logo

Bệnh ho lao

Nếu ở gần, sống chung với người mắc bịnh lao, quý vi có thể bị nhiễm phải vi trùng lao qua không khí do đó quý vị phải đi thử bịnh lao. Nhưng điều may mắn là không phải ai gần gủi với người có bịnh đều bị nhiễm vi trùng lao.
Làm sao tôi biết khi tôi mắc phải Tôi phải đi đâu để được Bịnh ho lao Bịnh Lao thử bịnh lao? Chỉ có Bác-sĩ mới có đủ thẩm quyền quyết Trong trường hợp nếu quý vị đã tiếp xúc trực Tôi đã tiếp xúc trực định là quí vị có mắc phải bịnh lao hay không. Nhân viên bịnh-viện dùng thuốc thử lao chích tiếp với người đang ̣ bi ̣ bịnh, xin đến địa-chỉ dưới đây để thử lao: tiếp với người đang dưới da hay thử máu theo phương pháp mới. Nế́u kế́́t quả phản-ứng Dương-tính, thì quí-vi bị bịnh ho lao. đã có vi-trùng lao ở ẩn trong cơ-thể. Tuberculosis Clinic, Ward 94 ----Vi trùng ở ẩn: Nếu có phản-ứng dương- SFGH Building 90, 4th Floor tính, quý-vị phải đi chụp hình phổi để xem vi- 2460 22nd Street trùng lao có phá hoại phổi của quý vị hay (415) 206-8524 chưa. Tôi có phải đi thử xem có bị ----Bịnh Lao đang hoaṭ-động: Quý-vị phải khạc đàm đem đi hóa-nghiệm xem có vi-trùng Hay quý vi ̣cũng có thể đến văn-phòng bác- bịnh hay không? trong đàm hay không. sĩ gia-đình đễ thử nghiệm. Nếu quý-vị có phản-ứng dương-tính hay đã có uống thuốc bịnh lao ở quá khứ, xin nhớ thông Nếu ở gần, sống chung với người báo cho nhân-viên y-tế biết trong khi khám mắc bịnh lao, quý vị có thể bị nhiễm bịnh. phải vi trùng lao qua không khí do đó quý vị phải đi thử bịnh lao. Nhưng điều may mắn là không phải ai gần gủi với người có bịnh đều bị nhiễm vi trùng lao. Hiện nay có thuốc hữu hiệu dùng để Nếu trong kỳ thử - nghiệm đầu, tôi có phản tiêu diệt vi trùng lao ở ẩn để quý vị ứng âm tính, như vậy có nghĩa là tôi không tránh khỏi bị bịnh lao trong trường có mắc phải bịnh lao, tôi khỏi phải lo, đúng hợp nhiễm phải vi trùng. hay không? Ngay cả quí vị có phản ứng âm tính trong lần thử - nghiệm đầu, quý vi ̣vẫn có thể có mang vi-trùng lao ở ẩn trong cớ thể. Quí vị phải thử nghiệm lại lần thứ hai trong vòng 12 tuần lễ thì mới biết chắc được là có vi-khuẩn ở ẩn trong người hay không. Contact - Vietnamese Sự khác biệt giửa bịnh lao hoạt-tính và vi-trùng lao ơ ẩn trong cơ thể. Quý vị không bị nhiễm bịnh qua những trường hợp như sau: Vi-trùng lao ở ẩn. Bịnh ho-lao hoạt-tính. • Quần áo • Dùng chung chén dĩa khi ăn Nếu bị nhiễm phải vi-trùng lao thì: Nếu quý-vị, cũng như một thiểu số người uống khác, bị bịnh ho lao thật sự gọi là bịnh ho-lao • Thực phẩm • Quý vị đã có vi-trùng lao ở ẩn trong cơ-thể hoạt-tính thì: • Chăn gối (gọi là thời kỳ vi-trùng đang ngũ) • Trong thơì kỳ này, ̣ quý vi không có bịnh, • Co nhiều vi-trùng lao đang hoạt-động • Chổ ngồi trong cầu tiêu và cũng không có triệu-chứng gì của bịnh phá-hoại trong cơ-thể của quý vị. • Bắt tay chào hỏi lao • Quý-vi bị bịnh và thường có các triệu- • Gần gủi giữa tình nhân chứng như ho, lên cơn số́t, sụt ký. • Vi-trùng lao ở ẩn không truyền nhiễm cho • Dùng chung kim chích thuốc. ngươì chung quanh. • Quý vỉ phải đi coi bác-sĩ • Trong thơì kỳ này, quý vị có thể truyền bịnh cho ngươi khác. Bịnh Ho lao là bịnh Sau khi thử nghiệm biết truyền nhiễm. rằng anh chỉ bị nhiễm trùng nhưng không lay. Vi-trùng lao được tung ra trong không khí khi người có bịnh ho, hắc hơi. Quý vị chỉ bị nhiễm bịnh khi hít thở phải vi-trùng này trong không khí.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net