logo

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Do nhu câu hien nay thiêu su cân bang các nguôn lương thuc giLa các tMnh ñông bang và thành th), thành th) thì thiêu go còn các tMnh như :An Giang, Cân Thơ , Tiên Giang …thì thDa go, nhưng thiêu :phân bón, vat tư khác…vì vay nên chúng tôi quyêt ñ)nh thành lap công ty .Hien nay, công ty có quen biêt mot sô khách hàng như: Cty TNHH BÌnh Tây, Tong cty lương thuc Miên Nam, Cty lương thuc Tiên Giang, Cty bot mì Bình ðông, DNTN Hòang Dung 2……...
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VÀ ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ DỰ ÁN Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT BÁO CÁO TH M ð NH VÀ ð XU T ð U TƯ D ÁN Tên: CÔNG TY TNHHV N T I ð ƠNG SÔNG HI P PHƯ C 1. D án ñ u tư Tên d án: D án ñ u tư ñóng m i 04 chi c sà lan tr ng t i 90 t n/ chi c. T ng m c ñ u tư: 5.000.000.000 ñ ng Trong ñó - V n t có tham gia : 1.000.000.000 chi m t l 20 % v n ñ u tư - V n vay NHNT : 4.000.000.000 chi m t l 80 % v n ñ u tư 2.ð ngh vay v n c a khách hàng - T ng giá tr ñ ngh vay : 4.000.000.000 ñ ng - M c ñích : ð u tư ñóng m i 04 chi c sà lan tr ng t i 90 t n/ chi c - Lãi su t : 10%/năm - Th i h n vay : 8 năm ( 60 tháng) - Ngu n tr n : T doanh thu và kh u hao c a d án 1. THÔNG TIN V CH ð U TƯ 2.1 Gi i thi u Trang 1 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT Quá trình thành l p : o Do nhu c u hi n nay thi u s cân b ng các ngu n lương th c gi a các t nh ñ ng b ng và thành th , thành th thì thi u g o còn các t nh như :An Giang, C n Thơ , Ti n Giang …thì th a g o, nhưng thi u :phân bón, v t tư khác…vì v y nên chúng tôi quy t ñ nh thành l p công ty .Hi n nay, công ty có quen bi t m t s khách hàng như: Cty TNHH BÌnh Tây, T ng cty lương th c Mi n Nam, Cty lương th c Ti n Giang, Cty b t mì Bình ðông, DNTN Hòang Dung 2…… . o Th trư ng v n t i ch y u c a ñơn v t Tp.HCM ñi các t nh Mi n Tây và ngư c l i: − C ng Sài Gòn -An Giang-C ng Sài gòn: 08 ngày/ chuy n; − C ng Sài Gòn -C n Thơ - C ng SG: 08 ngày/chuy n; − C ng Sài Gòn -Ti n Giang- C ng SG: 07ngày/chuy n; − C ng Sài Gòn -Long An- C ng SG: 05 ngày/chuy n; − C ng Sài Gòn -B n Tre- C ng SG: 06 ngày/ chuy n… 2.THÔNG TIN V D ÁN ð U TƯ 2.1 Mô t d án Trang 2 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT S n ph m, d ch v : V n chuy n hàng hóa ( g o, phân bón… ) b ng ñư ng thu n i ñ a. Th trư ng tiêu th d ki n: t Tp.HCM ñi các t nh ð ng b ng Sông C u Long và ngư c l i. 2.2 Nhu c u v n ñ u tư 5.000.000.000 ñ ng C th : Thân c a 4 sà lan có giá tr :.3.400.000.000 ñ ng MMTB cho 04 sà lan có tr giá : 1.600.000.000 ñ ng D ñoán ñóng m i 01 sà lan 90 t n: Trang 3 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT ðơn v H ng m c tính KL- SL ðơn giá Thành ti n Thân sà lan V t tư các l ai Kg 72,000 10,000 720,000,000 Giá gia công v t tư kg 50,000 2,100 105,000,000 B n cát d ki n m2 300 10,000 3,000,000 Sơn máy 2 nư c m2 1,200 2,000 2,400,000 Nư c sơn d ki n lít 6,030,000 C p m t 540 cái 2 500,000 1,000,000 B n v thi t k chi c 1 2,500,000 2,500,000 C vi n két d u + khoan l b 2 250,000 500,000 Chóa ñèn c t c m i lái + v t tư b 1 500,000 500,000 Công làm 4 thư c nư c + vòng ñăng ki m b 1 700,000 700,000 Công làm tr c bích l n m i lái cái 4 50,000 200,000 Công làm tr bích boong cái 8 30,000 240,000 Công làm khoen ñ n + v t tư cái 30 21,000 630,000 Công làm bát khóa + móc c a bin trư c, sau b 1 900,000 900,000 Công làm soma m i, con lăn, t i quay neo b 1 800,000 800,000 Công l p ráp, cân ch nh ng bao tr c l p khóan 1 600,000 600,000 L phí ñăng ki m chi c 1 2,000,000 2,000,000 ði n mài chà sà lan khóoán 1 1,000,000 1,000,000 L phí giám ñ nh tole chi c 1 2,000,000 2,000,000 850,000,000 Ph n máy MMTB cho sà lan b 1 400,000,000 400,000,000 T ng 1,250,000,000 Trang 4 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT D ñoán ñóng m i 01 sà lan 90 t n: ðơn v KL- H ng m c tính SL ðơn giá Thành ti n Thân sà lan 72,00 V t tư các l ai Kg 0 10,000 720,000,000 50,00 Giá gia công v t tư kg 0 2,100 105,000,000 B n cát d ki n m2 300 10,000 3,000,000 Sơn máy 2 nư c m2 1,200 2,000 2,400,000 Nư c sơn d ki n lít 6,030,000 C p m t 540 cái 2 500,000 1,000,000 B n v thi t k chi c 1 2,500,000 2,500,000 C vi n két d u + khoan l b 2 250,000 500,000 Chóa ñèn c t c m i lái + v t tư b 1 500,000 500,000 Công làm 4 thư c nư c + vòng ñăng ki m b 1 700,000 700,000 Công làm tr c bích l n m i lái cái 4 50,000 200,000 Công làm tr bích boong cái 8 30,000 240,000 Công làm khoen ñ n + v t tư cái 30 21,000 630,000 Công làm bát khóa + móc c a bin trư c, sau b 1 900,000 900,000 Công làm soma m i, con lăn, t i quay neo b 1 800,000 800,000 Công l p ráp, cân ch nh ng bao tr c l p khóan 1 600,000 600,000 L phí ñăng ki m chi c 1 2,000,000 2,000,000 ði n mài chà sà lan khóoán 1 1,000,000 1,000,000 L phí giám ñ nh tole chi c 1 2,000,000 2,000,000 850,000,000 Ph n máy 400,000,00 MMTB cho sà lan b 1 0 400,000,000 T ng 1,250,000,000 Trang 5 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT D ñoán ñóng m i 01 sà lan 90 t n: ðơn v H ng m c tính KL- SL ðơn giá Thành ti n Thân sà lan V t tư các l ai Kg 72,000 10,000 720,000,000 Giá gia công v t tư kg 50,000 2,100 105,000,000 B n cát d ki n m2 300 10,000 3,000,000 Sơn máy 2 nư c m2 1,200 2,000 2,400,000 Nư c sơn d ki n lít 6,030,000 C p m t 540 cái 2 500,000 1,000,000 B n v thi t k chi c 1 2,500,000 2,500,000 C vi n két d u + khoan l b 2 250,000 500,000 Chóa ñèn c t c m i lái + v t tư b 1 500,000 500,000 Công làm 4 thư c nư c + vòng ñăng ki m b 1 700,000 700,000 Công làm tr c bích l n m i lái cái 4 50,000 200,000 Công làm tr bích boong cái 8 30,000 240,000 Công làm khoen ñ n + v t tư cái 30 21,000 630,000 Công làm bát khóa + móc c a bin trư c, sau b 1 900,000 900,000 Công làm soma m i, con lăn, t i quay neo b 1 800,000 800,000 Công l p ráp, cân ch nh ng bao tr c l p khóan 1 600,000 600,000 L phí ñăng ki m chi c 1 2,000,000 2,000,000 ði n mài chà sà lan khóoán 1 1,000,000 1,000,000 L phí giám ñ nh tole chi c 1 2,000,000 2,000,000 850,000,000 Ph n máy MMTB cho sà lan b 1 400,000,000 400,000,000 T ng 1,250,000,000 Trang 6 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT D ñoán ñóng m i 01 sà lan 90 t n: H ng m c ðơn v tính KL- SL ðơn giá Thành ti n Thân sà lan V t tư các l ai Kg 72,000 10,000 720,000,000 Giá gia công v t tư kg 50,000 2,100 105,000,000 B n cát d ki n m2 300 10,000 3,000,000 Sơn máy 2 nư c m2 1,200 2,000 2,400,000 Nư c sơn d ki n lít 6,030,000 C p m t 540 cái 2 500,000 1,000,000 2,500,00 B n v thi t k chi c 1 0 2,500,000 C vi n két d u + khoan l b 2 250,000 500,000 Chóa ñèn c t c m i lái + v t tư b 1 500,000 500,000 Công làm 4 thư c nư c + vòng ñăng ki m b 1 700,000 700,000 Công làm tr c bích l n m i lái cái 4 50,000 200,000 Công làm tr bích boong cái 8 30,000 240,000 Công làm khoen ñ n + v t tư cái 30 21,000 630,000 Công làm bát khóa + móc c a bin trư c, sau b 1 900,000 900,000 Công làm soma m i, con lăn, t i quay neo b 1 800,000 800,000 Công l p ráp, cân ch nh ng bao tr c l p khóan 1 600,000 600,000 2,000,00 L phí ñăng ki m chi c 1 0 2,000,000 1,000,00 ði n mài chà sà lan khóoán 1 0 1,000,000 2,000,00 L phí giám ñ nh tole chi c 1 0 2,000,000 850,000,000 Ph n máy 400,000, MMTB cho sà lan b 1 000 400,000,000 T ng 1,250,000,000 Trang 7 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT 3. TH M ð NH CHI TI T 4.2 ðánh giá tình hình th trư ng v n t i ñư ng th y n i ñ a: • T sau năm 1990, ngành v n t i ñư ng th y n i ñ a ñã phát tri n nhanh, các l c lư ng v n t i, b c x p ngòai qu c doanh, nhi u ñ a phương có t c ñ phát tri n tăng ñ t bi n t 22%/năm - 25%/năm. ði u này kh ng ñ nh nhu c u v n t i ñư ng th y ti p t c gia tăng, lu ng l ch ñ m b o và h at ñ ng s n xu t kinh doanh hi u qu . Tòan b ngành ñư ng sông luôn gi v ng nh p ñ tăng trư ng s n lư ng v n t i hàng năm 10%, v công ngh v n t i cũng ñã có nhi u thay ñ i nh t là ñ i tàu hàng, ñ i tàu t hành có công su t và tr ng t i phát tri n nhanh nên t c ñ v n chuy n nói chung ñư c nâng lên, ch t lư ng phương ti n c v máy, v và trang thi t b t t hơn. • T ng quan quy h ach phát tri n ngành ñư ng th y n i ñ a ñ n năm 2020 ( theo quy t ñ nh s 16/2000/Qð-TTg ngày 3/02/2000 c a Chính ph ) như sau: o Giao thông v n t i ñư ng sông chi m t tr ng 25% - 30% v t n và Km, 10% - 15% v hành khách và hành khách – Km trong t ng kh i lư ng v n t i c a tòan ngành giao thông v n t i. o Phát tri n m nh ñ i tàu sông theo hư ng ña d ng có cơ c u h p lý, nhưng chú tr ng phát tri n tàu t hành, tàu ch container, tàu khách nhanh… áp d ng các công ngh tiên ti n trong v n t i và ñóng m i tàu sông nh m tăng t c ñ v n chuy n c a phương ti n lên 10-12 Km/gi ñ i v i ñòan kéo ñ y, 20Km/gi ñ i v i tàu t hành. o Xây d ng các c ng ñ u m i khu v c. o Xây d ng m i t nh (ch y u phía Nam) m t c ng ho c b n có Trang 8 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT trang thi t b b c x p phù h p ph c v thu gom hàng hóa. o T p trung nâng c p, c i t o các lu ng tuy n chính. o Hi n ñ i hóa h th ng báo hi u ñư ng th y phù h p v i tiêu chu n khu v c và qu c t o ð u tư xây d ng cơ s h t ng cho ñóng m i, s a ch a tàu sông, hoa tiêu, c ng v , tr c v t c u h ñư ng sông khu v c ñ ng b ng B c b và ñ ng b ng Nam b . ( ngu n tư li u : C c ðư ng Sông Vi t nam- www.viwa.gov.vn) 4.3 ðánh giá tính kh thi và hi u qu c a d án: Trong xu hư ng h i nh p tòan c u c a Vi t Nam trong sân chơi m i WTO vào năm 2007, nhu c u c a khách hàng càng nhi u hơn, ña d ng ,nhu c u cung c p lương th c t các t nh lên thành ph là c n thi t ,vì lư ng l n công nhân viên ch c ,sinh viên ñi u t p trung nơi ñây ,còn các t nh thì làm ra lương th c mà không có tiêu th h t Bên c nh ñó v lâu dài thì vi c ñ u tư sà lan là m t trong nh ng m c tiêu hàng ñ u c a công ty,v sau n u ñư c công ty s phát tri n thêm d án ñ u tư này ñ giúp công ty m r ng th trư ng, ñáp ng k p th i nh ng nhu c u v n chuy n hàng hóa ( g o, phân bón… ). Do ñó, Công ty Hi p Phư c th c hi n ñ u tư sà lan nh m tăng năng su t h at ñ ng c a ñơn v , ñáp ng nhu c u c a khách hàng trong th i gian t i. a) S c n thi t ñ u tư d án: H at ñ ng giao thông ñư ng th y ñ ng b ng Sông C u Long s m u t, v n chuy n hàng hóa b ng ñư ng th y chi m 70% c a c vùng. Do ñó, vi c Trang 9 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT ñ u tư sà lan m i ñ ñáp ng nhu c u v n chuy n cũng như lưu thông hàng hóa ngày càng tăng, ñ c bi t là các m t hàng có th m nh c a vùng ( g o, phân bón, thu c tr sâu, xi măng….). b) Ti n ñ th c hi n: − Th i gian hòan t t 01 chi c sà lan m t kh ang3-4 tháng. − ðơn v thi công ñóng sà lan cho Cty Vi t Phư c là HTX ñóng s a tàu sà lan Phư c Vi t - X Long Th i, Huy n Nhà Bè, Tp.HCM Hi n t i HTX Phư c Vi t ñang ñóng m i nhi u chi c sà lan khác ,và ñây là công ty ñóng sà lan cũng có ti ng và ñóng ch t lư ng. c) Hi u qu d án ñ u tư: Doanh thu d án: S ngày c n thi t cho m t chuy n v n chuy n: Trên th c t , công ty Hi p Phư c v n chuy n các tuy n ñư ng sông khu v c Tây Nam B ( tùy theo yêu c u v n chuy n c a khách hàng ). Trong ñó, có 02 m t hàng ch l c mà công ty thư ng xuyên nh n v n chuy n là : o G o: tuy n ñi t các kho, c ng c a các ñơn v thu mua, ch bi n thu c các t nh Mi n Tây như C n Thơ, An Giang, ð ng Tháp, Ti n Giang…… t i c ng Sài Gòn ho c ñ n các c ng Mi n Tây. o Phân bón: t c ng Sài Gòan ñi các t nh Mi n Tây. D a trên t n su t v n chuy n, ñ an ñư ng v n chuy n, CBKH ch n tuy n ñư ng Tp.HCM - C n Thơ – Tp.HCM làm cơ s tính tóan cho d án này. S ngày c n thi t cho 01 chuy n t Tp.HCM - C n Thơ – Tp.HCM là 10 ngày / chuy n, bao g m: ch nh n hàng 03 ngày, ch y ñi 02 ngày, d hàng 03 ngày, Trang 10 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT ch y v 02 ngày. Tuy nhiên, ñ d phòng trong trư ng h p th i ti t x u, con nư c không thu n l i, CBKH ch n bình quân là 8 ngày / chuy n. Theo quy ñ nh c a Nhà nư c, m i 1 năm ghe ph i d ng ñ ñăng ki m, ki m tra. M i ñ t ki m tra kh ang 20-30 ngày. Tính bình quân năm, CBKH ch n s ngày v n chuy n trong năm cho sà lan như sau: o S ngày trong năm h at ñ ng c a sà lan có d ng ñ ki m tra: 320 ngày o S ngày trong năm h at ñ ng c a sà lan không d ng ñ ki m tra: 330 ngày ðơn giá v n chuy n / t n hàng. Trên th c t , ñơn giá v n chuy n cho 01 t n hàng ph thu c vào 02 nhân t chính là kh ang cách giao và nh n hàng và ñơn giá v n chuy n t ng th i ñi m. Thông thư ng, Công ty Hi p Phư c d ki n ký h p ñ ng nguyên t c v i khách hàng có hi u l c 01 năm, nhưng giá v n chuy n là thay ñ i theo t ng th i ñi m tùy theo kh an cách. M t s tuy n ñơn v v n chuy n chính: o An Giang – Tp.HCM: 270Km, cư c v n chuy n bình quân 120.000 ñ ng/t n hàng hóa. o C n Thơ – Tp.HCM: 270Km, cư c v n chuy n bình quân 115.000 ñ ng/ t n hàng hóa o ð ng Tháp – Tp.HCM: 190Km, cư c v n chuy n bình quân 90.000 ñ ng/t n hàng hóa. Tính trong năm 2010 thì giá v n chuy n cho 01 t n hàng hóa dao ñ ng t 100.000 ñ ng/t n ñ n 120.000ñ ng/ t n hàng hóa. Do ñó ñ ñ m b o an tòan Trang 11 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT c a d án, CBKH ch n ñơn giá c ơc v n chuy n là 110.000 ñ ng / t n hàng hóa khi xây d ng k h ach tài chính cho d án này. Căn c vào các thông s trên, CBKH tính ñư c doanh thu d án c a 04 sà lan 90 t n như sau: Doanh thu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 T ng tr ng t i 04 sà lan ( t n / chuy n ) 352 352 352 352 352 S ngày ch y trong năm 336 336 336 336 336 S ngày / chuy n 8 8 8 8 8 S chuy n trong năm 42 42 42 42 42 Công su t d ki n h at ñ ng 80% 90% 95% 95% 90% Tr ng t i / năm ( t n ) 14784 14784 14784 14784 14784 ðơn giá v n chuy n/ t n 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 t ng doanh thu 1300.992 1463.616 1544.928 1544.928 1463.616 Doanh thu Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 T ng tr ng t i 04 sà lan ( t n / chuy n ) 352 352 352 352 352 S ngày ch y trong năm 320 320 320 312 320 S ngày / chuy n 8 8 8 8 8 S chuy n trong năm 40 40 40 39 40 Công su t d ki n h at ñ ng 95% 90% 90% 95% 95% Trang 12 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT Tr ng t i / năm ( t n ) 14080 14080 14080 13728 14080 ðơn giá v n chuy n/ t n 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 t ng doanh thu 1471.36 1393.92 1393.92 1434.576 1471.36 Chi phí d án:Bao g m ñ nh phí ( chi phí kh u hao ), bi n phí ( chi phí d u nh t, lương, c ng phí, b o hi m, lãi vay và chi phí khác) ð nh phí: kh u hao theo phương pháp tuy n tính c ñ nh : th i gian kh u hao 10 năm. ðơn v tri u ñ ng Ch tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Nguyên giá 5000 5000 5000 5000 5000 Giá tr ñ u kỳ 5000 4500 4000 3500 3000 Kh u hao trong kỳ 500 500 500 500 500 Tích lũy kh u hao 500 1000 1500 2000 2500 Giá tr cu i kỳ 4500 4000 3500 3000 2500 Ch tiêu Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 Nguyên giá 5000 5000 5000 5000 5000 Giá tr ñ u kỳ 2500 2000 1500 1000 500 Trang 13 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT Kh u hao trong kỳ 500 500 500 500 500 Tích lũy kh u hao 3000 3500 4000 4500 5000 Giá tr cu i kỳ 2000 1500 1000 500 0 Bi n phí: s d ng ñ nh m c hi n nay và d a vào s li u th c t c a công ty qua các năm. − Chi phí d u, nh t : 01 chuy n t Tp.HCM – C n Thơ : 270 Km ( a) Lư ng d u DO tiêu th cho 01 chuy n là 133 lít.u DO : 16.000 ñ ng/ lít Chi phí d u: 2.128.000/ chuy n ( b) Nh t b ng 3% chi phí d u: 3% x 2.128.000 = 63480ñ ng/chuy n T ng c ng chi phí ( a +b ) = 2.191.800 ñ ng/ chuy n − Chi phí nhân công, ph c p: 01 chi c sà lan g m 04 ngư i ( 01 thuy n trư ng, 01 thuy n phó và 02 thuy n viên). Thuy n trư ng:4.000.000ñ ng/ tháng Thuy n phó: 3.000.000 ñ ng/ tháng Thuy n viên (2 ngư i ): 4.000.000ñ ng/ tháng C ng chi phí: 11.000.000 ñ ng / tháng B o hi m xã h i, kinh phí công ñòan 19% ti n lương 1.995.000 ñ ng / tháng C ng chi phí nhân công: 14.000.000 ñ ng/tháng # 168.000.000ñ ng /năm. − C ng phí: phí tr ng t i và l phí: 800 ñ ng / t n chuy n. − Phí b o hi m thân tàu và b o hi m dân s : Thân tàu5.000.000.000 * 0.75%năm = 37.500.000ñ ng/ năm Dân s ( 04 chi c): 32.000.000 ñ ng/ năm Trang 14 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT C ng: 69.500.000ñ ng/ năm − Chi phí b o dư ng s a ch a ( 04 chi c): 80.000.000 ñ ng/ năm − Chi phí qu n lý tăng thêm: 50.000.000 ñ ng/ năm − Chi phí khác: 8.000 ñ ng/ t n hàng. − Chi phí lãi vay: vay 4.000.000.000 ñ ng. Lãi 10 %/ năm, tương ñư ng 0.8333%/ tháng , c th chi phí lãi vay như sau: ðơn v : tri u ñ ng Ch tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Dư n ñ u kỳ 4000 3600 3200 2800 2400 Lãi phát sinh trong kỳ 200 180 160 140 120 Tr n g c 200 200 200 200 200 Kỳ 1 Dư n cu i kỳ 3800 3400 3000 2600 2200 Dư n ñ u kỳ 3800 3400 3000 2600 2200 Lãi phát sinh trong kỳ 190 170 150 130 110 Tr n g c 200 200 200 200 200 Kỳ 2 Dư n cu i kỳ 3600 3200 2800 2400 2000 T ng c ng lãi 390 350 310 270 230 T ng c ng g c 400 400 400 400 400 T ng c ng g c + lãi 790 750 710 670 630 Năm Ch tiêu Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 10 Kỳ 1 Dư n ñ u kỳ 2000 1600 1200 800 400 Lãi phát sinh trong kỳ 100 80 60 40 20 Tr n g c 200 200 200 200 200 Trang 15 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT Dư n cu i kỳ 1800 1400 1000 600 200 Dư n ñ u kỳ 1800 1400 1000 600 200 Lãi phát sinh trong kỳ 90 70 50 30 10 Tr n g c 200 200 200 200 200 Kỳ 2 Dư n cu i kỳ 1600 1200 800 400 0 T ng c ng lãi 190 150 110 70 30 T ng c ng g c 400 400 400 400 400 T ng c ng g c + lãi 590 550 510 470 430 B ng t ng h p chi phí ðơn v : tri u ñ ng Ch tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Chi phí nhiên li u ( 04 chi c ) 92.05728 92.05728 92.05728 92.05728 92.05728 chi phí lương thuy n viên(4 sà lan )+chi phí nhân công 325.08 325.08 325.08 325.08 325.08 C ng phí 0.352 0.352 0.352 0.352 0.352 Chi phí s a ch a, b o dư ng hàng năm 60 60 60 60 60 Chi phí qu n lý tăng thêm 50 50 50 50 50 B o hi m 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 Chi phí kh u hao hàng năm 500 500 500 500 500 Chi phí lãi vay hàng năm 390 350 310 270 230 Chi phí khác 2.816 2.816 2.816 2.816 2.816 T ng chi phí 1489.8053 1449.805 1409.805 1369.805 1329.805 T ng chi phí chưa bao g n kh u hao và lãi vay 599.80528 599.8053 599.8053 599.8053 599.8053 Ch tiêu Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 Chi phí nhiên li u ( 04 chi c ) 87.6736 87.6736 87.6736 85.48176 87.6736 chi phí lương thuy n viên(4 sà lan )+chi phí nhân công 325.08 325.08 325.08 325.08 325.08 Trang 16 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT C ng phí 0.352 0.352 0.352 0.352 0.352 Chi phí s a ch a, b o dư ng hàng năm 60 60 60 60 60 Chi phí qu n lý tăng thêm 50 50 50 50 50 B o hi m 69.5 69.5 69.5 69.5 69.5 Chi phí kh u hao hàng năm 500 500 500 500 500 Chi phí lãi vay hàng năm 190 150 110 70 30 Chi phí khác 2.816 2.816 2.816 2.816 2.816 T ng chi phí 1285.422 1245.422 1205.4216 1163.23 1125.4216 T ng chi phí chưa bao g n kh u hao và lãi vay 595.4216 595.4216 595.4216 593.2298 595.4216 BI U ð TH HI N DOANH THU VÀ CHI PHÍ QUA T NG NĂM: S li u ñ v bi u ñ như sau : ðơn v : tri u ñ ng năm 1 2 3 4 5 t ng doanh thu 1300.992 1463.616 1544.928 1544.928 1463.616 T ng chi phí 1489.81 1449.8053 1409.8053 1369.8053 1329.8053 năm 6 7 8 9 10 t ng doanh thu 1471.36 1393.92 1393.92 1434.576 1471.36 T ng chi phí 1285.4216 1245.4216 1205.4216 1163.2298 1125.4216 Trang 17 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT 1800 1600 1400 1200 tr i u ñ n g 1000 800 600 400 200 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 t ng doanh thu T ng chi phí Dòng ti n d án: ðơn v : tri u ñ ng Năm Ch tiêu 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Doanh thu 1300.992 1463.616 1544.928 1544.928 1463.616 T ng chi phí(chưa tính KH và lãi vay) 599.80528 599.80528 599.80528 599.80528 599.80528 kh u hao 500 500 500 500 500 EBIT 701.18672 863.81072 945.12272 945.12272 863.81072 thu 196.332282 241.867002 264.634362 264.634362 241.867002 L i nhu n sau thu 1004.85444 1121.94372 1180.48836 1180.48836 1121.94372 - v n ñ u tư 5000 v n luân chuy n -50 thu h i v n luân chuy n thanh lý 4 ghe Trang 18 Tran Thi Thuy Trang-BEN TRE-HDNSVDT - CF 5050 1004.85444 1121.94372 1180.48836 1180.48836 1121.94372 Ch tiêu Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10 Doanh thu 1471.36 1393.92 1393.92 1434.576 1471.36 T ng chi phí(chưa tính KH và lãi vay) 595.4216 595.4216 595.4216 593.22976 595.4216 kh u hao 500 500 500 500 500 EBIT 875.9384 798.4984 798.4984 841.34624 875.9384 thu 245.262752 223.579552 223.579552 235.576947 245.262752 L i nhu n sau thu 1130.67565 1074.91885 1074.91885 1105.76929 1130.67565 v n ñ u tư v n luân chuy n thu h i v n luân chuy n 50 thanh lý 4 ghe 144 CF 1130.67565 1074.91885 1074.91885 1105.76929 1324.67565 Hi u qu tài chính d án: Chi phí s d ng các ngu n tài tr r:10% NPV 1851.5 tri u ñ ng IRR 17.83 % PI 1.25 l n PP 4.46 năm ðƯ NG BI U DI N NPV C A D ÁN: S li u ñ v bi u ñ như sau : NPV (tri u ñ ng) r(%) 1851.5 10 355.8 15 -30.2 18 Trang 19
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net