logo

Bài giảng Giải phẫu Thú y - Chương II: Hệ cơ

Hệ cơ cùng với xương, khớp tạo nên hệ vận động của cơ thể. Khi cơ co sinh ra công và lực phát động làm di chuyển một bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể.
NguyÔn B¸ TiÕp §¹i häc N«ng nghiÖp I Bµi gi¶ng Gi¶i phÉu Thó y Formatted: Underline Formatted: Left Deleted: Anatomie-Histologie Ch−¬ng II:HÖ c¬ (Myologia; Muscle system) 1. §¹i c−¬ng vÒ hÖ c¬ (1) HÖ c¬ cïng víi x−¬ng, khíp t¹o nªn hÖ vËn ®éng cña c¬ thÓ. Khi c¬ co sinh ra c«ng vµ lùc ph¸t ®éng lµm di chuyÓn mét bé phËn hoÆc toµn bé c¬ thÓ. (2) C¬ tham gia cÊu t¹o nªn thµnh, v¸ch c¸c néi quan: hÖ tiªu ho¸, h« hÊp, tuÇn hoµn, niÖu sinh dôc. C¬ co rót t¹o nªn sù vËn ®éng cña c¸c c¬ quan ®ã. (3) C¬ v©n (c¬ x−¬ng) b¸m vµo c¸c x−¬ng vµ chÞu sù ®iÒu phèi cña thÇn kinh trung −¬ng vµ gãp phÇn t¹o nªn h×nh d¸ng c¬ thÓ. ë ®éng vËt cã kho¶ng 250 c¬ chiÕm 36- 45% khèi l−îng c¬ thÓ. PhÇn lín lµ c¬ ch½n, mét Ýt c¬ lÎ (4) C¬ cã c¸c ®Æc tÝnh: tÝnh co rót, tÝnh ®µn håi, tÝnh kich thÝch, vµ tÝnh truyÒn dÉn . Mäi sù vËn ®éng cña c¬ ®Òu lµ kÕt qu¶ cña sù co rót. Tèc ®é co rót c¬ ë c¸c loa× rÊt kh¸c nhau Formatted: Portuguese (Brazil) (5) Sù c−êng c¬ lµ tr¹ng th¸i co rót cña c¬ khi c¬ thÓ ë tr¹ng th¸i nghØ. V× sù co cña mét nhãm c¬ nµy lu«n ®−îc c©n b»ng bëi tÝnh c−êng c¬ cña mét nhãm c¬ duçi kh¸c. TÝnh c−êng c¬ ®¶m b¶o t− thÕ ®øng cña con vËt. C¸c nguyªn nh©n nµo lµm suy gi¶m tÝnh c−êng c¬ ®Òu lµm con vËt mÊt c©n b»ng vµ ng· xuèng. 2. Ph©n lo¹i c¬ C¬ ®−îc ph©n lµm 3 lo¹i c¬ v©n (c¬ x−¬ng), c¬ tr¬n vµ c¬ tim c¨n cø vµo nguån gèc ph¸t sinh, vÞ trÝ, cÊu t¹o vµ sù ho¹t ®éng: ® ® so C¬ v©n hay co xuong (skeletal C¬ tr¬n (smooth muscles) C¬ tim (cardiac s¸nh muscles) muscles) Ph©n PhÇn lín c¸c c¬ b¸m vµo x−¬ng D−íi da, thµnh c¸c néi Tim bè quan: èng tiªu ho¸, niÖu- sinh dôc, m¹ch qu¶n. CÊu TÕ bµo c¬ cã h×nh trô, cã nhiÒu H×nh thoi. Nh©n n»m ë H×nh trô. NhiÒu t¹o nh©n n»m s¸t c¹nh ngoµi. C¸c tÕ gi÷a. C¬ th−êng cã mµu nh©n. Cã c¸c säc bµo c¬ t¹o thµnh t¬ c¬ cã c¸c ®Üa tr¾ng thang nèi c¸c tÕ s¸ng, ®Üa tèi n»m xen kÏ nhau. bµo t¹o thµnh thÓ C¸c t¬ c¬ hîp thµnh sîi c¬. hîp bµo. Ho¹t Theo ý muèn (ho¹t ®éng tù chñ) Kh«ng theo ý muèn Kh«ng theo ý ®éng muèn Deleted: ¶ HÖ c¬ 14 NguyÔn B¸ TiÕp §¹i häc N«ng nghiÖp I Bµi gi¶ng Gi¶i phÉu Thó y Formatted: Underline Formatted: Left Deleted: Anatomie-Histologie (trang ®Ó tr¾ng cã chñ ®Þnh) Deleted: ¶ Formatted: Font: .VnTime Deleted: ¶ HÖ c¬ 15 NguyÔn B¸ TiÕp §¹i häc N«ng nghiÖp I Bµi gi¶ng Gi¶i phÉu Thó y Formatted: Underline Formatted: Left Deleted: Anatomie-Histologie 3. CÊu t¹o vµ h×nh d¹ng cña c¬ v©n 3.1. H×nh d¹ng: PhÇn lín c¬ v©n cã hai ®Çu: ®Çu th©n thÞt vµ ®Çu kia lµ g©n. - ®Çu b¸m gèc (®iÓm khëi ®Çu), th−êng cè ®Þnh khi vËn ®éng - ®Çu b¸m tËn (®iÓm ®i tíi cña c¬), th−êng lµ ®iÓm vËn ®éng Tuy nhiªn viÖc x¸c ®Þnh trªn chØ lµ t−¬ng ®èi: ®Çu b¸m gèc trong cö ®éng nµy l¹i lµ ®iÓm vËn ®éng ®èi víi mét cö ®éng kh¸c. + PhÇn th©n thÞt: Gåm nh÷ng sîi c¬ xÕp song song (muscle fibers) víi nhau t¹o thµnh bã c¬ (fasciculi) ®−îc bäc ngoµi bëi mµng liªn kÕt sîi xèp máng (perimysium). NhiÒu bã nhá häp l¹i thµnh mét bã lín h¬n vµ ngoµi cïng ®−îc bao phñ b»ng mét mµng liªn kÕt sîi xèp (epimisium). Trong c¸c bã c¬ vµ xen kÏ gi÷a c¸c bã c¬ cã nhiÒu m¹ch qu¶n vµ thÇn kinh ph©n bè nªn c¬ cã mµu ®á. + PhÇn g©n cña c¬ th× nèi víi x−¬ng. H×nh d¹ng c¬: C¬ ®−îc chia ra: - C¬ dµi (long muscles): Th−êng gÆp ë c¸c chi, cã h×nh thoi, gåm mét bông lµ phÇn ph×nh cña c¬, cã chám øng víi ®iÓm b¸m gèc vµ ®u«i øng víi ®iÓm b¸m tËn - C¬ réng (flat muscles): Chñ yÕu lµ c¬ th©n: cã h×nh tÊm réng phñ lªn mÆt ngoµi cña phÇn ngùc vµ bông. - C¬ ng¾n (short muscles): Chñ yÕu ë líp c¬ s©u gi÷a c¸c ®èt sèng ë mÆt l−ng Formatted: Portuguese (Brazil) vµ c¬ gian s−ên. Ngoµi ra c¬ cßn cã nh÷ng d¹ng phøc t¹p nh−: - C¬ nhiÒu ®Çu: xuÊt ph¸t tõ nhiÒu ®iÓm b¸m gèc råi tËp hîp l¹i thµnh mét c¬ chung: c¬ tam ®Çu c¸nh tay, c¬ nhÞ ®Çu ®ïi. - C¬ nhiÒu ®u«i : tõ mét c¬ ph¸t ra nhiÒu ®Çu g©n b¸m tËn: c¬ gÊp vµ duçi c¸c ngãn vµ bµn. - C¬ cã nhiÒu th©n : gåm hai c¬ nèi víi nhau b»ng ®Çu g©n chung §a sè c¸c tr−êng hîp c¸c sîi c¬ xÕp song song víi trôc cña c¬. Trong mét sè c¬, sîi c¬ cã h−íng xiªn (c¬ h×nh l«ng chim nh− c¬ trô) 3.2. Nh÷ng cÊu t¹o bæ trî cho c¬ 3.2.1. C©n (m¹c: epimisium) Lµ líp tæ chøc sîi xèp chøa sîi sinh keo, sîi ®µn håi, tÕ bµo liªn kÕt vµ c¸c dÞch m« lµm thµnh mét khèi n»m xen gi÷a líp mì d−íi da vµ c¸c c©n ë s©u. HÖ thèng c©n m¹c liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau vµ liªn kÕt víi x−¬ng t¹o ra nh÷ng v¸ch hoÆc nh÷ng bao ch¾c xung quanh c¬. C©n ph¸t triÓn kh«ng ®Òu ë c¸c bé phËn kh¸c nhau: Ph¸t triÓn m¹nh vµ ch¾c ë c¸c chi, kÐm ph¸t triÓn ë vïng mÆt. C©n hç trî cho sù ho¹t ®éng cña c¬ x−¬ng. 3.2.2. Bao g©n (tendon capsules): gåm hai lo¹i lµ bao sîi vµ bao ho¹t dÞch. - Bao sîi (fiber capsule): Th−êng ë c¸c chi vµ do c©n biÕn ®æi t¹o thµnh nh÷ng èng hÑp bao bäc lÊy ®Çu g©n. CÊu t¹o lµ tæ chøc mµng sîi liªn kÕt sîi. - Bao ho¹t dÞch (synovial capsule): Cã d¹ng èng khÐp hoµn toµn hay kh«ng hoµn toµn bao bäc toµn bé hay mét phÇn c¸c g©n dµi ë c¸c chi do c¸c m« liªn kÕt biÖt ho¸ t¹o thµnh vµ th−êng ë bªn trong bao sîi gióp g©n ho¹t ®éng dÔ dµng. Bao ho¹t dÞch gåm 2 l¸: HÖ c¬ 16 NguyÔn B¸ TiÕp §¹i häc N«ng nghiÖp I Bµi gi¶ng Gi¶i phÉu Thó y Formatted: Underline Formatted: Left Deleted: Anatomie-Histologie L¸ ngoµi s¸t víi bao sîi; L¸ trong «m lÊy bÒ mÆt g©n Gi÷a 2 l¸ lµ xoang ho¹t dÞch chøa ®Çy chÊt ho¹t dÞch. Bao ho¹t dÞch th−êng cã ë c¸c g©n ch¹y qua c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n vµ bµn ngãn (nh÷ng khíp cã c¸c ®éng t¸c gÊp, duçi) vµ th−êng cã èng th«ng víi xoang ho¹t dÞch trong æ khíp liÒn kÒ. * khi phÉu thuËt tr¸nh lµm r¸ch n¸t hoÆc lÊy g©n ra khái bao ho¹t dÞch v× dÔ g©y ®øt m¹ch m¸u vµ thÇn kinh lµm g©n bÞ chÕt. 3.2.3. Tói ho¹t dÞch: lµ nh÷ng tói nhá, kÝn h×nh bÇu dôc hoÆc h×nh h¹t ®Ëu. CÊu t¹o bëi 2 mµng sîi máng bªn trong chøa ho¹t dÞch. VÞ trÝ: n»m ë líp c©n d−íi da, c©n m¹c c¼ng tay, c©n m¹c ®ïi v.v..). T¸c dông nh− 1 c¸i ®Öm gãp phÇn lµm gi¶m ma s¸t khi vËn ®éng. 4. Thµnh phÇn ho¸ häc cña c¬ (chemical materials of muscles) N−íc chiÕm 75 - 80%. VËt chÊt kh«: 20 - 25% bao gåm : protit, kho¸ng, chÊt h÷u c¬ kh¸c, c¸c men, nguyªn tè vi l−îng. Protit lµ thµnh phÇn chÊt kh« chñ yÕu gåm c¸c nhãm : miogen, miozin, c¸c enzin, c¸c chÊt cã ch−a N kh¸c nh− axÝt amin, creatin, acginin, axÝt glutamic adenin, guanin, urª. C¸c chÊt kh¸c : C¸c chÊt chøa photphat,glicozen, cholesteron, lypit, .v.v. 5. Ph©n tÝch ho¹t ®éng cña c¬ C¬ co rót sÏ sinh ra c«ng, kho¶ng 1/4 - 1/3 n¨ng l−îng ho¸ häc biÕn thµnh c¬ n¨ng vµ sinh nhiÖt. Nguån ph¸t sinh ra th©n nhiÖt chñ yÕu lµ do sù co cña c¬. PhÇn lín c¸c c¬ trong c¬ thÓ ®Òu b¸m vµo x−¬ng. C¬ co rót th× x−¬ng vËn ®éng xung quanh c¸c khíp. Sù vËn ®éng c¬ x−¬ng th−êng theo nh÷ng nguyªn t¾c ®ßn bÈy c¬ häc trong ®ã - C¬ lµ bé phËn sinh ra lùc ph¸t ®éng (P). - X−¬ng lµ c¸nh tay ®ßn chuyÓn ®éng - Khíp x−¬ng lµ ®iÓm tùa (T). Formatted: German (Germany) - Søc c¶n lµ khèi l−îng cña bé phËn c¬ thÓ bÞ di chuyÓn (C ). Formatted: German (Germany) HÖ c¬ 17 NguyÔn B¸ TiÕp §¹i häc N«ng nghiÖp I Bµi gi¶ng Gi¶i phÉu Thó y Formatted: Underline Formatted: Left Deleted: Anatomie-Histologie (trang ®Ó tr¾ng cã chñ ®Þnh) HÖ c¬ 18
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net