logo

Biểu mẫu " Đơn xin xác nhận"

Mẫu đơn xin xác nhận này dùng trong trường hợp để bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương dành cho các bạn sinh viên đang theo học hệ đào tạo chính qui.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gởi: Ban Giám Hiệu trường ………… Tôi tên:....................................................................................................... Mã số sinh viên:......................................................................................... Ngày sinh:................................................................................................... Hộ khẩu thường trú:.................................................................................. .................................................................................................................... Hiện đang học lớp (ngành):..................................................................... Khóa:.......................................................................................................... Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường:............................ .................................................................................................................... Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường ………..........xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:....................................... Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu. ............ , ngày …..tháng…..năm 20.... Người làm đơn (ký tên, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG…
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net