logo

Bài 6: Chính sách sản phẩm quốc tế


CHÍNH SAÙCH SAÛN PHAÅM QUOÁC TEÁ (International Product Strategy) Th.S Dinh Tien Minh 1 I. CHÍNH SAÙCH SAÛN PHAÅM 1.1 Saûn phaåm Saûn phaåm laø baát cöù thöù gì coù theå ñöa vaøo thò tröôøng ñeå ñaït ñöôïc söï chuù yù, mua baùn, söû duïng hoaëc tieâu thuï, coù khaû naêng thoûa maõn ñöôïc moät öôùc muoán hay moät nhu caàu. Moät saûn phaåm coù theå laø vaät phaåm, dòch vuï, yù töôûng hay ñòa ñieåm. Th.S Dinh Tien Minh 2 Caùc yeáu toá hôïp thaønh saûn phaåm Saûn phaåm tieàm naêng Trang bò Saûn phaåm gia taêng Bao bì Saûn phaåm Giao Nhaõn Ñaëc Dòch thöïc teá haøng hieäu ñieåm vuï sau & tín Lôïi ích cô khi duïng baûn mua Saûn phaåm Chaát coát loõi Kieåu löôïng daùng Baûo haønh Th.S Dinh Tien Minh 3 I. CHÍNH SAÙCH SAÛN PHAÅM (tt) Chöùc naêng maø khaùch haøng mong ñôïi khi hoï mua saûn phaåm ñeå giaûi quyeát moät nhu caàu cuûa mình ñöôïc goïi laø saûn phaåm cô baûn. Caùc boä phaän caáu thaønh saûn phaåm phoái hôïp laïi nhaèm chuyeån taûi lôïi ích cuûa saûn phaåm cô baûn cho khaùch haøng goïi laø saûn phaåm cuï theå. Taát caû caùc lôïi ích vaø dòch vuï ñöôïc caáp theâm, cho pheùp phaân bieät saûn phaåm cuûa moät coâng ty naøy vôùi caùc coâng ty khaùc goïi laø saûn phaåm gia taêng. Th.S Dinh Tien Minh 4 I. CHÍNH SAÙCH SAÛN PHAÅM (tt) 1.2 Dãy sản phẩm (Product line) Là một tập hợp những kiểu mẫu (kiểu, cỡ, loại) một sản phẩm được thương mại hóa tại một thị trường riêng biệt nào đó. VD: Procter & Gamble Bột giặt: Tide, Rejoice, Viso... Xà bông: Camay, Zest, Coast, CK ... Th.S Dinh Tien Minh 5 I. CHÍNH SAÙCH SAÛN PHAÅM (tt) 1.3 Hệ sản phẩm (Product mix) Là một tập hợp những dãy sản phẩm được thương mại hóa của một nhà sản xuất hoặc cung cấp cho một kênh phân phối nào đó. VD: Procter & Gamble Bột giặt Kem đánh răng Xà bông Dầu gội đầu … Th.S Dinh Tien Minh 6 Tóm lại: Dãy sản phẩm nói lên chiều dài. Hệ sản phẩm nói lên chiều rộng. Product-mix Product item Product item Product item Product lines Product item Product item Product item Product item Product item Product item Th.S Dinh Tien Minh 7 Chieàu roäng phoå haøng vaø chieàu daøi heä haøng caùc saûn phaåm P&G BOÄT GIAËT KEM ÑAÙNH RAÊNG XAØ BOÂNG CUÏC KHÖÛ MUØI TAÕ LOÙT CAØ PHEÂ XAØI MOÄT LAÀN Ivory snow Gleem Ivory Secret Pampers Folger's Dreft Crest Camay Sure Luvs Instant folger's Tide Lava High Point Instant Joy Kirk's Folger's Flaked Coffee Cheer Zest \Oxydol Safeguard Dash Coast Cascade Ivory liquid Gain Dawn Era Bold 3 Liquid tide Solo Th.S Dinh Tien Minh 8 II. QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH & PHAÙT TRIEÂN SAÛN PHAÅM MÔÙI THEO BẠN, NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ MỘT SẢN PHẨM MỚI ? Th.S Dinh Tien Minh 9 Saûn phaåm môùi laø gì ? Sản phẩm mới là mới đối với mục đích của doanh nghiệp, chúng ta không quan tâm đến người tiêu dùng có xem chúng là mới hay không. Như vậy sản phẩm mới bao gồm : Sản phẩm mới hoàn toàn là sản phẩm xuất phát từ phát minh, sáng kiến hoàn toàn mới để đáp ứng cho một nhu cầu hoàn toàn mới. Sản phẩm mới cải tiến hoặc hoàn thiện từ sản phẩm hiện có. Sản phẩm bổ sung cho sản phẩm hiện có. Th.S Dinh Tien Minh 10 Saûn phaåm môùi laø gì ? Sản phẩm hiện có được sản xuất bằng kỹ thuật mới và có khả năng chi phí sẽ hạ hơn nhiều so với trước. Sản phẩm cũ được tiêu thụ tại thị trường mới (cũ người mới ta). Sản phẩm cũ thông qua các biện pháp marketing mới (rượu cũ bình mới). Trong thực tế thường chỉ có 10% số sản phẩm mới là thực sự mới hay có đổi mới đối với thế giới. Th.S Dinh Tien Minh 11 Nguyeân nhaân daãn ñeán söï thaát baïi cuûa saûn phaåm môùi Thieát keá saûn phaåm coù loãi vaø khoâng mang laïi lôïi ích maø ngöôøi ta mong ñôïi. Nhaø saûn xuaát coù theå ñaõ ñaùnh giaù quaù cao tình hình thò tröôøng. Nhaø saûn xuaát coù theå ñaõ ñaùnh giaù thaáp möùc ñoä caïnh tranh. Khueách tröông saûn phaåm coù theå chöa ñuû maïnh ñeå thu huùt ñuû soá ngöôøi mua. Khoâng hieåu saâu saéc khaùch haøng muïc tieâu, thò tröôøng vaø ñoái thuû caïnh tranh. Giaù thaønh coù theå cao hôn döï kieán. Th.S Dinh Tien Minh 12 Một số phương aùn tạo ra sản phẩm mới cho việc thaâm nhập thị trường thế giới 1. Xuất khẩu những sản phẩm hiện có, đang tiêu thụ nội địa. Chiến lược này rất dễ dàng thực hiện, ít nhất là ở giai đoạn đầu và nó có thể giúp giảm chi phí khi tiếp cận thị trường thế giới. 2. Mua hẳn một xí nghiệp hoặc mua một phần để nắm quyền điều hành xí nghiệp và hãng này đang có sản phẩm tiêu thụ ở thị trường nước sở tại hoặc sản phẩm hãng đó có thể được xuất khẩu sang một quốc gia thứ ba. Th.S Dinh Tien Minh 13 Ví duï COCACOLA CHUONG DUONG COLGATEPALMOLIVE SON HAI PROCTER & GAMBLE PHUONG DONG SONY VIETTRONICS Th.S Dinh Tien Minh 14 Một số phương aùn tạo ra sản phẩm mới cho việc thaâm nhập thị trường thế giới (tt) 3. Sản xuất ra một sản phẩm mới từ việc mô phỏng một sản phẩm đã có sẵn và đang được ưa chuộng trên thị trường quốc tế để làm sản phẩm mới riêng của mình, từ đó xuất khẩu thâm nhập thị trường nước ngoài.Tất nhiên cách làm này không phải là cách làm của các công ty hàng đầu, đang dẫn dắt thị trường trên thế giới. 4. Ngược lại với cách mô phỏng trên lại có những công ty đã có những sản phẩm với chất lượng tốt họ sẵn sàng bán cho những công ty nước ngoài và đồng ý in nhãn hiệu theo yêu cầu của công ty nước ngoài. Th.S Dinh Tien Minh 15 Qui trình phaùt trieån saûn phaåm môùi Th.S Dinh Tien Minh 16 Qui trình ñoåi môùi saûn phaåm Ngöôøi môùi vaøo thò Ngöôøi chieám lónh thò tröôøng tröôøng Muïc tieâu Ngaén haïn Ngaén haïn Phaùt trieån Baønh tröôùng doanh Lôïi Nhuaän Lôïi Nhuaän thò tröôøng thò tröôøng nghieäp Toàn taïi treân Taêng doanh Toái ña hoùa thò tröôøng thu & lôïi doanh thu & nhuaän lôïi nhuaän Chính saùch Chuû yeáu Ña nhaõn Nhaõn hieäu Thuaàn tuùy nhaõn hieäu nhaõn hieäu hieäu beân ngoaøi & chæ nhaõn beân ngoaøi cuûa coâng ty hieäu coâng ty Th.S Dinh Tien Minh 17 Tieâu chuaån öôùc löôïng ñoái vôùi vieäc choïn loïc caùc yù töôûng veà saûn phaåm môùi 1. Nhaân toá xaõ hoäi: (a) Tính hôïp phaùp: Traùch nhieäm phaùp lyù veà sp. (b) Tính an toaøn: Ruûi ro khi söû duïng sp. (c) Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng: OÂ nhieãm döï tính. (d) Taùc ñoäng ñeán xaõ hoäi: Lôïi ích ñeán xaõ hoäi. 2. Nhaân toá ruûi ro trong kinh doanh: (a) Tính khaû thi thuoäc veà chöùc naêng: Laøm nhö döï tính. (b) Tính khaû thi thuoäc veà saûn xuaát: Khaû thi veà k/thuaät. (c) Chi phí ñaàu tö: Phaùt trieån taêng. (d) Thôøi gian hoaøn voán ñaàu tö. (e) Khaû naêng lôïi nhuaän. (f) Nghieân cöùu thò tröôøng. (g) R & D Th.S Dinh Tien Minh 18 Tieâu chuaån öôùc löôïng ñoái vôùi vieäc choïn loïc caùc yù töôûng veà saûn phaåm môùi (tt) 3. Phaân tích nhu caàu: (a) Thò tröôøng tieàm naêng: Dung löôïng thò tröôøng. (b) Doanh thu tieàm naêng: Hieäu quaû k/teá theo qui moâ. (c) Khuynh höôùng nhu caàu: Söï tieán trieån hay giao ñoäng cuûa nhu caàu. (d) Chu kyø soáng cuûa saûn phaåm: Chieàu daøi mong ñôïi cuûa voøng ñôøi. (e) Doøng saûn phaåm tieàm naêng: Saûn phaåm môùi. 4. Söï tieáp nhaän cuûa thò tröôøng: (a) Söï phuø hôïp, söï hieåu bieát (b) Nhu caàu: Möùc ñoä yeâu caàu/ Ñoä höõu duïng ñaõ cung caáp. (c) Söï phuï thuoäc: Phuï thuoäc vaøo caùc saûn phaåm khaùc. (d) Khuyeán maõi, phaân phoái vaø heä thoáng caùc dòch vuï. Th.S Dinh Tien Minh 19 Tieâu chuaån öôùc löôïng ñoái vôùi vieäc choïn loïc caùc yù töôûng veà saûn phaåm môùi (tt) 5. Nhaân toá caïnh tranh: (a) Kieåu daùng: Ñieåm öu vieät mang tính caïnh tranh. (b) Tính laâu beàn: Tính laâu beàn lieân quan ñeán tính caïnh tranh ñaõ nhaän bieát. (c) Giaù caû: Giaù baùn lieân quan ñeán söï caïnh tranh. (d) Caïnh tranh hieän taïi: Möùc ñoä cuûa söï caïnh tranh hieän taïi. (e) Caïnh tranh môùi: Möùc ñoä caïnh tranh môùi coøn ôû daïng tieàm naêng. (f) Saûn xuaát: Baèng saùng cheá hay baûo hoä taùc quyeàn. Th.S Dinh Tien Minh 20 Söï tieâu chuaån hoaù vaø söï thích öùng (a) Vaät lyù: (kích thöôùc, chöùc naêng, maøu saéc). (b) Ñoùng goùi. (c) Caùc dòch vuï hoã trôï. (d) Tieâu chuaån taïi nöôùc sôû taïi ñoái vôùi saûn phaåm. Ví duï: Sony Doøng ñieän, tieâu chuaån phaùt soùng. McDonald’s Thöïc ñôn, caùch trang trí nhaø haøng. Levi’s Jean: Kích côû, vaûi, caùch caét. Coca-cola Caùch ñoùng chai. Th.S Dinh Tien Minh 21 IV. BAO BÌ Khi thiết kế bao bì người ta áp dụng phương pháp kiểm tra VIEW cho mỗi thị trường: V isibility I nformative E motional impact W orkability Th.S Dinh Tien Minh 22 IV. BAO BÌ (tt) Ðối với những sản phẩm được tiêu chuẩn hóa thì sẽ giảm được chi phí bao bì do: • Giảm bớt chi phí để in cho quá nhiều loại bao bì. • Giảm chi phí đầu tư cho bao bì lưu kho, nguyên liệu làm bao bì. • Giảm diện tích kho chứa hàng tại kho của nhà sản xuất lẫn các kênh phân phối. • Thuận lợi cho việc trưng bày sản phẩm và cho việc bán hàng tự chọn. Th.S Dinh Tien Minh 23 IV. BAO BÌ (tt) Th.S Dinh Tien Minh 24 V. NHAÕN HIEÄU ª Khaùi nieäm Nhaõn hieäu laø moät thuoäc tính quan troïng cuûa saûn phaåm. Noù coù theå laø teân goïi, kieåu daùng, bieåu töôïng, hoaëc baát cöù ñaëc ñieåm naøo cho pheùp phaân bieät saûn phaåm cuûa nhaø cung caáp naøy vôùi saûn phaåm cuûa nhaø cung caáp khaùc. Th.S Dinh Tien Minh 25 Chöùc naêng nhaõn hieäu 1. Chöùc naêng thöïc tieãn: cho pheùp ghi nhôù deã daøng keát quaû cuûa quaù trình löïa choïn tröôùc ñaây, nhôø ñoù giuùp ngöôøi tieâu thuï coù theå tìm laïi ñöôïc nhanh choùng caùc nhaõn hieäu maø hoï cho laø thích hôïp. 2. Chöùc naêng baûo ñaûm: ñoái vôùi ngöôøi tieâu thuï, moät nhaõn hieäu quen thuoäc laø söï ñaûm baûo cho moät chaát löôïng toát nhaát. 3. Chöùc naêng caù theå hoùa: khi ngöôøi tieâu thuï löïa choïn moät nhaõn hieäu naøo ñoù töùc laø khaúng ñònh neùt ñoäc ñaùo, nhaân caùch cuûa hoï. Th.S Dinh Tien Minh 26 Chöùc naêng nhaõn hieäu 4. Chöùc naêng taïo söï vui thích: ngöôøi tieâu thuï caûm thaáy vui thích khi ñöôïc choïn löïa tha hoà trong nhieàu saûn phaåm coù nhaõn hieäu ña daïng. 5. Chöùc naêng chuyeân bieät: khi nhaõn hieäu phaûn aùnh hình daùng ñoäc nhaát caùc ñaëc tröng cuûa saûn phaåm, ví duï nhaõn hieäu xe hôi thöôøng laø con thuù, ngoâi sao, doøng soâng, con chim ñeå chæ söï di chuyeån nhanh. 6. Chöùc naêng deã phaân bieät: khi nhaõn hieäu laø ñieåm duy nhaát ñeå ngöôøi tieâu thuï baùm vaøo trong vieäc choïn mua saûn phaåm, ñoù laø nhöõng saûn phaåm coù maøu saéc gioáng nhau raát khoù phaân bieät baèng maét Th.S Dinh Tien Minh 27 Quyeát ñònh veà quan heä hoï haøng cuûa nhaõn hieäu Teân nhaõn hieäu rieâng bieät (P&G). Teân nhaõn hieäu thoáng nhaát cho taát caû caùc loaïi haøng hoaù (GE). Teân nhaõn hieäu taäp theå cho hoï haøng hoaù. Teân thöông maïi cuûa coâng ty keát hôïp vôùi nhaõn hieäu rieâng bieät (Kellog rice cryspies, Kellog raisin). Th.S Dinh Tien Minh 28
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net