logo

Bài giảng Giáo dục học đại cương


TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP.HCM TS.HỒ VĂN LIÊN BÀI GIẢNG GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƢƠNG TP.HCM, 2009 1 Chƣơng 1 GIÁO DỤC HỌC LÀ M T HO HỌC I. GIÁO DỤC LÀ M T HI N TƢ NG H I Đ C BI T 1. Gi nh n i h iển h i i ngƣ i N ồ ế T ố ế ế d t u ồ ồ truyền t ụ S ế ố ồ L t t ố ồ V t ụ ế t uy n t: ế N ọat ộng truyền t ụ v n ộ n ng s – ộ t t tr t sau n u n t sau t a g a a ộng s n u t v s ng ộ M ế t tr truyền cho t sau ế ế ố ồ T ế n ộ t a N ế n n N ẽ ồ ử N é ý ố ố uy n g a ế ế ố ế truyền ộ – t n s n ộ: ế truyền t n ộ ế ế - ồ ế V ố ồ ố ế ế ế ử T ế ế ử– 2 ế n ng trọng y u ag ụ v ộ n t n v t tr n n n n ng V ý ế ồ 2. C nh h ơ n gi 2.1. Tính phổ biến và vĩnh hằng ế ử ế T ế ử ụ ag ụ ẫ ý ế ế ố V ồ ồ 2.2. Tính nhân văn ố ồ ố ố – é ố ố ế ố phát h ế ố 2.3. Tính h i- hs T ố ồ ố ố ế– L ử ế- K ế ồ ế é ế - ố ế- ế ẳ ử 5 5 5 ỷ ế ế N ử M V T ế ; é N ế ế 2.4. Tính gi i p T – T 3 T T ố ế T ố ố ố ố ố ế ố N ố ẳ õ ế . N V N Nhà ồ ỡ ; t 3. C h n ng h i ơ n gi T ồ ố ế ố ố - 3.1. h năng inh tế – s n u t ố ồ ế ử - xã ế ố ố ế N ế t. ế- t n n t ra s a ộng i é é ế ế– t s n u ts a ộng ế ý ồ ố ồ K ế N ế ẽ ẽ 4 ế S ẽ ế ế ẳ Trong ế nguồn n n nguồn v n n n ồ ố ồ ố ồ ố – v t ột n n t t ng tr ởng n t T ồ ố ố ẽ ồ ố ố ồ ố ế ử ồ ố T ế ế P ố ế ố :n n v ns n u t t nguy n a ọ – ông ng ử T ế ý ý ế ố ỏ ế ồ V ế P ý ế ố ỷ ồ N ế- ế ế- K ế ế ố 3.2. h năng hính tr – h i n ng n tr - ộ G ế ố ế ế ố ế ế ố ế – ồ ế ố ồ ử– ế ế- ế ế ố T ế ỏ é c ẳ õ N ẳ ế ố ẳ ỏ N V N ẳ N ế : ng u n n ộ ông ng n v n n 3.3. h năng t t ng – văn hó 5 ế ố ế ý N V N M –L Hồ M 3 I L 2005 N V N ố ý V N ử– ế ế M ố ố ế ế – N ồ ỡ ử ế ế ồ ồ T ế T ý ế , “G ụ ông ỉ s n n n t uần ợng n t v ộ ang ọat ộng tr ng ột ộ N òn ột ng t n quan trọng ut n ợng n t - ộ v v n a v quy t n ều ng t tr n a ợng n y Đ n ợt n ộng a ợng n y t ộng n ặ ag ụ D vậy ột quan vòng tròn tr ng quan qua g ữa g ụ v ột ọat n nt ộ v n ng ” (Raja R y Singh). T ế ẽ ế ế- SVN ẳ ố II. Đ I TƢ NG NHI M VỤ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN C U C GIÁO DỤC HỌC T ố ố ố 1. Đ i ƣ ng nghi n Gi họ 1.1. ài n t v s r i và ph t tri n i h N õ ố ế ế ế ố ử : 6 -T ế N : ế -T ế N ế ố ế 469 – 399 T N 460 – 370 T N ố 384 – 322 T N K ử 55 – 479 T N - ế ố ế ỷ IV ế ỷ V ố P H T ế P ế ố ỏ T ế ế ỷ VII T ế J. A. Cômenxki 592– 670 – S a : g ng y v ” -Tế ử ế :J L 632 – 70 – ế ; P : JJR 7 2 – 778 7 3- 784 T J P 746- 827 790- 866 N K U 824- 870 ế ế ỷ I ế M –L N ử : T ế ế ; ế ố ý ; ế M 4 tiêu chí: - ố -N -P -H ố ý ế ế 1.2. i t ng nghi n u i h i. Nó có t ợng ng n u n t qu uật a ọat ộng g ụ n ng ụ ụ t u g ụ nộ ung ng ng t n v n t t g ụ n ng ột u qu n ng y u ầu ộ tr ng n ững g a n s n t n V ế ế ố Ở ế H H – ố ồ ý ặ tr ng ung : ế ế 7 ố T có n ặ tr ng y u r ng t -H là ế ý ử -H ố ẽ ố Mố H ố – -H ố n t ộng g a u ẫ -H ồ -H ố ẽ H ố ồ ố ỏ ọat ộng g ụ ộ ận: N ố ố ế ồ ố H n ng trội ồ ố H n ng trộ ế H ẽ : ế S ồ : Họ đ ng gi ổng hể (nghĩ r ng) Họ đ ng gi Họ đ ng y họ (nghĩ hẹp) GD tr tu GD ; GD t ; GD t t; GD 8 lao ộng H ố n n t sau: -C t g ụ N -K t g ụ N ố - Mụ n vụ g ụ M ẫ ố ố : ố nhau. - Nộ ung g ụ N ố ố - ng ng t n n t t g ụ P - K t qu g ụ Kế ế -T ều ng ụ n ng KT – H KH – N n ững ều n n tr ng N ố H quan ố ồ ố ố ế K ố ẽ é ố M N Nhà giáo d c Sơ đ ề h nh HĐGD: Môi Môi tr ng tr ng N áo PP, PT, 9 HTTCGD KH - CN KT-XH 2. Nhi nghi n Gi họ -N ố - N -N ố H T H ỏ V ế : - Nghiên -N ế ẫ ế -N ý - ố ố ý 3. Phƣơng h ận hƣơng h nghi n Gi họ 3.1. Ph ơng ph p uận nghi n u i h P ý ế c. P ý ế N ế ố ế N ẫ T : - Quan t ng - u trú Q ỏ é ố ố ố - Quan s - lôgic 10
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net