data Range (Ñieàu naøy seõ loïc taát caû caùc resources maø ñaõ ñöôïc laäp tieán ñoä trong moät khoaûng thôøi gian cuï theå) Goõ vaøo 10/2/2005, nhaán OK (ngaøy baét ñaàu cuûa range) Goõ vaøo 11/2/2005, aán OK (ngaøy keát thuùc cuûa range) Quan saùt danh saùch ñaõ short Choïn All Resources ñeå loaïi tröø taát caû söï loïc Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 11 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 12 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 13 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 14 BAØI TAÄP 4: Loïc thoâng tin veà Task Chuyeån sang Task Sheet: View / More Views/ Task Sheet Choïn Milestones Quan saùt danh saùch ñaõ short Sau ñoù choïn Data Range (Chæ trình baøy nhöõng task maø ñaõ ñöôïc laäp tieán ñoä trong range) Goõ vaøo 10/1/2005, nhaán OK (ngaøy baét ñaàu cuûa range) Goõ vaøo 11/1/2005, aán OK (ngaøy keát thuùc cuûa range) Sort caùc task baèng Duration: Project/Sort/Sort by Choïn All Tasks ñeå loaïi tröø taát caû söï loïc Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 15 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 16 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 17 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 18 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 19 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net